eiQ^ ^1 No. I5ïe o^ MIDDELBURGSCKE DONDERDAG T. C O U R A N DEN 2Ö NOVEMBER. ft) E si» A N J .- i 2 cc E ï5. 'S "-^ u LANNES, i's 5 1 g ^.:^-—-. k! C S «i t> J 5 g ,«f ai o o. VS 2=0 -. rt tn aj S OJ o ri P c MADRID den 5 November. heeft op heden aan Raad van Castilien het volgend Dekre-ft KtgeZonden. Z. M. de Koniog den Gouverneur van den De ftem der Naiuur oniwspent den arm der wraak, én wanneer de onbedachtzaamheid om mèdoaen fnieekt, kan een teederlievend Vader daar aan niet weeillaan. JVlyn Znon heeft reeds opgc,;ieVÉn wie de Uitvinders van het fnocd plan zyn dat men heifl aan de hand had gegeven; hy heeft alles geregiclj'it aangetoond ensiles ];oint juist uit en draagc bewys dat alles met Be Wet overeenkomt. Zyn berouwen zyne verbaasheij hebben Iiem de volgende verwytlngen tegen zich zelven doen aanvoeren; Sire .en myn Vaderik heb iny ichuldig gemaakt door my aan Uwe Majefteit té misgrypen. Ik ben i, nalatig gew.'eest in het volvoeren van myn pligt oin- trent inyn Vader en myn Koning; doch Ik heb er berouw over en beloof voortaan p.«n Uwe Majctleit de rederigOe gehoorzaamheid. Ik moest niets doen zop.-ïer het coiifent van Uwe Majefteit; doch ik ben j, verrast gewerdenik heb de fcbuldigen aangege ven, en ik fmeek Uwe Msjelleit my te willen ver- 5, geven en asn uwen dankbaren Zoon te vergunnen j, uwe voeten te kusfen. ,,öa;nt Laurent den 5 Novetrber 1807." FERDiriAND. Mevrouw en Moeder! iieb groot berouw ever i, de roiiflag die ik tégen den Koning en de Koningin myn Va.'er en rayne Moeder, begaanheb: ook vra^g ik u deswegens vergiffenis met den nederigften oot moed, als mtde dat ikzco baiftsrrig geweest ben om i, u het gebeurde var den votigenavond te ontkennen: daarom fmeek ik Uwe Majefieit uit grond van myn i, hart myn voorfpraak by myn Vader te zyn ten ein- de hy my de gunst verleene my voor zyne voeten te werpen en dezelve njec een gevoel vsji dankbaarheid j, te omhelzen. „Saint Laurent den 5 ?Covember iBc/." FERDINAND. „Ingevolge deze Brieven, en op het verzoefc der Koningin m^ne geliefde Vrou'w fchenk ik verdffenis aan myn Zoon, en ik zal hem blyken van myne gunst geven, zoe dra hy my door zyn gedrag zsl getoond hebben dat hy een waar berouw van zyne fchuld heeft. Ik beveel ook, dat dezelfde Regters die van den be- .ginne af met het onderzoek dezer zaak zyn bezig ge ■weest, daar mede voortgaan, en ik zal hun zóo zulks noodig is, nog andere perfonen toevoegen; ik gelaste hun, om zoo dra dezelve is afgeloopen my bet Von- 'iiis,dat overeenkomfiig de Weten volgens den aard der misdaad en den rang der perfonen die er zich fchuldig aan hebben gsisaakt, moet ge(]agen worden, my ter hand ie (lellen: in de redactie defbefchuldigtngs- punren, moeten zy lot bazis nemen deantwooi'den die de Prins by zyne interrogatorien gegeven heeft; zy zyn door hem geöarrpheerd én onderteekend, alsmede •de papieren door hem eigenhandig gefchreven zoo als «ezelve in zyn Ksbinet gevonden zyn. ,Deze decifie zal aan myne Raden en Rïgtbanken worden medege deeld en men zal dezelve aan myne Volken bekend maken ten einde zy myne barmhartigheid en myne gêregtigheid er in zien, en óm hunne fmart die myn eerfte Dekreet aan hun veroorzaakt heeft, te verzach- ten; zy zagen daar in bét gevaar van hunnen Heer en Vader, die hun ^als zyne eigene Kitrderen nefheeft, en dis hem wederkeerig beminnen." (get.) D. BARTHOLOtóÉ MÜNOR, Volgens die 7e!fde Brieven, Vad de Ad- - 5 S Vloot, onder de orders van den Admiraal Sini in aangekomen miraal Coüingwood zyne (latie voor de Dardaijeilen opgebroken, door dien de bewegingen van de Rusfifciie 2 -u hem ongeriitt gemaakt hadden. Overigens was het Jis kader, dat aldaar gebleve.T was, zoo zwak, cIh het zelve van daar zal moeten onbrehen, zoo dra de turk fche Vloot uit de Straat zr.l kunnen loopen. t: o 3 -O .2 - «5 - - {L «CS •M ■ecu: Z W I T S E R L A N D. i.-'VüSANNE den 10 Nc^embcr. De Ërief doorZ E. den Mïarfchalk Lannes, Kolonel Geaeraai der Zwii- fers aan den Kolonel Tbomasfet, de 2 eerlte Batail- Ions van het vyfde Reg.ment Zwitferj te JiüUlogne kóm maadetesde, luidt dus ^^''P 7 I^'o7eraber rSo7. „Myn Heer! met genoegen heb ik de biyken van genegenheid van den 3 ontvangen Z. M. kon niets 5 voor my doen dat my aangenamer was dan my eén-- waardigheid opteoragendie my door de veni^.ingeJ die daar aan verknocht zyn, nader tot een Volk hren gendat even zoo achtingtwaardig is door deszelfs hei:schheid als heldenmoed. g .Doet aan de Heeren Officieren Önder-offideren en :S S Soldaten kennen wat gevoel zy my inboezemen. Myn t - verlangen is, dat gy alles wetet, dat zoo wy immer - üoor den Vyand genoodzaakt werden de wapenen we C tl. ui -^ i/l £^2 a> r.O e 5 ui u W Cl de optenemen ik de eer om u asntevoeren, altyd zal S '- befchouwen als eene byzondere gunst vari Z. M. dsn 'S^ p g I Keizer en Koning. „Ontvang Myn Heer &c. (get.) J 5 E L: 00 O) c ij ■o '- m tl c tj ai Os o -o G R o O T-B R I T T A N N I E N LONDEN den 6 November. Met, verzekertdat Lord Cathcart bellemd is om de nieuwe Expeditie te kommanderen die Uit 5000 men beftaan Zal. Sir Sid- ney Smith zal over bet Eskader het hommando voeren 5 hetzelve zal beftaan uit de Hiberma va„ .20 St.; de - Londrei van 98 St., de Pompée v,n 84 St., de rail. Bedforth de Elizabeth en de Torek ieder van 74 Stuk- ken. Men weet nog niet naar wat W^elddeel deze Ex- peditiebeilemd is ora nieuwe lau*ren te plukken wel- ue tad zy zal moeten overrompelen cm 'ze uiue'p7un. vSen7 ^^"""-«''.B'X'dgenoot zy zal gaan k»n^en^e"T''f°-'^"^' voor Bresimoeten opbre I.H r Jf'"" l«open, om zich van Zyn ge- l ledene fchaden te herdellen. J P De Graaf van Rotslin is met het HanoverschLeg'oen I - Eergisteren kwam er têPortsmoHth een Schip aanraet - I de'CLT ''^"i~'^-t van ons Eskader" o^ i i - de rdwelifln Men herinnert zich, dat, toen het-^ J Enge,ch Eskader laatst de Dardanelle; doortrok dèo S| Turkfche Batteryen hetzelve met fteenen Ifogels v.„ en 1 I S verbazende grootte en zwaarte, befcbc.en. Men heef S t*eed,er kogels bewaar.^ en naar Engeland opgezonden S S doch de Duec.eur van de Douanie te Portsmouth heef i S met w.nen toellaan dat men dezelve zou omfcheben I II voor dat er van reder kogel tien fchelHngen inkomen - de Regten betaald was. Dit doet zien hoe zorgvuldig S ™en in Engeland op het invorderen ,aa 's Lands Regten 5 JH ut J«: feu «J c ni a .9 "O o -O S "T3 cc ■«j til 5 «J a Q. I cc KS S a S 2 <J C c e c a o o> H 1 4 a o 5 - <5 O-C N o. S .-3 o - - c* B 5 cj o; j: -^ T A L I E N. MILAAN den 9 November. Z. M. de Keiz'ef en Koning heeft by een Dekreet van den 30 October, te Pontainebleaa genomen, gelast, dat, ora deLandmagt van Itahen voltallig te maken, de Confcripiie van cat -««yk uit 10,000 man beftsan moet, waar van de eene helft terftond in activen dienst zal gedeid worden erf de andere helft in feferve blyvenom zoodradeomflan- dighednn zulks vorderen te kunnen oijgeroepen wor den. De lystcn zullen gedurende de ti'en laatde maan den van December worden opgemaakt en alle de Con- tingenten van de active Araée, moeteii voor den i< January zich by hunne respective Corpfen vebinden. De Kolonel van de Genie, de Heer Sorbier, Aide ce Camp van 7 K. H de Onder-koning, is van zyne Br^vln t°''r"'-"''P"' '^"5 dezer teruggekomen. Breven va. rr,.,? m-'-den dat het overfchot der Engeuche Artnde in E^vinea op het Eiland iV'aUha is Het is zeer zonderirng, dat men :,lhier drie dagen -2 voor dat men wist dat dePtins van Afiutien gearréfteerd'I was, het gerucht verfpreid heeft, dat de Koning van I Spanje door vergif was omgelromen en dat men te Ma- 5 drid een prov»foir Goavernement had opgerigt. iPublitiite.') F R A N K R Y -g GENUA den 10 November. De Commisfaris-Ge- 1 neraal van Polme. heeft den 5 dezer in het Arrondis- S fement van VoUr, vier mylen van hier gelegen eene S 'Z Fabriek Van valfche Muiten van valfche^Veener-Bank- :-«.?--:: - S ^- noten in beflag doen' nemen. Men heeft zich vrn een I :S .2 "r '- aanzienlyk getal v.n du.danigé Banknoten e„ Z alle 1 I H- t l"t^r"^'.!'.'l".^_ -^"^'-S^"-^'^ -nen tot het üitoe! 5 U^V c fenen van dat beroep noodig heeft, meester gemaakt c - 5 -...>■- De voornaamfte die hier aan fchuldig waren zy; reven H ^-1 I 2 1 i! gearréfteerd; zy vvare^ «s ih getai en zy zyn te Gel; i^ - C M "S gevangen gezet. J yn ic .^enua g^ Bj'-S^.S ïJfc-öS PARYS den ,7 Nivember. Z. M. de Keizer i, II, iHetytryolgopde kam vitndext blad^de.-)

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1