>1 MIDDELBURGSCHE ZATURDAG o U E A H t -'t ,'1 v.» DEN Ï9 DECSMDER.. 's^ë 'S r?^. -5 2 <u .5 t .iï -3- =3 - - g :y- '5 13 rs- 5 a 2ï2 9. B I g=»A^ - S ir ■2 1 s s O •O V t^-. - J? c C tJ ^J U JS TJ ■M D. piTheerfc'isvjpy k<^'T!e!i r-»!. I'^ETERSBURG den den i8 A'rt'i-w^^r EeTgistef". VAN DP, NROER-F.LVE den Ocf^W*!-/-; M<«n J. 'hoeft de Enselfc'ie Ambasfadeur, Lord Gown,, ("jreekt reeds van eene toeni^eriog vs.i Eaeden 'jt IS* deze II aofdtUd verlaten, en. over Zweden de lerng rei'; iisnr zyn Va.dcrland asDvaard, De Secretaris der AmbJsfade is nog alhier teruij >;ebleven flaarméo vtN zekert, uit hoofde vnn onp'»reiy'.;'r.eid. Her T.y de-se oorzpült VJ?'cT, d:;n vvel f.ecnts een voorwendfel Ev lie» UaroU-tT Viia onieo Keizer is te zeer bekend, dan ia; TT-, bezorgd behoede te zyn «st het Erg^laod gfiukken zoade. om.-<ioor listige JinbiéditiKen. On zen Vorst in zVn een2}8fil genomen en openbaar abiige iondiird Benuit te doen -.Finkelen, en Enselands fwr- gingen tot bet heri^llen eer ve^brokene baiw^sn met ors Hef, zinidep das sHech befebouwd kunnen wor den sis de zekere voorbode, dst geheel Eüropi ei!r- Img hoepen ni((i'- op tenen algeme8r;eii Vretïi; eenen. Vree.', wsrr^v Groov-BMrfsn-ien raii allé ds N^iien voldoening «ev-cn zoude voor de haar san:?pdr.ne ver- or telykipuef) en tevrns de v-'serbors dnt het de ver» ïoen^nr; ''- B o r s es il fc; o «7 ,v t» r: bet thans zoo dringend behoeftniet sl- V'ederom zsl beïisen eene versdr'Piing om zich ge- teed te msken tot eenen rienweh Oorloe. i DENEMARKEN. KOt^PËI^HAGEN-eten 28 AVfte^ifr. Gister on f ■Vingen wy de tyding van de ttrachtdïdige wyïe, «'afr» pp de Riisfi^'che Ke.zer zich onze zaak en die desssn- fcl en Vasten Lands heeft Eantretrokliep. Dit heuj^t- Verwekte, gelVK met; ligteh'k befei'jn kan, alhier eéne slgemeere vreugde eii verdubbelde caze hoop op cC' ten gel\kUigen tii:iipg in do birfirydir," vrri. eenVysJid, welke ihirs tot dien v?n geheel het Noorden verklaard is. Hoe b?tnoedi,^end deze g;i>wens<'bta keer dir ïakeVi iriusfchen ook 7.yn rrioje, liaddon önZè brive Lftidye- neo'.en die rier afsewrcht, om blyken hui^ner Vader- liipt'siiefde en volharciing «e ^ev*n. Oooer de-isiiylte t üorbL-clden die d-srvan dsgelyks éezien ■«'oi*den',!tL'lt rr.en iJiet hlyefchap de inentjfvuldjgeer: aaiïzienlyke toe- IsRfn vi-jstcp veifcheideren dergtgoeje Deer-fc+iC Iry. jiezetenen zich vrywillig fch?tten. ter herftelling enter Zeetnaft. Ds .Agenti;n Dur.tzfeld en Cstr.p. hebban op 7,ich génöoien, otn tU-ee Kanohncerfloepen opei gen kosten, re doen afrib'iuweti; «evAzistifchè Coa>- paetïie et"ni*f :één« de StifjsiAtnbtman Thygefeil in Nofjrwegefl, vier K--ronneer>-}Öllen de Gt«?f Ahle- feld-Lsurwich j o? Lsnge'and veifcheidene groote Cootenvan ^-irikCn reeds tieh op ('tpel Itaan; de, Gra'f Krutn te Kninb^nhurg h«i?M.i;iCn aangeboden ter leverifu vjn z^o "voeie Eikanboijraena!s tot csE't'Ouw ran 10 K?r onrieetilsepen roodig zyn^ de Com'nercie- Faad vsn D-ors te Frü.ionthalrot'cverins; van a lede iktrboomeii ui,t zyce Bosfebea die tot den Korrinfe» lyken Scncepsbomv dlendin peocrdeetd moeten wor- «\,en, »l« o'k uit zyne Sieerbskkerv de noodig*bw*- ttofFi n ter cprigring vatf een W'spenhuis in het AJtihc floibfck; deiK-atnefheer Peter.'dotf,te KiSfnp,- heeft *l'e z.yneEikèt-ooraen de Graaf I>tipneskiöld-SaiDs6e 30 ('f r beste Eiken- ph 30 der beste E-jrchenbaomep.. op Jfinyör; dt KriTTefheer Stsn-pe 55 der bcsre Eikerhoomin cp juiis-oveö •>it'-4!ebT.'ri€i;. ook ?.\n door d-efi zelfden ze Ven dt/uZvii zilveren Tafelborden ingezonden v door der h m. rbeor-Alorgenilicrt) is;.het fvoodigc Eiken-en Fs!ehirhu«t tot dïfi ssnbou-* iwan'ééneK3nonn.&tFfioep toetiezfgdv eindêlyk beeft Wo»u,^e Hedewig Schmidt *ên voitediig ziltier Thee^fervies getevcrd; térvvylvoorl het overige de lyj! de?er Vadeflandfcbe giften met ei ken dag hiyft 'fiarg'oeijen. Eene-infchryvi'ng, ter rnderOeurmg van verarmde FriüiliêD en petfoneh-, kortlfngs tt Fler.stxmfig opend, heeft reeds SofcoRyks-/ d'ltr. (igehragr. Daar door her jtt^('sr Bor. harirement Frpi-krvk i zonder echter er iets zekers ivan te kufïnei) 2 zegsen, n;i. G R O O T-R R 1 T T A W W>1 C N. L'ONOEN den 1 Ü:ve.r.ier. Laatstleden y.ftvuUs morsen is de Bode van Stast, de Heer Ruffj, vta i. Petersburg sari het Bur.»:»a van feu'ténUiidrólie 2?k^i tKet-depeches vsr Lord Go^wer. ssiig:?kon!eTi, Alle dii ;zich bi.met» de-'e Siftdb.vu'di'nde MinisferiJ werden do'r- S op icirllondbycn geroepen. De Heer [vierr^f is neóe den tj •28 van Helfinbung aJ-gelJotReü en tiid dienselfden cf.g eene hiif.a confetentié met ded rvlinisrer van btü-»1 teii'^.)dfcbe Zaken. De R üsGfche Vloór, rile op ié Tsoj^ is a-8na»komèni -4, basVt hier groüt(' vcfleaendheid. Men 'is r.ier mmoer j^ ongerust over de uitrustingen Ui* er in ivüt-iaud plaits hehben. g Dé Rii-fftfche Vloot, die zi<;h-«kr ra'November te ,4 Cronftnd; b*'.'*>r!d bcftaa; uit 16 Lir.'i-r'fe'hepen 5 en l?5 it j^ Ksnor'ieerboosc'i z Wen den C4 O.ftjöif de'jyewasftï ^öm zich tnet die Vloot te jVereenigen.' v^et Garni-ri, fcer- te CrorSadt tMïfb.at thans uit Rooo Ai3li» S^ Volgens de laatste baricnteii uit hret J^uorc^n heeft - •- de Rii'fi'cbe Keiie.'. 3811 órs den Oorlog r«r^l*ard, -5 Na de onderfcheWene berichttn van liet Vitstelaad »•- o - 9-15 'S o i o o .C -o o O - <u o C r c r, ^i; 'fj L? =- éj c '-"^ 5 S "-^ Jl[ -r. p if c o p o - »j 'S H, -■-. t^ o J" '-' irt. - 1-. c o - Si'ci! -'^' c ly F "-" (/i rj G i;- H 'S, -Tcrt - -4 '-^ .ïf— o G :i. ei D -3 .- f- W ■Ju? 5 '-^^ i*- f^ -'-' ti C .G. o -; i C 7- >5; i= S aJ rt Cl --5 y M -1 <j itten.Q vejar' !!1 6 TTordt het.einde!vk tyd bet Vo'k op tï roep<;n <:,iH -g lil m3sf;i un te trekkenen dé V/jpi-nen'bp te Wy bevinobn cns th^ns io <de?elfi+e pvfitft: Franltryh zich doof orvï ia 't jfiaT I rjöjgebtsgt zs.g ^'ehe"! Eur;';^."; wss toen te;:en datiRylt, eniiïr.tis is'^e«i hesl £ol-óp3 cegeo onj..M»a{r.wdlk leen otiderfcbeid ;ii=!chen ons vermogen, onze lievoll itig en on Ze !B id- d?len tii- defenC', t>n die dier 'eroare Mogendheid! Zoo het den Vyaod ;^*iukt eene Landina op onze Kusten te doen (want Dien r!io<?t oüzimiig ?y1 o:b er de moi^e^ Hkbeid tiet \>t!q te Trilleii bevroeden.) wst vermei gen hehheïi wy ©V.-hun ws?r(tand te biedtJn? P.*i^ we! wordeD ef btiit'^rilsndfche FKpeditien w-inr van den uiiHsg twy(T-laci»rir jjin gereedheid gebrajtoai v' de tTietfchande »rolv<ïerde Èspeditii-re verhangen. Men ».iset in waarheid tii"t tt?.t roen ftieeT 'HetTburcn (ii.iet 'S of re verblinding) »«D de Naiiö of ^'4;-é?|»i(«he!d-der .5 iWinisters-i j-\,- \'-': "o Het 2iekefi-S<;bTpfjijf«rrt'rf(.^dsft vflnKopïie*!^3g9n te rag'kwam en dst men rincbt dat doof Wen IsatfteB ,S iftorib vergaan wss, genonTcn gewóVden en in een g§ der Flóllandfche IHivens opïebr'S;^',-^'''fer wnrsn p»n E i) boord vr-n hetzelve iH Sotda'en Of-'gr^^tsn'Oe Of5:ieren -g S.. tn 3 DoaorcT nasielyk de UeereiV •Sttjst?J«ïwtif) «n M«ggregor, dan dcjc lajtflen niet löt de SttiyabaK'? iX'bnnen bebourcrtrie, lyn op biin.*röofd vSn^'Cèr. tjj) vt*e voeten gsftei^, - Men \i'eet thsns m"t zekerheiddaVSidrfey Stii^th ft; zyne Expedirs-j nnsr F^isfahon gekéïM^ls;' eti -T H 6ü a J- VI 2 "C OJ S ir; 3 CJ o rt .H l^ w: ^J 6& I >(iCiCl>ii|i*fiö>V<fi£<W' M^iiVï-^^tfrtt B <u -te 01 ;2 c-5> 5 'ij Ï-- ■-■ <J- t#- -^ -o» -e - -i' TC S t c C W -p nj -TL; "- rt^ -^ Ö-~ ï- -Ci fc GJ S X c -ö 5 -..«1- cy .J! -_■.,..£ -2 ftist '.f Franfchen hem i;iet zvn voorgek'cmiéri-i -fneet hv •>Ich-^ C reedsbinnen de Haven b'-vinden. •'X^Jonitevr -g-S P R a 'ivr 'K R T K.- 4=. PARYS d? r^ c: f, »- 4^ c ,a - - o o -^ r^ 1^ 9 Decé'i.bcr. De hoop op Vreiïe die^ t r.ich, na de asnkonist vsn deo ?on|st(;ii Ob^rpfirykfdTcn Kou-Ier, in Engeland vetfprèid bad.'-fevtnfi^iet-v*.'"^ g vüld te z«He!i vfordeit. De Minisiei'i'^eQe'pj'pieren ver- zekertri,- dat de 7.enrilne vnrr den^-Koi.'ripr alieea t>e- trekking had op tfs bysot^der^ hu?sfeMe belabgen v9n den Oostenrykfcheti Gerent', vrnSraHrenb^-f? die eer' g tens Engeland Haatte verlaten ;Q0(.'h tte-ov.'rigeNiatiws-.^ thden raarken met reden nan d'ïte^ij Oc^fenrvVrcben z S •Gersnt, in het tegenwoordig b-fifsfiend ^ooeefibü!* ,5 p Ztro ni*t 0:6k.. •d pn K o b^ I» r ir n Wo Ito 1 F - tt T3 5- '-' zyr? vof Groot Brrrtannifrt Kie; verl^'eti zoad inzonderheid eene fcha.rfteasrV.nrterglas teweeg is ^et zyne Rloget^dbeid e-ené Vredefe^^ü'ï'vót^'eJ^'S g^b'fït. heeft d:;. Finsiuie.Vi mister. Graaf van Schim- Isnd te vriezen w»re, „-,,,,, - Inge^'olgs der nief!wed\varR>Terten\ dööV tr,i^»;r.i^r 5'-' T^T.igte Ghs doen c^koopen, hetwelk hy vervolgens omtrent? den rfUtraleR Handel ui'^evaardiEd berwrarts z.I .doea overvoeren, om het zonder winst fcheidene Arr.eriknanfche ^^chenen d^e tevc-rkooper- - k^ - D t T S C H L FP -sT-KFOv^T den 7 Deemhr. t''*-r\i. Krieveu u I Semlin tot den 24 November, vol f 8 welke de Oorlog, tusfChen de Serviërs en de Tur- k-n, in Ro«nien nog voortduurde; en de Serviërs in die Proviniie, in weerwil VFn de groolfle infpnnnirgen van krachten van den kant der Tirrken, fteeds vormde- jinfen ir.askten. fn iVvien zelve Avas hetrastip; r-if c O -- rnsr Hidiand--S K fcbe Havens ftevenöen gedwon.'en scwörden in Ent'e- 5 'P^'Ps^- l-^'e AinerikMnrchf Kapiteins J IZ !!'-? veront«-a;r.^ig:ng over dezen d^vaiig, en be-^ f- IC'iou'A'den uien alf epnp n;.-k^.t.f£. .<fl»,.^i..«-j^--_ j .-L-;i S o K C o _<:3 =-5 O- ai ex ders feheen Hl^ Ssntekondigen -dat dat Lsnd weldra, de' f oVder' net ov.rlep- rn tce'Smmino; van her Opperhoofd en var eene nictiwé vermVerdermg der bil- ,j - lyU grieven van Noord-Ainerika tesjen Gróöt-Britta-. rien;zood9t, waren zy nlei-doof-éen eskorre'enH Encelsch Ooflogfchip feiinodjüakt ge-.ve'eït nasr Enge land cours tci lettenzy vee! Bèvej" naar Amerika te- '4 ru^ gekeerd zouden zyn. Den sï November hebban fche Kocplieden', die r>p Noord-Amorikt' bundelenertte dopii O' O «J1 rug o o; -o nj C o ™- oj -^ /-" n s, 4 •-- c -V te Cj <U o tl» - *3 X "ï3 '.-:: S Êi =J g '"j CU V »- -=ï; o 'O - '3 ir - a v^ C) tv 0^ O) N3 co 'S ^5 V »-■ i; c c: X. I =r oj o i> -S hst Ssfiods-der^ervifcije N.tie OTiV"Ru.«fi(>Vp'n^ "^^'l'^ '■'^P'i^'-ne a.n den M:n.jtef gezonden, i.ese i>«t.e. «nia. Kusfiicbe Op- otn, ,ep a,o^en v>n het t«tfte K-abit>ei«t)?ye!ntasr*'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1