is :-rs ^lïDDELBURGSCHE C o U RANT. ZATÜRDAG 1807 DEN 12 DECEMBER. ,- - s _5 2; g S - 5 S d - DENEMARKEN. j: I 2 S C H L A N D, l.^-C^ïê 1^^^ -l^'T 5 '-s - - Fsrvclg en Sht var. Se Bondfchap dei Kor.ings aan het fVitgevetid Li^chaam. 'i?t dasr, Myne Heerea, d=n waren toeflsnd van di: Lsnd, Wy zien, en gevoelen hetiiOg beter, it. ii^zelve riet voordeelig is msar, wanneer wy in ifrmerking nemen dat wy by onze komst tot den Troon vreesden, dat oe karrl geheel wr.uhorpigftond. Ito er hoegensamd geen niicidel vsn genezing overig waj, coeien wy ons t^-n Rerkllsn verwonderen, dst er nog een middel beftap.i om ons, ciVckooB metdar. nabn- tyd e» voliiirdiog, leo miD^eo ir.s( eer, ledding |e verlchfif^n. Tot op het tydftip vsn den Vrede ter Zee, zal Ket lasrlyks ce kort de Inküir.ftenmetonureBt een-en-tivin- lig Millioenen overireflen, om de volgende redenen I, Om dpt de Inkomfien, gedurende den Oorlog, irerre van ze.'tig IMiliioeneii optebrengen opnicthoo jcr d?n nvee-en-vyftig kur.nen gefchti worden. a. lm dn! de ftsat der LiT.d- en Zeemagtgedu- tende den Oorloi; ttr Zee, zeüs dan wanneer het vaste i^and in rust is. noodwendig kcstbsrer zyomoet, uit hoofde, dat er buitengewone kosten zyn, zoo slide Ser Flotti'.le te Boulogne, en dst een grooter sanol Troepen te onderhouden is. In de gemaskte berekening vsn het Deceit zyn me- 3e bt-^rppen, de twee Mi'Iioenen vsn het tegenwoor jig Subfiaie aan de Amortifaiie-knj, zoo dat, byaldien Den üp dit ftuk eenen beflisfenden en afzonderlyken Dsatregel arnneemt, de bcnoodigde fom dadelyk met ien Jare 1808 net meer dan 19 Millioenen bedragen Dit te kort zal het ürderw.rpder Finsntiêele Wet yndie t.' onverwyl zal worden voorgedrgca. Wy zullen deze onze Boodfcbap nieteindigenzon- er Ulieden te fpreken van hetTrsktast. den i i dezer liarind te Parys gefloten tusfchen den Ministervan Zy- Msjefteit den Keizer onzen Broeder, en onze Ge- Jolm.-gtigde Ministers. Ket is Ulieden bekend, dat, ^n gevolge der gebeurtenisfen die by de Groote Ar- ebben plaais gehad wvVv'es'phslen Oost Fri?s- knd en Jevtriacd dcor onze Troepen hebben doen be tetter; deze laatfte Landflreek is ors door den Keizer |llet Ru>fen by het Traktar.t van Tilfit afgeflasn ter- »Vl Cos;-Vriesland ons door Zyne Majeffsit den Kei- er en KoHing by het zoo eveneetueld Traktaat van (rys is toegewezen en dssriegens de Stsd Vlisfingen Bethel terrein rondora dezelve, tot opden afftand van kSoo miirfs toe san de bffckikkirg van Zyne Kei- enyke Majefteit is overgelaten dewelke by de zoo i-engemelde toeuyzine ook eevöegd heett de in bezit lelling ^an het territoir vanSevenaar, Hensfen en Msl- fcurRwaar van de ifiiand reeds door Zvne PruisGfchs Msjefleit aan HoH'nd wasgedaan miarde uitvoering oor de omftandighed^n vso den Oorlog vertraagd t:e- gorden. Welke ook devoordeelen zyn ra o sendieuitdever- kyair.g van Oos-VrieslEnd voorditRyk moeten voort- loe jen zoo hebben wy echter de affcheiding eener leeuwrcbe S'sd sis nie vsn Vlisfingen, niet zonder |evoel van fmerteonderteekend doch dezelvezal voor- eelig zyn voor de Bewoners dier Stad, welke, zoo Img zyaan de beide Nat'en toebehoorde, by aanhou- endh*id docrde botzingen van gf-zsg tusfchen de ver- Sillende IMagten moesten lyden bovendien zullen zy ader de Wetten van den grootüen Vorst der aarde Ie 1; zy zullen Fransch worden, zonder dat hun oude faderland dejzelfs aanwezen verlieze of zelfs maar oor deze'ulling benadeeld zy we'ke fioffe van ver- Dosiingjulfn dezelve d?n niet hebben! i Dasr de Rstificatien niet dan binnen Zrs weken moe- worden uitgewisfeld, zullen wy de officiêele me- pdeeiine van deze gebeurtenis tot na dien tyd uitftel- frssr wy bebben niet lanf.er willen wachten, U- feden ven üe voornafmfte bepclingen var dst Traktaat tnpit re geven, dfsr ons ritts treer ter harte gsat, lil de bsr.den van vereeniginf, die tusfchen ons, en it Wetfevend Ligchsam en over 't algemeen tusfchen Is, en ors geheele Volk tot zyn en ons geluk en torKanun !yk tot ons bvzoider genoegen beüaan pe'sr.hoe langer hoe meer roetehalcn. fZoo zu 'tn dan die leugenachtige geruchten van af- lör v:n grondgebied en van een Traktaat, dat voor het nelzvn en het a; wezen van dir Volk nsdeelig zyn We, konen te verowynen. Geplsatst ov.der de be- btrmni' vsn onze n^puwe betrekking met Frankryk peiei v.-y ook de uitwerking d»frv?n verwachten, om 'e!;€rlieiden!n flilte Isngzamerhf nd trianr met volhsr g, wonden te boelen, wnr-rvan de genezing, of- ■o r_, 4^. s c-< tx a t r. B. -' r- o C - w ;i r i^^. -^ JS - 4J -C J2 r. o -> F CJ *J Q CJ Om s - CJ :i '- ciz ZJ fchoon langen tyd vereifcbende nogran» moogïyk is. j3 Dat wy dan Myne Heeren ons op de regvaardi^neid 5: c en welwiiiendkeid van den Keizer verlaten dat wy ons -^ fc r o -r herinneren dat weinige masndeu geleden, twee mag-.2 S - i tige Vorsren, alleen door hunne vereeniging, endoor J - c" - .3 hunne vriendfchap die ongeiwsfeid voor de rust der j. '-' Wereld moest geboren worden ffet vuur van den O,ir !ug op 't vast- Land, juist op het tyd!»ip dat het^elve^ 5, ^i^ het süertneest eene langdurige verwoesting dreigde -^ 'S S hebben uitgedoofd. Dst wy, naar het gcene zydoon,;. "x 'S u - 'E, beoordeeien wat ly doen zullen. Het gelak der Vol 5 -^^ 3 ken, een langdurige Vrede, de Beteugeling vn het Ds-tq 2 potismus ter Zee, dit zullen de vruchten zyn der ver-^v zoening van Napoleon en Alexander. Wat eene ftree-e; c lende hoop moet ons niet eene diergelyke toekomst in-b> S ooezemen. Dat wy hoopen en ons verzekerd hou^ieo 5^ g dat de ware vrienden des Vredes nietaltyd vruchteloos S. hoopen zullen. Wat ons betreft, Myne Heeren geheel overgegeven "g S£n ds behartiging der belangen vsn ors Volk, he'-ber wy ciet opgehouden daarvan onze eigene bezighrid te^ maken; ongelukkig voor onze aangenaamfte nei.-ingea en gewaarwordingen, is de toeftand onzer gezosoheid een wezenlyk, en, wy moeten het zeggen, een bvna onov--rki>melyk beleizel tegens de vervullmg vnn onze vüorna^müe en Itandvastige begeerte, om ons toetewy- den aan de moeijjlyke werkzaamheden die de Voor. zieaigheid ons heeft opgelegd, en waartoe wy, met een minder gunftig vooruitïigt dan ooit, worftelen te gen kw.-.len welke in ons oog byna al liet geene wy dsEr van te lydci: hebben, verliezen zouden. Itdien zy ons niet ieder dag niter en meer ket vermogen be- uameo oro ons met de gewigtige bezigheden waar toe wy geroepen zyn, onledig te houden. Dan wat er ook gebeureu moge, wanneer wy buiten flaat zullen zyn, iets meer voor bet welzyn vsn dit volk te (ioen,'_ zyn wy ten minften zekerdu onze wenfchen voor des- Ztlfs geluk onze laatlle gedachte zyn zullen. Onze Minif-ter van Binnenlandfche Zaken zal Ulieden - de werkzaamhedeu en de onderfcheidene voorwerpen doen kennen, die, onafhankelyk van de mededeelin- gen, waarvan wy UliedenNn deze Boodfchap gefpro g ken hebben, in den loop Uwer tegenwoordigejZitting J san Uiieder onderzoek en overweging zuilen worden'^ aangeboden. <u Hiermede, myne Heeren de Gedeputeerden in't Wet-1 gevend Lif,chüam, bevelen Wy Ulieden in Gods heili- ge befcherming. Gegeven te Utrecht, den 28 November van het Jaar g 1807, en van onze Regering het tweede. (geteekend) L O D E W Y K. (onderllond) ff'egens Jen Koning De Miniiter-Secretaris van Staat, (geteekend) W. F. R o l L. «d 1" - C 3 f.^-^'TV lyi ^y oL c; c_ -o - c, Cl —-.«--Sec S -^ tjc -3 E O t: -a jz ■-} o JH 1.. 2 C^ t: o c' üs o CJ !r- ,-; -> S -r -ï 5i S .5 - -> CJ r 2 et ft» i» O S c c. t H—I ^s 2 ^N| '-3 2 ei D W K- ei - t„ *J if -Q <5 e* ?- 5 S o c Q o '-J - o o. E S .2- S -= 1) w -o CJ Q- b. O S e o, o o o -o o ec re nJ -15 o* 2-0* C CJ -J li? CJ T> a CJ a. KOPPENHAGEN den ai AWwè^r. Het Jagt S. hetwelk de Koning van Engeland, voor eenige laren aan onzen Kroonprins fchonk zat, met vrygegeveo Engelfche Zeelieden, naar Engeland terug gezonden z worden. g De Krygjraad zet de onderzoekingen ten fterkfle voort. De Generaal-Majoor van Waliersdorf is hier aangekomen, g Men vermoedtdst de hier reeds plaats gehad hebbende arresteeringen nog meer anderen een gevolge zullen heb-O ben. Een der befchuldigden is, zegt men, reeds 0.3 veriuigd geworden van eene (Irsfwaardige Briefwisfe-- ling, en een tweede bevindt zich in eene nar.uwe be-"l waring. Eene zeer hooge Borgtogc, die sr.ngeboden S was voor de vryheid van den eeren is verworpen. 2 -^ De gearresteerde vreemde Konful, die tevet;» Koopmfn 11; 5 Si "5 .Ui =^Ci - 2 c e-g-c a zj ój ^-* s at f^ o bekomen D U Sc - .- C co "Si ^s alhier was, zal denkelyk weldra zvne vryheid weder S cj a.,c;^ü„ .g^| HAMBURG den i December. In een onzerNieuws - ^ni"^ <- J: -^ c I T O -*: -= ^Ci rapieren leest men heden het geen volgt; Volgens c-^- Brieven uit Dantzigvan den 50 November, dievaaCi'^> goeder hand komen was het toen ftellig bepaald dat i c -^ -5 .S 2 - het Corps dei Maarfchalks Soult zich tegen het be.in - '-^^ i -è van December tot den geheellyken aftogc in bewegine-- S="g£^°sS->r^5 zetten zou." '<^-o~J'*i:-t"ZZ t.'li Men fpreekt hier thans ook vsn de invoering van het - .S^ - t k--^ CoJex Napoleon, in de drie Hanzee-Qeden Hamburg l/m.^L^'^"* /«^v Lubek en Bremen, en wil, dat die invoering reed» Cü O 02*. ;-J Q laet I Jnnuary aandsande in werking komtn zeI. - Nop wil wen, dat gezegde drie Hanzee-fteden geza- tnectlyk ten Corps Fiaufche Troepen befteudig in dienit

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1