1; No* 13. rvIIpDELBURGSCHE Dingsdag iScpi C O U R A N T. den 31 Januarij. i is mt I mu I aflên SON. si A s 2 E -^ "Z i-i- •- "i M 2 S s fe i 2 -3 3 M. )vuf. VS! )\m blij' ■eisn* rt b'J /et lid 0 iik't II- vail il vail tweliï ehr-i). i vvor* devoU I ?t vaa S VuOff OfC op| ceevda 1 einde I eij be. n vvór- e fclia- ireiifien zond»- \s hun. (8. -an ta'stion egüaa.rt zending I i i^ S*- nnis ge* -noemd.s R N. :eere ilj jkover-, t>rfchet\ :Tfi E' 1 14 medowl rafiaisiSt'l lent Je» gemelde en nieu« lijks aas rman 7* h9A F R A N K R TjAIJONNEden 14 Jaiiuarr. ongeluk had alhier op gister plaats. Een Kind ,het weik mei onbcdachtelijk een Carabijn om mede te fpe- }eii ijegoven haddrukte den haan losen doodde des- Zelfs Vader, die zich op cenen kleinen al'lhnd van het zelve bevond. PARIJS den 23 5'<7«//?r3'. Heden morgen werd's Kei zers terugkomst binnen deze Stad door liet losfen van het gefclnit aangekondigd. Den 24. January. Hedert om 12 tiren ?af Z M. de Kei zer en Koning audiëntie aan de onderfeheidenc Gccon- ^itueerde Magtcn. De Ambasfadenr van den Rtisfif'chen Keizer de Prins Kurakin ten i uur ter audiëntie bij Z. M. ingeleid zijn de overhandig Ie aan Haar ,;ijne geloofsbrieven vervol gens ontving dezelve in dcTroonzaal het gantfche Korps Piplomatique. pen lis January. Zie hier het apfte BULLETIN der ARMEE van SPANJE^ ValladoUcJ den 16 January. Den 10 fanuafij was het Hoofdkwartier van den Her tog van Bellnno te Aranjeuz. "Onderrigt dat de overblijffels der te Tüdela geHagene Arniée Xich naaf den kant van Cuenga vereonigd hadden, gn dat zich bij dezelven de nieuwe aanwervingen Uit GrenadaValencia en Mtircia hadden gevoegd gevoel- <lé de Koning van Spanje de mogeliikheid dên Vijand uit- telokkcn. Ten dien einde deed hij alie de posten die ?ich tot a.-.n de Bergen van Cuen?a aan geene zijde van Ta.anfonen Ilueteuittlrekten, rëpliccercn. De Spaan- fche Armde volgde deze beweging. Den 12 bezette zij Ucles, De Henog van Belltinö nikte tofu op Tara^'onen Fuenca de Padronaraaan. Den 13 marchee;de de Divide Viliat regt op den Vijand aan, Icrvvijl de Hertog van Bellnno met de Divifie R'.vTtnha ren weg langs Alcazar nam. Zoodra de Generaal Vil- Jatte de Spanjaarden ontwaarde rukte hij met geforceer- den niarsch aan en bragt de 12 of 13,000 man, waar In des Vijands majt beftonden die over Ca'-ascofa en Alcazar wilden retireren, in wano'de doch de Hertog \an BelUnio had reeds den weg naar Alcazar bezet. Het 9de Regiment ligte Tniat terie als mede het 24(lé ?n pölle van Linie, ftelden den Vijand een muur van bajonetten tegen. De Spanjaarden legden de wapens jieêr. Drie honderd Officieren twee Generaalszeven Colonels, twintig Luitenant Colonels en 15,000 Sol daten zijn krijgsgeva-.-gen gemaakt. Dertig Vaandels fn alle de Artillerie Zijn buit gemaakt. Die geen welke over deze Troepen het bevel voerde, Venegfls genaam.d, }s gefneuveld. Dit Leger met hare Vaandels en Artillerie geëscorteerd ^oor drie Bataillons, 2ia.i Dp morgen den 17 hare intrede In INIadrid doen. Deze Overwinning doet den Hertog van Belluno en het g 'drag der Troepen eer aan. Do Generaal Villatte lieel't met kunde gemanoeuvreerd. De Generaal Ruffin lieeft zich gedcllingjieerd als mede de Generaal Latotir Maubourg wiens Dragonders zich onverfchrokken gedra gen hebben. De jonge SopranfiEscadroiis-Chef van het 1 fte Regiment Dragondersheeft zich in 't midden der Vijanden begeven en eene zeldzame dapperheid aan den dag gelegd. Hij heeft den He.tog van Bellüno Zes Vaandels gebragt. De Artillerie-Generaal Senarmont heeft z'cheven als alle vorige omftandigheden gedragen. ZoodradeVij ftndelijke Armee zich afgefneden zag, veranderde zij van directie. De Generaal Senarmont bevond zich toen met ÏÜne Artillerie in eene engte, en de Vijand had zich naar die engte gewend om aldaar eene doortogt te zoeken. ge Artillerie had geene ftorke Eskorte doch de Kanon- s c S to f 5 S i=i t ia e tJ hebben drie, vierden hunner zich naar Corimnage-" c fillerdroevigst I wenden een viebde naar Vigo alwaar de Engelfcheiv"^ van Dalmatien heeft o 'S tiJ 2 E Transporten hebben. De Hertog zich naar Corunna en de H>jitog van Elchingennaar Vi go begeven; De Deputatien van den Staats.Ragd van Spanjt, van - g den Indifchen Raadvan dien van Finantienvan Oor- J; log, van de Marine, van de Orders van de Junta van g o Koophandel ën Muntwezen, van de Regtbank der Al- S: cades van Cafa ij Cortevan de Municipaliteit van Ma- 2 o drid van de Geestelijkheid -van het Corps Edellieden'S van de Corporatfen, en vafi de Inwoners der Parochien-p en Kwartierendie den 11 van Madrid vertrokken wa- -^ ren, zijn den \6 aan Z. M. den Keizer en Koning te fc -^ Valladolid voorgefteld gejvo-deUi GEND den 2 s January. Van Cleef ontvangen wij 2 de volgende droevige nerigtenj. De rampen, doorde overllrooming des Rhijns ver- S oorzaakt, zijn onberekenbaar. Eeniae dagen zijn er-S ncodig eer men uitvoe-ige berigten er van weten kan.'^ c Te Brien zijn "errcheidene Menfchen omgekomen en 5 '*\S g een twintigtal Huizen ingeftort. Twee Moeders, elk .-g met een Kind rp den arm, en eene van welke nog een ei ander van 15 Jaren bij zich had hadden zich op eene S t; g hoogte begeven t'A we-den door de golven achterhaald en verzwolgen. De Ke.k van Bden, waain men het cd Sr- ^- -B» ,0 "O .6 ja 1-. O K 5 s o o. o s £0-0 O) O .ha ra' 60 '=t o? ë?M r- tr er l/i c ui -a .2 O o:: u "- "x. bo rf o <u "J a« 2."--; "C "C '3 S 5 ?.-*._, o o M t^ Hoornvee geborgen hadis ingeftort. in het midden j van deze (oort van Zondvloed, wordt toch demensch-< heid nog, vertroostdoor eene menigte trokken van op- .- - offering en edelmoedigheid. y. Van den 18. Her VVater be**poélt de Huizen tot kan de ÜJÜ Q_p Daken. De llerkllemii'-en dreigen imeflortcn. De Inge- zetencn vlu.^ten naar Cli-'cf, alwaar de weldadigheid Con- tributien geopend heeft, die eenen groeten overvloed van levensmiddelen opleveren." H O L L A N D. AMSTERDAM den 2^ Januarj. Z. M. de Konirii? heeft op den 22 December 11. genomen het volgend Befluit: Het W'^tgêvend Ligchaam hebbende goedgekeurd de voordragt door ons deswegens gedaan Hebben wij belloten en belluite'. Art» I. De Staats-uitgaven voor het Jaar 1809 wor- ;g den geregeld, als volgt: S (S I. Ministerie van den Eeerdtenst /■i,o98,440-ii-io. v II. Ministerie van Binnenlandfche Zaken. j°. Wa-^* •- terrtaat /'j,434,5oo-o o 2°. Binnenlandfche 'liken Si /l,933,«99-5-8; te famen ƒ3,368,399-5-0. g III. Publieke Schuld. Geconverteerd en ongecon-^ verteerd 34,844„987-i2Ö, Nsgotiatie van 4 Millioe-2 .TJ 7 .5^ O -=■ s g [i VI cij "- "3 t^ C -' o J a rt o >- Ti o 9 o c^ u g 2a nen 4,000,000-0-0, idem van 30 Millioenen Memo-2 ►jT S «Schuld der Stad Leijden/"4o,75o-7-i2 idem van^ jf^tJ rie: IJsfclftein /2,5P4-i3 o; te famen ƒ38,888,332-I3-2.w Z E- - - o Peniioenen 1,970,000-c-o, Orde van de Uniis g j O-u ƒ30,000 0-0 beide te (amen ƒ40.888.332-13-2. 2 g IV. Huis des Konings. a. Civile Lijst j ,500,000-0-0 Q '■f' s Staats-Raad eiiKonin-I. Secretarij 273,545-15-11!; g Uj.^ hJ te famea 1,773,545.15.111, "iS Vi Ministerie van Finan'ien VI. ------------van Buitanl. Zakerl VII. —i—--------van Marine enKolonien VIII.------------van Oorlog IX. ƒ4,^42,o4o■o-o.|;^i5;|g 411,000-0-0 «j-^ j^S 4,900,000-0-0 - I c 10,940,000-0 o o van Juilitie en Politie -1,366,574-7-2! 5 "5 X. Extraord.en onvoorziene Uitgave -1u i ,66j-6-14 Ji S -- o -a 5 I O O fij rt a, o Q i- r-' N S Ut V3 c C -O SJ -o <u a :s P-i o »!-■><!. v; il, >- .£3 UI o c 1= o s s 3 piers van de groote Armee hebben die niet noodig. De Generaal Senarmont plaatfte Zijne fiukken in Bataillon- qnarre's gewijze, en fchooc met fchroot. De Vijande lijke Kolom nam nogmaals eene andere rigting en begaf zich naar een puntalwaar zij de Wapenen heeft neer gelegd. De Hertog van Belluno beroemd zich zeer over zijn eerllo Aide de-Camp den Heer Chftteau, en over den Adjudant-Commandant den Heer Aimii. Hij zwaait rae- jje den grootften lof toe aan den Generaal Sdmélé en aan ^0 Colonels Jamin MïunierIMouton - .Dnverneij La- poste Pefcheux en Combelle, zijnde alle Officieren w'er dapperheid en kunde in honderd gevegten gebleken 2ijn. In Gallic'en worden de Eng^lfchcn nog (leeds met ge veld geweer achter nagezw. Na uit Lugo verdrevcn^e Totaal 70,000,000-0-0 -ï 'S sj Den 23 Januaryi Bij Decreet van den 21 dezer ^- heeft Z. IVi. een Centraal Coininitté van den Waterllaat 5 aangelleld, hetwelk uit de Geleerden, die in het Rijk-^ het meest deskundig zijnbeflaan zaleen Decreet van -o ëd denzeli'den dag regelt hunne werkzaamheden en inflruc-'.S 2 o h tien. Zij moeten den 1 Februarij aanftaanden worden q tó c y geïnÜalleerd en zullen door den Minister van Binden-J S 'n O landfche Zaken aan den Koning voorgefteld wordendie g g <i o^ zich zei ven heeft voorbehouden hen de gew'gti.ge vragen^ fe te doen, de het eerfte onderwerp huimer werkzaamhe- g 2 den zullen zijn. S j^ 'S. bo c- 2 C k^ -g g S; S j;'° K -5.1 u S g -5 i .5 W SC Si 5 CL» O M e-S O -Si «U c M K^ w *j o» J3 9 ^•IMen zal een groot algemeen en dunrzanm fiïstemi S 2; aannemen, dat onontbeerlijk is ter verbetering van dene's aj'p Waterftaat van het Rijk, welke door geei:e bedenking^ hoegenaamd kan werden vertraagd; het geringfte opont-'' "-^ q hond in eene zaak van een zoo dringend gewigtzoude'o c. mifdadig worden. ig'^jtl^ u -ï '^J Den -6 January. Op eergister is Z. M. uit dezc^^^ C—l HoofdftadMiaar Utrecht vertrokken, ten einde dea ftaat J^»!j^»,.*»*|^^ H^-b f der Rivieren in oogefchoOw te gaan nemen. Öe toefiaud der Rivieren is fn feet slgemeen dtjielfde bri "•5 a> J3

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1