^i 'midbelburgschs S O' C O U RANT. E - DONDEPvDAG DEN 31 DECEMBER.. p tr .-os •- H ?- s 5 i •a UJ •-, - z s .s ?|2c;5|?! ,Sp2^ï^''^^ "tr J^' ^^'"-^^ H« S<=d"g vanden ih^'^Pr,n^-Regent wordt h,« algemeen afgekeurd. Men kan ^0'ti.et begrypen hoehetmogelyk is, datdeEngelfchen zoo f -veel vemogen op hem kunnen gehad hebr.cnom hem ;r Jlyp Koningryk te doen verliezen. De Proclamatie te VriiS Engelfchen was reed» vastgefteld men hoopte. S fc s? o. s-:, 2 5 S u s a of S-2 1= I pe; Z)f*;^ff vj» ^/f» Prim van PtTtH£4l. Na vrnch es - ?<c5 C I u, - u 5 1^ HHA,giss elve tie V, r Het,. --'-^ 'an, o Hl ai a er U ji <!1 J O i ^-> -r; O V >-,o» fc 3 c o ïi 2 i? ti; W' o t: 'S; 5 a 0.1;. 3111 Ei- NOOR D-A M R R I K A. CHARLES-TOWN de» ^November. Een Huis vnn Ccffi'neicie binnen deze Sjad heeft van een zy- D*r Cürrespoiidenten ie Sc, Domingo eenen Briefvin dsto den 23 Sepiember ottvangeiivaa den voige&den Ifihoud: Sinrs eenijje dagen ig hier hst gerucht «I^oriieen, dat Cnrisiopne eene Espeditie te^en onze Stad ftaat te oiK^erneincn. Men zegt, dat hy tan die.n einde de gan- ftfe.' magt van liet Noorden waar hy het commando >Njert, heeft byeen geirokiccn. Op dit herijit heeft mea cria Rej;imenien i-der vac 1200 man, vsn Lon- g.ine en het kleine Gonaoopontboden'. om het Gar- ijifoeo deïcr Stad te verUerlten wear door onzenisgt uit II 300 ttian beftaan 28l, Petion is algemeen bc mindi zoo we! van den Soldaat als van de Inwonerc; ijf is een mau die een minzaam voorkomen heeft en een btfchaald verft^nd bezit. Hy houdt 2ich vier uren daags bezig tnet het lezen der beste Franfche Schryverï. Een zeker snntal Ameriksnen hebben zich hier ijevesiigd, om handel te dry ven, Zy worden door Pe:ion eveneens ais de Engelfchea behandeld en befcherind. ■'„De aanftaonde pluk èi:r Koffy zal ongeraeen fyk lyc. Men rekent, rist dezelve in de Departementen van het Centrum en het Zuiden die onder het gezag in van Petion ftasn 22 millioen ponden KofFy zullen op- tóverer. Ongelukkig zal de Zuiker en de Cacao niet 'K"' oplereren, door d«tdie tweeariibeli zeer verwaar loosd zyn, in de afgeloopene week heeft men onder onze Voor posten, een groot aantal exemplaren van «ene Procla- BiJue van Christophe doen uitdealenwaar by hy ie Kennen geeft, dat het Entielsch Gouvernement heia all wetus Souverein vsn St. Domingo erkend heeft, „De FouJcatien die men roudsom onze Stad heeft ""'•^gelegd, doen ba«r het voorkomen van een nieuw mniE febr»lter hebben. Wsnneer Christophe 30 000 man Roepen ter zyner dispofiiie hsdzou hy nog niet in onieigBac zyn dezelve te veimeesteren. Hy heeft reeds t»n .■heiu!*,, eiDde twee vruchteloze pogingen gedaan, Gv fjes- kuilt u Verzekerd houden, dat er voor den i Apri'l 'ties-tinltaande, op bet gebeele Eiland niet meerdsn een tgege G<.nvcr>;e.Tien: en een Prcfident zy« zalen Petion zal r- T*^ '^''- Christophe iswat -. Pïiet Dispot.smus endegeweide«,ryena»ngaat, het zelf. ef'!* •""'^''- 'noorden die men op S b^^-^j «sn L"-'d«n van kleur begaan heeft, gaan l BE,. fcr:^ge,oot te boven. Hy die niet geheel zwart is, J^'^i,^""'^" <^«-fotm wn proce, om hal, gel il;. LES, iortt< Ie.,;.' ;i^.; uri- :el loet MEt 5ll(i;; IL.U:, Vo3:i, by:i *'eti!:; ent Cl E^- O) «3 i teiooï alie myne J>(?ginj?en in het werk g,eP.e\i ie heb ben, om ten voorrieele van rayne^ieliefde er, getrouwe Onderdane.;, de Neutrsli-eit ce behoulen; na, om dit oogTcrk tebe-reil;en, alle invnofchttten te liebbrn op 5 geoff.Td, en zeli» tot groot nadeel v«n mync Onder. 5 danen, zoo verre gei,omen te -zyn, dm ik myre Hs. -ë vens voüf mynen ouden en t^oeden flondgeno»!den Koningvan Grooi-Brlttannien/-gefloten heb, z,e i'f (-.- 1 Troepen van Z. M. d.-n Keizer der Frafnchïn naar het 5? S binnende rayner Staren -reitken op een !ydrt;p dat is --- zulfcï niet ie.-wacht!e. Deze Tro.-pen begeven ziCi na»r -S -3 -g diHoofdflad vsnmynRyk,Eii.iaarallete(;enweer,mtte. a-a loo? zyn zou, en ik het plengen v»» .VSenfcheobioed J wil vorkomen, en teven» veronderftel dat myne ^'e- '5- trouwe Onderdanen in die oosllandigheden minder Zullen te lyden hebben wnnneer ik myn Ryk ontruim, zoo heb ik te» hunnen voordeelebefljten my, metdeKo '5 flingin er. myne ganfche Faaijüe naar myne Staten in "3 Amerika te begeven en my tot den aUemeenen V vde I in de Stêd Rio de Janeiro nedertezetten en coi.ude rereade hoe zeer het beHn- van dit Land vord^Tt ,d;u Ji *- Kl .-t -= S E 2 CD O a/. 3 &-. tjJ -f- -^ r: CS a> t:, 00 s Cs O io E O - ik heizelu? cnder een Beftuur late, dst voor "d jzefsi 1 -^ t 2 5 >•■-'-- -•- - -"^ 3 T -------- --■■ "^""i., inic, um vujr o .«ze ISO belangen zorgen knn zoo heb ik oe Mnqjjs d'/',bri.'n>- - c tes to. Gouverneur, en Fni.fois de Cunr.a de Me-a re.!, tot nr-nPtOal ,.n«r rr..._. A1,, l. o •- ti I T A L r E N. ^FI-ORENCE den ,2 Z)<„;,;^,r. Ingevolge eene J.€^ve,.ie.tuefcl.en Z. M..e„ Kei.erder'^raSchenen MK*H>g v.,n itahen e- zyneCatholieke Majefteit geflo- inp, waar by Toskanen onder het Fransch Gouverne- m..Be«. moet overgaan, zoo heeft H. M. de Koningin lil tl *-"^"'^"=«dere Staten beftemd zyn, bt Wden avond deze Hoofdftad verlaten. Voor haar ve,- i:,"*VT t"' Prochmatie afkondigen, waar by t. 5y delo.kaners van den Eed van trouw aan haar ge K.iged..n on.floeg en hun meldt, dat zy ophoudt over ''.^1 hBn te regeren De Generaal Miöilis heeft te Livor- l;'^ de orders bekomen, om de Wapenen van Etrurien, T' *'7 ^J^«v". geplaatst zyn, te doen wegnc- e^b-ton. en dat bevel .s teritond ter uitvoer gebrttgt. P O T U G A T ,1:1'* ^'^^y" genoegen zou nemen. De ,e-._Fr»Dfcne Armee is reeds langs Lisfabon getrokken en is TJT^I l eenigfints (le,-t wordt, V '.hl ?i ^">'':''^S"' ""^''s hebben om weg te komen. v'"D!t alles IS het w«k van omtrent S4 uren. De Inwo- vf^'iers van Lfsfabon en vüo het Portugefche Ryk vin- 'no?len zich ,docr bunnen Vorst verlaten, aan de genade •an den Vyand, die wy ons door onze gehechtheid aan —'EngeUnd hebben berokkend, overgelaten. D»Por I. ugefche Schepen zyn flegt gewapend en liegt geprovi- ndeerd. o t> f res. tot Genetaal over myns Arroé-.'s b.noemd, fee J'i/ltucHe, èetrekkelyk dit l>ikrett Na' ojn de door hem benoemde OfBcierenhet ge^n hun t.» doen llaat te hebben voorgehoHden, voegt de Prins er by „Zy zuilen zoo veei msgelyk zorg drsgen di^t'de inwendige rust bewaard blyve d« de Franfche Troe- - pen van «oeda Logementen v-joizien worden dat men I -S hun alle hulp toebrengen dat men dezelven op geener. lei wy^e beitdige, en dat men op de zwairfte ftraf, de goi'de harmonie fteeds moet behouden zoo aH .e- zelve lusfchen twee Natten beftaaa moetdie. fchooa gewapend, nogtansgiene reden vso vyandfehap heb- S C H L A N D. VAN DE BOORDEN VANDEN DONAÜ den 17 0^«.«*.r(overFrankryk..) Volgen» verfchcidene Brie- ven van y.mtUn had Z, M Keizer Napoleon de Ha. ven dter Stad tot eene vrye Haven verkland. De tydinc 5 ^'Z .s van bet hoogfie -anbelang voor den Handel van het 'l .t" Zuiden van Duitschland. DeTryftelling dezer Haven 2 d.e men zoo lang, doch vruchteloosvan het Ooiiet^S 5 'i - rykfclie Gouvernement verzocht had zsl aan deo Ve- S -J iietiaa.nlchei) Handel oaberekeabare voordeden verOrisaf feu. o w .c t_' oi i c '- -2 Ji if S - -' u! ::;- g •-' s» - c -3 Ll. o.» o c <2 Si "i e» e rvr V O^ G R O O T-B R I T T A N NM E N. o LONDEN den t Z>.<.v«*.r. Het is reed, bekend^,3 dat op hat gerucht, dat er een tweede Fi.nfche Par S - leraentair alhier was aangekomen onïe Fondiea den 5c J a.- II, een pCt. gerezen zyn. S -^ÏÏ 2 O" .c W tt Bi S .f -f, E - 't ■U .8 (U pCt. gerezen zyn. Den na volgenee.i dag den aS rezen dezetven opnieuw"^-SS - ep de loopende geruchten dat er gunstige bengteo van 5 S I-ü Vrede waren. Men zeide da er niet alleen ee,, Fransen t ii V Bi c tó .s yj w C •'K ^1» t- c Parlementair was aangekomen, maar dat de Broeder van 8 - Lord Berwick, de Heer Still, die naar S^rdinien ver- S B 2.S?.S trektmet Depêches voor het Oostenrykfche G.juver- T - - neroent geia.i i«waarVan de inhoud is dat ons Kabi-"C 'S net de mediatie van Oosteoryk en Rusland tot het her- f^el der Vrede aanneemt, Meo beeft alhier over Nieuw Yorcic BBrigted van St tL "5 trektmet Depêches voor het Ooaenrykfche G.r>uver- T g - 1^ 5 ftel der Vrede aanneemt. '^1%% iS^«-. Domingo van aei, 2 September (1. ontvangen die m.U g H - o den, dat het vuur van Burger-Oorlog aldi.ar in volle "wli2-°^H>-::]^,2 woede is uitgebarsten. Cnr.st,.phe ging /ich aan het ^^3 S -1 "^f^ i' - 2 o. 1. ktj .2? c w «J XJ cc sa flK o E J> O 3J C -^ "-' -.^ r- >- x; a n ,1. S N S - -----------r-"- fs'"s »'wii «au net hoofd van io,ooo man zetten om Peuon anntevallen. - Lsatstgemelde bevond zich aan het hoofd van een zeer -Sp--^^ -tct-"^ .anzienlyke mast en men verwachte van lynen kant E"il=l"^-S4,'S^' eenen moedigen tegenlbnd. De PrefrJent Cbrtstophe Z l i ■l'^Z 'i"^ had by eea Order van den Dag, van dato deo 45 Au-Jï gusïus, doen afkondigen, d-t het Britfci e üoeverne-O -^ »ieiu:Liem als Prefidentvsn het Gouvernem^i.t van Halty 'S erkend had en hem alle hulp had toegezegd om hem T 5 E .5. f" in die waardigheid te onderftt^unea. S o W> 'S k -3 De Expeditie van den Admiraal Keith h»€fr, zoo als '''ë£Öi<;^ ^H a .^l^c^L""'^.''*' yerfchillende geruchten die msn, fints| wy reeds gemeld hebbeH, contra-orders ontvar,«e:o zoo s'EsS'^I^;?:»! dra men berigt bekomen had dat het Rusuich cakad.jr I '5" #i£^ <t - op de Taag wss aangekomen -^ :t 2. f'—i 5^ f=H- NX.'-' d« aankomst der Heeren M«ory en Pierrepoint, en die - van^verfcheidene Bodens van Staat tJit het Nootdeo S veripreidheeu, heeft men nog nie<« ftelf gs vernemen'b^ I welke de ware gezindheid van het RusÜ.ch Hof i- De Expeditie van Sir Sidney Smith, die men in !s.g«a;e.:n d.cljt, dat xxm 4s Ta»s bêaead was vsr.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1