MIDDELBURGSCHE s8o' C O U RANT. D I N G S D A G DEN 8 DECEMBER* g E! S - - s s^-s E s s .-= •- e. h' - s X C3 -g I c2 ;au a F-S 6 8 e _^z "- •*->s cS sS - s o ;11 O B D E r: E M A R K M. Il 5 S =u5.-:f s;.^ K --i u 5 >- o CJ Jï Cl- ^./a, 4) SJ S fer^c/g van de Bootifchap des Korjirg% aan hst lVclgcve%d Ligc'iatim, ^e KatR'ykl'ehe Uiiwntering fs in den loop van dit jiQr volkomen lot Ibnd seb'agt; die wtrk ccrest geroemd, en gedurende dto OorlOf! mee yrooten fpoed volbraotis een begin der groote Waterwerken di het ieder Jaar dringender wordt, te Bepalen enteonderne- Inenen waarvan wy het Han reeds r.oüdcti hebben vastgefleld zoo de Oorlog gn de loèihnd der ge'd- jr.iddelirn zulks hadden toegelaten doch waarop het by den algemeenen Vrede noodig zyn zal onze ernftige asndJcht te vestigen. Het voorlthreven werk, «vaar van het eerfte denltbeeld reeds'van Kemven af dateert, -jloet etr aan den Directeur-Generaal van den Waterftsat, <j je hei zelve wederom heeft levendig gemaaitten de lii.-'.'otriiig daarvan verhasst. VVy zyn ook voldaan ge V'eest over den yver, de voortvarendheid en de kennis, velUe op dit tiuk door het DyUbefitiur van Rhynland zyn aan den dag geiïgd. Eene pronte Pr.arder-fokkery is er door ónj dasrge- ftelo en bevindt zich bereids in eaner vocrdeeligen H;n!. Lr zvn reeds FCweekeüngen voor het vak der Ve^'-Art7,enykunde raar Frankryk gezonden, om. Zich op het beroemde Scnool van Alfort te vorm'-n ên wy liuopen dat ook in ditRykbnnen korten tyd £oede Schi'Oien in dit vak zullen aanwezig zyn. Wat den Koophacd''' asnbelanat, zoo is het onS igeenJi'lr.sonbekend j wat dezelve reeds geleden heeft, "en nog heett ie 'yden tnaar wy hebben iu du f-pzlgt 'me! het grootst genoegen den geest gezien diedeeer llyke Handelaars en Kooplieden der voornaipe Steden bezieU.Wy moeten dit inoeljelyk oogenblil; doürftasn,orn eenf tot dien zoo «eer verlangden Vrede, en inzondf-meid de vryheui van den 7eev3art te ger-iken. Weü; eenc bemoediging racet ons in dit opzigt niet geven de zoo di-wyls betuigde vredelievende gezindheid van hem, tviens uitzigten j w anneer hy Oorlog voeren moestnitn- jner zyn önvervulti gebleven, van hem, dien de over- xiir.iiir.gen en de ongehoordfle voorfp.ïed nimmer heb- bt^^n doen veranderen. Eene eécisje Natie hvjüdt nog dien Oorlog vol, raaat zeker'yk is het niet voor on- «ierneTnt*gefl, als ale var Koppenhagen Hat zy et den druitkenden last van draagt. ]a, Myne Heeretilaii ons hdopen dst weldra het btiarg zclf van dat Volk, ■fcen die het beflurener toe zal brenücn om het regt der Volken e» alle gevoelen? vap merfcnelykheid niet aan haat en overdrevene grondbeginfcleii of denkbeelden opteoft'ereu. Het zoude-te verseefsch zyn de verander'ng yan Jtlcfidertie met flüïv^ygen te willen vooibyg*an. Het is r.ift te ontveinzen, dat zoo larg er in dliLrridéen JFcE.^er^itief Gouvernement beUond ,eene Hootditad voor letZi'lve teene behoefte was. Thans j nu het «anwezen .•van ö>t Volk sail dfcjzelfstegcBv.'oorditieRegeringjv'orm veib' ndeii is, moet er ene Fioofnüsti zyn niet aan •ensKier, noch .n eene betere oord dan den Haag, dit teüde ontfioogiyk zyn. tiisar de croote Stad des Ryks ielve, tn iuzooderhcid nie^r in ret midden van het zelve gelegen. Indien het mooglyk was den zetel van •v Jiet Gouvernement csdeiyk h?ar Aitirferdsm overteliren- -}!eBzonden wy -nie! ^9rze!en Ulieden daatce eene ■Voordratt te doen, edoch de tot dat eindt- rondi^eE- 'tablisfemputen zullen niet fel voor den V-ede ter Zee 'iunnen in gereedheid g'.bragi word:p sfsdan zal onze go^ Pi S(a.d in het bezit ireotn vrn haar onbetwistbaar -egt, om de Hücfdilad des Ryks te zyn. Men zegie niet, dat de tegenwoordigheid vKn het 'pouveniement aan den Koophandel hinderlyk zyn zül; rliet Hof moe: in ieder Land een byzonder gelaat a'anne men, narr den asrt van het Land zèlVe, naardezeuen, rn het karakter der Natie. De Koophandelnet hoofd- .e4ang van dtt R^k, en tneti kan zich n)it= lien niet ge- oeg daar nasr Ichikken, dcnzeiveh nietgenoeg leeren "ennen, de oci.fhEtikelykheid vsn deszelfs ofreratien lliet genoeg hnndHavun en derhalven niet genoeg in _delfs nabyheid zyn. In afWarhting van den Vrede f tl van betere tydeii, wanneer men voor den Koophan- «tel en de Kyverheid groote en nüaiae maatregelen zal kunnen nemen, hsbbvn Wv de R-^d^ntre in Utrecht gevestiijd, welke ligging en nabyhe.d van Amfterdem fiecs zuilen toelaten, om er JaarJvks eenen tyd fsng-te lePdeereft. Orretwyfel,: zal -Jen H ag dnarby verlie- ;2tn, masr niet zoo veel als men' zich wel verbeeldt, ■vevtniiswy befljte- hebben dat alle de Militaire Schoo ien mit<:--pders zoo v^le rndei-e EnbÜsfementen als Woog'yk zyn zal, eaar ter plaatf.-zuüep vereenigdzyrj Sa watneet het bovendi-.n mogt noodiij xyR, san die -o e: ja n N ir c z: L/3 O cj OJ It» <u oelangryke Bü-gery eénïge byzohdere Voordeelen toe 2 tevoegen, huopen wy Ulieden sltyd gereed re vinden, S^-f^-S om ons ten dien opzigie te onderfteunen. Wy zien n 2 '^'J k r- c >»•- - T3 S S S bt -o p C c» c O» Sc fS. -o e c CJ o a j. •<-> P ra t»3 -.3 O E E o o; 'S V5 en 'O e o o a/ "O 6l! V r, ■o P OÊ *- c k. tii: H M ffi R S ook niet geheel van de b(!'Wohing dier Stad «f, daar het't ons integendeel zoo wel noodig alis aangenaam zyn zül,^ een gedeelte van het J«r aldaar dórirtebrengeh. O g. De'FisantiSele niartregeleiigedurende Uüeder Isat-g fte gewone Zitting genorten, zyii met den gunftigüen o uitflag bekroond geworden. 2oó zyn dan in een Laod, "^Z waar van de bevolking nsiuWIJks achttien maal lionderd- t? duizend Inwoners bedraagt, federt eenige Jaren, ooi trent tachtig millioenert Livref (citca 40 millloenen j; - Guldens.) 'sjanrs voor desielfs p'jblieke uitgaven belked S 5 .3 geworden zonner daiironder te begrypen eene bvna -^ even ?oo groote fomvoor de Intëresfen dei- Stasts--p S 5 1'5 v. ichulden. S H I 5 "3 Wy vvetei) zeef *eldat, fedeh t*èe Jireri éene J?a:?é= "k.E aanmetKeiyke verthfeerderiBg van uitgaven heeft plaats ^3 gehtd dat de sard en de omftandighedeB van den Oor- o log het noodzaaklyk gennïiikt hebben foft-tvds vanjdie 3 "S ordeeufpsnrzaamheidaftewykeh, welke het behoud van j-§ denRykdom der Volken, zoo wél als van dien der ^5 S o J byzondere Perfoonei? wnafborgeh maér er zyn oogen--S ^C blikhdij, tVüra nmen aangeene FinatitiëelebereKeningen]^-^-o o-^ gaiioor moet neven, wanneer het er op aanKdmtorii tot t c een gelukkig eiride te geraken i en vvy hebbéii ook in -3 dit opzigie regtmatige Öoffeom aan ons goede Volk S w -^ den welvefdiendtn lof toerekehneni en hetzelve on^e-S oB t^^ tevredenheid te betuigeri. Inderjasd, toen ontzetten- -~ S"^-o 2s"° de toerustingen onze Klisten bedreigden ttien de Le- J 'JT^ gers vandenKeiïef oiizen BroedervVel ohverwinnend, ^H I o S^ O^ maar tot in de ver afgelegene corden Waren voortge- -o - feP—J drongen, en een magtig Volk Op deszelfs eigen grond gebied, te flelyk tBiet de ftrengheid van hèt Saifoen ------------------------------- te beflryden haoden en m;t allerlei foort van behoef te moesten worficlen, toen, eindelyk Hy, in wiens hand het !ot van Frankryk itaüen, Holtünd, eil een groot gedeelte van Duitsehlsnd ?ich bevindt, aan asn* houdende gevarefi waS bidotgerteldj heeft diit z?ifde-------------------- Volk ann onze opfoepiiig tötm-dewefking gehoor ge geven* Met eene laatfle infpanning van krachten te doenj öiii het enorni te kort, dn meer dan tachtig inillioenen Livres bedroeg byeentebrêngen heeft he^ op eene onwederfpreUejyke wyze deszelfs venrouvl^en op 's Keizers Lots-fceOemming eh op önS woord aan J* den dag gelegd. Wanneer een Voik met een dergelyk vertrouwen op zynen Konirtg is bezield, dan moet het-? o f n te o a» O o n o c 1 c o 5 til c denzelveh ook op zyne beurt geheel aan' de behartiging r|- C Q J van zyne belangen en van zyn geluk Overgegeven vin- 5 - den. o, 4^ BehcK'e de Oorlogskosten hebben ook dedaarftelüng dsr eenhoofdige Regering, en de inftellmgen, die de- - o zelve vereiJcht, tdt vermeerdering van onkosten aan- 5?1 leiding gegeven J maar het eerlle belang van ons Volk'5. c •- is, desze.fi Gouvernemefit ven den luister en waardig- Ie c c -'S - o-o E _•*"•*- o TT. O.TT. B ly oj r ei E r- B O o i^ S o a- o o •o n n ,0 .S.C 2 W -o. Om E m a CJ N OJ -e _-o at o hied, die hetzelve voegt, omringt te zien. He: jasr is nog niet ten einde en evenwel heeft de^ vrywillige Negotiatié haar volle bedag gekregen, hef Jci" welk Gyüedeu niet anders dan met blydfcfhap vernemen --l" S S kunt,- Uy höopen,' diit met den eerften January aan. -^ 1^ 2 ftaande alle nchtefllallpn zullen geiii}'jideerd zynj en S 3 m wy gallen Ulieden vóof'Uiiedcr fcheiding kennijge- B 2 ven van de algemeene Finantie Rekening, die ons voor 1 -^ 1 If eenige maanden bereids was overgegeven, maar diéwy B I 0-? nieow hebben doen bewerken, dewyl wy daarin o..^ meer byzofiderheden en meer volledigheid verl-n den S> c sj "tj o; OJ c 50 o OJ t. O C ft/ «1 ot cj fc-. --3 5Z o, t-£ 0/ aj 3 SC n K B «1 Ov vo'S^H I: v^ ■<- ci3 C t— 2' O t) l; M, 'z: -a 'C - OJ te vinden. Ingevolge de Wet, die Ulieden is voor- gefteJd, Zulten wy Jaarlyks Op deii eerS'en April den juisten (lar-t der Inkomfien en Uitgaven van het afge- loopeo J-iar naauwkeurig kennen. De Rekening der oude Aroort fatïe-kaj is ons bereids ingeleverd, en zal Ulieden, ook gedurende Uiiedeft-e-J e. genwoordige Zitting worden medegedeeld. e tS Doof middel der verbsZende infpanning vj^n krachten doordeNatie aangewend, en die noch door het geenè - zy geleden heeftnoch door belemmcTingen van allerlei- -j jen aart is verftaeuwri geworden htbben wy het einde c v van 1806, en ook dat van 1807 Üere^kthet zal thans 1 S S^ v -a c:<8-Cca-= «ff So!S -<3p S; ti2 PO 2? 5 ■o - - J^ S; f^ OJ '.o -t3 -u *- .i. O O. Q. 00,. 'S- o •- B tu ■-c< 4J S i; A, - o c -^ -o- -a tJj;o.^ -^ "u flj "O S «1 (U noodig zyn ook op de toekomst ceaandag: te vestigen.-^ i- (//(.-r vervolg hierna.') a 5 rs zj C3 V -3 KOPPÉNHaGEN den 17 A'.y, ?;,^.r. Hït ge'ücht ankryk wel fchynt vEn dag tot dr.g mter yn ia de^èfl nacht Cir.igj üinieï -^ i^ C3 QJ S O) ^^n E te k» dathet tusfchen Zweden en' Frankryk'weldra wt7ene O ^'^Qa' i <tll fchikking komen Zal, frh,..\i,.. j,. \o/ ^„5 t, yié,^^ -*^^. veld te winrén. Naai meij vefBé-jiit

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1