m /i ji MIDDELBURCSCHE DINGSDA.G C o U R A N T. 1' ë-^l o DËN i2 DECEMBER. a a u 5>' §c P - I'; V in.ezon'.o. Hvbeklnngt zich daaïin over ae n.ieu!- fin..n eB kw.üi.gen, c.>e de Kooph.rtrtel der Veree- ni..deSinunt,ii reeds yerieherdea i»ren ftcleden hso.t e,: over de .,nrr,nain|en cioot u. Hri.fche M^nne te- 'leti >iet uiidill^ük t'I OOR D-A M E Pv I K A. t^ TÏEUW YORK den 30 Octohr. Onzi Das;b.sden J'S bebêlzen de Boodfcn-p, den 2," ie vortn door d'en PrsfiJcr^t =.n het Congres der Vereenigde M.ter, ingezon'.o. Hvbeklnngt zich daaïin over de baleui- t c gen bur.ne Ze>rec nen g'-plefsd. iV cat ntt An.'^nmon.ch Gouverneraent eeue «oileui^e ver- fioedirg eischt voor de ^r^evénder Burgers van ce Ver- eeni.ce S-.Dten. By Engetands Ichendit.pen van het £.erec'nt, 'die r.-eds ruime Hof :oi verrchü lusfchen de beido Staitn opleverden, komt, zoo ^\s de freüdent zeide nü nos een andere twistfippel.wiêos werkingen ïscii a er verrekunnen uitltrekken. Het Engelsen Gouver ne.nent "v^eft een bev-v! u-tgevSMciiïd, wimby slle oa- titriin^e Koophsaóel tusfchen ^vsodelvke Hiver.s door ^«Mirale t'.chtpen verbod™ 'vordt, en dnsr Engeinrd ce,.cc-v/a7.rj met slle N.-.t,cn asn de Aaaniiichc en M-.a- c .Ifncfche Zeeën in Oorlos; ifzoo moeten de Ame- ri;>afr(>he Schepen zich hunne hdlngen nsn de eerltf de beste Hiveu oie zy bereiken kunnen kwyt mske^i en rrar Amerika terus keren zonder eene andere plaais te hebben kuunen aandoen. Volgens die Wet (zegt d« •vi -a CJ 4J .c: --^ -^ c .•o a C -ïi d: t- o 1. fchnp te zflrneii, efi verklasrde sft;'dSüèlvè, eerh^on-^' 1 der teil ging, „d;it hy onverfcrirukki^n c:lk Eugelsch «jj c Sciiip iiêt welk hy op de reis naar Kopp^^nliüceii one- moeten mo^t, nsiuftSten en alle kt-.xhttn iiTpm.iien zou, om de bi;led'j;ing*n te vvre.^ken wu'lï^i'ce (ii;^ei-W fchen der üetnlishe Vlooi en andere Decnr:he Schepen ^jj-^ loegïVoegd hadden i en dat het Schip, v^clks hy de q eer had te komiiianderen op geene wyze ?enoin,;n not' o dt'SZfir» iDan(chap krygf.p^evangen geiuiiiK! Wüid'.n zouj al wag het ook dat hy met oventiagt 10 do;;n had want 2 tiat hy befiaten had, om j, in den uitcrftco tiojü de i^ j; Kiuidksnicr in bra.id te Iteien en liever het Schip iu g aclueht te laten vliegen d:in het des Vysnd ovsr te gs-l^ ven. Een iegelyk voegde hy tr by die uiet met my^ fc o den zelfden moed gevoelt, om met niy e2n ^eirde lot2 2 7 te deelen kaji het Schip verhusn en h-ar L■.<•.^^\ terug W j; -g -c keeren," Deze maniyke taai maali'e een diiDpeil iii 5 otak up allen die ze aanhoorden; eik rcheen met ver-"p acntm^ vsn aile gevaat'lleên naar het oof;enblik ie -^ -^ verlangen om zich op dan Vyand t« kunhen wfeeken eerifSerr.mis, gevaar, geiuk en ótige-U ;o r: -O -ö -o £J T T, ■jj ir -_ fi 'i ■•;- c S! 2 - 7i w,- c^ o o w et t- •r ^--1 ,H -= i; o o t*- OJ en ;.llen zwo-iren eenlterr.mig, gevaar, geiuk en onge luk met hunnen Bevelhebber te vvilien derlen. Béi 12 j3 de de gedriChii Linieiehepen zyn bedüi uaaj de Ot^Ètsee jj' gezeild. ^- - Eenigé dagen voor dat onie drie Oorlo^^i'c'iepen in o c Jooüfch,ir") heeft de Amerikaanfche Kucphanriel in de Rliddellanolohe Zee zynó Schepen üioeié.i zien nemen en prvs verklaren, en wcvdt in de andere Zeeën ratt feei zeiffe lot becireigd Ue Prefident beeft voorts aan be: Congres b-kend eem»fkt, dat hy flleenlyi'. de te- tugkcmst vi-o het Schip af*agtte't welk zyne lar.tlte Inftructien aan de iVlinistetJ der Vereenigde Staten te Lonc.en moest-ove-breiigea om acn het Congtes het rni*oord.van Engeland op lyne eisfchen medcsedee-' lel. R S L A Tï D. VAGh tien !8 Noveirbef. Aan de Inwoners dezer Stsd is, van w^ge de (ivetigheid, bekead geitiaakt, jlat al het F/nEeisch Eigendom afn eei.e daartoe cange- !d. Cotritnisfie moet worden opgegeven. Ooi£ is h. t mogen vsn de alhier woonschtip'e Engelfche Köop - in beflïi, genomen. Alle gemeenfchap m is opgeheven, een msairegel, Waar door onze j ftemming van is: d» Zond verl'chenen des morgens van oen 30^0vcm ber vertrokken voor ^ïe!llngborg alle de uve ige aiJiar w nog geftstionoerd gebleven Efl^elfcne ichtf":;), zynde 9 vsri Oorlog van onderféheidenC groote, ea roti de zelve zeildun ook nog een aantal Enaeifciie Koopt'tai-» dera naar de Noo'd/ee. EerstfemcUlsbegrceiedenddn Koning va;i Zvieden meteen acntsl Seiioteu, Eender En'geUche Schepen ons Kasteel KronenbvtrJ wat naby- komende, werden isp hetzelve eei.lge tchoitn geoain s en van fcetïCive öoii: met fcherp terüg^efc 'öieD. D U 1 T S C H A N I)i WEENEN den eS Xai'emisrs !;»oot eeii huiteriffe. woon Courier heelt men iiier He't^usfiiche Ueclatd tie :eg;'n Engeland ontvangen. Men veiwondert yic'a dat ook van wegen ons Hof niet reeds eeue diert;ely- ktt verfchencn is doch fommige roeercii dat dit zyn 5 M -t. It ~J ■t S U> w- 'J. o c o C D c= OJ JA C C CS. Be ii-:el te meer lydt, daar er ri«ts meer op Schepen cnóer vrye Vlag kan wor^ei; uitgevoerJ, De Pryzen Cl /.et Prorfuctcn, 'byionder dié van het Vlas en de hrnep., 7.>r fterk-gedaald. Men vi/il zelfs weten ■n er tefoi Contracten gefloten zyn, om inden Win- H-r.Vlas tegen 28 P.yksdaaiderg te leveren, en het is waarfchinelyk, dat de pryzen nog meer zulieii dalen. S P A W J E. r.lADUlDdeiiS üccemher. De toebereidfelea van orze zyiJe ter mjidt-werkirg tot de verrigtingen tegen Vonugal genomen, worden thnus, na den reeds vol- btagten intogt in het RyksUengsketis bekend. Men w et nu, dat reeds den 30 October alle onze Troepen, fiie in den omtrek van Ferro! verzameld warendie i Frovintie veriaten hebben en ilechts een Garnizoen v;>n looó man inde Stad is nChier gebleven; moeteij' te de overige Krv':sma,ïi die op dat ge%7igtig punt te- fei! de ondern taingen der Engelfchen zoo «ocdigis, veivangen worden door t.and-militie en door nieUwe op weg zvnde Franfcht Troppen, De Spaanfche Ben den in de Proviniie Goranha hidden almede bevel beKomen zich gereed te houden, om, onder bevel vap den Gfneraal TaranCo oatr Portugal te trekken, ï)e Spaatifche Rrygsmsgidie zich aan de Oostelyke greüZLn van dat Koningryk met de Arraée van den Ge rer?al junot vereenif:d heeft, worde op i6,ooo man begroot, zoo dai het gez;>mentlyke Leger aldaar thans oaurent 3o,»oo man zsl uitmaken. De magt der Por- tuaetzpn zal tiaby evep ,fkrk zyn, doch het 'm niet war.rfchynlyk, dat zy wederftand zal bieden zelfs mel den reeds de geruchten dat de Franl'che e^ Spaanfche Arn-ée, den 58 November, te Lisfabon zyn binnecge- rukt. t) E N M A R K E N. KOPPEN'iAGEN den 5 December. Onze beide Limefcbepen Prins Christiaan Frederik en Prinfes L "i/a ^iug!'Sfa bonevens de Oorlogs-Brik Longen, lyo gifier ochtend te Eifeneur aangekomen, waar de Brik febleven I6, terwyi gitier nüroiddag ten 1 uur de beide L'nicfcbepen op onze Pvede het anker Ueienval- i n. Toen dit kleine E'kader voor eenige dagen Noor- Wf'sen vevliet, waar het selukkig tegen.de Engelfche r - :.'Ugt brveiügd was gebleven, rieo Kapitein Jerifen, l>ci cai(«i,t'»eide Lini«ltmp kommaDdeisnde, de maa et Eri-j goeda reden hesf;, namelyk, dat ons Hof, ffiet toe- ''■'ankryk, noch pogingen Jóet om als 4) bemiddelaar Engeiand tot Vrerie te bewegen. Daarjech» g ter de pogingen van Rusland, aatzekerlyfe by het En ?i-^jö 1] gelseh Miuistefie noch meer moet wigi?n dan OoSteu Si c Q S SS i 's «f t: 5; o -T3 a> ja ■- .5* 2 a s S X c ryk, vtiiehteloos sfgeloopen zynzoo heeft men geen S groote verwai^ting vsn de bemöeijingen welke zich on- ge Keizer op dit fluk geeft. o F R A N K fl Y R. PARYS den ii Deeimhtr, VoI?ens be'ichien «it Bourdeaux zou een Arairikasnssh Schip', dat van Phi- ladelphia kwam, en reeds een Loots san Boord had, cp het oogenblik dat het de Rivier ging opzeilen dotjr een EngelEca Fregat asugehouden zyu de Coiriman- -g daiit van het Fregat zou aan den Amerikaanfchen Ka- 'i, o q, pitein kennis gegeven hebben fedeft eenige uuren de m b— «j -^ il ütder lehibben onivaogtin siie Arneriksanfche Sêhe-e c-S'-o j^ ^-S pen a-n te hgüden en nasr Engeland op te zenden, c ^-^ «sn e Men is verlangend oia hier omtrent eenige ïiadsre be- S vestiging van ie vernemen. g 5? ^2: Denx^Deeemheri. In een otjz (-Nipuwspspieren van S ^2 j^ h«den vindt men de tyding v.in het vertrek des Portu- s i- 3 C 4> Y T3 ..-5 l- OJ It c 5 -E JS c <- i. o et XI 5*- o. C r WJ k. C= C^ 7; E 5> CJ *S - V i^ "B t^ geefchen Hofs nssr Braflliên vermeld, en wel met de «"2 2; 00 ze byzoi-derheden s 4, het Hof is met Liniefchepen t*--§ ji en twee Fregatten, die dcartoe gereed lagen, vertrok S."^-^ Uen en heeft al,e zyne tiibnre Schatten en Bezittingen'^ v medegenomen. Eene menigte vsti do aanzienelykfte Por- o lugeefche Famiiien ij tegelvkniet bet Hof verirokkrn.2 o; S "j^ Onder deze uitgeweketien telt men den Hertog van Ca--^ g S j - davslden Marquis van Pombal en den Mir.iater ü'A- - e «d *w» *0 t^ ranjo..- Hl 'S Voorts heeft men ook nog psrticliliere Crieveti UH Lis-:2 a v- fabon onivangi^n, wa.irin fomeld wordt, dat de Gene-S K t lüfi Delsborde, commanderende de eerfte Hivifie der'^ ctïi c Armee van de Gircndo, tot Commandant van dr Stad iiJ i« "r .1 in t*,-ïelve liggende f-rónfche Stó.S ■- Hit gerucht© 2 'e 'S c-l^t "Sr -S lO 2 »i .Hó: TD fcuj c - Ei -t; 0> IJ O) 5 Lisfaboti en v?n aile de en Portupeefciü Troepen benoeöid is liep teLisfabon, by l,et sigfean dezer pariiculiere Brie-J; ven dat de Eng'ilichete Per.iCne, een zatt ge*i!i;tigc Post aan Zes, 11 uUiên van Lisfa'jon gei»na vvsren. CJ Eindelys veuieesat men nog, door de officlesle Cou- g rant van Rhdrid dat de Én;ielfchen Vlootvoogd raetr_. eeil llerk Eskader voor de Taag'kniisfende, den 24 No l^'"' vember door eene Pailecientaire aan het Hof van Lis fibon bad doen wecen (zefceflyk toen nog niet ver- inojtiQRdj dstdai iiof wcir«i5<jd»4?naaw*«a h^t '5 'S S t' 'J '<0- •^i} I

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1