9h' o. 155' MIDDELBURGSCHE C O U RANT. I DONDERDAG 1807 c a DEN 10 DECEMBER. e-^ c r: j l5lgE c "B S ca *- -^ 3 -= Sc- Z ]3 c -n 3 i.2 «=2 5 -'S CS S .- O 03 5; Cl y'er-'o'^ var. if Boicfchsp dei Kor.ir.^i aan h:t J'/etgevcKd Ligc'tanm. Gyüeden zult U her!-.nete.-.tnvne Heeren es: wy 'in de maand July iScö, ons den eenigen ms't- leiel h:;cden voorgenomeDdie in llaa: vvssditL'nd ttftdden, dien namelyk vsn de uitgsveo nasr de in- toaften te resebn, en een groot Systema vanAmorti- fitie der publieke Scr.uid ssr.teDctnen. Dit Plan bragt Booc --ig e?ne grooie vermindering vsn uitgaven cede, -asr nochtans bleven 'er veertig millioenen Li- ;jenkel en sUeen voor de publieke oit^sven delr.te jvifen ca^ronder ni?t b?grepen .bertemd, hetwelk buiten Itjfel aan de bevolking en uiigeftrektneid van dit Ryi; -Svenredigd was; dsn, kor: dastna barstte de Oorlog enen Frankrylc en Pruisfen uir, en de overweging het voor dit Land van het g-ootfte beüng wasdoor mooglyVe middelen in het .Systema van Frank en deszeifs Keizer, mede te werken, en hetzelve «derfteunen deed ons geen oogenblik aarzelen z"raFl9n, wacrop wy by de moeijelyke task, ffl dit Volk uit deszelCs ft.-st van lyden op te beuren, onze hoop gevestigd hadden, omver te werpen. was, federt dien lyd, tot voortzetting va.n den iOg noodig de Armee tot op omtrent vyftigduizend te brengen en daarby legelyk allen handel te doen noen, ten einde daar door debelemwerende, maar zakelyke maatregelen, tot affnydine van alle ge- fc'nsp met den Vyand genocren te kunnen ten uit brengen. Wy zyn eindelyk gelyk wy bier boven zeiden ee- lagd om de mid.^eien voor het te kort van dit Jaar vinden, en, hoewel de Rekening van den juisten it der Finantisn oog niet in gereedheid zyen wy, t onze! komst tot den Troon, om over den ftast zaken te oordeeienniet dan losfe Rapporten en Insen, zooal? die, v.elkedoor ons ia vroeger Bood ippenvermeld zyn gehad hebben zoo hebben lecnter alle rede om te deuken, dat die p-niëele iporen zich door de slgemeene Finan:le-RekeD ing Ier bevestigd vinden. y hebren de gewose Jasrlykfche Begroeting vin mften en Uitgaven met n?.su*keuriïheid doen op- ;en dan, niettegenitaande het meest zorgvuldig lerzoek ten dien opiigte, zal dezelve nood- dig de 63 millioenen waarvso wy UI eden ne vorige gelegenheid fprskea moeten te boven U'y zouden er Ulieden de mcdedeeling van kun doen, dan het is ondoeneiyk zich dastasn te hon- zoo Isng de toeiland v?n zsken en de Oorlog ter aan deneeren kant, eeneuitgsve vorderen wei- !de Publieke Sc'natitisi niet dragen kan, en ïan den leren kant verfcheidene voorn^ne takken ven inkomst geheel zyn sfgehonwen. Wy m,os:en dierhalve den dag leven, door nieuwe opoKeringen waar een ieder, zonder onderfcheid tot op hettydrtip alaemeenen Vredeshet voorbeeld geven moei. ïn 7al het noodig zyn de publieke uitgaven en iomften beflis'end en onveranderlyk san elkanjer ge- te ma■^en; mssr dit meet eeenzins de uivoeriug ■»éi een Systhema van Amortifatie der publieke Schuld VBtr'^pen, sh het welk het eenig middel is, ora aan de r?mpcn vsn dit Voik een einde te maken en des 2elfs ssnwezen op vsste gtoncfijgen te vestigen. Ds 'nieuwe Amortifatie-kasdie met dit Jaar een begin 'ïèett genomen, werkt even 700 zeer met het gunfligst 'levr i sis met de meeste regelmatigheid. V. kunnen niet ontveinzen, dat de Finsntiëeleom- flsc: i'^eden vtn dit Land zich federt lang in eenen drpevi^sn toeftand bevinden; biervan is een ieder over- titfgdmaar men heeft tot nog toe de wond niet dur- ven peilen in hsare geheele diepte en moedigde mid- deie--. tot serezing aantewyzen, Ongerivyfeld ksn ee- Be z groite, zoo verouderde kwail niet docr zwak te Tr.irDicc'elen of coor ligteopofferingen genezen wor. Met behcud der publieke Schuld is intusfchen naauwst verbonden met dat van den Staat; men foort zyne gedachten ernflig hierop te vestigen en de overweging daarvan alle de redeneeringen te be dden die men tegensde vergrooting der Amortifatie- f, in zu.ke drukkende tydsomflandigheden zoude bnen maken. ^y zvn niet alleen van gedachten, er geen oogenklik moet verzuimd worden om dat IK:; evenwUtt te volmakenmaar dat, al waren ook tot een nog grooier uiterfie gekomen men Jon:;-aarzeling zich om deze inftellin^ als om het Wis.-'um der slgemeene en byzondere zekerheid en *J^-om zoude behoren te fcbaren. Hoe meer de Oor. ogen het ongeluk der lyden de publieke Schuld doen totaeaen hoe meet men !;ch hasnea moet, om de i) o rj c - E o f= J^ s: p er, -^ t>3 5 -5 r- ai f- - S o r -^ cj Z^ S r - 5. Amortifatie-kas in die ielfde evenredigheid té vermaer ceren want, wy herhalen het, het behoud der pub'ic-fe "g g ke Schuld is op 't naauwst met dat van den Staat ve.'-.r; -S 5^. E t o berden. 2|| S| - Dv de aigemeene Vrede zullen de uitgaven verneer S j: c" S s 2 derd worden door de onkosten die de Ko'oniennood-r. =5S:=~ï -55 wendig vereisfchen zullen, maar sisdan zullen de be t^V lemmeringen van Nyverheid en Koophandel zyn opge-^ S heven,'en het zal noodig zyn daarby tevens de groot- es i>e aanmoedigingen te geven; ook zal er alsdan eene 5ëb--3.E>^cS-5:!: oproeping aSn de Natie gedaan moeten worden; en, c:5-5— b^5 ■- indien dezelve, hare bilaogen en ware geüeidheid ken-^3 2^ S S necde, aan dien oproep naar behooren gehoor geeft .*-« «- i; 2 - S i! c. r o ,--> C/5 c .2 zal dit Amortifatie-Fónds tot die hoogte moeten gebragt sc'^.H^SoC 6 s: worden, dat hetzelve tien Millioenen Interestin twintig bj w laren tyd» kan vernietigen waartoe berekend is eene ^...c r'^'^^H ?.?So'^ -^-'^o<; o.-: "p ,«'-5 «^b 2 -^ 't S €1 1> c o - - oi - o V o S 'S' g - c.-= s- o -^ =*i- .5 i^ a xi - 5 l'om van zes Millioenen's Jaars noodig te zyn. In het Ontwerp, dst Ulieden cp dat ftuk zal worden aange-v», boden, zullen wy geene zwarigheid maken Ulieden "g ^"2 Z voortedragenom de publieke Schatkist van het Jaar g lyks Subfidie aan de Araortifatie-kss te ontlasten, en^'^ -^ -z -^?— - ?'fc:;£'^ KSt ons naar de middelen omtezienom hetzelve door Z i. ^"St^.ï-f-ë =0 eenen onderfcheiden en afzondér!vken maatregel te vin den. Gedurende bet zoo evengemelde tydvak zullen er daarenboven acht Millioenen Lyfrentïn of wel Renten van losbarej Fondfen komen te vervallen, en de publieke Schuld zsl .zich mitsdien na verloop van hetzelve, tot op twintig S een-en-twintig Millioe nen vermeerderd vinden zoo dat, door de aanneming van voorfz. flelfelde Staat onbetwistbaar gered zoude zyn. Ongetwyfeld moet het AmortifJiie-Foads, om in twintig Jaren tien Millioenen Interest te vernietigen j tot eeoe verbazende hoogte gebragt worden; maar, wy herhalen het cndermssl wy kennen geen ander middel, ora dit Land, deszelfs eer en onafhankeiyk- heid te redden. Het is waar, dat daardoor den tegen- woordigen toeftand tot verbetering van den toekomen den, zoude verzwaard worden masr welk ontwerp van verbetering is er, dat niet eenen langen tyd vordert, - alvorens met eenen gunftigen uitfisg bekroond te wor den? Zouden Uwe Voorvaderen immer bun Land tot dien trap van welvaart gebrigt hebben waarin het zich - toen bevond, zonder eene groote volharding, hngen tyd, en aanzlenlyke opofferingen? en wit de vermeer- dering van bezwaar aanbelangtdie de bedoelde maat- 5 regel zoude te weeg brengen, wat is tog eene dierge- lyke vermeerdering in eenen tyd van Vrede, wsnneer sl'e bronnen van bvzonderen welvaart zullen geopend S zyn, in vergelyking der onberekenbare voorceeIen,2 welke eruit voortvloeijen zullen? Waar is de opreg- E. te Hollanderj, de eerlyke rasnde vriend van lyn Vs. 5 deriand, die niet gaarne uieuwe opofferingen zoude willen doeü, om het aanwezen van dat Vaderland en 2 het behoud van de Nationale eer te verzekeren Het Is niet genoeg, da: dit onderwerp uitvoerlyk zy by den algemeenen Vrede; hetis bovendien noodzakelyk, dat_g' niet alleen bet fubfidie van twee Millioenen hetwelk begonnen heeft eenig effect te hebben blyve voortdu-"^ ren maar dat hetzelve daarenboven allengskens zoo vee - o. B 41 P ,0 O n; S •T- r;j sj 2 5 - E 5 -= -^ -o a s L5 5 R O-C ir: c r c: j* 41 "C -^ tjj N 4> i^ U> 4> mooglyk vermeerderd worde, tot dat het in ftaat zy,'-i^O e het doel van deszelfs inüelling te bereiken. 2 a Ofithoon er alle rede »y, om te denken, dat de be- s -^ lastingen by den algemeenen Vrede dat geene zullen op-J f-^ J brengen, waarop dezelve zyn gefchat geworden is het evenwel niet te ontveinzen dat de Begrooting vsi uitgaven in Vredestyo, welke definiiivelyk gearrefleerd c 2 t: ij, de Iciïoc^Oen meteenige Millioenen zsl te boven §5^ gaan, waarvan de last zal moeten gedragen worden a.-3i'~'-^ tot asD het einde dei operatien van deAmonifatie-kas. tï S 3 vervolg 'nierr.a.') 1. .2 cj -» iï X t^ - H e o Z iJ 4> e •2 V CS ciZ u o \J -^ - 4) Si o 4t O .5 Q. Q 5 5 B c 5 1 c - o i^ Q. SPANJE. 5-i|S MADRID den lo Novsmbtr, De Kapitein vsn een --ïi' Fregat, Don Antonio Bfcario die provifioneel te Al. S 5 gjfirss commandeert, fchryft aan den Prins Admiraal S'-^^ c Generaal, dateene Divifie van 9 Ksnonneerbooten die J - w 13 Koopvaardyfchepen eskorteerden een vysndelyk^^ 1 g 2-H Brigsntynfchip beeft afgeilagen; het BrijsntynfchipE dat het op het Convooi gemunt had, beeft, na veel r^ geleden te hebben moeten afhouden. Men zou het ze'.fs genomen hebben zoo de Wind hem niet gnnflig^ - S geweeii was. Dit is reeds het vierde Convooi dat on- d*r eikorte v:n deze zelfde Divtfie gelukkig in onzet^>^5 Haven ii binnen gekomen. ^J «J 1 T A L I E N. f—l-«Q MILAAN den a5 n'tvtfuber. Z M. de Keizer ea Koning heeft heden morgen zyne reis over Brescia nssf Venetien voortgezer, De Ónder-Koning vergezelde Z, M. jn hare Koet»Mrwyl de Minister ven Biimej»» Cs o c J?^'^ -S n cc ÜL.' BC*» o.' k. t. e £-3 c-J^'a;u4^cc stii^--4j-c =e3 3 4^ 3 -o -« 5 E o 4» 4J

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1