No, 15^. MIDDELBÜRGSCHE iio?| COURANT. DONDERDAG DEN 3 DECEMBER. o a •z o a o a -^ I 11 -s i '-^ - 2 Ruififcheu Ambasfadeut zyn menievuldig, V«Jjens het 5 2 S P A N 1 E. MAIDRID den 13 Novetnber. Het geheele Hof wns gisteren in groot Coscuum in bet Paleis van S;int Lorenzo byeenom den Koning te begroeten: eene groote menigte perfonen van den eerftetirang, Afflbaifadeurs en vreemde Ministers waren aldaariegen. woordigom a.nn Z. M. en aan H, H. Hoogheden hunne eerbiedige Viulde te doen. ZWITSERLAND. LAUSANNE den 13 November. Men leest in de Zvvufetfche Dagbladen de voigende Proclamade Het vyfde jtibilé van de Zwitferfche Vryheid is aan'ftaande. Óp d.^n dag van htt PJieuvve Jaar van j8>.8, zullen er 500 jaren verloopen zyn fints den. tyd dat ae eerfte Grondieggeis vau de oude Zwitferfche Viyheid de Dwingelmdtn die hen mishandelden, tot fl„aii brasten, hsn uit het Land verdreven hunne Kas tellen vernielden en de Vryheid van ons Vaderland pleg- tig proclameerden. Zwicferszou zoodanig iets niet é\.■'K^<t\^ ti'-'v.ffd te worden? men viert wel gebeurtenis- fen van minder aanbelang: de weldaden van den Wyn- Itok, door het Feest der Wyngaardeniers: de voorreg- ten en de zeden van ons Gebergtedoor het Herder feest: onze voormalige overwinningen dooreen Mili tair-feest: en de gionclegging van onze Vryheid, vao de eerde «are Vryheid, die onze Voorouders aan Eu ropa en 'an de geheele Wereld hebben leeren kennen 20U de riet verdienen gevierd te worden? Lucerne zal in't aanftaande Jaar de plaats zyn waar de Zwitferïche Landvergtdering moet gehouden wor den. Lucerne ligt in't midden van Zivitferland, daar, wanrde eerile Eed van de drie Zaamgezwoornen in't ftilU; van den nacht gedaan wierd en ter. Hemel fteeg in die Velden, waar van de grond door het bloed van AA/inkelried befproeid wierd, en dat de Vryheid van Zwiiferland verzegelde. Deze gelukkige zamenloop van g.'wi.Ktif.e gebeurtenisfen op denzelven tyd verbonden met herftel van een algemeenen Vrede op het vaste Land. V3I1 Europa, noodigt die ons Zwiif.Ts niet uit, om mtt nlie vereeniïde Kantons een Feest revieren, in de n;.b"ur'chap en in het hart van zoo velen gehei ligde Si. een der Vrvheid ter eere der Frjheid en der- Zilver s.roi'dlegging door ovze Foorouders, „Zwitfers, oudOe Zonen en Vrienden der Vryheid! bcütuiii of deze oproeping uwe aandacht niet waardig is. Zwitfersdie al het groote en bet fc'ioone dat het Menfchdoin veredeltbemint, zyt er bedacht op (zoo iet voorllel uwe goedkeuring wegdraagt^; op wat wyze »y dat Feest van onze Vryheid, van ons geluk en van het hrrteliier Vrede, plegiigen waardiglyk zullen kun nen "-erfn." GROOT-BRITTANNIEN. LON JiiM oen f o November. Laatstleden Zondag avo a is 'r een Kourier van den Koning naar Peters burg me, gewiatige depêches, vertrokken. De Militaire Msgt, waar over Sir Sidney Smith, by zyne nieuwe Expeditie het bevel moet voeren, zal, volgens het zeggen, veel fterker zyn dan men in denbe- ^in\a' gemeld had. Men denkt dat de helft der Troepen j die tnon van Koppenhagen terug wacht, zich met de snde'e zal vereenigen. Men weet heden niet wie de A;mée zal kommanderen, doch het is zeker dat de Ge nera»! BerPiford tot de Expeditie zal gebruikt worden. De Sci.epen die tot die geheime Expeditie beftemd zyn worden met den grootften fpoed uitgerust. Efn Brief vnnCibraltar berigtdat alle .gemeenfchap tutfchen/het Garnizoenen Spar.jen was afgefneden. De leden hier van weer men nog niet; dcch men dacht dat die Ves'ingdoordeFranfchen en SpanjSarden eerstdaags ftond gebombardeerd te worden. Volgens andere Brieven die men t)ver Lisfabon van Gibraltar ontvanten heeft, fchynt de vrees, dac die "Vesting door de Franfchen en Spanjaarden flond geattafc- keeu te worden maar al te zeT gegrond te zyn. Men heeft van Monie-Video eene menigte partiku liete i3rieven ontvangen, die allen vol zyn van jam- merklagten over de gebeurieniffen die aldaar zyn voor gevallen, en de verliezen, die de Kooplieden aldaar geled^^n hebhen onbtgrypelyk hoog opgeven. htn 12 Ntvewher. Er hebben drukke conferenticil tnsfchen de [Ministers plaats. Gisteren is er een ge heim Commitié gehouden waar toe zy allen buiten gewoon waren opgeroepen en,, Ichoon er niets van is uitgelekt, zoo geloort men nogtans dat er over za kt-ii \an het hoogst aanbelang in hetzelve geiiüTirfeld is. Op coiiferentien tusfchen den Heer Cai liing -^n den JX o o .0 go 10 O K> Vb a ba o <X St. _I O. o o. V gi»fucht dat in Üoyds Koffyhuis liephad de rféer Stroganof ven zyn Hof last bekomen om een fpoetiig g en definitief antwoord van het Kabinet van Londen te^ vorderen beirekkelyfc zyne intentien omtrent de me- S J diatie die Keizer Alexander aan hetzelve had aanüebo- c den. •^•3 Men befpeurt aan het Hotel van den Minister van S Oostenryk, dat er toebereidfelen reit vertrekken gemaakt J S worden: dit baart eenigê ongerustheid, -■ Alle de Koopvaardyfchepen die gereed lagen oiri naar de Oostzee te vertrekken, hebben van wegen de Ad miraiiieit bevel gekregen öm tot jiader order te blyven liggen. Zoö rten aan dê looiende geruchten geloof mag-S s liaan, ^ou de Expeditie, die door Sir Sidney Smith moet J m gekommandeerd worden, eene geheele andere beftem- g ming, dan men gedacht had, hebben. Sidney Smith moest naar Portugal vertrekken otri dat Ryk te ver- i g yj raeesterert, en men zegr thans, dat hy zich gelukkig Sj'u J liiag rekenen zoo hy tydig genoeg te Gibraltar aan- - komt, om het Garnisoen dier Vesting, die door de 1-^ vereenigde niagt der Franfchen en Sp-njaarden bedreigd o: ro2 cjS m g .1" Wordt, te VerOprkfri. fPrihllri<t„\ tó "^tS n i W'S cd .S i" r j; a ;2 c c o o •5" o o. o 00 K ■o Jï tl OJ ti5 - =»5 Ui'-^ ■X. u wordt, te verflerketi. QPubüdsie.') FRANKRvK g PARYS dep 25 November. De Keizerlyke Ga'de^ is heden morgen aangekomen; zy trok door de Bere-tD boog van de Barrière van Pantin. Daar wierden aan hun Laanwerkranfenmet goud doorvlogien toege- S S reikt, die terRoöd aan de Arenden der Vaandels wier-go den vastgehecht. Deze Troepen defileerdenter*/yl een fchoon Veldmuziek zich liet hooren de optogt 5^ werd door de Infanterie, die uit FufeliersJagers eti Grenadiers beftond geofiend; verbolgens kwam de Ka- vsllerie, die uit Guides, Mamelukken, Dragonders ert - Grenadiers te paard, beftond; in die order trokken zy door de Voorftad Saint Martin de Boulevards, de Straat van PJvoli, de CarroufelJ vervolgens trokken zy door de Eerepoort der Tuilleriesen begaven zich door de KToote Allee van den Tuin naar de Efyfefche Velden i alwaar de Dischtafels voor hun aarigerigt ftonden. De voorzorgen die men genomen had om over dezelve Zei. !en te fpannen, zyn niet vrtjohteloos geweest, want's S het weer was gantsch niet gunftig. Den 26 November. Zyne Majefleit de Keizer en 5 Koning, is den 21 dezer, tegen den'Middag te Milaan t^ g aangekomen. oi Jj HOLLAND. %o MIDDELBURG den a Decemier, Men vertieeèit, yh ^aC op gister een Franfche Logger met een Engelfche g Brik den Deurloo is ingekomen, denkelyk een Prys. >-ü w 00 c» H c^ w U^ ^3 -i' 3 J o o, a rë w. «1 -J O c o o bil O *>0 ót^S^ aJ5 g j* De LAND-DROST van ZEELAND, gezien heb- bende dat door onderfcheidene Armbefturen Corpo- j o ratten. Fabrikanten, en verdere perfoonen binnen dat g Departement, welke ingevolge de Wet van densiften^"^ April dezes Jaars, zich bevtjegd hebben geaéhtora op O - eene geheele of gedeeltelyke remisfie van 's Lands Schat- c tingen en Impofitien te mogen aanfpraak maken, by I's derzelver Requesten tot bekoming dier remitfieaahhem .S LandDrost ingezonden, geene behoorlyke opgave is-" gedaan, van het geen dóór hun respective bereids ter; dier zake over den Jare 1806 is, of had behoren te' zyn betaald, en er alzo roet geene mogelykheid kan i? a worden opgemaakt de pretenfiên, welke üywegens restitutie dier gedane betalingen ten laste vati den Lande zouden kunnen inbrengen, roept by deze allen en een iegelyk binnen dit Departement welke zich tot verkry-'g-S ging van Reraisfie of Vrydom ingevolge voorfchrev e-^ J! Wet, heeft geaddresfeerdop, om binnen den kortst t ■- mogelyken tyd, immers binnen veertien dagen na dato S dezes, ter Secretary van dit Land-Drost-Ampt over te g brengen, eene behoorlyke en gefpecificeerde deelara- rstie, van het geen zy in elke dier Lands Lasten en -S S ^5 Impofitien waar van door hun Vrydotn of Restitutie - o.eJ z is verzocht, over den afgelofienen Jare 1806. hebben- S *- de gecontribueerd of hadden behoten zcinder te mogen refereren tot ee te contribueeren, ige geheele of gedeel-^ li; p*^ telyke berekening deswegens in derzelver Recjuesten s o J jTiè "=5 geïnfereerd; of daar nevens gevoegd, ten einde hier g "^^w*^ vjin by de opmaking der nog ongelitjuideerde pretenfiên '^A^ •5.2, S over dat Jaar, krachtens, het Decreet wan Zyne Maje.-S g S o fteit den Koning in dato 28 Sepjember laatstleden No. 2 het vereisehte gebruik zoude kunnen worden ge- -*•■"» l^ -2; E maakt. Wordende tof elucidatie van zoiianige Jrtnbefiuren,. Corporatien, Fabrykar.ttn ofte andere Perfoonen wel- ke in de termen vallenom eene geheele of gedeehs. Z: - O)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1