n^ ;SSta3<:itóQ iSOp No. 9. MIDDELBURGSCHE Zamrdag C O U R A N T; |l J> den 2ï Jaftu^rij. Wn lÓ^ 5 'S go -ü ^^-lo -y o f- 3 2 t'3 .a-.os. 2 n e. -^^ 5->:^e b3 'S o i> ps ,5 O o C CU it -a o -o -S to to -^ 4j t 5 O t U R tC II N. I" r DNSTANTINOPEL den 30 iVi'' filrr. De Prins,. XSk. wnar vsn eeno der Vroiivvoii vin den geworgdcn' Sultan Mnilaplia, gedurende het fchrikt.ooneel der Om vveriteliii!^bevielen die onaer den naam van irïaniud -uitgeroepen werd ftierf in gevoigc der te vroegtijdige Tfiboorte r>;eds 24 uren na dat hij ter wereld was beko men. Indien hij in leven ware geblevenzonden de lanit'.aren hem tot opvolóer van den Troon verklaard hebben. Kr ziiii omtrent cooo janitïaren iiiêt Artüierij en Krii"'sbeboel'ton naar het Landhnis vsn eenen Chan der Tartaren getrokkenbij wien mCu zeidedat de Kapi- tan-Pacha en de Kadri-Pacha zich onthielden hebbende b:i de Omwenteling, uit het Serailmet een kieib Vaar tuig de vlngt dcrwaart genomen. Men vermoed dat beiden verder r.aarRudfchiick zijn gegaan, endrt .Mufta- pha Bairactar Paclm, d;c men meent dood te zijnj zich waarfchijnliik aldaar bevind. JV'len is overtuigd dar de onlusten in liét R'Iini.'iterié, tne: opzigt tor het ftaatkundigej niet hét mihfté onder fchcid gemaakt hebben. De nieuwe Groot-Vifir Melimck Aga Eïïaucb Bachi, is reeds tamelijk bejaard en zal in ijver en werkzaam heid Muftspha Bairactar niet evenaren, Z V/ t T Z E R L A N D. LUCERN den 24 December, üif Inn-griind, in de Valei van Hasli wordt gafchreven, dat op l^'Taan- dag den 12 Heceraherren 10 tnir 's avonds, het kleine Dorp Obennartop 200 pasfen van'Gadmen gelegen, door eenen Sneeuwval is vernield geworden» Van de 70 inwoners hebben er s3 herleven vertoreride mees te Huizen zijn geheel verwoest en alle hebb'en eenige ïchade geleden. i-let juiste getal van het omgekomen Vee is nog niet bekend. De Inwoners-die den dood onrkomen zijn zijn in de skeligfe armoede gedompeld, en roepen de hulp hunner minder ongelukkige Nat'.lur- genotcn mat Inider üenmien in. Van Gerftu aan het Lticerncr-meir, heeft men dat eèn Sneenw-kiomp, den 12 's avonds van de Gibe! rieêr komen-de langs dsii weg, die van Gerfan naar i.auerrz voerd een ilnis en vijf ïlirtten heeft mcégefleepten een geheel Huisgezin beftaandè uit een Vader, eene Mouder en viji^" Kinderen geheel heeft verzwolgen. Den 12 December is in het Kanton Unterwaldte Oblxerikenbachdoor twee Sneenwülompen- insgelijks een geheel Huisgezin verzwolgenterwijl er eenige Hui len mede zijn verw-oesti Uit Altdorf wordt van' dén 14; gefchreVen, drt het lijk bij eene gélteeté ver^'ridep-iig 'fh 'het Rijksbeflnnf ge boren worden. Andere misfchien al te voorzigtige ce If ba C -= C "C fchoiter. hnn oordeel op, en bewé q ^■^■s. «j 0'"^" '"- n, dateene Regering, w elke aldus zich zelve on we; pt, S^èS'O 1-2 a; g. Lieden ri eindelijk groore ^aken izl moeten doen, om ^ijne aanmanging te regr vaardigen. Qnj&rutei»:') f R A N K R Y K. g-5 PAPvIjS den r 2 January. Naar men verneemt z.ir g- thans de Generaal Dupontdie voorleden Jaar in nda- -= loulie capituleerde, in het Fort Calmague bij Marfeiü', v,-aaf hij iijn verder lot afwacht. De Generaal Mares- cot, gov.'ezen Infpecteür-Generaal van de Genie, zou van de lijst der groote Dignitarisfen uitgefchiaptvan'^ zijnen post ontzeten voor onbekwaam om bij de Fran- fchc Armee te dienen verklaard zijn. Menisthans overal met de opfchrijving van i8io bezig; alle de operatien betreifende die ligting moetsn deze mahnd zijn afgeloopcn. 'S 5 '=^- .S J-tt> 5 o 't- i^, CJ CU S o P ;2 -«. t:. E -rr P Onderde gedenkwaardige zaken, die het tijdne-k waarin wij ievenonderfcheiden;, zal de batfle Nako melingfchcp zich verblijdende vernietiging der Iiiq:i!- ^z ptie in Spanje ingevolge van een Decreet des Keiiers g Napoleon van den 4 December last^ticdenaantehalen _S - 'S: -^ Deze Regtbank Werd ingelleld door.St. Dominicusge .5 "jj g 'Z'^ s. iraanid dcv.Gchavn.iiten, en het is niet zonder bloedilor- 2 ?i p 2 ring dat dezelve werd aangeflcld. Italië was het, welk o o. her eerst dit jak torfteDuitschland weigerde zioh êr a - CJ ^j -5 '-' t; ^-' r> -° ;r. .-; S =0 o 5,; CJ - '-> °ïï"^''=cj=^"3E—'o^'3 n §\p CJ r. o A S -^ -= C o -^ t- r; *-^ «ïJ «-• -^ cc c- *^- o CJ F- c r\ - ir, p: o U Si c c' i; '^o -i fe: «=i oj u 1. ,<u aj O CJ CU -o .- o te U5 Ha- S ^S aan te onderwerpen. I\;Ie':i poogde dcch zonde gen dezelve in Frankrijk intevoerenj Eerst in Arra- gon aangenomen, had de Ihciufitie vele'moeite ora in dit Land voordgangen te maken, en het was eerst tegen hc? einde der vijftiende eeUw, dat Spanje er gcheeifji^ aan onderworpen werd. Dit Rijk was de oprig- ting van rieZe gédugte Regtoank .verfchuldigd aan den te zeer berugten Dominikaan TorquemadaBiegt- viider van dn Konhigin Llibelia, en fedevt Kardinaal en Opper-ïnqitifiteür. Torquéinada nvaakte in den tijd van 14 jarenhet Proces r.an meer dan !co divzcnd Lie-.Iettwaar van er óooo ten vtire gedoemd werden. Indien deze gebeurtenisfen niet in de Gefchiedenis be- w^aard waren, indien Schrijver? dier tijden van alle Na- tien dezelve niet bevestigden, zou men er het geloofd aan weigeren, Tegen her midden ,der zestiende eguw"ö werd de Inquifitie in Portugal in werking gebragt, on o -• CJ z: S tx >>S Jt-j y c -3 ._- M 5 bc CJ "G w CJ rt ej o -r^ Cï l™-) 5* r-;^ tn X it -ë y^ P O --T» - Ci 'C aangezien de tegenkanting van ^en Koning Juan IV. van,§ o BrSgonen. Bij het overlijden van dezen Vorst eischte •.s<'3^ de Inquifitie. van de Koningin zijne Gemalin de pleg- i^ '- tigheid van vergifnis aan zijn Lijk door de luqnifiteurs g -p O c c "J gegeven bijte wonendeze Vorst, zeiden zij, den t^ c^ I 5 5 Kerkl^an ondert-aan hebbende, door de bevelen van het™ 5 S F dj ,0 o ?,iin zoo Ümterfchacben meer dan 50 Huizen m.et derzelverBe- "WonersHaven en Vee zijn verwoest. Het is opmerkelijkdat bijna sHe die Sneetiwk'om- pen, in Zwitferland, den ?2 December zijn gevallen. Misfchien is er wel eeve Aardbeving voorgevallon de fsind van den Baronuterdic zeer laagenyerandeflijk v.'as, geeft aanleiding tor zulk eene gisting. G R O O T - B R I T T A N J E. LONDEN den z^Dcccmier. De bezorgdheid wet- "ke men vcor her icvéu van onzen genadigen Souvcrein had op.gevarbegirr te bedaren. Zoo men intusfchen aan geruchten die deswegens openlijk genoeg verfprcid worden, geloof mag flaan, is Zijne IMajefteit in,eenen feat van gedurige zwaWieid en ongefte'dlieid, die alle Hégef ing";zorgen ten uiterften moeilijk zoo niet Volflrekt ondraaglijk voor Hóogstdenielven maken. Wat er van de wezenlijkheid dezer gcrugter zijn moge het fchijnt zeker j dat er aan het benoemen vsn een RegentfcH&p urglen tot Kerkl^an ondergaan hebbend Opperhoofd der Kerk verijdeld te hebben. Een arider voorbeeld Van do magt en den dwingeland fchen moedwil der Inquifitie hetwelk ongeloolUjic zou g .-3 J5 o o o e o CJ r, JJ bl5 O, O om hetzelve zamen te flellon zijnZijne Kor.ingl. Hoog heid de Prins van Walles Hare Majeüéit de Koningin ide Kanfelier, de Aarts-n;s!>hop van Kantèrberij en de Hert-.g'van Porri->;d, Tot dat oogmerk zijn dé twea Iaat!teenoemde Hecren voorieden Zondag, den 25 naar voorkom.èn indien derzelver egtheid niet op de plegtig- j§ o o*^ S'." fe W'yze ware geilaafd, is de bloedai'tapping van ^'^"^"^^".^Jj Philip III. Koning van Spanje. De Vorste ongelukki- -| n bó^—"^ .gen wellccn men nsar den Brnndflapel leiddevoorbij g g zijne Venders ziende komen, gaf blijken vau gevoeli heid en medelyclen over hiin lotdie aan de Beambten van hetzoogenaamdHeilig Officie riet ontfnapten. '5 <- De Opper-Inquifitenr vervoegde zich bij Philip, zeideg^ ■.■j'-' o hem, dat zijn gedrag den gcicovigen ergernis hadgege- S -= H S ven, en dat het volflrekt noodig was., dat hij deze mis- 3 ,5 j,.' daad door eene voorbeeldige draf boette. Menbedagt"^ ■-"Ki:'^ wat dé Koning isu ktmnen doen tot deze voldoening^ «n ^W en eindelijk kwam men overeen, dat t. M. zich een m'g ^'b'b^^ kommetje bloed 'zoti laten afi:appen en dat dit bloed door"j^. 1 "*- 0 OJ i- w t- O 0.5 -" «L o <u si e: o CS M SP c 'S -c3 c; «j o c .ekefi dat er aan het benoemen vsn een Regentfchtip Beuls handen verbrand zon worden, het welk in tegen-'g'^S S S- g 2 "^--fe tnftig gedagt wordt. De PerfonSadjen die beüemd zijn v.'oordk'beid vah den Opper Inquifiteür werd 'uitgevoerd. S 2 1- l'iS - S*^ 2 Z Al de inspanningen'Van magtal de pogingen vnn Phi-^o lip II.te regt genaamd de Diiirel van het Zuidcfi ,qx!x de Inonifitie in de Nederlanden intevoéren, floegen feil Z ^i tegen het diep afgrijzen^ welk-ds Belgicrs tegen deze-ï Bloedregtbank hiidden opgevat. De Grr--'- - -- o t-: to •-■ o Iaat^teenoemde Hecren voorieden Zondag, den 25 naar Bloedregtbank hiiddên opgevat. De Graven van Eg- ^«-J^-^Vlo B'^ii Z Wind'-or, geweest. Maandag hebben- zij -y.ich, met Imoiid .en Hoorn, de Heer van St. Aldcgcnds, en ver-1;-gS^'i-^fj t/5 GJ. v*>raf bepalende fchikkingen, wegens eéno openlijke verklaring bezig gehouden en binnen weinig dagen zal alles o-'i-iijk bekend zijn. Deverwagting dezergroote gabvurcenis veroorzaakt eene algemicene gisting en onge rustheid: Zommigen brengen vorige pogingen, welke raen tot het zelfde einde heeft' in het werk gefield kwaardaartijjlijk opliet tapijt, en fchrijven deze toe aan denzelfden geestdiein den tijd flappen heeft te weeg ge bragt welker" gevolgen, zeggen zij bewezen hebben', dat zij tenminüe voorbarig waren. Anderen geven zich b' -,.5 c:! feheiden andere Edelen, wier namen met uirftelcenden'K lof in de jaarboeken der ?\'edeTlanden aaiiECtoekend zijn. ^JS li'd-^cj' fielden zich krachdadiglijk tegen de invoering derïnqni- g-S*— B S, S.^.S fitie. Het is waar in 1559 werd te Brns^e! eene bij- -g g g--i '"^^fè ■-xA zondere Rogtbank aangelegd ter uitroeijing der ketterij, '^^sjVbB g g->! -x; a-g.-r 'S o welke, fclioon den naam van Inquiiitie niet dfasrende^ -^ ■d'Si'" in het wezenlijke, de Hipte navolging vnn deze inftel-^'^^ ling was. Deze willekeurige Regtbank. verwelite de4 .grootfle vervaa.nis; men zag de ijverigfte Room.-;cIige- 55*3,= '5 ^- zinden zich met hevigheid tegen zoodanige inftcllijt'ain- aan de ftrelendfte ve?wagting over, endoen geen moeite, kanten de Nederlanders, zegt een Gefchiedlchrijver een dier denkbejiden teo;,tvoinzenwglke gewoon- van dien tijd, helehomd^n ^ezehc met .^^/^.-rrfv e-; als <'.*Krerx^- %f3*?Sïflk-*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1