No. 29, IN^IDDELBURGSCHE 2aturdag COURANT. den 4 Maart. s5 a g - - 3 g s g - s -mI^ i^< 'H -ë "3 -3 3 S -' '"E- a a n uitdeeiiiig van den-onderftaiid aju de Noodlijdenden ander wii VarhiipothequcrïU of doen llrekkeiuut zoker.> i n a t b tl U S L A N D. PETERSBURG den i February. Gister voörmid- das t<i elf uur zijn II. Kon. l'ruisiifchc Maj.11a een verbllifvan r!5 dagen, benevens H. K. H.de Prins 'WiU'-m en August vnn hier vevtfoidcen. Da ganiche liezettin" fiond in parade van het Keizerlnk Winter Pa leis tot aan de Stads Poort gefchaard. De terug ftis gefchiedde op dezelfde wijze en plegtigheid als b,ij de aanltomst. Z. M.de Roning vVas te pMrd ter zijde van Z. Rf. den Keizer. Hare Maj. de Koningin wes in eeoe Staatfie- Uoets met ayt paarden befpannen. Het losbran- den van 101 kanonfchooten l^ondigde de terugreis der hooge Gasten aan. Onder al de kostbare Feesten welke gedurende de te- .0 S <U T^ H --r? O ,0 J :_;''S n S 5 rt 5: 5 G c 5 o c f. o -o o :- dj „co 2 -c •■b o o .3 o cj 3 (y i> <s. o S o o N 5 o r:: 'S S cq a -~ ••^- \ve!ke de Groot 2»rlijke Sialmeesrer CnuiainculirtHertog van Viceiiza, Arabasfadeur van Z. K. en K. M;\i. van Frankrijk en van Italië, ter gelegenheid des Ondertronws van Hare Reiz. Hoogh., de Groot-Vorftin Katharina nier Z. D. den Prins van Vlolftein Oldenburg den 27 Janualij gegeven heeft, door den luister, pragc en fmaak doen uitmunten. De Itoude was dien dag op 17 graden van Reaumurdoch niettegtnftaande heeft zulks- niet verhinderd dat het Ho tel va)i den Gezant een der fclioonfte Tuinen der in de Zuiderianden van Europa liggende verbeeldde, Eene or.telbare menigte bloemen en boomen met vugten be laden vervulde alle de Zaaien van de onderfte trappen af van het Voorvertrek. Men zag op de tafjlsde fchoon- fte kersfen en rijpe peren. Dit Festijn heeft 70,000 roc- bels gekost. H O L L A N D, DORDilECHT den 24. rehi/ary. Opden plegtigen Pede-i:)ag vaneergisteris inde Kerken der onde'-fcheide- r,e Gemeentens alhier geL;ollecteerd geworden ƒ2884:10. Den 27 February, üit den /lülasjerwaardis ons het navolgend Berigt toegezonden door den Warersiiood, isop IJonderdag den 23 Febrii- arijdoor Z. E. den Minister van Binnenlanuiclio Za ken gcinftaUeerd geworden eh heelt dadelijk hare weri;- zaamheden begonnen. Dezelve beftaat uit de Leden dé -Kommandeür van Hooft, Staats-Raad, de Ridder r^/j/Jow?;waarnemen de de liinctien van Requcstnieester de 1 leer A';;//,-?»/' G(/.fltnislaiis-Generdal der Convooijen en Licenten ta Amfterdam, de Heoi' van thigtnpothtot Aart, V/ethoU' der te Arnhem en de bijgevoegde Leden de Ivonink^ iijke AuditeursBezidrtiduJorp y/iri :h',/ftenliurgen den Secretaris, den Heer Me:ekrkaml>, Chef van DiVi- fie bij het Ministerie van Binnenlandfche Zaken. Düor Z. M. is, bij Decilie van den 25 dezer, géde* clineerd geworden het verzoekdöor Loock en Com pagnieKooplieden te Antwerpen, aali lloogtsdenzel- ven bij Request gedaan en gellrekt hebbende ten ein- de het Schip de FriendfchapSchipper Arie Pieters S ji^ hetwelk oü daartoe bekomen admisfio il't Bergen in fci "Z. g Noorwegen, in het Vlie was binnengekomen benevens bjj fj o Q 5 ■-' ir; o «J s CT S d =j ?- c> H j^ bj: o o rd a S. „o so u> o -= a o'^ o -o -jj - g QJ r:£) OJ J*^ UJ X -^ •f-^^i-. -c ni 'n C-O i^ N =H r. ,- b - S o </-. K ;-^ o w 5 -j d S N 5 i. o ij CJ c CJ .zi ■Si deszelfs Lading, hier te Lande zou -■5^^^ W CJ 2 i^ E mo;^cn verblijven -5 C3 cj ên ter hunner dïspodrie zou worden gefteld, o ^':i^, S^ ,0.'?) 27 Fehniar^. Zijne Majefteit is gister '«ar 3 g g3 -g .=-_;|' iJi'echt vertrokken om van danr een tojtje vaneenigeS $>- r; .- 3 h-J- CJ - - Ï-: - 3 ri O 1 5 ÏS a o (L> 5a .ia fcoH nze ooilhuidigheden voorden dagekjks ongünftiger, vermits de geweldige Stormen onze Woningen hoe lan ger zoo meer teisteren bij hethooge Water, hetwelk in onzen ongelukkigeu Waard fteeds bUjft. Verfcheidene Woningen zijn geheel onbewoonbaar, anderen dreigen ten eenenmale inteftortenen weinige zijn er meerdie niet meer of min befchadigd zijn. Verfchillende om- ftandigheden, waaronder de aanhoudende ftoritietidoen den Vioed op onze Akkers bij afwisloüng gedurig toe nemen, waardoor cnze r»mpen ellende niet weinig ver-' meerderd worden. Gelukktg mogen Wij ons nog reke- renbij de groote onheilendie ons treffen dat er zoo ver men weetgeen» Menfchen Imn leven in den Vloed verloren, hebben. Wij zijn nog inde gelegenheid geweest, om ons leven en gedeeltelijk ook on,s Vee en onze goederen, voor zoo ver dia in gevaar Waien, te kunnen redden; want de Dijk-dorpen hebben ons fpoe d!",e hulp toegebragt. Ook hebben wij, die aan den Graafllróom onze Dorpen hebbenveel vei'pligting aan de Directie, welivC te Alblasferdam, plaats vnidt, alsook aan de activiteit en menschUevenheid welke aldaar zijn aan d!n dag gelegd. Zij tog waren de eerften, welke m.-r hunne Vaartuigen ter onzer redding aankwamen; waarvan de Sciiippers den roem van eerlijkheid getrouw heid en menschUevenheid allesfinst verdienen; ja zij wa ren 'tweilte niettegenftaande den zwaren Storm op den 8 en 9 dezer, als ook, onaangezien het holle water, toon grootere Schuiten nan wal moesten blijven iiggen onsmet gevaar van hun eigen leven hebben komen redden en onder andereu cok een Huisgezin uit 8 per*- fonei! beftaande, die reeds op 'c Hooi gevlugt waren, ,door dien de woning dreigdein te ilorten hebbon gered ïn te Alblasferdaraaangebragt, alwaar dezen als ook vele -jpgtenden m;t liefde wierden aan en ingenomen; enof- hoon die plaats zelveich in de deerniswaardige omflan- o-heden bevindt, zoo betoont zij alle hulp en men- 'ibhenüefde hebbende ook reeds van ons gered Vee meer dagen, iii de Departe.nenten Gelderland en Owrijsfel, 2 3 te doen. _;g^ '^>^'Z Fervols: ■"rtn de IVEttot driarfï'üing van een C GROOrnOEK der publieke Scktld. s^ R 1 lö. Eij de infchrijying van Ivnpitalenzonder adm! niftratie of, verband zijnde, bullen op het Grootboek^ is»,-3 letterlijk vx'ordcn overgebragt de Annotatièn, l'randmer-^ij a ken, e-.iz., opcie E Itecten gevonden immers voor zoo verre dezelve nog vaiT verbindende krngt z'Jn en de inhoud derzelve niet vervangen wordt door de naineii eh t'iilalitc-iten waarop de Kapitalen geboekt worden. De qualiteitenin de Declaratoiren opgegevenzul len ook tedcens achter de ingofchrevene namen wördeti gevoegd. 11. De Effecten in Bankgeld uitgegeven, ziillen in het Grootboek in Courantgeld worden ingefchreven, met bijvoeging der Agio, zoo als dezelve ter Beurie vaii Amfterdam bekend zal ftaah, op den eerften Beursdag der inaandwaarin zij gefchreven moeten worden. N 5 O .3 i. i3 .5 o 3 -ao j; o o ■- 3 t. o 2 -n fe":oa Ij toiren des begerende, worden afgegeven. Deze bewijzen vangedjne infchrijving zullen nimmer tot eenig ander einde van kracht of waarde kunnen ziin, dan alleen om te ftrekkcn tot kenrlsgeving der gedane infchrijving. 13. Er zullen geene Firmas van Negotie worden ge--p g admitteerd, noch ter infchrijving op het Grootboek op 2 S 2 o derzelver naam, noch als generale of fpeclale Procura-I 1'S tiehouders van anderen. S'-S n Oh S pï Si. 14. Wanneer eenig Kapitaalbij de eerfto infchrijving ^^jjg'g .'^-g^ in liet Grootboek, zal zijn gefteld op iemands naam of g n -^-o qualiceitol'te in het vervolgdoor overdragt van an- u. n q deren daarop wordt gefteld of overgedragen zal de ei- 'S S 's -'^ enaar of regthebbende over zoodanig K-^pi.aal ofte ee- °'^i2''S S ig gedeelte van dien, ten allen tijde bij overfchrijving S J" - 2 S g 5 'i^ ni kunnen befchikkenmet in achtneming dei* voorfchrif- tertin da navolgende Artikelen vervar. o IV Na verloop van drie Jaren na de iaatfte oproe-^-' -^ ping tot infchrijving in het Grootboek, znüen geene o '^%\-* vevfcbrijvingen plaats hebben Voor minder fommendan - S 'S "i^ *-H j^ CJ i "O Cl oj n o 'S •fl c aj o QJ o c -g el g o -j "J" O) o o ,jt -~ e: 'S ao c: t-. Ei o •5 .g -a -' .5 H s .3 o 5 EJ O O .t; drie-honderd Guldens Kapitaalen niet dan bij opklim- ming van ronde fommevi van honderd Gt:ldens, tevens met uitzondering van zoodanige ovevfchrijvingen welke y y CJ <- vèreischt worden tot het verkrijgen van ronde fommen ^af''^' óp de refpective Rekeningen mitscaders van gclleele S 5^ .S! 2 S Saldo's, beneden de drie-honderd Guldens. i; D c c^*"; 16. Het Grootboek zal Jïarliiks voor elk foort vaii'n 5 '7' Kapitalen worden geOoten gedurende eeiie maandj 3 De Wekenwaarin Paafchen en Pinksteren invallen 2 zal het Grootboek gellotsn blijven tot en met den Si 'O O '- 1 ■^1 i-. w-J O - -■« -^ _aJ 3 g S J r, o -^ 5 g o ^T 3 DO r^ E g 5 C/2 t^ o .LA F- -^ Woensdag incluis. Q 3' Gedurende de groote finitingen zalen wel de Maan- 5 dan 400 ftuks in hunne Schuuren eu daartoe vervaardigde Lootfen geborgen." AMSTERDAM den a6\FeMw;-jf. Onder de giften ■welke, in de Hoofdftad ten behoeve der OngeUikkigen dag, Dingsdag en Woensdag van de derde Week, gele- tiC "g -| door'de jongde Overllroomingen zijn gedaan, en vyaar genheid tot overfchrijven worden gegeven, op de gewo- g j> 'S van nog geene publieke melding is gemaaktmoet ook --—==•— ------ -■••-------"------"- •■- ■^.^--^ - nog gefteld worden het montant van het geen bij het Ministerie van Binnenlandfche Zaken is ingefchrtven of in^ebragtzijnde tot op den 24 Februarijde ibmtoe van omtrent ƒ103,000. De Coraraisfiebenoemd door Z. M.tot regeling -^ -^Si fc;) P= p o oj <-i 'n S K c* H fcj -" --'m -5 a ÊJi 55Z-I -^ ne wijze, voor die genen, welke zulks zullen verkie-"^ ;2 o Q S tj S o O P c 13 zen en op den derden dag zal het een' ieder vrijftaan S te disponeren over de partijenrie men op dien dag op ^A zijne Rekening zal hebben ontvangen. ^3.,^ 17. Wanneer een houder van Relcening bij het Groot boek zijne Fondfen ofte een gede_ite van dien ann een CJ U- P rt V^ O S H-^ O Sri én a welk znvcn marFchrou'es van Sar.igosla afligt. t'.tus^cb€^ «i^tkte aiea op, <at dsV^an^zyntijdb Ji4da Regiment van Linie gedroegen zich uitmitnteTid. S> :- S P 5 p- O E S -' -Si

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1