9^^ y 4 A N T. - - iU [ÏBDELBURGSCHE l807 ZATURDAG DENEMARKEN. .EWEN5 DECEMBER. "'- 1 S f o - -'''^ ::^>yU H S i^J 2 I 'ML'' o g g ci il i-S >5 'S -Ë w «3 o ë.i o 5 »^Z, sz .12- O's g g s S -i I O -^ g -g I a a k .M-'. l^1J|^i|»'f»'lÉSii||ijll^ R U, S L A D. ETERSBüRG den 25 Octeber. Ons Hof wcd- yvert thans met dat van Frankryk in blyken van iendfcti^p en beleefdheid. ZpoJra Keizer Alexander rnomen had, dat de Rns'"fche gevangenen inF'rank. k nieuw gekleed werden, ten einde vulkouien uit rust en in Conipagnien afgedeeld, den terugweg naar n Vaderland inieflaanheeft by van zynen kant be ien de Franfche gevangenen te kleeden, alvorens zy usland verlieteti. Men zietdusdat, welkedanook verdere voornemens van ons Hof ten aanzien der tfkkingen inet Groot-Bfittannien zyn mogende irftandhouding met Frankryk en de rust des vastefl ,ands, die daar van afhangt, onwankelbaar gevasiigd s op rie v-echte grondflagen van weerkcetige achting en edelmoedigheid. RIGA den ii November. Heden ochtend ten il unr kwaii) aan de Tol-kamer alhier uit Petersburg het |>evel aan om voltlrekt geene Schepen, onder welke ,yiag het ook wezen tnogt, verlof tot laden te geven, .|;n slle Schepen, welke binnen 4 dagen niet uitgeklaard Jiadden en in Zee gingenonder beflag te leggen. De oorzask dezer order is niet bekend. Er heerfchen hier een sroüt gewoel en werkzaamheid, om alle Schepen Bil te klaren, die vanhier naar elders beftemd zyn zelfs fchynen die, vvelke maar een halve of kwart lading "ihebbenvan hier te zullen vertrekken. KOPPENHAGEN den 17 November. Men heeft ji;' kier uit Schonen berigten welke melden dat tujfchen Frankryk en Zweden eenen Wapenftilftand tot den i A» pril aangaande gefloten is. Ook zou, volgens püblie- ie geruchten. Zweden niet ongeneigd zyn Om de par» F,; ty van Engeland te verlaten. i Van eenen anderen kant verzekert men, dattusfiiheri Rusland en Zweden zeer vriendfchappelyke verftsndhou- jii.jdingen ingetreden zyn. FRANKRYK. PARYS den Ag Novemier. Men begint hln Weder- 5s, om hier en daar aan de Militaire opfchryving te den» ken. De jonge Lieden, geboren van den i January m 3789 tot en met den 31 December van dat Jaar, ryn jr! leeds in eenige Departementen opgeroepen om zich ten e fpoedigften op de daartoe dienende plaatfelyke Bureaux ien »e komen laten infehryven. In fomiaige Departemen- ie;, ten zal men daartoe Zitting houden van den 37 Novcm: bet tot den 10 December aanftaande. p HOLLAND. V, UTRECHT den 27 November. By Koninklylc Be- f'tJ-lluit van den ai dezer i« aan den Staats-Raad Neder- Wgh op deszelfs verzoek, ontflag verleend van zy- 3tti|)^n Pose als Chef der Divilie voor de Oost-Indifche Zaken, by het Minifterievan Koophandel en K olon ien. Den 29 November. By Koninklyk Decree, van den 18 dezer maand zyn benoemd de drie navolgende Com- i.j misfien als: j;,i, Eene tot het afwerken van het geprojecteerd Crimi- fe aeel Wetboek, beftaande uit de Staats-RaadReuvens ;,..ïrefiient van het Hoog Nationaal Geregtshuf, den Heer 1; C. T. Elout, Advokaat te Haarlem, en den Heer van „l|., MusfchenbtoekSchepen te Utrecht. Eene tot het bewerken van den Code Napoleon jj; jngerigt voor dit Ryk beftaande uit den Staats-Raad n Gennepden Heer B. T. van Wefele Scholten van het Departementaal Geregtshof in den Haag- &d>;n Heer Loke, Lid van het Departementaal Gereets- hof van Zeeland. f,,. Eene tot het formeeren van een ontwerp van Orga- 1!:: "I*"""^ ^oor de Regterlyke Magten de alsemeene Ma nier van Procedeeren beftaande uit den Heer Farjon IJd van het Departementaal Geregtshof in den Haag i,,,; ^en Heer J Both f lendrikfenLid van het Departe- ïnentarl Geregtshof van Utrecht, en den Heer Focke b 2^] L'd v'n het Departementaal Geregtshof van Fries- m O O ■•2; '•b |»J C_ :- ■- ^- &.-r-- ^-"^ K. r~ 5b.- -f-.Kj, :r.^. y, -, F -: 2: E '-' ,"fe C^ t-<' ;i.~ -««H bot/; P ...^^c^tj De Oorlog op*r vaste g eg» c -5 g c, fe -t^ Onïe Kusten werden bedreigd doof 2 T J -^ t^ Vh; J r waarin wy ons toen bevonden Land duurde nog aanzleniyJie toerustingen, die inde vyandelyke Havens -. -ó i^ s ^"- -^ gereed gemaakt werden. Het grootfte gedeelte der Land- '■hi o OS magt bevond zich by de Grooie Armee, en desielfs-^ ->51,Êo verbazende aanwas, door de tyds-omftandigheden nood- w* - t^ i2"2 ,c zaaklyic geworden maakten deu toeftand van Lands S c K J pï -^ Schatkist ailermoeilykst, f S g,22 g ^-^^ S c§ ^-c Beveiligd door onZe; Alliantie met Fran'kryt<^n be- J' S J c' ^•- fchefffld door den Keizerhebben wy nii'tmeer dan .l Z" o i^^" y c; B'-~^ g -§ on$ Contingent tot de groote Armee behoeven te leve. - S -^ 2 l'^--^ <- fen, en wy hebben ons intusfchen met vrucht met het c 02'^ S S 2 ■-- S Bionenlandsch Beftuur van ons Ryk kunnen bezig hou. ■S^c"'^""-^^— -^-^ den. fe-SeJ^-Kj^ o Den 30 November. Het Wetgevend LigChaam is iturdag II. weder vergaderd geweest. Zyne Excellen- lieden Ministervan Binnenlandfche Zaken begaf zich, met de gewone ilatie naarbovengemeldeVergadering, ^.y,«n heeft aldaar de volgende Boodfchap des Konings, fcetrekkelyk den toeftand oer Zaken van liet Koningryk. 'degedeeld. o i e Koning aan het Weteevend Ligchaam. MYNE Heereh! edert Uwe laatfte Z^tn^, dje op den 13 Aprilde- a rs emdi.sde, hei" en .r'groote geb urtenisfen V»M 6eij,d. Gyliedeo ««ItJUdjn toeftand herIauer«o, HSei 'Ui ll De Departementale Adminiftratien zyn gelnftalleetd ■^,j-cJiJci:> ''e'-^ geworden en de Land-Drosten hébben zich zoo wel S g 2 >-^. van de aan hen o^^gelegdeAmbts-vertigtingen gekweten, 5^ E 2 a dat zy ons den Just zouden benomen hebben om tcft O m die belangryke tosten Ingezetenen ven andere Departe. menten ie benoemen, ware het niet, dat het algémee-.= ne welzyn des Ryks, de noodzaaklykheid om de ban- o c- den, die dé onderfcheidene Departementen vereenigen, J nog naatiwer töetetrekken derzelver hebbelykkeden en - g (S gewooniens tot meer eehparigheid te brengen, en ein- -g g 'gfÜ t^ g delfk om Beftuürders te beVomen, even zoo bekend -i =^S c' o I met de algemeehe belangen des Ryks, als met die vtn^ 5 •-*-p - cc-^ t£ 'S •o c ti: •O e* o ;pi -C ■■':- c" c Ci pi /t S pi - -F a tó h '-- .ij f fc^ o o-s»'*-•,< r.s g ^-p iX i; -* "o oó -^' hun Departement, ons daatvan eene verpligting maakten, "f 5'S C De disGijsfien over het Crimineel Wetboek, door verlichte en regtfchapene MagittraatS^Perfonenin alle opzigten waardig, zulke gewigtige Posten té bekleeden, V|i;» W rt? j's - S S al» de Leden vsn het Hoog Nationaal Geregtshofzyn CH 5^ S - zoo verre gevorderd dat dezelve in weinige maanden''^ a c- o ^^.5 's kutinen ten einde gebragtWordenen het geene mis- fchien fomoligen, die den geheelen omvang der Civiele Wetten kennen, verwonderen zal, is, dat ook het om» werp vaneen algemeen Civiel Wetboek byna in gefeed- heid isen drie vierde gedeeltens daatvan reeds zyn af* gedrukt. Wel is waar, cJat hef in dezen minder «ft- komt op bet invoeren van geheel nieuwe inftelltngen -- dan om de verlichte bepalingen van den Code Napa/eth die reeds ten grondflage der civiele Wetten van een j^oot gedeelte van Europa dient, op de zeden, gewoontens, c S s en tegenswoordige ttaat der Eigendommen van dit Land S 22 toetepasfen. De algemeene manier vsn Proeedeereften 2 S de Reglementen op het inrigten der Regterlyke Magt, zullen in de loop van dit Jaar voltooid zyn. SS a Ten einde deze, voor de zekerheid <n de rust onzes S o J Volks, mitsgaders voor de befehermlng det byzondere-5 "S Eigendommen, zoo belangryke Voorwerpenfpoedig n '■-■■ - n o o zouden worden tot Rand gebragt, hebben wy drie on-S t^ o. k! S o- c ca o. o u. V s 2 ea s o tJ P! 1 j 7; W ld «-i ld 5 S J c -2 ö.oOtóZ^5 - cd Z 6 c U C/5 2: "5 -S U 5 :S CA Oi e :ff cj «=S f= z s C3 Qi r? e td crS» o tj o o Q c<j .Sd ga co Tl -o [d C5 >t 6aD_ r» ia» o» QJ B c td "O V C4 a Cu e OJ S. o C -o bS c derfcheidene Commisfien benoemd, de eérfte, onder - voorzitting van onzen Staats-raad Reuvens, wiens er--S 2 varenheid, ondervinding en karakter, bekend zyn, i» be. *J last met de herziening, of, om beter te zeggenmet n -5 de voliooijing der herziening van het Crimineel Wet-^ boek; de tweede, voorgezeten door onzenStaats.Riad w ^2 van Gennepwiens kundigheden ons bekend zynzal g zicb met de bewerking vjd den Code Nap,leon^ «aar S Hollands behoeften ingerigt, bezig heuden; de derde.fens waarvan de Heer Farjoneen beroemd Regtsgeleerde, JI o Voorzitter zyn zal, heeft de taak van het ontwerp der v Algemeene Manier van Procedeerenen van het Re- i Jg glment voor de Regterlyke Magt. De maatregelen zyn o derhalve genomenom Ulieden in het midden vSn het S aanftaande Jaar, In eene buiterigewoone Zitting, de mid-'S - s. delen aantebieden .omaan dit Land eenparige, regtvaar- -S 'S, S 5 tl' digeen duidelyke Wetten te verzekeren 5 en wy hoo- -.?*'SS'*-2°J pen, dathetookroogelykzyo zaler een ontwerp van S? - 5 «enheid in Gewigten en Maten by te voegen. -g a 'S z" In het vak van den Waterftaat hebben er dit Jaaraan-Z I S< ed merkelyke verbeteringen plaat» gehad. NaaUwlyks had-<v o D den wy den Troon beklommen, of <vy moesten uit-Z «-S^^W fprtak doen omtrent de verhooging van den Slapfèrdyk) S3 -d S eene zaak, wyslyk door den Rjadpenfionarisbevolen,2 3,"° maar fterk beftreden door het Piaatslyk Beftuur van on- g^ e S. «e goede Stad Amnerdaro. Van den eenen kant be- c -1 weerde men,dat RhynUnd!,zonderdie verhooging,aan S j^ j g gevaar van overftrooming wAs blootgeftelden v«n de andere zyde, dat, door die verbooginghetaanwezen fc-f 2 *^-,5 der Hoofdftad indewaagfchaal werd gefield. Geliikkig,"!.^ S - dat het om, by het; onderzoek der beweegredenendie 1 c i i den Raadpenfionaris hadden overgehaaldweldra bleek -S w* "'«-$•-•:;; -ö tj e B Q u O a £1 CB ao ti, O 'S Z e 2 -r -S E •- <u Z -a "5 S 5> (U co o o e: .k Z <5 "S W3 Ui a fl a> •- o* O ti dj co S3 ------------geheel K^^ van allen grond ontbloot was, het gevaar, waaraani^S Rhynland zoude zyn blootgefleld, meer zeker, meer oomiddelyk w«g. De vethooging van den Slaperdyk werd derhalve vevrtgeze», maa; echisr ondw tJie bt« - Jx Si K. C 'S* S S «i Si, - if a a

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1