I 2ATURDAG XSe:f:^:^;t:h:>T""-'^-'-«- .- •ÏIDDELBÜRGSCHE |k ■r/;;nfj:!is-«:r"-;""'»'"■»-- f] p^nu,urb aiï:;::;; rV R-5:^;' 7;-°-^ -11 -^ i r i n n l jen .elke door h.„rrh:::;t:;:rvïï!:r:; "2^2 o :<--3 voJI^dr'Ir^r'' "'-"'"^ 'ïoedgekeurd h^l-he^de d^ yoordr.pt, aoor ons «artoe gedaan, bebb^:-, wy^ «e--^ aecreteera en decr-jreren het navol->- -■ -^ I O r. bepa,i";n,^i:r:p:ïg:^f ^^-^ "'^^- D. Minister v=!^7S"""''ï;r:^^'% Deze DeclL hcLt i'""r"'."^-'''^^°-'^-ft. 2 ^1 rchen die iVloge,;dh d" rp'""?^''^ '^-- u>»-t|S ^st^iT^ g 5 a i: i «i a g ^O re S <S -^ w w ■o S a J ï'fj PORTUGAL. j 'XTRACT w> een Brief ran LISSABOW van\ -' -' den I P/ecenber. Gedurende vt-ncheidene weken ?yn~ wy in gedurige! ^iiSerustheden geweest. Wie zsl de overhand bshcii. cl:n, vroej> men zich, de Enpeirche party of die des 'V S'cn Lsnrs? Tien dagen (geleden d^chc een iedtide gtr'ic\^i 2sal< btCist te zyn de Prirs enzynHof kon digden openlvk Het beO^it ssn, v?n in Kuropa re 7t!i. len blyjen, en lich op de edelir.üedigheid van den K-i- Z-r der Fr.-nfchen te bc-tr„uvue„ „,en nnmhet D.-creer V8.) uhflu.ting testen de Et.Kelfchen en öe?.e, vsn hm,- ren kjnt, blokkeer.iei: onze tiave-^s. Schoon men alle Ce Undiroepen zich, met ^etotcef^de lüsrfchen nf.sr (e oevers der Zee /ag begever Icnüoj, men zsg, i,>i rooo man uir.ieleaen Volk «ich in de VeMinjj Pe- rKhe, eei>efoort v«n ki.in Cibra tar. n/ierpen (cboon r .-n de u,trU8ci,^ der Vloot z.p bespoedigen, werden ?iie deze m»stre?elen door onze iWinisiers en hurne ver- ^:rcuwel,ntieD niet ander* voor^jeueld dan als llrekken ^.;e om ons.nftaat vau verdediging :ej,en Engeland te.' liellen. J« Q 5 <=i va. n.t aan.ba.d Ja.r eet, voldoend i',s-,, ar,« te b,.- .- S <- v^i.E.UA door de f n [ie Go. s en de Co'jTiituiie des Konin"rvfe. i'„ en Conr.étPble i«n Frnnkryk. n fio.ia„(, S b-P 'J. •si LI; -, i -■- ^-^ ,o ';»-«?•< -- 'S" S S ■5 'S c .il-^^ Si C 0> TJ ''■'-'' 2 -^ tri Art. re rekenen v,n den January asfl.-). 7a! het ge.egel. Papier. he,well.:ai„ de und....h,Maere -" V^orweroen van.VVee,de,.en andere, in hec De. eet v; 3 -.en Aprdkat.rl.deaomfchrevene Koop,r,a.r-„pnIn S I^ I He Gra.f deLin:.. onze A.b.f^deur teP.ry., was ^l^i^^; "'"r' '^^^fP'^''^ ^^-^ï^l^l .en Koven,b.r .edero. »n.erei.d ^etnteu^ voor-1 S ^^::;,r^:^?^f!f:Sr ;^-^^^ ^-g 1^1 o $i fe P I :;.l p^ <?j o n V ti) ftellH,, en H.et de ver^ekeiinj;dat men niet nm Bra. ;.2.hui vertrekken zou. Alles is van ^edsantè veran- ■éaói eertMster vroeg in den.iiorgen zag men den Prins het rnfche Hof zich infche.en byns op het zelfae icogenbl.k ontvingen eei, g.aeelte tier Minisiers, der j /ite- y, [,s,.d-offic,eren der KweekeKngen van de Y^i. ('•«.re Scvüien, benevens eenige Here Perfonen flel-L M'f- ..cvel om zich boord der Vloot ,e begeven wel-der, ke, zotider eenoogenblikte v.rliezeo. onderzeilg.ng, len den Taag verliet. Niet een enkel p.rl^-on van het Huis v=n Bra^anza is Ier overgebleven. Alles doet denken, dat de Pri-,szelf l^.et*vn.vt. wat men doen ging. Men heeft hem eene |yd_le vrees ,angepagd; en. zoo men hem een oogen- T:; J ''°V''^''''''"^ h« zeerwaarlchyn- l5k dat hy no^m^nls van befluit zou veranderd zvn bv zyne komst te Lisfabon heeft de Generaal Jn .r,e( junot a,n de Ingezetenen eene Poclamat „i |ge..ard.gd, diede b.„e uu.verking heefc tl "et, bragt. Deze,vebehe..t hocfdzakclyt, dat het Fransch Leger mnnen de ..uren van Lisf bon ,s eetrokfcen, ,^ec bopnierk, orn bet:Mnd en den Vorst t« redtlen van ^A Invl.^ea van hngelano doch dat die V„rst, zoo ee' Wd.g door deszelfs deugden, zien door den raad v=n Dn^,ge booswichten, die hem omringden, heeft doen M'i'^ü^P^n., en re. in zyner Vy.nden hadden u'fZ terpen; dat ..en hem voor zyn .igen perfoop heef (n. beven; datde..elf. Onderda.en voor niets geteld •■bunre belargen aan de lafhartigheid van ettelyke Ho! Üin^en zyn cpgeofterd geworden. 'V^eHo- ■jK.r"e."h""^"""''" ^"«g'^^^Opperbevelheb. ^r e by.weest gerust i„ uae buizen-vreest noch £d "y' ''y 'y" -et geducht dBu voor m»vd.r. en. pn^e voor deboozcn. De Groo"e A^ ^DANTZIg' de^ ,\LL. o% in'^dezeStsd zal c'^t '"''''?7"' ^'y El worden ver |1 t '"ff'''''7" '-' «egt van het Kle.n-l^ ti 7r t i- ^--- -.;, uci i\egt VB» het Klein- ■-■-^ Zegel zyt,„3,g.,e!d, n,its dat .ehoo'vk wo;^^ ^l zen dat d.zeWe net Ryk zyn gefabr/ceera. j. Met vooronöerileH» h^c^;. j.^ H r 51! Si in net Ryk zyn gelabr/ceera ■',/r„i- a ''P°''^"S^ •■''■n cszen taK dif public- - Itoften ^..Mende worderf veroorza.Kt. za^C (geceekend) LODEWVR. en Politie ^'-'I'-ster Secretaris '"ed.n.ngekon.en. vindt :m.n de volget,de - r^ J5 -f a o c o J- c; o re ^-, i} a ;-, '- O TJ L. o- iï o r-. 'S r 1' O rl Ci -a Iw Ci O rt .-•-—■■ c rr O) '- o ï-C 1) C, Engelfche Berigtt,,.. Londen ae,i 4/),„,;,i^^ woiiderddjDgevoeli. Men alhier minder ver. «angedaan,overdef>orlogs-Decla. "tie, dieoeRu.fl>H:;! '''"■^^''^^^-O'-'':''-J gendhed.n en Engeland.ee„ Oorlog ftsat v=.n het einde .necte, voorzien i. S =j "S e, gr) 5= «■«nc l.e: .s onmoo,M. '"««voorzien i.S tf iortaan vol.en* de-bepaiin^n', u" ^^1 de sro d ^.-n'fl, I |ibrengen Londen o»«Z..i°„;'; n deze Stad is timede door f-ene'r^rn 'r 2 o 3 rj O -o u N 1 OJ bc c:: P=; O 5 1- T^ ■-*. 0^ bc tj; tl c o o !a» n iT -2: 1) .r g o 1= C U5 c ri a v_ o •-; er»! OJ «J E o ."^^-E^-f^O tS! S -o -=r« c e 15 N D. r L L A fRECHT den nf-Decenber 7 M v r Frankry* zullsn g --i - S 'rede z»! er rimnfter J t£ .-- o. fa. EïTgelïflJ nog ién 'H '■■■A Ivor- --r door wy ot« nafr den w' ^T "toeten fcbikken. Dnsd.ni. e^ geOoten worden, zoo !an.%r logsverkhri-;;,, ^erigtcn van Oü- - - - cehcuden. Te PorLomh - - '''^'-'" 'l^-Jpsg i- Q c "p S O; rt *-» S t- PJ ^i; j^ft /eai}f van de%i h;aii%yde\ I S een Rusfnch F.ega;, ■•S' bit f;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1