't ^.1 No. 5« MIDDELBURGSCHE Donderdag liooi COURANT den ï2 Janiiarij. iëi 'bS""; ^^-^^^"^ en :;^rge;^,^ I 'S ^^1 komen .^g^voelt hy^al hec-ai^ï^e \:;m';y;r;::i^| H K R y K, •z w o 'S, w u B "5 trT l l'i P E S I E N. nERANden i ïfuny. De Jaatfïe tijdingen die meu \iic Irak-Arahi (oud Bnbijloiiieii} cntwii'^eiiheer:, iiiclden, dat de Wchabiten welkers magt van dag tot dag- klimtzich meester van Daniaskus geinaakt heb ben. Zij bedreigen, zegt men, Aleppo en het overige van Sijrien. Mefopotamien nr.g met reden voor een 'inval van bunnen kant beducht zijn. Hun Chef lieeft de Inwoners van Bagd.ig laten aanmanen van zich aan het juk van de Portc te onttrekken. Wij veritemen van Bminrada: de Engelfchendie ïeeds voor lang met den Chef der Wehabiten op een goeden voet liaan, hem uit de indien een Officier van rang, met f.anzieuüjke Gefchenken, toegezonden heb ben. ZWITZERLAND. 6ERN den 19 Deceinher. De vrees welke door de fcdeit veertien dagen onophoudelijk op onze Bergen gevralen Sneeuv.^, ten opzigte van de Sneeuwftoningen hadden ontllaan, is ongelukkiglijk door daadzaken te- Vestigd. De vcrfchilknde deélen van het Oberland heb ben het tooneel der fchrikkelijkfte verwoesting geweest. De broosheid der aardeveroorzaakt door de menig vuldig gevallene regensdie de Sneeuwftortingen heb ben voorafgegaan, hebben waarfehijnlijk deze'fchrik- kclijke fto-.tingendie gewoonlijk niet sis tegen het einde des Winters voorvallen verhaast. De Brieven tiie ons uit dat Land geworen, fpre!;en niet als van Huizen Schuren Stallen die omvergeworpen of mer^Menfchen en Vee zijn begraven. Zie hieronder Anderen't geeii men van Grinrk- 'xald meldt: In den nacht van den 12 en 13 Decem ber wareii eanige hoopen'Sneeuw die tegen den avond van den Bufalpberg los geraakt waren de voo,-loopers van twee ontzettende Sneeuwftorthigen. Deeerftevie! zes uren van Wintereggop een klein Gehuchtuit vijf fluizj;n befiaande, en een kwart - mijl van de wQg ge legen, voor, en nam drie Huizen weg, zoodanig dat er niet de minlle fpoor meer van te vinden isvan de veertien Menfchen die is bewoondenzijn er zeven onderde Sneeiiw begraven-, men zal hunne overblijlTels niet voor den Zomer kunnen terug vinden. Zes Kin deren zijn gelukkiglijk door hunnen Oom gered ge worden, die hun bij dearmen of beencn uitde Sneeuw heeft getrokkenen de voldoening gehad heeft ze des anderendaags aan hunnen Vader terug te geven. De tweede Sneeuw llorting is van denzelfden Berg geweest en is een kwart mijl van de eerstgenoemde plaats voorgevallen; zij velde een Denne-woud van vier morgen neer en voerde de overblijfzels vau een Huis honderd pasfen voort. De zelfde ftorting heeft een menigte Schuren en Vee vernield. Een andere (iorting die van van den Wetterhorn is gevallenheeft enk-el door de perflng der lucht, meer dan twintig morgen van een \VüUd dat op eer.e vrij groote afftand van dien Berg aflegt, verwoesi. Twee mijlen van daar, kwa men tvv*e Menfehen door dezelfde oorzaak om. Men meldt genoegzaam 't zelfde van Interlachen van Spietz van Brienz in dé nabuiirfchap van het Jfeer Thaun gelegen. Men weet nog niet juist het getal der Liedenvooral der Herders die op de hoogtcns met hunn*; Kudden zijn omgekomen. Te Adelbeden alleen heeft men den 14, twaalf en den 15 meer dan twinti'' perfonen uit de Sneeuw opgedolven." ■n .0 O Cm O Werklieden, den wég op niebw te banen, vond êcne« \rouw en twee Honden die dood gevroren wareii. Zqs .vinderen die naar S-,bool wilden gaan, zijn insge S ujks vermisten men freet r,iet wat van hun ?ew'ördeii -. K. In liet Infpriickfche heeft dezelfde Orka-.n zee- aanmerkehike fchadens aangerigt, en verfcheideneMeu- fchen en Beesten fchier doen omkomen. In de omlive-1 Ken van, Patsch, aan den weg van Hall nisir Matroii twee mijlen van Infpruckhebben zich eenl-e Wek' lieden i in dezelfde verlegenheid bevonden ais"die wair"'' van w!j zoo even gefproken hebbengisteren was de g" koude te Infprudk op 21 én eéne halve grasd." >- .j si 'er. '.-. r»^ n a S cj o o O a c/j -^ c '-^ 2 o '-• '1 a g -! S e. o tl %i -r 'jj S -^3 o üliKLIjlN i^m td, Tsecemhi,: Men heeft liier de^^' volgende Bekendmaking tegen dë geheime Gczelfchap- -•- 9 pen en Genootfchappén gcpiiblicecid Z. M. de Koning van Pruisfenonzen z»er ■^ena- S o d-gen Vorst, op het oögenblik dat hetgrootfte deel der-- verlchillende Adminiftratien hunnen volle werkzaamheid !I door het gevolg der ontruinn'ng van Pruisfen L/i o. 0.-2 ^i o 5 o d) ".20 ■Xj !Sd 3 ,0 co i4 r-< 's 2' w "s o *.u.o,,.„ zuileni5-""3 S SS gaanjiernemen:_ alle mogelijke misbrnikén willende S =-== -^ w -C o y P U voorkomen, heeft het noodig geoordeeld aan den Mi mstervan Binneniandfche Zaken, te bevc-leti de he- -, .-- - nieuwmg der Publicacie van jiet Edict vau den 20 Oc =4 - -=' 1 g E tober i;9R tegen de geheime Genootfchappén die zij-g 5-| t D "5 ne goetikeurmg niet hebb.m verkregen J a 7^ S - t p n ir '■pa -C iJ QJ O O 5 ne goecikeurmg met hebb.m verkregen. I S o, - S g g g '"00'' '«*f Lirf van deil Staat ëén ónverzuï-ë S A 2 I "S o =3 £'2 mojke phgt in alles zich op de werkzame en aanhoü-^ I a 4^-^^ 5 2 3 S 2 'S Si^ de waakzaamheid vm, zyncn Vor.t te verlaten, in vrede i^,^ 'S 2 en getrouwhjk zijn beroep uitteoeiFcne- en zich nim- S i» -^ -H :j j; Si mer met publieke zaken t^ bemoeijen dan wanneer hij t£] <i C^^'^ 5_^ door de Wetten van zijn Land-hier toe gewettigd wordt. 2 t»-? A.*-< -5 J-—4 Er zal dus tegen eenieder die een Lid is van düsdani- een geheun Genootfchap, naar de uitérile ftrengheid der Wet genandeld worden. D,t een ieder zich haar deze Ordonnantie gedrage. S^„De Agenten der Politic zijn met de afköalirin-^ eó~--------------------------- uitvoering dezer gelast." Koningsbergen den lö December i8o8. - Van Wegen de Koning^ i D O H N A. ~/>'^.ïS fe*.- Dij gelegenheid vaii het binnenrukken der eerfte Dl 'S vificn Pruisfifche Troepen in deze Stad, wordt het vM-5 gende droevig,geval gemeld: ,,üen 9 December werden er twee Soldatentot de- 1 ze froepen behöoretide, by een Burger in de Tacobs-^S trasfe ingekwartierd; deze Burger geene plaats voorde- ze nieuwe Gasten hebbende, bragt hij dezelve bij een^ gewezen Soldaat in de buurt. Deze Soldaten aldrir ko- S mende, herkende een derzelven in da Vrotiw van den's gewezen Soluaat, zijne voormalige Minnares en Bruid S. De heritennmg gefch edt in het bijzijn van haren M--ui' B llfrl"'^'^";\.'? ^'•^"gde hier door veroorzaakt'. ii ca ei o O a* O ai -5 5 K Q <u 22 o ::i7» t. y SS ;-^ .ra Cu o o C C> Ji; ^1 f-^ -5 Eeuse ocgenbhkken geleden, werd hij door ^ijne za- l ken m ce Stad geroepen. Hij gaat ui{m_aar onder weg, zicii aan droevige voorgevoelen,, overgevende - .- r^ ;'A';i "T^ en daar bevindt hij dat zijn l4^%%% rgwnan naar al te gegrond was. In zijne woede neemt e 'S g"^ hij den Sabel van den Soldaat, en brengt bij herhali 1 ^^S cQ Geheven groote wonden toe. Tot zich zelven ^l -1 CS CJ 5 3 /.ila.. h.j de plaats waar de Ongelnkkigen in hun bloed I' S .S' zwommen, neemt het wapen van hem die hem al zijn.!! l^-g - g DUITSCHLAND. tNSPRUCK den loBecemler. Een Brief van Sir.i. Jan, uit het Unterfuuthai van den 13 dezer, houdt de volgende berigten in Thans ligt er hier vijf a zes voeten Sneeuwwel ke in een zeei-* korten tijd gevallen is en fleeds toe neemt. Gisteren (lak er een hevige Orkaan opver- zcld van eene zoo vèrfchrikkelijke menigte Sne'euw dat het geen Menfchen heugde ocit meer iets dergelijks' te hebben gezien. Deze Orkaan duurde orafgebroken drie pijnelijke uren. Schoorfteenen wierden door den. zelven omvergeworpeijen met Koopwaren beladene Wagensdie zich op de wegen bevonden onder de Sneeuw bedolven. De Vceriieden die het gehikt is hunne Paarden te ontfpsnnen en zich in de nabij gele- gerfte Huizen te reddenhebben zich gelukkig moeten rekenen. Een der Lieden die m«t het onderhouden van den weg belast wasna het bedaren van den Storin getragt hebbende, met nog eenig» andera dergelijke gJn. ontnomen had, en lleekt het zich zelven in deg g g 5 - berst. Deze Ongelukkige heeft aanftonds den geest ge-1 -^ y geven; de Vrouw en de Soldaat zijn nog in leven; men S 'S S S heeft hoop hen bij het leven te bewaren." ^3 f Pv A N 3-0 .- PARIJS den 4 Janm'y. Meh verwacht rewigtige f 1 H I Q 1 betirtemsfen uit Sbanji te zullen vprnr>m,„ xrJ..l.Q--^h O c gebetirtenisfen uit Spanji te zullen vernemen. o. o c o. 00 1—4 O t> o o <u •-f O H 3 W 5 -o tjQ O. a o tJ OJ' J^- o N bopende geruchten die men zegt uit het Hoofdk^.ar-^ .^g 2 tier der Armee te zijn, zoti Z. M. de Keizer, iian het^ ll^g noofd eener geducl^e magt, tegen de Engellche Divifien g 5 S 5 J die te Tr.^.x,llo in Eft-ramadura op de Portugefche Gren fe t :S g K fe zen ten getale van ^5 a 3CÖ00 Man verfchanst 1 g- Z^ f - J gen, in nantogt Zijn, E g Volgens de Z)«///.^. Dügbladh, zöu het getal Hfti- i^||s||^i«|-^^3 zen die er te Konftantinopel bij de laatfte Revolutie 5 - I g- verbrand zijn, 5000 bedragen. ^Jggïfg^S Brieven van J9«jwi«<- van den 2^8 December melden het volgende. De Spasnfche Courier, die gisteren morgen had moe- ten aankomenwas nog niet gearriveerd men fchrifft zulKS toe asude verbazende leenigte j^ieemv di« ert-aj- Ai -_, •g o -^ U

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1809 | | pagina 1