I S^i MÏDDELBUP.GSCHE Donderdag ■iBopIfeó^^ C O k A N den:2 Ma^rt. T. zr.^ §5 I iiüi'^^imli0i^_ ■s. o t"" d S g P? .2 -S 5 -- a as-Si sg 3 «pü g z r. »-. a >-s sS ir? i's.' p<,^rt - s ,- S g g y :?-:g naam of namen van den Eigenaar, doch dat tevens daar- J* lê 4! E .S bij dadelijk moge. Verorden genoteerd op het Groothoek. J^ H 5 1°. Aan wien dit ingefchreven Kapitaal verpand is.' 2°/Den dag tot vvelken het Verpand duurt. Indien de beleening, waaruit het Hijpotheek voort- fpruit, op in vrijen eigendom bezeten Effecten gefchied IJs, zal di: Declaratoir v^-ders in aUes gelijk moctcüzija T R k I] E N. ONSTANTINOPEL den 17 '-January. Hec over- 'it, fchot van de Seirasiis van Bairactar, zich met de J'.iiiitzaren vereenigd hebbendeheeft op üieiuv bevve- ghigen gemnakten heeft zich op eena zeef onftuimii^e wiiv:e naar Tophana begevenonder voorwendfel dat hunne betalingen niet regulier plaats hadden. Zij hebben gevorderd dat de Groot-Vifir Mehemet Alijdie provi- (ioneel toe dien post verheven was na den dood vanBa- raictar,zou afgezet viforden^ De Sultan,die volmaakt van dia woelzielré Militie afhangtheeft inhunnerieisch litoeten bewilligen. Jusfef Paclia die hij tot Groot- Vifir benoemd heefjis een van de aanzienlijkfte perfo- twdien van het Tiirkfche Rijk. Hij heeft reeds 72. jaren bereikten is thans Gouverneur van Opper-Arme- niê', alwaar hij zijne retidentie houdt en alwaar hij zich cnledis houdt met de Goudmijnen van Maaden te doen witgraven. Daar hij voerheen de Pachalicks van Kn- rsich van Aleppo en zelfs van Bagdag heeft afgeflagen, twijfelt men zeer of hij den post van Gröot-Vifir we! zal aannemen. Hij is volmaakt hekend met de fiaatkun- kundige betrekkingen van Europa met zijn Land en is altijd in verwondering opgetogen geweest over den Kei- z-er der Franfchen. Jusfef Pacha heeft in dert Veldtogt van Egijpte de hoogfte gedachten omtrent de Franfche wapenen gevoed, liij commandeerde aldaar als Chef de Turkfche Legers cn leed er groote verliezen doch des niet te ihin behield hij door het crediet waar in hij bij d^n Sultan Seliiü Hond zijnen post en ftaat thans in de blakenfte gunst. Hij was het die den Vrede van El-Arisch (loot. Sints bij Gouverneur van Opper-Armenie isheeft hij alks in 't wprk g:fteld om de betrekkingen tusfchcn Perfien en Frankrijk te bevorderen. Niemand ker,tbeter danhij de wijze hoe men over de Oosterlingen door flraflbn en belooningeu moet heerfchen. Volgens de laatfte bsjigten van Teheran neemt do Eiiropefche krijgstucht in Perfie flerk toe. Bij de Ar mee van den Prins Abbas Mijrfa zijn reeds óooo man die. zich op de Europefche wijze in den wapenhandel ofFenen. I T A L I E N. NAPELS den 7 February. De talrijke en geweldige uitharftingenvan den Vefuvinsdie keer op keer inde- jje laatfte dagen hebben plaats gehad hebben eenige Na tuurkundigen doen,-elooven dat deze Volkan genoegfaam was uitgebrand, mnar.de nieuwe gebeurtenisfen die wij komen te ondervindenbewijzen het tegendeel, -^ Na een ttilftaud van ver'cheide maanden ontwaarde men fints eenige wekenflaauwe liitbarflingen vSn in brand ontltokene ftolfenwelkegedurende den dag van den s8 Januarij ,van eene fterkere en aaiimerkèiijkerc uitbar- fting gevolgd geworden zijn, zoodanig dat na de Kolk te hebben opgevuld en op de raiïd des Kraters te zyn ge komen, de brandende (lof de gedaante en loop der Lava aannemende, in eene Znid-Oo.stelijke rigting naar het Bosch van Trecafa ftroomde. Kort daarna had er aan de Oostzijde en op 15 pasfen afftands van de oude ope ning een nicuv>'e uitbarfting plaats, door de welke de Vclkan een zoo aanmerkelijke hoeveelheid Steenenheeft uitgeworpen dat er een hoogte door ontfiaan isvol maakt gelijk aau die welke men aan de andere zijde va» de opening ziet. De verfchijnfels die deze nftbarfting heb- b;n vergezeld, zijn voor 't overige dezelfde als die men bij de grootfte nitbarfting heeft opgemerkt. FRANKRYK, BAIJONNE een 18 February. De Equfpag!e van een Engelsch in onze Haven door een onzer Kapers op- gcbragt Schip heeft verhaald dar de Engelfche Vloot die van Corunna is gekomenin eene allerdroevigfte flaat in Engeland was aangekomen. Verfcheidene Transport rchèpen zijn met man en muis vergaan. De overige hebben genoegzaam niet als gekwetüen en ftervenden ont- fcheept, PARIJS den 23 Fehruary. Uit liet Camp voor Sari* |osfa den 9 Februarij. (EXTRCT uit eenen particulieren Brief.') Sints mijn laatften in welke ik üaankondigdedat wij 't beleg voor Saragosfa gingen aanvangen, hebben wij den Vijand die onze linie wilde overrompelen en de plaats hulp toebrengen, eene groote bataille geleverd. te zoggen dat het 5de Corps daar bij aanwezig was, is u bereids de overwinning bekend maken; ook was zij vol maakt; Deze Compagnien Infanterieonze dappere Huïaren, en vier ftiikken rijdende Artillerie,, waren ge noegzaam om den Vijand aan alle zijden omver te wer pen, Vijftien hordcrd der zijr^^n zijn op het SJ.^gvaid tïi Q ~5 (i, fd S .pT 5 w CMS - 2 2; .S O -s ,u W Z o n is rc ©3 p, t- !u il u> fen CJ co bn blijven liggen dé overigen Zijn in 't gebergte gevlUgt, a 5 waar ik hoop dat hun in lang de lust niet bekruipen zal S 3 v«S ■'—'-■'--rt 'S ;d f- ons te verömrusteü Wat Sarragosfa aangaat ,wij bevinden ons reeds bin- 2 nen haren muren en 't zal niet lang duren op Zij zal g Q Cd O Sa J o .j ^- o -c R -^ )r, O- -J -S r. ''-J J5 n 5 •-• b *-* -^ fo G. -. O zich geheeJ overgeven. •^3 t •-: c Den 2 dezer hebben wij eenen a t5 Sbg zeer hevigen aanval op eender Voorlieden gedaan wel- Ctr» O g w ke daii ook met geveld geweer, benavcns'twee van g-^"S^ a fchietgaten voorziene en met gefchut bezette K'costers J 2^ c veroverd is geworden. 1^^^'§. -'^^ „Voorts oir breekt het Sarragosfa han levensmiddelen t^ 5 S 55 1 S en oorlogs-voorraadde Troepen van Linie die zich in b D '6 die Stad bevinden, hadden reeds zonder dé Monnikken n 2 n *-^ die over heii 'c bevel voeren, do wapensnedergelegd. S;§ o'^ -§ „Morgen werpen wij batterijen op om de Abdij van I i'sU^'^ Nótre Dame du Mar plat te fcnieten *t geen de In--|« -^ H woners als onoverwinnelijk en hm Ptilladiim befchou- wen. Ik hoop echter dat onjc kogels ef in zülleti dr^n- S S 'S gen. g «IJ =2 O 5 „Ons ontbreekt nietshet Uandis vrüchtbaai^in alles;i<>jO -3 het weder is federt twee maanden zeer fchöoü en 't is m^ va s: eg zoo warm als in de maand Mei." 'S ,- De laatïte Bvieven uit/.^'ffwew melden ons, d&thetHofs '^ViJ%%^ an Oostenrijk hare Militaire bewegingen heeft opge-? 2"^ Q -o _J <U tij S 1-1 o -i van fchort en dat de Zeer drukke conferentie tüsi^chetiden ^g M k> IVIinister en^ den Aaibailkdcuf van Frankrijk een goede '-^ uitkomst belooveii. H O N D. a 'S o 2 s _3 "^j -S '-^ li -^ .id S o IS- jtj o o R fort - .5 .2 ./i =0 "-J -^ ■p^ q H *i Vervalg van de WET, toi daarftcHing vdn een"^ a^ GROOTBOEK der publUke Schild. z'z Z S 6. Bij elk effectof partij Effecten, van eenerlei i^Lort w pd en in dezelfde oproeping begrepenwelke door ceU' en P^ --^ 5j denzelfden pcrfoon of perfoonen worden ingeleverdoiil op een' en dehzelfden naam of namen geboekt te worden*- - zal moeten worden overgegeven een Declaratoirhoii-i dende, behalve de behoorlijke omfcirrij ving cier Effecten, de verklaring onder prefentatie van Ecdoj Eerflctyk, dat de Teekenaar of Teekenaren bevoegd is of zijn tot de inlevering dier Effecten, mitsgaders tot hef ------"- doen (lellen derzelven op den Naam of iSamen door hem of hen opgegeven. j, i Ten tweeden dat hem of hen niet bewust isdat zoo- -^ danige Effecten bezwaard zijn mot eenig Fidei-Comrais- 2 S üiir-, of ook met eenig fpeciaal Verband. n o" S. 7. Wanneer de intelèveron Effecten flaan onder Adrat-S nillratia of Fideï-CommisCiir Verband zal bij ieder Ef- S S .2 "'O fect of partij Effectendie TRu eenerlei foort en inde- S< o. 'S o g zelfdo oproeping begrepen zijn, onder eenerlei Admini--"H S-^/^j; Ilratie of Verband ftaan, voorzien zijn met dezelve An-s -g i" o notatien of Brandmerkenen voorts door een' en de- .f zelve Perfoon óf Perfonen worden ingeleverd om op c bo -g fe -g een en denzelfden iiaauij of namen en qualiteiten ge-^"f "1 boekt te wordenmoeten worden ovc-gegeven een De- claratoir, houdende, behalve de behoorlijke omfchrij- S Vf^'s'Sg o ftrateurs of Adrniniflrateurenofte wel van het Fideï."» Commisfair of ander Verband waar onder de Effecten p bezeten wordende Verklaring onder prefentatie van Eede: ving der Effectenen die van de qualiteit des Admini- -Q su '-S c «-1 -a Eerflelyk, dat de Teekénaar of Teefeenarön ijéVoé^d o 5 'S o "E e: -3 bb :s o is of zijn tot de inlevering dier Effecten, mitsgaders tot c bet doen ftellen derzelven op naam of namenqualiteit S-ë - -ë .1 -o of qualiteitendoor hem öf hen opgegeven. y S -i S s Tm Tu'eederi, dat hem of hen niet bewUstis, dat zoo 3 *-i CS t* P S g-P 3 danige Effecten bezwaard zijn met eenig Fideï-Commis-5 s S^ wSê hetwelk in het Decla- 53 .<u .:2 n fair of ander dergelijk Verband ratoir niet is omfchrevcHj 8. Wanneef de inteleveren Effecten ifaan onder ipe- S"! ciaal Verbahd van Hijpotheekuit daarop gedane belé- ning voortgefproten,.en de Gcidopnemer niet verkiest o o"^J of niet VérmSg dezelve op naam van zijnen Crediteur te S 'S ""z doe^n boekeu zül bij elk EÜèct of partij Effecten van S eenerlei foort eti in éerie en dezelve oproeping begre- "^P S -c p.:n, welke onder een en hetzelfde Verband van Hiipo- 5 S 1 theek ftaari, en ingeleverd worden, om opeen' en deii-?o=^ 'S ^i H zelfdeil naam of namen geboekt te wordenmoeten wor- "I "S 2i .S tó den overgegeven een Declarfttoir door don Geldopnenier f en Geldfchieter gezamenlijk geteekendhoudende, be-C) halve de behoorlijke omfchrij ving der Effecten hec ver- g- f'.g zoekdat dit Kapitaal moge worde ingefchreven op c <i 3 o, o u o a> Q -^ J3 SS V- O m 0* 6X) Ov 5 tT 0» o. <L-' :s* o O O in y 3 i^ bf a* n o f. CS U O U tl <U P .a CH fcJ* 0\ - S ■LI Q r* (2 o Cvl cj o LJ P» welk znvjn marrchroires van Sar.igosfa afligt. Jjitusfcbeij vt«kte mea op, «lat «l«Vyan^zyn tijdb Jl4de Regiment van Linie gedroegen zich uifmitnteTid. Fervel^ op een kent van dezt BUdzsde.y o/ -H- Cl. <i» itX B Q .t^ g^ g iS B

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1