Ij 5:1?^ r ,ès- -^ 9 ê- e -i- '-' ^-r S §i^ ■='-"^ c '-' r. 35-. s s. s n 2- n - Zag. I E5 g 3 g- 2 g-1? 2 o 5- o S- s- a o 55 g c: 3= ns -:; w o 3 |8 Te MiDDBïBnH,», ge-iruktby de Wed. VV, en J, ABRAHAMS, Be^kverkoopftrej, K,.-~^T-» t;Ti\>r. J" fj ;<--> o- -** u .V. '"(ipr ésvt)ciiEV.srj - - p^ s C O Os* ff tv «U -t ,- «5 a O ^i. s - -; S! o Cm f? 2 2 tC IJ o. ra 'j^ O C 3 s I-. 't; er P5 n 3- O o o V? 't K 3 p' Pp O ri o O van alleszonder hoop van lierfteldwalen zij radelco-f ^- cour de Stiid. Te Beek en übberjen is alles ingeflort fs cx 2 ■-, w' is O o N.3 1 ;2 u 2 o er M a .3 75 tn 5 S.-n a> cr ^0 -•c --^ct beiiorven. Bij het losbreken van de l«vier zagen p^, wij eene menigte van Huizen wegdrijven wij hoorden O het iioodgefoep der wSnnopendenhet gebrril der Bees- g 2'^"' Sroot petal is in den Vloed verzwolgen en aan- S sj Z iït'land op piaatfendaar niemand weetvan waar zij C ^gkwawen enó, mij Vriend] mijn hart i;rimf weg te g V^^i" 30 Lijken aangeCpoekl, en onder die 7 In- 5 S weners. t« Te Eist kxumen de Timmerlieden géene doodkisten j^ genoeg n;aken, om de aldaarsangedrevenen te oegraven. Dan wie is in (laat alle de rampen cp te celion. De mensch- hdd is in lijden I de jammeren overtreffen alle denkbeelden, O Gcnoc-s: wordt mtn aangedaan door dé redding van-ve ilen, i; Menfclien werden op een ■Hooldfcheïf voort- dgefiuwd, tegen een drijvend i3ak op welke eeuigevlng- p telingen zaten, dieooirenblikkelijk door den volle:: llrooiw, p zonden veril nden zijn dan de hoop i looi drijft tegen Sjiiet Dak, dtuKt door deszelts zwaarte den groixl, hetge- S lif el raakt 24 nren va-tallen zijn gered. Eene Vrcuw, js-aHen Uiet een' kleinen jongen op haren Zolder, beviel. cx.^'& 24 nren hulpeloos te zijn geweest', vj-eest zü te be- ^Zwijiiü, en nam aifcbeia rair h« 4''ndw Vwe lieve ^Moeder Ilcrti yan dorstGodzijmet'u! neen ach neen! a zegt dektefnc, grijpt een (luk ijs, warmt het zooveel K;iiij kan, indeli mond, en laaTJe Zoo de Moederalle |.dr:ezijnbeh: i;deii,enwoidcn hier opgckvi^eekt. Toen ^déVrouwdoLuljermandzag, wilde zij er niets Van dan o o n •Ti o 3" o o pi G tl W Cl. n S c a- - 'S N .-, ra "-■ Tl 1* 5 -3" n, ra het voinrekt nooditikelijke het overige moest naar we; ':t dï Voorzfciifghefi in de rerfJing Pi Pi 0 *u "t er 1 V ra 5! pi 2 p '73 Si C o ra f» t- - 30 t- z; O M N 3 3 J T ra 5 ,"Tj o a. o re P-' •-.^, K 2 .f? 2 hulpbehoevenden, lil Ploe wondervol tq van velen M Aan moed en ij ver nm onge! akkigen ce He[peri ontbreekt |-" het God dank nie^ Rïsar en Lijders en Verloslers behoe- g. ven vee!óm niet door aandoening te bezwijken. Een zc.T oiki braaf Preuikaiit.wilde zich naar zijne Kerk S begeven, (■m zijne Goiieente te ir.éaioedigen en te ver- ira troosLen, toen de doorbraken invielentwee dagen zat 1" hij zonder vunr of h'cht op zolder, toen hem warm wa- ter werd gegeven. De Grijsaard fchreide tranen van dankbaar gevoel a<ln God. Hij is thans in de buurt van Czijn Huis met 30 anderen', men hceit hem berging in de Stan aangeboden, hij zeide iTc moet op mijren post blij- ren. Toen zijne Lotge:-ooten bemerkten dat'men dien --------wiarlijk Eerw^ardigen wilde doen Vertrekkenriep de m..:iigte: hij moet blij vin, nij i.? g°en Men^ch neen,' ^en Engel Godshij vermaantvertroost en bidt voor onswij willen zamen fterven f De Grijsaard w«igerde r.andvastigüjk en zijne Familie vertrok, ------ ik moet eindigen, en behoef ik èïti woord meer te fchrij- ten, neen, gij gevoeiï het geen ik gevoel, enjhaast n reeds om hij te flaan en in de ee'-üe nóoden te voorzien. De ^'g nood is stgemeen raiar ook de ihenschiievenheid der Natie R gi'oof ^«ef gf-'ot. Nu mijn Vriend zij zullen u zege T?' - P nen uw ha-t zal u zegenenalles is welkomin alle rao Pi Ti Per een Billei: om fpoedtg uhtedcelen acn df p^oi;} /yjfndai in Celaerland 5 Z. gemerkt met ee'. iV belkruis, ƒ13. Per een citoter fpoedige *ers^rging aan onze thmn leidende Nutuurgeimtcn z'^ti dtze só K. gcjchint/c^ Te zamen/2Ö6 10, De Ordergetcekenden betuigen bij deze van nieuws hunnen dank aan de milde Gevers en Geveresfen, voor de zoo bereidwiilije en gulhartige onderfieuning hurr;er pogingen ten nutte der Noodlijdendenen wenfchen har- -telijk dat r.og velen zullen worden opgewekt om dit edel voetfpoor te volgen: Zij althans zullen voortgasti om dat gece, het welke hun wordt toegefchiktcaar waar de meeste nood isonverwijld te bezorgen C. VISSER ]z. J. C, DE IMARREË. W. B, VAN DEINSE, V/, J. VAN DE(i HEIJDEN SINCLAIR, A. J. SINCLAIR. E^ P. CREAIER J2. o ciq o ra 2 3 Q, ra ra "5 3- 73 2 ra 3 t^ Cu 3 o- i.:: ra 3 C« 3 ---- J n r, 2,- S g. 'T M Q 3* 3 3 - ra" Q- 3" ra ra o. o r» ra 3 o r 3 2 o- 2 2 Q 2,5. S TS ra :^-. -. 3 ra r^^ -r? - •-t a"- 3 55 tx ra ra C: Pm» «v^ ra - S S;-^ ^^gelijitenoodenmoet voorzien worden. Ik moet afbreken. Doofden Srorm welke gedurende denNachttusfchen den 30 en 31 Jannarij gewo.d heeft, zijn voorde Stad _^Antw.p(n nj,t Schepen, geladen met Koorn,-^Viin en U S:eenko:en vergaan van welke e-m ve'-brijzelddrie ee ^Zonken en dé overige met weinige hoop op redding ge- ^-ilrai'd zijn. Nrar nieri verneemtheelt gelukkig tii»- 5^ mand daarbij het levrn verrÓrtn, De gar.'''-ho nieanve S.,-"Kaai is als bezmid met; de Rukken der Wrakken. -' g. MIDDELBURG den 13 Fehtian. Met gei'^oe»-en (reven de OndevgeteekendenÉcftnurdas van kt md- L.iNh-DROST-ARlBT rAN ZEELAND. De LAND^DROSTvan ZEELAND, hten,;» bi'deze ter kennis van de Fabriekanten en Trafiekanten bimieu dit Departement, welke ingevolge de Wet van den 21 April 1807 zich bevoegd achten, om op eene of ge- de..ltelijke;.:;;.'/.7?f van Lands Schattingen en Impoiitien te mogen aanfpraak maken; dat zij lieden humie PRE- TENSIFN deswegens over den fare 1808. behovrliik ingericht, zoo dat daar uit duidelijk kan worden gezien, wat door hun respective ovir dat Jaar is betaald, onder bijvoeging van de volgens de Wet gerequireerde beichei. den en Verificatoire Stukken, aan deif Land-Drost zul len behoren in te zendenvoor of uiterlijk op den t iV^aart aanflaandeten einde van dezelve bij de opina- king der nog ongeliquideerde pretenfien over dat laar het vereischte gebruik zoude kunnen worden gemaakt. Waarfchou wende wijders de belamihebbende, dat alle zodanige der vooifehreve pretention welke niet tijdig genoeg zuilen zijn ingezonden, en dus niet voor of op, ii^ bepaalde tijd ^lan den Minister van Fmantien ki'.nen- worden gedepêcheerdovereenkomftig de Wet vanZyi.e Majjfteitden Koning de dato 21 December 1807. zui len worden gehouden voor vernietigdzonde- bij ver volg te kunnen worden geadmittee-d cf erkend. Middelburg dezen 7 Februari) 1809. Ds Land-Drost voornoemd. A. VAN DOORN. g -^^delhmj;fc''e Lcpdi-tmcnt der Maatfc'mnp'H tot nut van j ["bb°n iw/'''^ X R'TALGEMiiEN, bericht, dat zedert hunne laatÜe kennis-i biimwd'rDeps De DefnrtemevtaU C'rtimiifie van Gcoeesku,id!g Oi:duziiek -m To.voorsiptReiideercnde te Middelburg, 0iuv3ri.c:i hebbeniie eene Dispofitic van 2;,r.e ^xccllcruic den A.i;;i ,ter tor d.. U:;i- nenlandfehe Zaken, t^r gcljide van een Decreet van Zijne Ma. ]cRe:t, gegeven te Amffeidani den 25 November I!., inhouen- de .ilgemeerj; Verordeningen tot de bevordering en "enpreid.vg der y.tecme acht ziCh, mgevolge An 9 van d:.t Deereer, ver- pliRt alle Genees- en Heelkundigen binnen dit Dcr.artemenc te verwittigendatvan nn jf aan, ten dieutle derie ■■•e, bi haar m voorraad is het Stof der ware VACCINE, wesüal- ven des begeerende zxh kunnen adresfeeren bij den Heer J P. Frmnrins, iVIed. Dortor en vasten Prsfideut dszer Coin.rasfie, mits de Brieven Frsgtvry in/enaende. Noff herinnert de Connnisiie aan de bovengenoemde Genees» en Heelkundigendat, volgens Art. 7 van gemeld Decreet s Jaarlyks in ieder Departement aan e!k der drie Doctoren of Chirurgijns, welk het groots-tgetal zullen hebben gevaccineerd, ionder caar vnoi eenige bclooning ontvangen te hebben, nMts hei getal di.r duor hungevaccineerden meer danhwde-d ncrfo- r.en bedraagtza! worden uitgereikt eeue Gouden iVledaiile ter waarde van tien Ducatcn. En daar, voJfeusArt. 3 van meergenoemd Decreet, de Com- misfie, na zich verzekerd te hebben, dat niets verzuimd is Wi.t ondervinding e^ voorzii;tigheid gebieden, de:i IMinister tot de BnnienhmdRhe Zaken zal moeten inf-rmeren w.o der Düc;,>. ren of Chirurgijns ce daarbij geibpulecrde Medailles verdiend ÜLt dezelvedüordezeade Genees- en Hee;kundi(,ea ■parlement uit, omaan haar's Jaarliik» ui ive! voor Muuuv ,d„t!ir ^c^^^s-^ mnnencliruepartementuit, omaan haar's Jaarliik, ui ive' voor ten behoeve der Nooril-jdend.'n in Hclbnd eij jJ-n";iri optezendm eene geverifieerde Lij^t van ^d!e zu'-c and wederom bij hun is onrvan<Ten het voigendp '.'"'''o""^"^"or \\uugrat!s zijn gevaccineerden bii wie eene WeduwvroUW te Middeihnr. v,Vr ivr, U'^^J^L^T'^'^ geregelden loop gehad h.eft. r^) O N o tti c: ra 2 ,-» L] 9 ra p O 3 r» *r ra ~-J o. -■ a r» 3 3 S - ?5 -^ B ac, o.- 2 ra m 3 n Cu 3 I r g Ci Gelderiar pi L. - o. pa Van eene Weduwvrouw te Middelburg, vier Napo- cl tTileons, 10, o o Van een Onbekende Van P,, voor Gelderland 10, 3 Van een Onheitende met een Bil'etvoor de Noodh- ■^demltn in Gelderland en hvUand, ƒ40. - S \'an een Or.bekendt met een Briefjegeteekeuduit g 3 Dankbaarheidf'^.i. g Van een Onbekendeeen Coiipon van een Losrente f No. 1048, ƒ12. g-fg Van een r^'iridelburger, een Coupon van een Schuld- brief No. 22579Ö, /24. g Van N. K.twee Coupons No. 14459 Schuldbrief 2 S No. 10506 Losrente ƒ2 10 zamen ƒ5 lo. g vS: Onderde Zinfpreuk Non Igv.ara MaliMiferii Sue- g- currere dheo7 Coupons No. 151,69? Schuldbrief, fg. 2- ?5No. 1266 Losrente 2^/7, zamen/"i<i. Ne 4632 •=--°dito,/5. No. 4633 dito, ƒ5. Ne. 4634 dito ƒ5. ^No. 4635 dito, ƒ5. ff5 pi den bewijslwar Middelburg 9 Fe iruari i8op. Uit nar.ra der Comnnslie B. DOBBELAER uE VVI.ND. De Departementale CcmnJsfïe van Oeneeshmdig On- de-zoek en Toevoorzist, Refiderende te Middelburgs geeft te kennen aan allen die verlangpi? zouden nog voor den i Augustus dezes Jaars in de heel-, vep.los- of ARizENipiENGituNDE te worden geëxamineerd dat zij zich ten dien einde, voor den 6 April aanHaarde bij den Prsddent Dr. J. P. Ermerim bebooren te adres- ferenw^l het der Coramisfiedoor hare Jaarlijkfcha werkzaamheid in de Eilanden van dit Departement,niet altijd mogelijk fs deze Examina in den Zomer zoo fpce* dig en achtereenvolgende nfteuemen al» het verjangea en het belang der te examineren Perfonen zointijds zou den kunnen vorderen. ,JVIiddelburg Uit naam der Commisfie den 9 Februari 1809. B. DOBBELAER de WiND* ra w*** Bij t^e 'VV;;d. l'Filkm Abrahams in de Kortcndelft te koopeenige OUDE BOEKEN tot Winkel papier. m'T*^'''^°"'' l^"""" ^^UIS met een fraaijen THUIN er achter, en vrijen Uitgang 5 te bevragen bij de Wed, tr tn X, l'lncke in de WagenaarUraat. iSc^, des Voormiddags ten 9 uuren, Verkooping van MEUBILAIRE GOEDE* VV REN, HUISRAAD, KLEEDEREN enz., ten Huize van wijlen 5;-<»tf^« te CLEEUWERSKERK, §5 vZt-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 2