Jffl: IDDSLBURGSCHE C O RANT. 'O. i5?« D I N G S D A G DEN 15 DECEMBER. S^T2:" S: ^5 "i -^ -*: =i "i "Il O - p. RUSLAND. PETERSBURG (ien NoveiKtèr Sdert 4 p' .en bevinden ook wy dns met Encélaiu) in Oor- Icff Resdf is OP alle Ec^elfcbè Scnepcn. en m her Wr'enal op s!'e En;:elscb EiMendo-.nDcfl.ig gelegd on ze'.^n bsf^dcur san het Hof van -LoOcien is teruK^e- ■,ocp. n e.. Lord Gower de Eo^-IJ-che Anib.sfadour; aan ot^s Hof, heeit de P..poar,cn tot ^yn vertrek o^, Ik..mfn en zcu reeds venrokfeen t^riindien hy m.t door onseiUiüheid daarin verhinderd wr,s gororden. Deo (den ■ook (>en TO" - .,c ^- K 6 K «J 'S R 'T- .Cl. a IS d' tx co ot> V3 g c: .^«j-- Cs c :S - Z^ •■-' o -ra ■C3< -^ -rp i<: ivjajiten \veder7vd3Ch gsgu^'an'^.eerd jtevo -r de Ktizer i:3ii Knuelar.d zvn niisiioeaeii n T onseiUiüheid daarin vcrnmutru f;i^ )eD 7 dezer is, ooor den Minister d.r Coüiin ree, Or'af Nicolaas van Romanzof. th.r.s prijviGunee. öenro^. van Minister der ÏJiVlrerJand'-che Zake-.ï •,iaarnetn--ndes bv eene c.rctrmire a.'n de vreemde W,- „isters nv^e^edeeld en no^ dien ?eUd^n d.?tor Bet-rf- £5n de Rusfilche en Fr.niche taien'iü dfuk oSngeihgen, «Je-navolgende ;iW,w O-^ pjuw ^J3:i^- Hoe treer prvs de KeizerTieire'op"ae vrierare^'ap •vanV,yne VmtftAs IVlMelieit, des te jneer lieeft hy me^ 'leedwezen raoeten zien dat die Monarch geUet dicivaa •'sfweek. Tweemaal beeft de Ktiïer de Wapenen ops^vat Vior erne znak Vy welke Engtland'tiet onmiddeiyt-st •beiana had. Te vergeefsch riron- hy er op aSn dat •he. -/oot zyn eigen belang mo«medewerken. Hy^be ■ceerde niet, dat het zyne Troepen by de Rusfitche voeade, Hy verlangde a k-en dat iTt-t edne f«en'Jir,g msken mogt. Hy verworcerde er zich overd;^ het in z-yne eigene zaak niets derd. Als eene onverfcTiii- ■lige aanlchouwèr der bloedige toóneelen vsn oen Cor- •ioe, die nr.ar zyne wenfchen aan den gnng "as, zond Het daareniegen Troepen toteenen aanval op B^jorios- 'Ayros. Eetie gedeelte zynef Legers, dat tot eene at- ■vending in Italien beftemd fcheen verliet eindLlyk Si cilien,W3ar het zich verzamtjld had. Men h:.d rede om te rtloo«en dat deze Trotpèo naar de Napelfche Kusten beftemd waren, en men vernam dat ?y zich met de poging bezig hieldenom zich Egypteu toe 'ie eigeilen. „VVüi echter het h?re van Zyne Keizerlyke M^jeneii nog'het gevoeligst griefde, was de cmaandicheiddat lïngeland tegen alle trouw en leggen den uiidruklyKen en Heiligen inhoud der Traktaten, deCommercie van 'lyre Onderdanen molesteerde: en dat op welk eenen ■,yc? ris het bloed der Rusfén in roemryke geveg ten vergeten wieid welke ophielden en tegen de Legen Zyn^r Keizeil. M"] brasten, degan'Tcbe L-gf rmj^c van den Keizer der Franfchen, isct welken Engeisnd in Oorlog was en rog i? Toen de beide Keizers Vrede maakten zag Z. M. in weerwil van zyne reginatifce bezwaren tegen Enge land nog niet van het voornemen tf, Engeland dieirs ten te bewyzen. Hy ftipuleerde in het Traktaat zelfs, dat hy Pemicdehar tusfchen Engeland en Frankiy'czyn ■wilde. Vervolgens bood hy den Koning van Groot- Briitannien zynö bemiddeling aan. Hy gaf denzeUen te kennen', dat het oogir,e:k was. hem eervoile bedin gen te bezorgen. Dan hel Briifche Kinilkrie open- iiacr getrouwsanhetplan, qnt de b?nden tu>!c!ien Rus- land en Engeland losmaken en verbreken moest, ver wierp oe bemidJ^ling. *De Vrede vnn Ruslfnd met Frankryk moest den fl ■pemeenen Vrede voorbereiden nu liet Eng'èland plotS' 'ling die fchyibare Jlaip ugt varen, waaraan het zich hnd overgeven; maar cit gei'chiedde om in hel Noor den van Europa n'euvve brandilufFen te werpen die her vuur des Oorloos \v: arvan het de blusfching niet wilde, op niéuw ondteken en onderhouden moes ten. „Zyne Vloten, zyne Troepen verfchenen. asn de Kusten vsn Dereroaiken, om ..'daar eene daad van ge weld te plegen waarvan aan de voorbeelden zoo vrugt- bate gefchiedenis, geen erkeld ditrgelyk aantoont. „Eene Ihiie en gem;;tigciè mag:, oie door ecne lan ge en ouveranderdo wysluid in den kring der Motsar chyen eene zedelyke waarde veikregen had ziet zich «vervallen, behandeld, als af zy in Milte complotten fmeedde als of zy op den ondergang v?n E.igeiand verbor;; g - 2 iet, en liet di/'p g M;)i!end!ieid weien, dathy daarby niet ongevoeKgbly- g vealtiin. w „X. M. zag ciet vooruit, dat Engeland, nJ dat g het zvne majt met gevolg gebruiKt hsd en zich het w o) O'jgtnbiik der weeflepini vm zyneii Buit naderde, o ^er.e nieuwe finadeiykheid ifcg:n Deneinariteii begaan -S g zou, en d.it Z. iM. dien fmaad Zou moeten dealen. ji! Sr wierden nieuwe voorflngen de eene argeiisti-^ w"-!^' j*èr dan de ardere, gedaan, welke Denemarken op .g i riieuw aan de Briifche magt vastklinktu 6 -i^ o - _2 o J o *- w Q) -* O* e.ï die Mo- vr> >0 o ^+-. 01 c en ,)er! iheid wat haar g-'.Ci. moesten. :-J was zel'j idoen toejujgcliea - c i^ -ig c^ «u ^,y o. fto,- G -NO -o c „Nog minder zag de Keizer voor uit, dat men beai _c zou aEozoeken om deze onderwerping te gu^.(r.'nderen jt l^sy— - en er voor in te ftaan dat deze gewelddadigheid gecne -. o -vi kwade geuolijeD voor Er'el^^ind hebben zou. De Brit- S? fche Ambasfsdeur hield het voor mooglyk het Mi- c-a-c s-J 2 nii*erië des Keixers *óof te flaaiv dat Zyne Kei^erlyke g S o. ■iV1aie:l:'it de verdediger en voorvegter van dat geen worden zou wsc hy zoo luide afgeKeurd haal üe Keizer gaf deien ftp van het Ksbiniet van Si, jf- 3 -^ o ]3mes geen verder gehoor dan dezelve verdiende, ?en ,0 zag nu in, dat bet tyd wls om zyne ge:najtig'rieia pa-^ S S leii te ftellen. g-~ S „De KTOonptins van Denemarken, 'die een e-S del en krochtvol karsfter beziten die van de Voor c; zienigheij eene zielenwiarde ontvangen heeftwelke met de hoogheid zyr.es rargs inflemt, had den Keizer 1»^ -t doen wtcen dst hy, met rechtmatig onsênoegjn over^g^^ het te Koppenhagen voorgel/allen de daaruit on'iiane Knp'.tul'tis riet hekraj^iiyd had en ze aU niet ge- icb.ed bel'cliouwde.i -------- „Thans heeft hy den Keizer van de nieuwe heir. ge- dine voorliigea doen onderrigten welke zyoen ün*il snnfpoorden, in phats'^ van'denzel-'en te bevredigen, dewyl zy Ürekten om zyne handelingen met het zegel d-jr vernedering, waar vaa hy den druii nouic drageo -------- zalte b.itemp.-len. GeiroTTen dooi bet vertrouvfen het welk de c f -^ JS ■■- ■- -r- IJ "5 ii ij j i> "Vi E u »C en re cj rj Co *-••*> - O j c< C '-^ t:= ^Ï?K 5 -i 2 U -^ r^ t ,r c B 1^ S -^ '-r Ui o» w O -; -c Z - o ■u 4; c tl c -i a Kroovprins in hem ftelde, heeft de Keizer, na dst g ■hy zyne eigene bez'waren tegèu Engeland in a.inmer- king heeft genomen na dat hy zyne verpligti-igen tf- gen de Noordfchê Magten rypelyk onderzogt heeft, zi t^L veipligtingenwelke door de Keizerin Catn«rina en^5 door wyten Z. iM. d^-n Keizer, bei'e glorieryker ge dtahtepis, aangegaan waren befljtcn, dcze ver plici-iiinsjen te vervuhen. Zyne Keizer!, M^j. breekt alle geineenfc'iap met Engeland af. Hy roept zyn gmtsch gezanücn.p -il- daar te rug en wil de Amb -sfade van ZAne i^ritfcne iVIajelleit iniet by zich houden. Er zullen voortasn geene verbintenisfen tusfchen de beiJe Landen plaats-S a, nebben. ^'S iJ Dï Keizer verklaarrdat hy voor altoos alle ac- fe tS tens vernietigt, die voorheen tusfchen Groot-Btittanien 3 S en Rusland gefloten wierden, en met name oe op den y5 Juoy lïoi tot ftand gekomen overeenkomst. g' j; 2; ily proclameert van nieuws de grondoeginfelen 4^ .- der gewapende neutraliteit, dit gedenkteeken" tiet wy"' o ïj 5. held van Keizerin Catharina, en vetbaidt zich, om nooit van dit fvsthevna af te gaan. Hy verlangt van Engaland dat het zyne Onder. danen wegensalle derzelver rech:m3tige reclamts van;g'^ Schepen eri^^Wareo volkomen ontfciiadige weke te gen den uitdruküelyken inhoud oer gedu-eiide zyne eigene regering geiloten traftsten weggenomen of te- o! c ruggehouden v.'icrden. De Keizer verklaart, dat tusfchen Rusland en »iS H V -; a o f c d °- i o, t .i-,t2 -'■ cq 5 o -— tu X) c c w <j c c m E o -5 ^-:S Ir- V c 3 tr: O- fj> re 3 c S ca -? E 5 z o g f te i; a a; o - f. ^4 -^ jï ül 5 .5 c O a td H S n «er;? -T3 S--J s 5 -5 Engeland nieis weder herfield zU word.nvoor en S?'5; s S 1"*^ w ,j-. ba aleer .Engeland aan Denemarken voldoening geeft. De Keizer verwagt dat Zyne Briilche iM.^j., in tJ-c plaats van zyne Minifter-'i gelyk nog korts gefchied is,i> c te veroorloven, om nieuwe zaden yan oorlog uit te 2, 0. flrooijen zyn eigen gevoel gehoor geven en geneigd S j; worden zal, om met Z. IVI. den Keizer dar Franfcnen j>; ^-'. ~'-^ Vrede te fluiten het welk de onfchstbare weldaden S des Vredes ota zoo te fprekenover de ganifche narde ".ra doelde, alles, 'om'hate gebeele eu riielle beroving verfpreiden zou. - S c^ ,,VVarjDeer da Keizer over alle voorsfgegsn» punten .S 1, o en met name over dat van den Vrede tustchen Frsni-;- 5 <a ryk en Engeland, zonder welke zien geen gedeflte^^ 5 van Europa eene ware lust beloven kan, bevredigdg zal zyn, zoo zal als dan, Zyr.e Keizerl M j de viicndl'chaplyke betrekkingen m-1 Groot - Ijritiani-'n ^aarn wfciüroia heiJielleabeErekkiogen, wel';e de 1, i, tü U. '- r<^->. -5g «2. so ^-! - <- o te rechtvaardifjen „In zyne vvaj.rJigheid, in het belang zvner Volken en in zyne verpUgtingen legen-over de iVoordfche Ho ven gekrenkt df^or deze daad van geweid, weUeinde Oostzïe gcpleevd was welke eere beflo en Zee is, u'aatvnn de rust frdert Isp.- en met vooru eten vn het Ksbinet vaa St. J^HiCS doer, de ion dtzeive grei.zetidc 1^ S o Si ^lU il ■r t-i a - c: t: s c o

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1