c d rs's-i^ ii2;Ö 21'^i 11 [IDDELÉtmÖSCriS 1_ s 'II Kt DONDERDAG :6e.j wr,j DEN 17 tóÈÖËMBER. o o -S ft 't s t*-=is §i 6 2 %-. t» 5 i S c •^1-- - w r Id?»! veD)| niojj ad., Uil vsgl :en,| »al,| StidI De fcj IDDSLBURG een p Deceralv---. Het Zf.ei-wsch GENOOTSCHAP D£R V/iyjEK-scH.ppEx 'iicefc liedeii Aigemeene Vergadsrin!-: gehouden fn het Miifenra In we'ke Vergadering hoofdzakeiijk liet volheide iiaiideld. Ufer P-êfidentMr. N. C. Lambrecfts'^.n reed ■ne nanfiiiraak verflag vaiï het voprgevrllene biï deze ":hnppij, federt de Algemeeue Vergadering des vo- Jaars. vcigcns f ing de Ve'-gadeving ovt tot de bcoordce- ',der iugékomene Pri'sverliandelingeii. i f"^:. Prcgr?rina Van i'-o4. h'ïd h't G'rior't'^rhap P -ijsvraag iiii:r;e'chreve!ilicpens de:i oafprc:!; der VrSchi en KabeliaKUwfche//7;/_V'^i''//.T/)/?/?eti decnn- 'redctiai ckr benowtKgen^ Bij het Programma :cn Jaars maakte het Genootfchap bekend een d onder de, ZinrprcukP.cn bedeithcljk ding'i enz. i.cbbcn ontvange;^en oordeelde dat dit Stuk alzins 'ken gif vAn des;Schrijve-s hurde in d'C^vakdoch p de voortrcffelvXhcfd zijner Verlian-'eiing in 't alge meen mc-er geleden \v?s in her ontkenneridïclaii in rrHeüige, c:ï dit de Sclirllver meer betoogde, waar de oo'-rprong^ier oii^enighïdon dnn welwraf 1^?^'^'^'- te 2,oek-en ware» Met Genoot "cnap gaf 'Sict zoS'O Programma gelsgenheid, en ncodigdehèm Din zün fliik nogmaals te overzien en tot meerd'e-e i'komenhcid te brer.gen: en hield intaEfchcti de iiit- ^k ann, tot dralgemeene Vergadering Van dit Jaar, ,!iet Genootrchnp h?d het genoegen dat de Schri'ver I tiitnoodiging be-.-eidVaa'-digiijk aannam ge'iik hi='dan t- -■^--. Verhandeling, zoodanig heeft verwerktver en vc-beterd (lat het geen nog nan dezelve ■neh gerekend worden te ontbreken geenszins ..'irijve*-maar san her gebrek van -^-rocgerë <:jdige Schriften en beïl-heiden te witéir is. •gsdering heeft den Scht'ijver c genden I\Tc(!alflS "czen on i)cfloten d't bekrccnd Artwcord order lóüt"cbnps Vê'hand'^lmg&n uitte geven.' cpcn-ng van her Billet is gebleken Schrijver te fexr;K WlI-f-FM TviEM'ANj V, D '.Öl Prufisfar f C::!vei/!/^if té F-Pnèlier'^.-;:.-^*'.' -' :'e A'-reineene Vergridèrihl;'c(<^5 Voffgeiü Jnarswees ■e- ,-:'chrp fle Zifvere Eern-TOiC toe aan den Schrii- pa i£ 5 V o S g o Cl co p-sfïng, off.:lioon men h-"er te 'lande, in vcrfch.eiden b izond^rheden, niet- zdden het tegendeel Ziet plaat g hebben, V/aarom dan ook d.e Vergadering heeft geoordeeld de- 5 zé Verhandeling, zco.al.szij ligt, met den gouden Eer- q prijs f.*/ te kminen bekroonen. u Hoch om aan den ve'-dienflelijkcn Schri.;vsr, \-erdere,5 -g o- gelegenheid te geven, om zijne «/iw,v«',7i? Verhsndeiiiii-, I Q.t| des goedvindende in eene//.'/■j.to'j-jp beantwoording der f Vraag te verwerken, en cck andfe-e Artfen,. zoo°mi3-"^ f .s geliik. aan te fporen, om hunne aardacht rp c\}( .rg, o. geH-ipiig von-ftel te Vcti^ion en hetzelve te beantwoor. t o - deni/Ii/t het Qemotfc'^mpdeze bclang-^ke trdao: vo^:r,!nars, - "5 mder dezelfde l oof.vnr, d^P opc^te teantwoorden rcór 5 J d&n-x van Lorn-Ki^aiid 18 o. -J^i^^..^'., :by^ De Vraag van. 1803 nbpepsdeii*^;?')?/rt'?r Zw/'i/c V 2 Stfinmcn, niet bcttfitwoo'-d zijnde-wo'dt infjefokken. c >-■ a Bij he- Programma van 1805, begee-de hef Genoeg-^ fchnp vö^r jai^na ii xic^■tw-^ hehvipte Lettcthmr Bige GefcJiicdefih der^ VVisknnderi//; Vade-Iand. Dit I voo:'fiei is niet ber.r.twoo'^d. De V-aag^ wo-iltocder^u'c dezelfde voorwaarden, nogmaats- oJiengèfteM j töt deii .T c .0 'i van LBvi\vmar-nd i£cn.- r - ^o Ki Vi ifc. E"* o e» a o c «•-£= O re c; t: "a t? -^ C -^ c .- 5 'S -o iï C r «o -^ K J^ a -3 £-5 ar rt f: fcr C fv5 •'- - S Ei D-» s -o 05 X> O -j !2 o c 2 .-= i! c s s 0 -5 r; P Oi S i <u z a 2 c 1- ir: ■O o; c^ o» D. 2 E "x -ei. a r; O ^ïict Genoct'chap verw'ocht rog, voor den tiitpng ^f Itl-'z-^é?. van d!t -Jaar, F.eue lebwprc Ler^rkundig^ CkfchieJenis2-. - t d -"? der rTstuirkin-de in ons ^'ader!Rnt^. -^ =i En Voor den i vin Lcnwmar.hd 1R09. vcHnerde 5 Anrwoo-den op de bij het Programma d.s vorigén laars opgehangen? Vragen- ,i. H A. /if/.r brhiopte UttcrhindisfiO-'rcViedenh dfr T,og:- o - -• -^ ca cf Redenee-knrde, en .'?~-WtaphijUca ï/Bovénha- ■- S o :.r .T-? s s tuurkurde ,■,-; ri- s Vade-land. Cl t 5i^ Ir 4« 'J« C.J- O >4 O iJ 4, Q ïj o* Ui (LI c o .5 - (.5 o. -« o lOi ei c >- 0.-J "C tnlv Gül NE doo Wij ed>.| yêo U'-Kuiv.e f,-; ri- s \'arie-land. i c c i 'o Voor een crbepnalden tiid' Pfl«r^n#^<^i,. 5 !•- c ^e 1 T-Sn A7>,-^„.,.- -v- j-.. j.-;7._r'._. a S i; c - O, Cl - j lu i, ;.- ter 111 (IS ^n_i788. mpemdc A^:'doks!:undise gcfiemeid .xi Zeefnrd m ac-rorjrftctydeh e.m. g o. - F-irdeMIk hee<t de Vergade-ing goedgevonden de vol- gence P-ijsv-agen uit te fohniven ónder aanhlectiho- van de Gouden IModaille ter ivra-de van dertf'^ Gr?-,'^ Dn- cr.tcn voor,het aan het Genootn-hï^p ^v^Idocit-rd Am- --- woordïn te zerxien ^■üór tien cerPen vr.n Louwmaand fc -^ i; S ^- Q n- >- S «3 - -^ -• ÏJ s O ;0E' ■bs, an ysj woa* 'óörd' op' (Ie .A^raag .van i 04 nopens y/prdhi':;'L'S i^ra,'ónder de Zir'p'-euk: La fiiic de Dien enz. [éSciinjvcr goedvond zich^ binnen eenen bcpaal- bekcrtd te makend Als. Schrijver lieeft zich leld en is ookbij het openen van het BiÜet ge- te zi'n Gn.oRGE. Samufj. de CHAtTÈi>i.i$Predi- de \VaI''che Gcmeeme te Delftaan w'cn dok S'e Medaille is nirgereilit. je in 1805 uitgefchrevehe Prijs'.Taag: B^rdr de 'éen-Kovrts of /tet Éê'od<'o;ii (f ehns Scarlatina fcti mx^ ^-cl^ein svDENiiAivf' na.ihu'Ms 'den vrr.'ni einer 'en'en ook door boerhaVé en ifnder'e voor- i -eiren voor éene ziekte ran zeer' urinig bc- '.-rlkèis d<* reden dat (fez-1jam hitr en 'en niét zco óacjtja zelfs, niet zelden zoo rfietrlchende'ir, dateer zeer -.elen d-mr o>!.ko- <^(>m gèvolgen"va!i JVuteriiicht of ver'idrdè r-'i! Ifingdureiid hiynerideUjven? Hhnrj dit al- èAie iinfc-ten%Mnit'''of'vsrmeng\ng (ConMca- ■chzfinderè Epidetiirehe gófieB'^èld, bfmet 'e ziélrte? 'fs iiét tiiet vm eer re 'dinhn, 'enictdczélfffe, jnaaf vnn 'een booz:cert aart emd-<e nr.ani rerdiene^' Zal rnertc dan diezê^ th Itdrf yerfc';y,:felen en gevolgen vr< - befe'/nj7^ Kèel-ontjje.h'hg T\-Jx[c''iremeH'? '''•f^ ,'^'?fr nl^cen het tcèval (^Sxn.p- -r-mede sn 'iémouhk aanvalt eiï venfezéld t'iet de ziekte zéïjr ZaC mer, 'aar dan lie- CKUi.TZ eene hvaadaartige Purperkoorts (febris. niJÜCTR) noemen? nf'^véfke benaming zal men S'ye;:?-—' jJoór-A'lie kenmerken en vèrfelrrr:- '1' 331 duidehk ir.iderfeheidm van r.ndefè k'uört- itf/ig hoedanig eene 'geneefysze 'behoort meh het'xerk te fleïïcn Fm ^elkeis de beste 'lare fcMvmekke gevolgen 'iieor te, kói::enen f ij'r?, ts^ he:-jhllcn? hoeft het 'ïïenootfchap ■cord ontvangen in de Latiinu-he taah"^ onder ■eniw- Experientië'rcriihi Mogi'lra. De Ver- "•deelt dat de inhoud van dit*~Stiik' aizins rust _i':^n!;e!bare gronden e-ner v.-eigevcstfgde Theo-'" ienen verlichten Schri[vcr vaii uitgcbróde knn- kenmerkt. Dnt echter her zelve irfccr is eene f'-e en ^volledige Vérhandclnïg- over de Scharla- ts,. dan wel eene ftuksgewiizp Béai^fwoóf- Vzord^re Vi-ngcn.inhet Prograinina voot-ge- ("t ;i!ist daar door het eerï^'c en tweede ge- Vring ncchts ingexi^fc-kl en niet regtftreeks '~rtwocrd, docfi dat het dè-dé gedèe'tè de rf;- de kenn: erken en ^e genccs^-yze der Zie hè en ■''■■i^vnn d-e.-zehrr ff.evallen.'écordain Schiï- lutvoenge, ..w;,. rneestedUké.wiTzé Hohandtot ,mn een Helder, mlhgaden lang^ de Straf- den yn het Eiland 0.„ereêde afneming en verla'rwt van het Strandhoofdzakelyk door lage wet ^'^f«'4 dekte .^:dnwr:ien, of zoogawamde Steene HocfddnCcb dedncMatigfle en minst .kostb re wze kan te?e;-e<^a^f^ nvrden, ^n bero:id n ,rordtdat op ai,dere plaatfen hnü^ L ai onze Stranden ef Zcekmtchmnhe-zeirdeoonierk, h% bwen de Stranden vitfaande of uitdekende fVerken ^e- v ^■mktmrch^, ftzy dan; dat die m^ken wrestal)e- f aan vit H00 e Paah-erkcn'gM h. v. ry.,w..« en friesland, of i:ii hqoge met Steen gevulde'Palend-lof r,-:n, gelyk b.-. langs de Stramien van hrt elkand- mi- eieren; terw^si Udst op de laastgemetde PtaMfen 'iet -'f^ 8 S c c ~r NO S (LI •«3 Pt o a "n o n ■o e o o fik,l tnsfihen Eb en Hoed groo.ter is, dan cp ^e Strnn- ^- o den tusyhen den Hoek ^'dn [Mand en d^n Melde- e- - o Zoo Wrdt gevraagd: Zyn 'trfi'^^nbaar gegronl :^Z vg ugteJe;;, waarQyt men van,de lage bel^en^de RWamM ;jn overal./^r^j pnze Stranden en Zeekusten en in a-,„. - d^r.taddaar vaar.het grootfler^rlc',ii ran Eb en Hoed f r c - gevonden v-ordt, dat voldoende cf^ei ter he-cili^n^ der 'S^ ^'t l Z^lh-anden en Duinen niet zonden mogen ver^a^ten,^ ft -ï alsdezek-e opeenige pbatfnreeds *-et er daad gepresteerd ^1^^° itebben ?^Zco .a, welke rr^n die z^a:-lgheden? en zs.den - 2 dezel-e, door de Co^flri.'aie der met Steen neukte Rys^-' da}i:wen; of zfogenaa'mde Sféenh Hnffdcn dlar naar bt I te Jten^te mzigen, zoo niitceVeï, ten mimteng-oo- S tMs h,nnen^,,eggénön:en morden, r,„ 1 deehge mtwer^felen dé- befleende Rysdanmien zm veel Z fC inogeb^k op de 'meeste onzer kusten te knnneno-rr&rengen ,'P^V^ - en .'oedamg &ou m ddt geval d^ Conlrnah èehoo!-en fZ t^ ïW r '■.'.ii-'Q'fi.t.^c; B;.Hoedanig is de Ji^rdrykskovdige Semeit i^,. ^1 I - c- -, w •o CL C-. - O) t t -^ A .g -c -c 'S'" J;' g C Oi E c S a o TC C r- 5 jStf .'T 1) S -O CC B> ,a O 2 C -■ '-' t c 5 e c i '-■ - V - U S s P F E S -3 (u u C T3 C .-« "J D. P "3 •c - .5- ö- K »v C 6 25 C4 C4 U 1/3 fej «J> o v> 4> en i> ■H <t) r o s, t t- "-£""<" 5 c o T= re cc j., .3; j3 00 o.' Ö.-5 S C -C o. S 5> betrekking tot de Rivieren-Stroomen 'e^'Zrè-'^'^ l^ - Z s - c is h:^cn,fdert laa^g^nt: Tidpe^^ ondergaantot dcnl.1 ^Z^ r c^ te^emvoordigen tvd'--k'L-'^ f'K'a- «'•'"'S Fn Vóór den>erf!en van LourWfitór^ ,'%ÉtM^^sl" i"*5^^l^i'?| ÏSü-glcl C. Daar de zélfirt^iainming;van den P^osph^^é^ ^'- c^''S. - 1 V. P"-^ ^-•'r net Lucht lèdrge offchoolj door ProeWn jlelUé bèvJten -- - chter tl* rch-i'ver doorgaans Z''ne eigene wnnr- voorucltalswasrhtdan vfic algcnjeVn? toe- ooréai-.en de- EleS-ieke Vloeijl,jf? én -vélki zyh dt heide verfc^ynfele f Ui;yoeriger berjgtenbUzonöeraeden en op-'^^Perinc \^n hP. Bcv.h5.>,..u„ ,aj men vinden in -s'Geioor- w^en uitfw.cvenen-ekeirf gJmaJjr '""''""S' Tot öir^^tcurcn ziji inden loc/vai arjSFVötf c f ^-»i'i I

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1