r COURANT. No. I5Ï' No. 14e. MIDBELBURGSCHE ^\l Mj»?;»iJ||r^-- D I N G S D A G DEN 24 NOVEMBER. •8 2-^ s i i B 2 .b 3.5 a 12 .5 tó '1 2 ■r° liei S 'i' "-eg. ?v-,,» 2; n o c s e 2 a> o cc o 5 wi r; o .ecu 5j o -~ e - - -J ITALIË N. NAPELS den 45 Oeteter. Uit Marfie.'fonl wordi Remeld dstden 20 dezerin die Hsven^eifchei- den Visnuigen, geleid door een U usfisch Schip vsn Linie, vsn <5o ftuijken en 1517 Solditen dier Natu- aEn boord hebberide,aancel;oniJn ryn. Dezeïrojpen. die ondtf bevel van den Prins «'ifemskcieen_gedeel te van de Kezetdng vsn Cotfn uiim^skien zyndensa des morgens onifcheept fn bebben ziftb gitier n^ar FojJ gi» op marjch begeven .dwasr «'lénige dagen zul- ien uitrusten^ zyndfr ter vervoeriog hunner ATiHlerie en Bhgfltuje 4.0U paarden^:Ie-verd. De Koning- heéü bevolen omde peroelde Troepen ()p|ds beste -vryze in lyne Staten u ontvanien,- en hen met si die achting te'behandelen die men tan eenê vriebdfcbaplyke-Wo- gendb^id verfcnuldigd ii.' 4 'jT ^'.i iilj^it .-■? -' -'.'a, -^ i D %^y T S C^flT ff'TT ér-l' BKRI.YN den 10 Novtmber. De Telei-raeph van heden bevet het volgende: In •:<5i>--oogenb!!k zyn 11 lerjewiiitigfte lydinpen uit Et^::«''Sl^d ingekomen di« wy'mor e-1 In ons Dogblsd fcuTlen'mededelen.*' Deuw NovciKver. De gewei'^h buitengewone Pruis» fifche Minister rsn het Hof van Parysde "Generaal VOD Knebc'sdrrf, die in zynen Gezanifchsp'-post door den H' er van Brcc>;hpufen is vervcngen is reeds van Pfrys naar Meaitl terug gelieerd. Men zegf, dat de fleer van Knobel.sdorf dei Koning ter bekrachtiging o verhreni, eene tne; Franltr.yk ueflö'en overeenkomst, voUeis welke ?c,ooo man Frarfcbe Troepen de Kasten der Oostzee en de d;ar ;iigende Vestingen, Fo'ten en Steden bezftten, en hui dienvolgerds Kolberg ,Pi!lsu Rlemri en ve'Tcheidene andere pUatfen overgeleverd •worden zullen. Peze ?o,ooo enn moeten door on.» l,arid onciLthüuden worden 5 daarentegen z.üllen de Bin nendeelcn des Ryks door hun ontruimd en van den last der inkwartiering en der doortcgten beVryd worden. De acnterliall'j;e Contribütien zouden in zulke termy- Ben verdreid worden die der/.eivér afbetaling gemaklyk lÖaKer^ moeten, en het IVoninelySe Hu« lour-isr Ber- lyo t^ruj keeren. Het geen deze lyding fchynt te bevfst fc'p-z\n de fedc-r; eenigen tvd plaats hebbende T'vcpeo-btwetinïen en de afzending van eene menig- le tiefcnot te M«ai)der,burg en Sraridsu, het welk naar de Oci.r en de Kufen drr Ousizee bellemd fchynt, HaMbURO deii 11 November, iNlen heefc thans detyding, dst Z. K. H, de Kroor.-prin? vati Denemarkeb ■van Odenfee gelukkig de groote Belt gepasfeerd en den 7 dez^f te Koppenhajer aangekomeri is waar thans Gouverneur'is Priii* Fredrik van Hesfeh eti Com mandant, d.Grsaf van Bsu^-lisfen. Eerstgeroelde de Prins van Hesfc3 is thans Prefideot van het te houden Krygs-ger-cht. Wier weet nü ook met zetterheid, dst ge&n Etigelsch m n il Zweden find is, en dat in Schonen de vol komer.fte rust beerschislle Lieden, diebuitegewoon te waren opgeroepen waren, zyn wederom onifljgïn. Te-petersburg werd, volgens Brieven van den 17 October, Keizer Alexander binnen weinige da^eo vsn 2yré reis terug verwagt. De Groot-vorst Conftantyn, Chef vsn do beide Cadetten-Corps, had by dezelve de FranfcHe Exercirien ingevoerd. Den 13 November. De jongde brieven nit Riga fpreken herhaald van de moeite', welke Zich het Peters burger Kabinet geeft, om Engeland tot eenen billly ken Vrede met Frankryk te bewegen en men gelooft dat inJien dia pnfjngrn mislukken iDOgten Rusland eindc'yk ook beduiten zou om voor Engeland zeer on. Sfrigerame maatregelen te nemen. Men'zegt, dat deZweedfche iMiniiter aan bet Flöfvan Denemarlien die by ct-n aanval der Engelfchen op See- !and zich naor Zweden begaf, onmiddelyk weder in Koppenhagen terug verwsgt wordt. FRANKRYK. PAR'YS den 16 November. Menblyft hiei^ het Hof tegen het midden dezer week van Fontainebieau terug verwagten Ir, u.«fchen verlevendigt zich op nieuw het gerucht van 's Keizers op handen zynde reis naar Ita lien, en fomn.igen beweren zeifs, dat Z. M, zich di rect v3r. Foi-tïireblLau derwoards begeven zal, zonder eerst naar Par^ teruz te komen. Men zegt, dat de Keizer aan den liieuwen Rusdfchen AtTibasfad^ur eene zeer fraaije Koets met zes Paarden bsfpn-nen ten gel'c lenk gegeven heefc. Ook verze ker- -nf'n, dat Z. M. spn Keizer Alexander het Hotel TbélusfoD, geheel genieubeletrd, aangeboden beeftea JU dit Hórcl voortasn befTemd zal ryn om ten v'erbly •- 'n, g aan-het Rusfisch Gezaotfchnp te verftrekken. Sc -o werkelvk 3 Cl •- -^ -3 J "o -3 V ïi ia 4f 2 1. 5 6 - O 4» ,.5 - i- Oj =iK„ .1) - M ■-" -S - Ci* C' r -p O g S S; Z a o 5 i 2 Den 17 November. Z. M. de Keizer is sister ochtend ten vier uren van Fontainebleau vertrok t2 ken, den weg direct op Itf'.ien netiionde. De Keizer gaat, volaens het officieel Dagbbd vin heden, eenige 5 c; 5 d2gen te Milasn en te Venetian doorbrengen, enzalin S de ecrfte dngen van December rlhier terug zy, H.M. de Keizerin, benevens de verdere HoTloethebben ter - o '"-' zelver. tyd Eortainebleau verlaten, tn zyn reeds gister-g :5 g _m avond hier aangekomen. P-ags voor's Keizers af eisg nsd CS iVlarqiiis Vepturibuitengewoon Gezant van II. 2^ M, de Koningin van Etrurien, zyn plegiig cffciieids- t ^- gehoor by Z. M. Men zegt, dst zich, by gelegen S heid van 's Keizers verblyf te Milaan, aldaar onder an deren mllen InieD vinden, ds Koning van Napels en de Koningin van Etrurien. Te Livorno is door den Franfchen Generaal MiSUies een bevel afgekondigd, houdende, dst elk en een ie j gelyk de Koopwaren, vsn deEiianden SiciKen en Mal- f" .tj-H -c j iha koiriende en thans de Livor-no aanwezig, binnen c '- 34 uren san den Franfchen Confu! moet aangeven, on- g 0^5 jT"^ g der pcBne van confiscatie en driedubbele betaliti'g der^-s-g ï.>-5^ j- -. waarde. "-'£ï:'^"Q"0^4^_; H L L A N D. c-|siL^-5 -- UTRECHT den \j Novefr.he>: De ordin-.ire Na. 1 "S jaars-vergadering van het Wetgevet^d Li-ichaam inge- 5 -g volge de Conftitutie, op heden moetende plaats beb -g ben welke Vergadering by fpeciaal Dit'reet vgr Z. S M. den Koning, in dfze St?d is zasmgeroepor is de-:i ïelve door Z, E. den Heer Mollerus, Minister van Bin nenlandfcheZaken namepsZ.M op heden cp eeie plegtige wyze geopend; hebbende zich gezegde Z. E. tot dst einde va-n het Paleis des Konings., in eene Koets --------- van Z. M., voorafgegaan door twee Bcdens en geësco"- teerd door een Deiachernent Huzaren, naar het Land- i"chaps-Hüis begeven, waar in eene daartoe gereed ge maakte Zaal he< Wetgevend Ligchasra vergaderd wss. Töt Prefident dezer Nnjaars-Vergadericg is benoemd de Heer vsq R>-!antJr Helt. Den i^ November. Op order vsn den Koning wordt by deze b^liend gemaakt, dat alle Requcnen, welken j^ men ean Z. M. zal willen -prefenteren zuilen moeten"^ worden gea'Sresfeerd un den Auditeur de Service, op het Paleis. I AMSTERDAM,den 16 A''(;vrpr/?cT. Met eengevcel 6 vtn fmertelijke verbazing heeft men H S E J -ï S I' *J -; c: a o» r.- ^-^ .S •c •*- M .5 .c .5 C E v> ia i; :-^ Z ■jgehrSr^ - M •o U ft! - u: 'S •T3 o Ui 7j! to W 2 ti ■u o hier het Artikel gelezen, geplaats in den Mot.iteur van den 10 dezer maand. [Dit bedoelde Artikel uit óenBïcniteurhei- welk Uit Hamburg gefchreven wordt, behelst, onder S anderen, eene befchuldiging tegen Holland wegens het";! flecht naarkomen der, wegens de correspondentie met Engeland, genonene mnatregelen, Gezegd Blad laat zich, onder anderen, dss uit: Holland, federt de S jongf^e in dat Land genomene maatregels, zal geene correspondetKie -met Engeland meer houden. De En. gelfche Handel raoet geheel het Vasteland voor zich gefloten vinden eo dat de Vyanden van alle Natiën vT ook biliten het Volksregt geüeld worden. Wee, aan 5 die Stad, virelke aan de vetroering van het oogenblik toegevende de gemeene zaak zou verraden. Er zyn Volken die niet als klagen kunnen. Men inaet net S vs moed lesren verdrsgetialle de tniddeien aanerypen die d den gemeenen Vyr.nd afbreuk doen, en hem verplig-Z "2-^ ten het grondbeginfel te erkennen, hetwelk by alle c Natiën van het Vasteland aangencmeo is. LndienlJol- «-S''^ ^c (and deze maatregels genotnen en gevrtïgd had federt Engeland in Raat van blokkade geüeld is, misfchien 2 zou het reeds zynen Vrede gemaakt hebben.'"] S sj ■o' Sedert den Vrede op het Vaste Ltind eo vooral C zints de terugkomst vsn onzen Koning zyn wy getui S o* o" gen geweest van de rtrence maatregelen ter naauw- o gezette uitvoering der blokkade genomen. De oogen- Svi^'ï blikUelyke fchsdeon; hierdoor toeetbrag, leden v.-y .-^ s x-= met geduld, in de hoop dat ten mini>en de grooteA''i7/£>-c3 S Iten voldaan was over onze zelfsopoff.'ri-g ten behoeve vu 2 S.-n der algemeene zaak, en overtuigd van onze ftandvastige bewondering voor hem; ook voeden wij de gegronde Q hoop, dat hij onzen moed zal onderftetinendooreb geen geloof te geven aan verwyten die wv niét ver- o g S 2 diend hebben. S g Dat te Hatnburg brieven ondi?rfchcJ)t worden, aan HoUandfcbe Kooplieden gerikt, is een arnizflig betrysn ora daaruit verflandhouding inet den gemeenen VyandULii afteleider; want %vie toch kan bele'ten djt hein brie ven toegezonden., en, voor deii ontvangst, op der- zelver doorgang geopend Worden Irtdien men daar= e -o f-^ re -o c s o -1 >o 3 ■■5 V. 2.0 O. 3 - S O fl-» CL 3 o o O. a o 3 to ■5 -2 -rt -G. Z V -.K;?il4

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1