WSiM IVilDDFXBURGSCHE Dingsdag COURANT. den 7 Maart. iE 6^- e-ï. %Z'' .- '^-^ r^ 5 S c o o o ?5^ sIl s 3 •3 a •H' - n S a 5 S -^ 3 3^=5: -% f R A N K R Y K. PARITS den 25 F^hu^ry. Men fpreela thnns- we- ck^rom van ecne op'.>anden z-jnde reis des Keizers, doch waarheen is wet zeker bekend. Ui: verfeneiden P'iatfen, als daa- zyn Milaan, St.-aat=hurg, Stuttgardt en Mentz, fchrijft men gelijkelijk, dat men Z.M.aldaar ve'wacht en toebereidfelen tot zijne receptie maakt, ^.og -Pdere be-igten willen, dat Z. M. zich naar Munchen zal be?evcn en dat aldaar eene zamenkomst van verfchei- dene Soiivereinen zal plaats hebben. Pt. 28 Fcb'-nr.n. Uit Spanje meldt ri-,cn ons uit Burgos, onder dagceekening van den 19 dezer, het geen °üe orde herflelt zich langzamerhand in onzettreken. r)"Berturen organiferen zich: de Ingezetenen der Stad, gelijk ook die van het platte Land, zijn alle vreedzaam ii) hunne haardfteden. De Olïïcieren en Soldaten die van Snvagosfa Komen, Üen'men allen daarin oveieen dat wij van een groot ge deelte di'ïr Stad meester zij. „Ëen!»e Infurgenten, gecommandeerd doorCnenta, hebben, zegt men, zich naar den kant van liadajoz ver toond. De ILrtog van Belltmo heeft eene B-igade In fanterie ter vervolging derzelven afgezonden; eu na.ir rie nomen maatregelen gelooft men niet, dat een eemge van'di-'n hoop ontfnappen kunne. Het zijn iiiet dan Defe-teurs van verfchiilende Regimenten zy zijn liechi ccwapend. „Een OiTicier, met depêches iiii Portxigr.l komende, heeft ons de tijding gcbragt, dat de Divifle vanden Ge neraal Mermont te Oporto binnen getrokken, en zeer wel door de Ingezetenen dier Stad ontvangen is. „I\'Iadrid geniet bij voortduur eene ongefloordenist. Denvorigen Zondag is de Koning, verzeld van zijne Aides de-Camp en van alle de Grooten van zijn Hol in het Pradro gaan wandelen. Hot weder was verrukke lijk. Het Volk vloeide in menigte toe en deed her baalde m&len de lucht van een luidruchtig vivat weer galmen. „Het fchijnt zeke-, dat na de overgaaf vanSaragosfa Z."m. naar Sivilla vertrekken zal. Men gelooft,dat de Generaal Gouvion St. Cijr onverwijld bezit van Valen cia r.emcn zal." Wijders meldt men Hog uit Bayonne, onder dagtej- kcning van den 'j2 dezer, het geen v»;gt De Troepen van refervedie bij de Ingezetenen ge huisvest warenzijn dezen ochteixi alle in Barakken ver legd geworden. ,Er komen hier ftlle dagen Detachementen Engelfdie en'snaanfche krijgsgevangenen aan. Mijn Heer de Spaan- fche'CcIonel Muricedie in onze Stad krijgsgevangen was is gisteren vertrokken om naar iMadrid terug te keren. Hij V^eeft die gratie van Zi^ine Catholijke Maje- fteit verkregen. Hij is een der rijkae particulieren uit Sp'nje. Den 29 Maart zal bij het Tribunal de Commerce dezer Stad worden overgegaan tot den verkoop van 2500 balen Spaanfche Wolvan verfchiilende Diflricten. In Spanje zet men thans ook de ve-koop der Kloos ter ederen voort, zoowel om comant geld als op cre dit r doch zij die met contant geld koopen doen het meeste voordeel', men zegt, dat zij bijna eenderde be ter te regt kunnen komen." Den I Maart. Den s„ Tcheidene belegerings-ltuiiken Artillerie ingefcheeatdie men naar Mentz vervoert. Schoon de Mmitnir van den 29 Februarij jl. geene bijzondere berigtcn behelst, verneemt men echter dooi de Parijs''che Dagbladen dat men daags to voren de ge- wigtige tijding in de Hoofdftad ontvangen heeft, „dat Sarr'^osfa onderworpen is. De Franfchen zijn er den 21 Februarij binnen gerukt. De Maarfehalk Lannes I,' eene Kapitulatie aan de Arragoniersdie dezelve ver dedigden, weigerende, heeft aan allen een edelmoedig Pardon in naam van Z. M.. verleend. De 'Generaal Palafox zal krijgsgevangea zijnindien hij den Eed van getrouwheid aan den Koning niet afiegd." HOLLAND. ROTTERDAM den 26 February. Particuliere Brie ven meldendat het Hof van Weenen zoude beüoten liebben alle betaling van Coupons te furcheren op de on- derfcheiden Negotiatien weike hetzelve hier te Landt heeft gedaanmen heeft echter moeite eenig geloof aan dit berlgt te (laanvermits men zich niet kan verbeel den, dal dit Hof, na defchade, welke de HoUandfche Geldfch^eters reeds aan deszelfs Negotiatie, door de vsrancerde Coupons-Bctahng, geleden hebben, cenen ïleuwen maatregel ;en ar.pzien d.ezer Geldiigtingea zouda 'j c G ^J D lJ S o S CJ .c o O^ o o C "c *- n ^^-^ r— m Oj .0 ei. 'S S^ X: -U <y :5 Cw "j QJ CJ ^- 5^ W 1 --^ CJ-. 'i •- - l-'r •- -5 5 -ï: t/-, H ■^^Z U C K E o o r-, -X3 O c .- C-; !er verdiend heeftdaar deszelfs Inge-r^j g |p - _- o -nemen, en voor geheel Europa eeneinhet oogloopende I partijdigheid zojide aan den dag leggen, welke dit Land min der Av\ eenig ande o Ë'£?D zetenen i)ostenrijk, bij meer dan eene gelegenheid2 Se- lueest-^ ov4fi door het opfchieten van Pemiingen zijn te gemoet moet gekomen en het Gouvernemenr rtïeds d mogelijke egards nan het Huis van Oostenrijk heeft be wezen, en meer dan c-ens in de gelegenheid geweest is, o hetzelve, met opoffering van eigenbelang de msest v>'e-'S -g zenüjke dienden te helpen bewijzen. t DEN HAAG den 3 Maart, De Duitfche Dagbla-S j. dmi geven de tijdingen uit LoniJen van den 2 Februarij.^ p^ 'g *c ■- o K r, fc n :::r S c 5 - ^■2H go - S« 50 p C -^ N 5 c •- g c« -« 5 S - g - i; [j —-n üj y k^ r- t> ^-^ -~* K,£> o Onder de Stukken betreidijk de laatfte onderhandekngJ^ .-; '<s\-x. - K - ei - - R c: ij t- o t; <u '-' H ""-^ o -^ o -o "c 5 'n Si S '-. yi Ci a F o :- IJ CM o c ^1 e w X. V, 2 -p 2 J •- g 'fe Onze eerfte gedagte '^.,2 -t'-'^ -^ - - '-^ - «J - :r 'y; tü S dewelke op bevel van den Koning aan beide de Kamers -^ 5, voorgelegd werden, onderfcheidt men het eerfte dezer t^, E 'n-S u rtukken, zijnde een Brief gefchreven van Rrfiirt <.\tn •2"So|t;"la,£;üJ>H October 1808 -door de Keizers van Rusland en van J '5 "rl - 5 Frrr.ikrijk, om aan Z. M. voorOagen van Vrede tedoen.^ _S J g 'g t^ t: Zie hier dezelve: cl^ j_? o m-iA c SIRE! 'c-^- „De omftandigheden, w--ar in Europa Zich bevindt, hebben ons te Erfurt verzameld. n^ was aan den wensch en aan de behoeften vanaids Vol--^ ken toetetreden, en bij eene fchiclijke bevrediging _^-(§g 'met UwelVIajefleithet heilzaamlle-iiddel te zoeken te- g c3 S gen de rampen, die al de Natiën drukken. C -3 1-. „Wij uiten aan Uwe Majelieit onzen opregten wensch j ^«:|._w c-'-~-S dienaangaande i'oordezen Brief. oSttS^ °ca „De lange en bloedige Ooiog, die het vaste Land g g-'S Nj doorloopen heeft, is geëindigd, zonder mogelijkheid ^J [j C g om hernieuwd te worden. zMï. A> 't^ f^ -5 -a Verfcheiden VL-tandeiingen hebben in Europa plaats gehad verfcheiden Staten wedeq verdelgd. Men moet erde oorzaak van zoeken ir. den ftaat van onlust eii van nooddruft waarin da Itilftand van ^en Zeehan- del de grootfte Natiën geplaatst heeft. G/ooter ver- anderingen kiumen nog plaats grijpen, en dezelven zullen allen tot fchade der Engelfche Natie zijn. Ds Vvede is dus het eenigfi.' belang van Engeland. Wij vereenigen ons om Vv^Q iMaj. te fmeken de ftem des - menschdoras gehoor te geven, dia der hartstogtente doen zwijgen, te zoeken, met het voornemen om er toe te komen, om al de belangens te vereenigen, en doordit Aliddel ai de Mogendheden die beftaan te be houden en het geluk van Europa te verzekeren en vanhetgellagtaanhet hoofd van dewelke de Voorzie nigheid ons geplaatst heeft. ALEXANDER. NAPOLEON. MIDDELBURG den 6 Maart. Onder dï ge- C-i co O ti3 t/J N if, 'V. o b/J 5 t: 't Oy g "E S "n S-^ M U Ui vf> t) 2 -o pi o rJ "O o l-J <U V, a, ;i E (U W j2 to O 1^ collecteerde Penningenwelke door de Gemeente-Be-Z - - -^ c fturen en Diaconien indit D,^partementaanden Heer Land-;ct~ Cj t^ c: Drost alhier voor de noodlijdenden in Gelcietland ,Maas-_: land en omliggende ftreken zijn toegezonden, verdient^ 3 Q t3 O P5 r. E c .0 U - n - -O 5de Regiment Infanfrie van Linie,.aan gemelJen Heer^,,^"! Land-Drost ten behoeve als voren is ter hand gefteld -u LAND-DROST^.-!MBT F/IN ZEELAND. De LAND-DROST van ZEELAND brengt bij cïeze 'S 5 O w :t^ -:3 :- ,0 O- il H -----'S S bü CS 5 -5 n -ë y S n 4i jjt. i^<»t.4^ u^.^------ ------ ------o- --.• ------ a ■3;i=5S'^j£n, ter kennis van de Ingezetenen binnen dit Departement ,H o g -g j. '53 g o g dat h'j gezien hebbende de Leerrede ter aanprijzing der a -^ |j S 3 had men op de IMein ver- Koepokinenting door Asfnenm Doyer Predikant te Zwol-g g c J &ii mS^ ..o.S."o-aa* Ie, en tevens g:informeerd zijndedat dezelve gedrukt ..j-ï -2 5 5 .5 -jS g m1 -^ ding van de fchadelijke vooroordeelen tegen deze heil- 5 >'Z S 1 5 -Jo '-^ S S inenting te overtuigenen dit gezegend middel ook in "S C - -• r-- -S. dit Departement zoo veel mogelijk aan te moedigen►- >5 en gratis te bekomenaldaar veel toebragt ter bedrij ding van de fchadelijke vooroordeelen tegen deze heil zame ontdekkingdienvolgensten einde n'ets onbe proefd te laten om een ieder van het nnt der Koepok s 5' een genoegzaam aantal Rxempiaren der voorfchreven tS' 2! i Leerrede heeft doen drukkenen een gedeelte derzelve 2 - H ^3 heeft verzonden aan den Burgemeester der Stad Zierik- _c zeealsmede aan de Regeringen der Steden Goes e;i 2 n Triolen,ten einde aiJaar, zoo wdalsop des Land-Drostc Bureau een voldoend aantal derzelve voorhanden zoude zijn, om refpectivelijk te flrekken tot uicdeeling aan en tot nut van den min vermogenden, dat dezelve Exem plaren derhalve voor een ieder verkrijgbaar zijn en gra tis kunnen worden afgehaald, zoo op de Generale S;- crctarij van dit Land Drost-Ambt in de Abdij te Middel burg,als bij den Burgemeester der Stad Zis'-ikzee en de Regeringen van Goes en Tholenwelke aijn verzocht op de distributie der voorfchtevene Exemplaren deno)- dige order te ftellei. Verlangende de Land-Drost dat ook de:^e maatregel wederpin krachtdadig mo-e mesle werkc.i om de vooc- 050 E 1% QJ Cs 3* -JJ in O* to o Q o F g a. 5i c* c; tü n Q. o S -. •- - d b£ fe OJ j_ 45 s *^t>rtb£Q> p r, O OJ ,*-^ E -: c:: .-^ izT" o n o CJ [O 13 1» -c :3 o o "G Si 'S 'O y 3' I -o TJ welk 7nv,?n marFchrcu'es van Sa!".gos'a afligt. titus.^cbeij JHi«kte aiea op, *it d«Vijand zyn tijdb Jl4de Regiment van Linie gedroegen zich uitmuntend. ^ervel^ op êmksnt van dezx Bt^i^de^ o. a bD.BQ'« iS j; B -g £5 e g S 'B

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1