COURANT. è?lf.= -: DEN I DECEMBER. '<%^^l^l^ No. I5ï« MIDDELBURGSCH D I N O S D A G 160? <"^i." ;e- S g «i '-^S c a il g 4: "S u s g- o S -*--2 c S I 5, - 0: S t? D E N M A R k N. ELSENEUR den 5 November. Den 4 dexerwerd ^■Ihief e«o ryke En^elfche Prys binnen.cebragt. betelve kwpin Bit de Oost-Zee, en wss onder Anie likaarTche Vlag, van Londien oasr Memel cezeiH doc'i s;dsar, dewyl het bleek dat 'net een EOf^elsch Vssr- tuigwïs, aiet binnen gels ten; het wierp dui op zyne terugreize he: «nker onder Hveétii Aan boord van het zelve bevonden Z'Ch, behalve den Kspiiein, nog 10 mati. De Kaper-kapitein J. Ftsrwi^ dit Schip vcrne- mende, begaf zich tr.et ryri Kaper, insgelyks met 10 man bemand, naar hetiehe. De EngeTche Kspitein, geene vyandelykheid verwachtende, was vvoedend, toen hy jrenoodiaakt werd zien overtegeven; Eene Êngelfthe Brik, die in de? nsby'-eid Inï, zocht hem te redden; doch de Kaper bragt zyp.en Prys ondei- het gefchut dezer Vestine in veiligheid. Het genomen Schip is geladen met Suiker, Kcffy, Katoen, KaGrair «n Zyde; de waarde wordt op 3 .000 Poiid St^rlini gefcbat. Heden is weder een Eii!;clfche Prys, zynde een Drietnast-Sch'p nietPlsnkeii eu Yzergeladen door Kapitein Lind binnengèbl"agt. KOPPENHAGEN den \oKovtmber. Sedert onze geliefde Kroonprins zich wederom hier bevindt, houdt iy iïch rujilüus bezig tnet het geen het Militiire- •wezen betreft; en daar zyn gsntfche Generaai-ft-f met tiem overeengekomen ij, zbtJ gelooft meo dathetver- blyf van Z. K. H. pjhier vatj duur zal zyoi Sedert eenige dagen i« alle uitvoei' bier gedreind, en het binnen konden van Schepen ook wederom moei- jelyker. De En^clfche Bevelhebber Alexander Frafer, de tot blokkeering van Seeland terug gebleven Engel- fche Kruiifers cotamandeefende hsdvryheid, om alle beenfche of Neutrale Schepen onder 100 last, welke, rati ProviéniBrandhout, Zout, en tot opbouwin^ of herflelling di nende Bou*.materialen beladen, naar koppenhagen bertenid nlogten ^yn ongehinderd te la ten pjsferen indien men nameiyk van den Öeenfchen kant de Rritlche Schepen vrvèiyk en ongehinderd de Zond liet pssferen. Dasróver neefi de fie-r Frafer mei den Kolümandact vae Kroonenenbi^r.' enden Bevelheb ber op Seeland geCorrespondcert gehad die geantwoord tiebben Vati de vyandelykheden niet te kunnen afgaan; dienvolgens heeft de Heer Frafer nu verklaard, de al- lerftrengfte blokkade te zuiieh in acht nemen, en al. leen die Schepen tè zullen van en naar Koppenhagen doorlaten welkf een Vry-pss van den Adifiifiisi Gam bier ontvingen en hunne reis nog niet volbra^t heb ben. Wydefs heeft hy nog cp eene aanvraag van den Zweedfchen Conful te Koppenhagen, verklaard, dn elk ter goeder trouw metZweedsch Engehch of\en- traai eigendom beiaden Schip, wanneer het daarvan een ceKificnt ksn vertoonen van Koppenhagen of Elfe- iieur naar eece Zweedfthe Haven kan gaan. Z'.veedfcne Schepen in ballast kannen naar gevallen vry van hier in Zee gianr I t A L N. MILAAN den gNovembtr. Men heeft hier geruch ten, volgen» welke op Maltha eeneo opftand tegen de Engelfchen zou zyn nitgebsrsten. Op Sicilien ziet het er allerellendigst uit. Het Hof v«n Koning Ferdinand wa* ondertusfcben nog te Pa- lermo. DUItScriLANÖ. HAMBTTRG den 20 November, Men heeft parti culiere Brieven uit Londen, die binnen kort eene v..r. andering in het Minifterie doen verwagten eenijeres pectable mannen welke by dé Uitfte keus van Minis ters buiten allen aandeel aan de Regering geraakt wa- f3n, zouden, daartoe door den Koning geroepen ,met ■Z. M. langdurige delibératien over den haglyken toe- ftand van zaken en over het thans te volgen gedrag gehouden hebben. Hier uit fchynt iiien iefi goeds en günüies voor de menschheid te mogen verwagteö. In tujfchen heeft Engeland in de laaiftedagen vrnOctober nog een foort van Manifest uitgegeven. Bouoecdedat daar in Denemarken Tosk?ren KapelsRagnza en de Zeven Eilanden tiaatregelen genomen zyn, zoo vy- andig sis honend voor Groot-Brinannien de Schepen vafi Zvne Briifehe Msjedei gelrst werdenr^prefMllej ze nemen tegen de Schepen en Goederen van de Inge. zetenen dier Landen en Staten, Naar men verneemt hield zich de nieuwe Rusltfcbe An-basfadeur aan hst Hof van Frsnkryk de Graaf -?n u -o .h a is by den Koning vfn Pruisfen op; en men wil, dn,S 2 f "S f^ .i c o. —«IC o. a. o t- c -c i; federt die Ambasfadeur a;n het Franfche Hofaangeko--c^w E-^*^ - meo is, de zaken van Pruisfen aldaar eene zeer gunftlge gïc^ .5"=-" U' Cu o o -X o t-: wending genomen hebben. Rusland moet, zoo als men '-^ 3 S 5 5 - - er by voegtzich zeer by Keizer Napoleon voor Pruis- C-lb^é^lSwii^ fenpeinteresieerd hebben, ea dit door Keizer Napoleon o 5 t Z-ë -'"■----------- - S-- ='->^ J^ c-S n j Reizigers, a ;e, -^ sP^i^gsi-ei ge u,t Rusland door Oost-Pruisfen komen, geven bet u c '-^ - S bartbrekendrte tafereel van de ellende, die in dat Land £5 g i g 2 heericht. E' zvn gebeele Doipen j alwaar men geeö 3 J - J a-i 5 2.^ d5k, geen ftuK Vee, geen Paard vindt. De fterfte on-"- 5 C gündig zyn opieiiüthen. FRANKFORT den 21 Novemher door Oost-Pruisfen kcj o o Inwoners heerfchendeheeft haren oorfprong'S 3 "1 o c tJ -^ 5 .üO in bet gebrek het fleeie voedzel en dé algeroeene sr- g 2 S moede. Het gedeelte van nieuw Oost-Pruisfen, het'É G 1 welk a-in P usiand ten deel is gevallen (het Deparse- 2"iv.«*^=2i;^.H-j meut Bialyllock) heeft het minst geleden. S"'=^ cS-sg =.%."- ^-£5 R T-B R i T T A PJ N i rJ. g w J= S o if Londen den 7 N»yember. Alle de Havens van -S -^ -S*^ Europa Zyn thaiis ■- --''-'------ i .2 io - if PortugM heeft zich 2 vo'jr onis Schepen gedoten: hjaf men verneemt, tegen ons cJ y! verklaa-d, en fteld zelfs dat dat Ryk thans niet in'de i^ 2i5§lS^§- magt der Franfcljeo zv no hebben wv er noetari 'S 5 .r- Geeti van onze Sch-»-'^ J - r J-^ o' ="3 in de Oostzee vertoonen: de'J "t.*^ c M J ej V - 3 .2 a. o o 4* S B wy er nogtars niets meer van te vefwsehtêti pen durft ?ich ineer PjuisGfche Havens zyb voor ons .;eOoton an daarwy5w^ - ieder odgenblik eene Vred.-breük me: Rusland vreezen, 2: C 3 Joo durven onze KdopüeJen het tilet wagen om uiue^ rusien, zoo dat wywai onzen H-ndel met het Noor -^ -^ ü-t; JJ 't den betref:, het even is of wy er mede m vollen Oor- C2 o 5 ^J er C ^J 5 Ss^ log waren. - f^ iJ 'S Ue onmogelykheid om tinïe Koloniale Prodüktenen Manufakturen te kunnen uitvoeren, kan men met re^t sis een groot onheil voor dit Land beftihouwen. Da' ontzagchelyke Magazynen die üit Portugal zyn lerüg gekomen, de aankomst van onze groöte Vloot uit de Indien, hebben de goederèö zoodanig in prys doen dalen, dat mén van alle kanten van het Ryk vreest te ----------------------------- zulleti vernetiien, dat er Binkeroeten zullen plaatsneb ben zoo als men nog nimmer gehoord heeft. Om de gemoederen' eenigzins te bédareti, en het al te gavaarlyk ffftct van de ongerustheid die by het Volk heerscbt, voortêkóraén. Zoo doen fommige Specolan-» - ten zoc 15 aangekomen, dan een* uit Rusland, dan eens uit J Frankryk, dan eens van de Noordfche Kusten, raeta o o ■■■oorllellen van Vredes-onderhspdelingen. Sommigen v.?rzekeren ons, dat de Mediatie van Rusland, dieorj^-2 J Gouvernement niet heeft willen aannemen, ons nog-^ gs irsals isaaogebodefl; anderen fpreken van die van Cos Z'S tenryk, En onder alle die geruchten is nog het onge «i S iukkigde van allen, dat wy niet weten tot wie ons te S o 'S w=nden om te fpreken wat middelen er in 't werk te?»- Iteilen zyn, om over den Vrede te handelen, die óns l Z •■- -"------------5 .2 to o w c »n a O) C4 93 —3 58 die mogelyk wel van hoogerhand daar toe aange- 2 S W -^ ^d ht zyn, het gerucht loopen dit er een Parlementair 'S o o "^TJ angekomen, dan een* uit Rusland, dan eens nir i - "^1 S-• .2 -: - w j« in alten opzichte zoo coodzakelyk is. QPublieiste') CK 5 ij ^-'"' P"üFn;--nt flmitclland in plaats van d-;-n Heer van Stv. t<.moy. o? dereisnaar Pary,, tw.e Ha^ea teMen:eiuum» de Su.t-raad van Royenv.or hec Dep^eï^ W L L A N D. UTRECHT den 34 November. 2. M. gisteren der zelfs Paleis, voormaa:sGroor-Pö«jAw4*ngenaamd, ver laten, en daarentegen provifioneel dat, bekend onder S den naam van ket Huis van ^nerongenby de Witte- o. f Vrouwe-puort, betrokken hebbende, heeft gister m,d. w f dag hert Wetgevend Ligchaam in dat nieuw Paleis een iIT - plechtig gehoor by den Koning gehad. Ten 11 uur-^^ S* vergaderde herzelve op het Lindthaps-huisen óp den 5 m-ddagbetaf het zich, in groot Costuum, naar het Pa- S _g leis van Z. M in de voIgen--fé order; Vooraf reed een c =5 "*- De'a6hement Huzaren daarop volgaen eeöige Bodens g a net onge.-ekte hoofde; v iorts dê Koetfen in dewelke<i: "^S ce Leder, van het "'e:^-evend Ligchaam gezeten waren, S 2^ en einrelyk een Detachement Cürsstiers waar mede de train b-<1')tfn wierd. S 2 ben 16 iVovntber. Dê drg;nifaïie dêf PlaatfeTyke S w BfRu-en m deSttd-.n van' de eerllè Klaafe, welkeJeU g g genf Decreet van 3en 23 October 11. vöÓr den i De-3 t. ceniber s-rip^anden z-DU^en plsars hebben, ïs door Z. M., by jbeflait van bederf, uiégeffeld toï 2oodaD>gen' - f o 'S 2--^ tyd, ftls nider zaf worden bep«?id, sS'^..Sg:*-H En zyn op gister nit de des*egen?, zoo door de■''•g S Kies-vtrgac'erinfi-n, --? do'.r hetVi'etgevend Ligchaam ^i ?^Mii g°%rme'erdé Nomi.^a-ien tot Leden vae getiielde Verga.l^J dering Vtfkpyen de Staatsraad Calko^n voor het De-' parrFn;-:nt Amftdland in plaats van d-;-n Heer van Sty. O - D - fc 2 "- :-i3i= «'"■5 g SO-td'Egu» P aj o o <2 *- c i> -J S "O f^ c S C -5 5 5e S; (X -a O D W 4ï er a l-e Of 0.= bc -^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1