1 ir I) No, i6u MIDDELBÜRGSCHE DONDERDAG ■limr,: a c o o. s ca ''t E 'ir ,}'r''r^'^ NAPOLEON, door de f„,ie Gods en--^ S S 2^1 a J f' -= J^ a --^ I T A L i E K. («■.LIviA-NUOVA dftj 10 Dcambsr. Z. Rl. de Keizer cü Koning beeft den 8 na de M'? te heb ben byjewcond, .Venetien verlaien, ea heeft :,e Trevilo het middagnna! gthuuden. De Kt.-ii;er vertrok den p'smor^ons vroe^ van dssr, en kwam alhier met het valien van den nvóiidaan. Z, IVI. houdt zich thans bezig met de Vêstingwerken na- tezien en is voofneaieos teUdiria se overnachten. Z V/ I T S E R L A N L\ ZURICH den 9 Decmbfr. De Bargemecster Ssr- fpCa vnn Bazel, en de Raadsbrer liir.'.e!, van Zu- t.cn, zyn door Z. E. den Land--.mrnan (jelsst oinzich naar Morai te be!,'even, ten einde in cene vriendelyke conferer.jc de veifchillen te vereffenen, die er fints eenige Jaren tusfjhen de Kant J'i! van Bern en Fri- butji, wegens tvveeGehuchten, die onder de voormalige liailinaüie vsn Morai behoorden pla-its hadden. De beide gemelde Ksntons vermeenden dar die Gehuch ten onder hunne Souverainiteit behoorden; op laatst behoudene Landsveri;a.-!c-rinR had men dez-lve aan het Kanton Bern toegewez>?n dan d.u van Fribnrg heeft geweigerd aan de uiifprask van die Ucptbat.k 'zic.i te I pnderwerpen en men vertro'jwtdat dit .erfchil door Me benoemde Ssheidsinannen in der minne zal vereffend llworden. - U-" ft. Z J 't. c- S E D U I T S C H L A N D. BF.RLYN (Jen 6 December IWen is zeer nJenws Ijieng te weren, of de Univerfiteit van Halle nasr hi^r ^ïal verplaatst worden. Verfcheiaene Lieden belchou wen ?u:ks als ze^er en zeer sanfiaande. Volgens hun oordel, zou de Akadetnie op eeiie panscri andere ma nier ^.iorfjanife^rd worden, en deze.'ve zou waarfchyn- lyk met de üniverfiteit vercenigd worden; men ze^t -.^:u de Heeren Wolfen Schmidt, tv..f« van 's Konin-^ G.heiroradcn, daar aan werken at;dere^, zyn wederom vsn gedachten dat de Univerfueit van Haüe geheel zal Veinietigd worden^ G R O O T-B R I T T A N N I E N. LONDEN den a December. Men verzekert, dat e, een iWeede Parlementair uit Frankryk is aaugeko toen. Gisteren mofgen is alhier met den meesten fpt^ed een Stat.-bode uit Petersburg aangekomen, met het fefuliaat van de Isstfte «onfer<?ntie tJie er tusfchen Lord Goweren den IMJnistet vsn Buitenlandfche Zaken den Qraaf van RomanzofF, heeftplaats gehad. Men houdt den inhoud vnn die depêches zeer geheim, waar uit men opmaakt d«t dezelve niet gun«ig is; de Ministers xyn gisteren en vandaag vergaderd geweestom over dezelve te delibereren. Men he<ft herigton van de VloQt van Sidney Smith van den ,4 Noverai.ertoen dezelve zich op denoo- «e van Knol bevond ontvangen. Die Vloot beftaiit iu zes L.ni.fchïpenen eenige Fregatten zy moetden 16 in het gezigt van Lisd-b.n geweest zyn. Er worat than? te Porismou.h eene nieuwe Expe- ^.re, wiiarroe 170 Tranfnortfchapen zullen geb.uikt golden ,n gereedheid gebragt. Alle de Regimenten die by dezelve dienen moeten, hebben bevel ontvan- gen om z,ch tot de Infcheping gereed te houden. Er W«dtook nc=gvn„ eene andere Expeditie, die naar Bf. i.ien zou beftemj ïyn gefprokenin geval de *^rd^'ai gdt^.mel'""' ''g^"'"''kisin 't Kannni aan wen heeft met de Indezdie den 5,3 July H. van Maara, vertrokken is, berigten ontvangen, d«t het in onze I!e2,rT,nsen in de indien vuknaakt rustig is. De fcdeo --'onlust die zich cnder de in onzen dienst i «ynde ..o.fche Troepen vertoond battden zyn, v*|. i gens et zeegent.:n eenemaal gefmoord. X Duenfche Equipagien, die zich san boord der ^ren van hnnne Natie- bevondenhebben bevol ^Ivj.ngen aezoiven te verhten. Men heeft zegedeel- k r,»ar Reding gevoerd. Men r.eeft fleehts'aan ee- M Knpitems, die ir, Neiurale Lsnden geboren zyn r^trd'on°F"'" Mogenheden btidd^n,' '«g«i>d 0,11 Engtiand te v^rlnten -Ons ontwerp v,n Tr.ku.r'trie? At^erika, d.t den HAVRK den li Dp.cember, Een tiiet KolnnJ^'- ProduétcBryk geladen Amerikasnsch .Schip kwr-m r.r. Sisteret) op onze Reé aan en liet zyn anker v.-illen. De Zee-Prefea zond tériiond een Officier en e-P Tolk i.aar boord v.n hetzelve. Men vro.g aan den Kapitein -jf hy ftnrs by Amerika verlaten ha.i Kngeland niet had MRS^dsan Dez# vrsajr met ;a beantwoord hebbend en wel dat hy met geweld door een Engeisch i'regatxè lymouth wss opgebragt geworoen gi»}'men hem te kennen, dst,ingevülg9 het Dekreet waarpy de Hnven^ vsn het vaste Land in ftaat van btókksde gefteM n-i- ren, h^-t b.^m niet nlL-en niet vrylKmd in'de Haven binnen ie loopentóaar Zich van de Reé moes: ve^-- - 1. - wyder=n. PARV'S d»n itJ December. Van Bourdeavx meldt'T rnen d.t de Khge.fcne Kapers r-.„ alle Amenkaanfc^ie o Vaartuigen die n.ar die Havens bedemd zyn het in- 5 t- f- C C ^- loopc-n p de Rivier beletten zy h«.'.ben er onkti.» :S u C u-edefom twee aangehouden en naar Er.g.l.nd opge.-H^ f -3 S ''''"°'-''- -^ '-^ -S o *-« M *- Den 17 Dccc^.ber. Voigen^ een Brief v»n CalaU --r vanden .5, die men gisterer. ontv.npen hïeltzon <J Lord IMo.ra al, Fsrlementair in oie Haven zvn „.npe t Q komen, en moest zich d*o vo!,. enden dag naar He.-T;- hoofd^sd begeven, f.ïen vorgt t-r bvdat zyne mi^fie in Detrekking ft„nd met gohenrr-.i.,len van hethoo-r-^ ue «anbehing die er in Engel-and waren voorgcvan;;. üergelyke Ivoüvelles fiebben z-ch re-d, zoo dikwiW verlpreid, dat men er geen geloof meer san fls.t, en ze «egts nllec, tefchoawd ai, UK!>'óoifej eenige Agacurs dieda.r mee hun voordrcl z.oek.n te do-n. De nieuwe Turkfcha Keizer, h.eft in zyne hoed.v ntgheid van Caüt of opvolger van M.botnet de t-.vi^t lusxncn den Dey van Algfers en dien van Tunis by- geiegd en een Vrede tusfchen die beide Staren ;,ewerkt. be Generaal die over de Rusüfehe Troepen in D.!- f mat.en thans net bevel voert, is de Vor.t Proforov.,. ky, zynde een grv.a„d van 90 jaren: o.,der deRe.^e.-S r.ngvaaCa.hanna II mask.shy zich vsndeKrim meester 5 ben zien m Italien bevindende Geleerde, meent - - s 1» C Ui *^- u: CU w o S 4» »- r» (u TJ rl *- T3 -3 ;s 5 f; -o o p es -j^ re -^ HJ O ■2 P-Std o i 1 .5 •- Romeinsch Ri.deV, gevonden t [k,: ha Zd -' (chnft van de J^eJ., van Ovidius, het best anTle 1 5fZ r d c riften v=n den Dxhter der fchoone e.uw v«n Au--?. --= ^T gustus Hy ,s voornemens hetzelve, met eene dnarby - - gevoegde vertaling. i„ S S 1 3 De 5 oCt. gcconf. met de joBisftnce van den I2 Seo-'l 'l 1 S. tember .807 *.ren C..r. ,7 op de Be.its S6 fr ,0^-^ S 2 I en die met de jonislance van den 2: Mnart aanfi^ande S Ji t^ A N D. c s J - o E p. Q -^ i' - c Q f- c c J3 M. O c O o. r>: 3 t. tr. 00 Cent, H O UTRECilT den 16 IhcenMr. KowtvÈLYK Db GRRïT, van den 4 Z).f-«A,r iSo7. -^ Cop^^rt"" p "^T'T'^^'^ K-i"g van Holland,! M Conr.iïrrble vsn Frankryk. rs T^ ^Wy hebben gedecreteerd en decreteeren het navol- Art. I. Erz.l aan de Belanghebbende, de-velke 1 S 2 c--|1' vermeenen bezwaard re zvn met d» T-,„v„,-» u ."5 o 2.' -= 1; -^ a, n Gebou^^n door geqjnNfi.eerden voor het Middel dér - - S VerpoBd,ng gelegenheid gegeven worden om Tuinne ^- 3 - .5 2 bezw.uen oote-even, en dnaivnn redrfs te ver.oeken. - '5 1 ^i c. Ten dien einde za laan hun bekend gemaakt wor.-^ den tot vvelke lom hunSe G, boa-wen, na.r de boven- 0 05 genu-lde Tauxa.e, in het M.odel der Verponding zyn ï^l asngeflagen. ^'\l^ 3. Ölnnert don tyd vin veertien da^en, r» d.' 14 ,l"i'O van d.en aanflag legale k.nnis z,il!«, bekcm heob*n ~3 ..5 zullen zy hunne bezwaren iiui.ei-en. ^'>- 4. Fi'-^e veertie,, dagen vernrekea rynde, zaleïkenl S 5. Onze Minister van Fin.ntien is belast tr»t de e.terut.e vsn het regenv»oordi» D-creet. C3 C 2 O CJD 3 1* xz c* lO OJ o pa S S..5-.2 M ïi r ï-' 14 OJ vn CU C5 d o 13 a w -4 a c. 3 'O. ui -00» -.c o» M t lia qj Gegeven te utrecht, den'4' Decc'mb'^r var, het laar^O 807 en vsn onse Regering het iwe 'de 2 (geteekend) I.OnEV/VfC (onderftoui) r-f^,g^„, f-^^.^;^ De Mn.Uer Sccreian, vs„ Stajt Cfeftcesend,) vv, p. HöEtt, S c5 es j^ OJ O <u j;; j- tx T3 p H O 5j -O 7^ 5^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1