I i^fikl I s^ MÏDDELBURGSCHE Dinssdag C O U R A N den 14 Februarij. T. ,r 'f •2''? [D' b X' i a g S g w 'S E o -p '^ao 'S •el's 5 a -O E u g bp re 3: uS o 3 g a z gz i S -o o 8 3 z 'S I ^-s ':^-- r t3 5 c DUITSCHLAND. SCHAFFENBURG den 3 February. Het volgen- de is door de opeiilijlce Dagbladen bekend gemaakt: De rust van Duitschiand wordt bedreigd ;de fchrik ve'fpreidt zich overat. Men verzekert, dat de intrigue zich roert, dat zij den Oorlog begeert, en dat üos- tenrijk er het Tein toe moet geven. Geloo t men te Weeneiudat Frankrijktegenwoordig mrn'dsrinaat lieett dan in 1805? dat de xiitkorast van ee- ncn niei'«'en Oorlog voor Oostenrijk voordeeliger aij Do grcoten, de ve-i.nderrcVif ofonigekogti;Raadgevers, {(ie den Oorlog verlangen door hunne wenfchen en in- triiues, hebben deze wel overwogen, welke er de ge- vola-n v!!" zouden zijn? De Oostenrijkfche Monarchie thans nog fterk en magtig, en die, wij slijk beftierd gelukkig kan worden, en al haren luister weder Itan bekomenzou zich ver zwakt en verdeeld zien. De Grooten en de Lieden, die bunnen invloed doen werken, die, door hunne raadge vingen de vlam ontdoken zouden hebben zouden er de eerfte flagtoffers van worden zij zouden hunne eigen dommen en hunne bezittingen verliezen. Schande en ellende zouden hun deel zijnen zij zouden genoodzaakt zijn te leven van de geringe jaarwedde die men hun te Londen wel zou willen toeleggen. Al de rampen des Oorlogs zouden neèrftorten op de genendie denzelven verwekt zouden hebben, en niet op het Volkhetwelk, door zijn eigen belang geleid, weldra van eenen ziune- loozen ftrijd zal afzienen welk het onbillijk zon zijn te flraffén voor de verkeerdheden der genendie zich fteeds deszelfs onderarukkers toonen te zijn." f R A N K R Y K. PARIJS den 4 February. Het 31 Re BULLETIN lier Jrmée va» Spanje ziet alhier het licht. Deszelfs inhoud is van geen groot gev\'igtals behelzende nog nadere bijzonderheden wegens het gevecht van den 16. Bij dit Euiledn is gevoegd eene Capituhtie gefloten tus- fchen den Maarrdialk Hertog van Dalmatienals Com mandant der Franfehe Tro penen den Generaal Don Anton-'o d'Alzedovolgens dezelve, zoude allen die in Corumia waren den eed aan Koning Jofeph Napoleon doen en dezelven ook in de Amnestie begrepen zijn ter wijl de Wetten, Gewoonten en Kieederdragt zullen blij ven. Den 7 February, Een der Franfehe Leger-corpfen is reeds in Portugal ingerukten te Braganza aangeko men van waar het naar Oporto opgebroken is. Er zijn Hechts 5000 Engelfchenin Portugal, en tusfchendezen en de Portugezen heerscht niet weinig oneenigheïd. Het Infuvgenten hoofd Penas heeftzegt men met ee- nige Benden eene beweging naar den kant van Ciudad Real gemaaktom zich te vereenigen met het overfchot der Armee van Valencia, doch zoodra hij de vlugt der En- gelfcben vernomen heeftheeft hij zich ijlings in het Gebergte van Sierra-Morena geworpen. H O L L A N D. UTRECHT den 5 February. Gister heeft Z. M. verzeld van Hoogstdeszelfs Minister van Binnenlandfche Zakenzich weder naar de V«art begeven. Na de Lek te zij.T gepasfeerdheeft Z. M.mct den Minister zich te Paard gezet, en is ondanks de (lecht- heid der wegen en de groote vermoeijenisfentot Leer dam geredentot infpectie van den Diefdijk. Ald-c-ar heeft Hoogstdezelve nlles zelve in oogen- fchouw genomenen de ftélliglle bevelen tot het aan wenden der ïn deze droevige omftandigheden meest pas sende maatregplen gegeven. Z. M. heeft bij die gelegenheid wederom niets onbe proefd gelaten, om de ongelukkige Ingezetenen tot het verlaten hunner Huizen overtehalenwanneer het ge vaar van het Water hun leven bedreigt en in gevaar ftelt. In den namiddag is Z. M. behoudes alhier geretour neerd. Den February, Heden heeft Z. Exc. de Minister van Binnenlandfche Zaken de Leden van het Centraal- Committd van den Watcrfiaataan hetwelk de Hoogleer- aar van Beeck Calkoen toegevoegd isgeïn(ïalle»rd. De Leden van het Com^nitté zijn vervolgens aan Z. Mr voorgefteld geworden door den Minister van Binnen landfche Zaken. De Koning las in perfoon den Leden van het Committé eene bijzondere Inftrnctie voor, de taillerende het doel'hunner daardelling, en het grootfte werk, waarmede Z. RL hen belast heeft, miissadersde groote vrjagftukkenwelke zij optelosfen hebben. De Hoogleeraar van Zwinden is tot Prefldent van dat Com mit d benoemd. Dadelijk, na hun gehoor, zijn de Le-, denrvan het Committé naar hunne beftemming vertrok ken. De Guaeraal Kraijenhoif en de lufpecteur Blan-' »-. Z, - ^c i. o Ui bi ken hebben zich r aar het Terrein begevenom van het_ C zelve infpeCtie te nemen r-^mmirf^ imn den Waterflaat z.l te Amfte N Ii E'S o OJ ra C O o cc J fe y. 00 IJ -if Lj OJ -, .E 2 J S'o - '- g O' -3 - ;j t: S -s M c 5N ■•-■-'= --'-- jn r; e: Cl. un E- Het Centraal Committé van D rdani bijeenkomen, alwaa'-'j,^ S •- - -, 2 •.- c bc p- '-^ tc -a -■ <o -i; c 4 -^ p° §-; -'S^ hetzelve bij voov:during zal blijven, tot ciat zij het al-ii2Ms«>£ 5-c|=,rt.„ len eens zijn, of.rrent het best te volgen Ontwerpeng^ -^ dat dezelve hun jievoelen daaromtrent zullen hebben uit-,r 5 S êc'S 3 t^^ - ~- Heden is Z. R,., vergezeld van Hoogstdeszelfs Mi-ogg^^J'g^-^n*! 'eitfcJ *- TT D CA y* f ■Js o 4j JJ nister van Binnenlandfche Zaken van hier naar Cuilem» '-^ S burg vertrokkenten einde aldaar alles te infpecterenj^ o en de noodige man^regctentot redding en hulp der On- g gelukkigente doen nemen DORDRECHT den 8 February. Sedert Maandag f o 5 o. J S -r 3 zijn nu de beide doorftekingen van den Dijk boven en §'^^'£3'"S^"iJ^5r.;g benetien Papendrechtin werking, en op dit oo';en--ë :g> a.< ^s 's' O blikdoor het hooger loópen van deh Windmet een> o -g -S t-; ~q S rt u^ —1 - w O ^5 '- v/elk waarfehijnlijk echter alleen het gevolg is van den t, S"? a "^'S Q èi h-J^ 'A o «J K c -^ ÜJ -t^ aanmerklijk verval. Met dst al is In den Waurd het Wa ter nog niets gezaktmaar eerder nog iets gerezenhet- s 3 U J3 geweldigen Wind die het Water naar don Neder-waard 2 2: c S I^ cpftuwt. De golven gsan thans, door dien zelfden c N o» Wind ,§zeer fterk in den Waard, en maken het blij ven in S'," 3 I to ipZ aan de5 S •-<- ^- ai g:. g de Huizen fteeds gevaarlijker. Sedert gister Predikarten van de Dorpen langs den Dijk met de Ak?no o S m S"'-^ c mee, die geregeld en in overvloed levensmiddelen naar^ '-'i^ ="^'5 £"^3 de Binnen-dorpen brengen, en van daar Menfcheii en2 J -S ?i Q S' .0 i. S Vee terugb-engen moeten. Gezegde Predikanten moe- o <u N *- C O O t" «j c*: -^ -v* c -g -S Ji i- rt g p c. a - c O •-. C S c- ca ten, ingevolge naderen Last des Konings, de Ingeiete-rj nen, die nog hallhtrrig blijven, tot hte verlaten hunner -J g Woningen ten ernlHgfteii vermanen. Het is bijna on-p,^'!; gelooflijken nogtans waardat duizende Lieden in den ^J^ S c 1^ S c g g Alblasfervvaard nog met hun Vee in den V/oed verkiezen d j< a te blijven zitten; maar het is ook waar, dat alle Wo ningen aldaar niet hetzelfde gevaar drijgen. Te Alblas---------- zijn er nog verfcheidendie ophoogtens gebonwd zijn en zich tot hiertoe boven Water bevinden 5 aldaar viudt men honderde Beesten bij den anderen, deels on''erdak deels onder den bloocen hemel. Ook heeft men aan de Graafftroom een groot nog boven her Water liggena- Huisdaarheen brengen eiken dag de Landlieden van de naburige Stijger-zolders en hoogtens de Melk van hun Vee ter bereddering. ti'.'*" Den \o February. Alle de vijf Hulpgatente T'CtenS f> twee te Papendrecht, een bij Alblasferdam een bij lek--f^ g keriand en een bij Streefkerk, gelijk ook de groote Slui-o -go' zen te Alhlasferdam en in 't Elshout, werken thans'-^ met het beste gevolg, zoo dat het Water In den Alblas-ï2 S ferwaard thans reed» aanmerkelijk gevallen is; in de laat-§"«1? fte 24 uren moet het ongeveer 11 duim zijn gezakt.q o g Sedert onzen vorigen zijn ondertusfchen door het woes. te Weer, verfchelde Schuren aeheel bezweken, vanee-j nige Huizen langs den Dijk de achtergevels ingeftort ,en'-' 5 '-<~, verfchelde Huizen aanmerkelijk gerezen, zöo dat zij in S j o ftorting dreigen. w 'S Onder meer andere bij ons ingekomeberigtendie van--' de grootheid en uitgebreidheid van den ramp getuigenj S welke ons Land getroffen heeftbevindt zich ook eene O s authentique lijst van de fchaden welke het Dorp Me-Ë teren ondervonden heeft. Volgens die lijst zijn van de S 64. Huizenwelke dat Dorp bevat, er maar een datS nietsen de Pastorij die weinig geleden hebbenterwijl 5; -ë Z er aS geheel weg, en alle de overigen meestal onbe-'^-S woonbaar zijn. Het getal der Menfchendie in dat S Dorp omgekomen zijn, bedraagt 12, terwijl voorts in S rJj hetzelve nog zijn verdronken a Paarden, 93 ftuks Run-=g 3 r a 0\ ex i^ cc t- X v t-. o '7; c» o C M O O) Q^ W) -o - o •Sc 00 CJ O QJ C3 t-« ff </j 5< fi .- o c c o bp -S K g- >-; <u t» SP j; o cj '-^ o O CJ <U o K Z:a -1 2 o "a •o 1- t) cc .«ir: <u W 5 o S) - -. fco pi c o B "O J3 n» 50-3 g -13 dervee, isó Schapen, enz Te Nerijnen zijn 24 Menfchen verdronkenonder anderen was daar een Vader met 4 Kinderen in eenen y Boom gevlugt, doch moest die alle in het Water zien^ neêrftorten en verdrinken. TeZoelenzijn 1/, teDrumpt g.,^ 9, te Geldermalfem 6 Menfchen verdronken. TeWaije-Só's - ^-o noijen is de Schoolmeester met zijn gantfche Gezin ver- g -§ ^2 dronken; hij zelf was nog met een Kind naar het dak g'^" gevlug', doch is daar afgefpoeld. Te Varik zijn, zegt menongeveer 50 Huizen bezweken. tó Een Brief uit Nymegen van den 4 Februarij behelst o" 5 o het volgende: Het zoude u bevreemden, indien iklan-< bo.S So ger öitftelde u bekend temaken, met de alles overtreffen-J S? 'S de rampen, welke dezen oord door den geduchte» Waó o\."^ o terVloed, die ooit beleefd is, treffen alles wat de^ 2 S -5 Nieuwspapieren melden, zijn flegts flaauwe trekken van'^, o^ :r:?.^ <s de algemeene ellende; óe jammeren verdringen zich "^S 'S g "n fe 'Z de ijsfelijkfte berigten vermeerderen ieder oogenblik en 'f\»^ J J f -'S "^fm, zullen dit blijven doen daar van de meeste Dorpen nog pH 1»*^ P^ i^ geene berigteu zijn Ingekomen. In de Ooij alleen liggen 60 Huizen in den Vloed te l'erfingen bleef alleen de Kerk overig de Menthen AJjn gereddoch haif door angst vernondeuo.jtbloot ■- -o o< e Q 'S H N Ml e C 3 cc OJ O cj •-' rh r 'S g J^ -■ tj o ?^l .- w-Ö «■'Pt, t^' z; -^ t^ '- 1^ ci-O Si werüuig fceuugtuelasi -ii». Um. V.W v>- 4 1^ 8^ •a o C Pi o 4> 'O S ;a* 3 b« o ö3 c <u t— tiS o r -^ o/ -j c O 1" ra g O fet 1 's

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1