Na i4f« MIDDELBURGSCHE g C O U R A N T. Igor il' tSö?, DONDERDAG DEN 19 NOVEMBEPv. -J^z r i: 5" e •"•^3 a -r. E !i,i,iJ -ï 5: -T3 s ft: li o*. o -tr T U R IC Y E N. T7"0NSTANTrC0PEL den 15 Ocioher. Het En- J^^ gelscl) Esknder heeft de DardsnelKn verlaten en Lord Ppget is nasr Maltha teruj gekeerd. Die Afge- znit heeft by het Ottomanisch Behind niets kunnen ■verwinnen. Da Eraeifche Oiploiuatle ziet zich even 200 wel sis hare Land-srSieën overal te Itür gefield de laatfte berigten die men uit Egypttn alhier beitomen beett li.dien dat fldts den Siag van P^ofetts, vvar.r in «JeEngeJfchen zyn vermoord geworden, hunne zaken aldaar meer en meer schteruitgaan. Z. Exe, Muhsmed Ali-Pacha, die Gouverneur Van Êgypten isgeeft dit berigt aan Z, H. den Caimakan» Tacha. Vcortü meidt men dat het creJiet van Frankfy'c sl- daar bnnd over hand toeneemt. Z. E. de Genersal Se- bastiani ontvangt iedere dag pieiuveblyken vsn het ver. trouwen van den Sultan en Jyne Ministers, Zyne Hoog heid ontmoette Isntstgenielden Aïribasfadeur in het Ar fenaal van de Marine en ontving hem op eene wyze die' deed zien hóe zeer hy in zyne gunst ftaat. De Mi nister van het Inwendig Beftuur heeft aan het Frans'ch Gezantfchap een Feest gegeven, dst even zoo zonder ■liog als nieuw was, en waar by de Aziatifche en Eu- ■ropefche zeden en gewooritens in vollen luister praal den. De mashyd was op zyn Fr'nsch ingerigt, iets waar van men tot heden toe geen voorbeeld gezien had- D ,%:¥f\iT S C H L A N D. FRANKFORT den 7 Nö^'emher (over Frankryk.) Het publiek wjs nog onbewust dat ér onderhandelingen lusfchen Frankryk en Oostenrykplaats hadden; uitde lMieuw?papierênblyl;t het, d^t dezelve te Fontainebleau gefloten zyn tot onderling genoegen der eont;.ictcrende partyen. De Brieven vati Vcneiien riielden, dac do Rasfilbhe Vloot Corfu vfr!a:»n heeft en de Middelandfch-; Zee' heeft overgeftoken, om zich docr de Atlnntircï>e Zee en het Kanaal nwr de Noordzee te begeven. Men de?k: niet dat de Engeifohen hen iii honne va^n (loten zul-' len. Overigens word er van de Rnsfifche tro.epen die op Corfu en de andere lonifche Eilanden ligaen geen ■ffewaggetnaskt-. By hetvenrek der laatfte Brieven, wa ren zy te Veuetien nog niet aangeko.nen. G R 00 T-B R I T t A N KJ 1 E N. LONDEN dei^ ZiOcioher, De Generaal Whitelotke, :ciie door den Spasnfcben Generaal is 'afgeflagen'gewof den, is van Monte-Vidco tenig gekomen. Men verzekert, dar hetgeaecideerdisdatdebe?n- fche Vloot en alle de door ohsbuit gemaakte goederen, even als .andere öorlogs-pryzènzullen gewaardeerd :wr.den,- en dat de- gewone premien aan de Latid-^ eiï See-troepen, die by die Expeditie geweest zyn,' zul- :len uitgereikt Worden. Lord Catheart zal voor zyn deel 1000 pdoden fterl. heb>is;i;' f In -dé'vorige week'hebben ePtvi'pVVergaderingeti van Je voornaamiïe Inwon'ers vari'ShèffirH in de 'Herberg ■la Tornhre plaats gehadf^rj einde t'e djiibereWh over ■de fchaöen die-ïy 'in deteitehivoWclige ■omf>sndigï,eid lyden, en' dèandere Manuf^iÉtórJJryvari de andere Src- 4) •O "J W3 S SI y o ■-f-" 'u C3 o o a c -E ,S e's. .<s 2 r,^ n- I; - i - rj '-*^ dat zy in hnöne Commerciëele belongea en cnderne niiogen zouden giftoord wor <>i. De Dey van Algiers heeft van den kant d-'rTunifanen aanraerkeiyke fcbokken bekomen. De iaatsrgen;e!Jen "ii hebben Franfc'ne Arrilleriston en Ingenieurs onder hunne Armee. De Dey van Algi.-rs heeft ons tiet regt toege-w" ftaan om op zyn'^ Kristen Koralen te zoeken. 9 De Luitenant ^"n het Oorloefchip Zw^c-h v?n 6a ftuk-^ ken, John Carafibel! is 11. Zond.ig by de Admiraliteit met depêches uit de Noordzeeaangekomen. Gemelde q Luit, zeilde aan boord van d'Infuxible vsn (14 ftukken, L mee een Convooy van Zeilen vanElfeneur. Den 2a 5 .- S. ------------ S^ S e E I- ■o £j t£ -o o -^ c: jr .E S-, S SC -T Jt rt 1» .j :-. r^ E3 U - c -.1 'S ;.-: S.c E t- - r -o October;moesten zy teGoitenburg binnenloopen, na ve.e'l S door ftorm geleden te Iwbben, D? Kapitein van d'In- .f.exibh ging den 15 te Gottenburg san boord van de|-M Z P&ketboot die naar Engelrnd moest .vertrekken, doch p S^ dezelve kon door tegenwind niet naar Zeeftekan. Dsar S S !ag ook een Ffegat te Gottenburg gereed raet ?es Trans portfchepen doch moest ook blyven liggen. Bombsrdeer.gaijoot en een Convooy.van kwam te Gottenburg aan op ,^-,;^ geweldige Storm ui; den Zuid-Westen ontltouJ. die drie f 5 - - dagen geduurd heeft. Een Ru.^fisch S'ehip ^s geftrand "5 S w 4,"^' en de Admiraal Gamb'er is in het Kattegpt moeten bly ven üggen oraeen ganftigen .Wind afiewRchien. Over 't algemeen hebben wy by onz« retraite van Koppenhv^ gen veel te lyden. - leder datf, ieder uu- brengt ons f- j; Pc C5 'S T"- r. 'j Een i 43 Zeilen, z -^ o-^ het tydft;p.d:^t er eene"° -j 'S -'- ij^ es i^ V i: -, .0 o.' c si p f:, IX li -4 nieuii^e onheilen aan, en Tiet fcbvnt dat de Kernel onsK^ Van alle kanten ontdekt 1*^ (J den die, even sis zy, door het voortduren van den Ooriog-ert'hét blokkeren vaV dé Havens van If^T vas Land, tot de uiierfï'; armoede gebraet zyn len om een Adres aan den Koning te maksn. om hem overtehalen tct het gebrnik makeh'zyner Konin'klvlce mngt en een eind? aan den Oorlog te tiiilJen/ He^; fchynt-dat de begeerte eti 't verlangen van alleVd-eiladr tegenwoordig geweest zyndepèrfonen zoo welal'svan die aan wien men van het voorftel vèrflag gedaan beeft, eenparig geweest is, dat men moest verzoeken dat de Vrede hoe eer "hoe liever gemti-;kt wierd; doch eender Leden dier.Vergadering deed gevoelen, dat het in het' tegenwoordig oogenblin zeer onfraatkundig zvn zou dus danig eene ftsp te doen, die geer, ander uitvl-erkze! zou lieboen dsn den-Vyand aanremoedigen en ons Gouverne ment zyne krach: te doen verüe^n door onzen i-m- irerlyken ftaat en het verval onzer Manufacturen op'-n- teleggen: men befioot dus eene gunftigef gelegenheid aftev^gten, om dusdanig Adres aan den Koningte ma- ken. In de andere Steden van Com-nercie is ook een groot gefchreeow, en tsen heeft reeds ct> verfcheidene plaatfen dergeiyke byeenkomften gehouden Volgens Brieven van NUuw-T^fk. w?ren de .'.n^^ri- kanen ,n de g.ootfte vre.s, dat de Oorlog tusfchen hen en de lnd:.,un zou uUK-rft n: niet zoo zeer dat hun zyne wraak doe: oiidervindsi) men wrakken van verongelukte Schepen. Zware uit", fchotten van Vv'ind iiic be: N. W, doen het u:t het Kat tegat uitloopen èn v./erpen hen.op de Kusten van Ju,t-* iandofop die van Holland..^ -ïS-' ^Publiciste en Gaz?i:^ ,4e FraH{ft^\' 1k.A N. K R T^ K. PARys .jjea fi Ktycmksr. Engeland heeft rc-dert" twee jaren vier E.>JiV..,tien gedaan., De eerfte, voor KoatlantlnopeL Deze is to.- hnre- fchande'uitge^-ailen zy heefc het verlies van verfchel." dene barer Schepen de verbeurtverklaring van ailede=i zelfs Koopraanfchappen, en de uitwisling. van des- zelfs Handel van de f-iandel-balans van,den Levant ten - gevoli.s gehad. Lo.rd DHckworib en .zvn Eskaderzyn geluRKi.? geweest,,^un.behuud in.de vlugt te hebben"^ gevonc|en. Engeland's;v7eqd^Èxpeditièls\-eg3n|gvptegewe.es' -^ Deze was nog Icbandelyker., .nog,ve:(\er.fe.!vker en noo- meer vernederend. .Tl=ar Leger wi^d voor Rof«t3:<„ geflagen, op,w,eg Quifing.eld en verloor meer dan 4000-^ man Keurtroepen, die of fneuveldca of gevangen gs^o-S'^-.» >- .men,werden,; Te vergeefs hebben de-Ëngelfchen Dy.'-C t! S «en doorgeftóken, Graiten doorfneden en dat on-e- S 'S' lukkig LaDd.,geïnundeerd om zich te Aléspndrien in vei-l - p bgh.id te ft^llenj cVti,22,fte,n ,S,Qp,tenu.er verfcheen .de--S n^ c C E M O r .-,-■■ 7 --.—.■■ .-'.vj-.'j:iih'ci veneneen cb Pacba van C:)ïro.,.nqeg hen, en nooaïaükten hen om Alexattdr.iHn aati heii^ overtegevei) waar de Racha zv neintriede dpp:t.4ftep deed;Vtoén"'^a"mèï";^^^ pen^ meer vernederender Expeditie kunsen opnoemen. o 00 De derde Expeait.e, van Engeland wn^.die van Mon- tev.deo en van Buenos-Ayros. 1.0,000 Engelfchen Iede.n Schipbreuk voor, eene open'e Stad! V/el is waar dat de haat, welken deze Vyao^ien dtr Godsdienst den '^2?! fP""''^'^'' inboezemden,,nieuwe mldde- ISJ ,en van ^grdpdiging tegen hen opleverde, en de se. -2 heele Bevo!kin.g rhe't eenen nieuwen vver bef.eid b?d.-'S o en 10,000 man zyn gelukkig genoeg geweest dat men' o O aj .2? i, .0 ao c ji CD* t. u: ■v s Be Ofiafhs.keljkheid daadoor gevaar/on-I. om ontruimen de Engelfchen, terwyi de j aa.rcoor gevaar zou.oopen ,m«irweigeu hucncAfgevaudigden te on.v.r.en; hen de vrybeid gaf om weder heenteg.'^an, Peze Fx- -u peditie. tvelke den Engelfchen oni?:a.g«Mvke fomm^eo l--- gelds koste, heeft dus alleen gediend, om de verblin-S t^ d_,ng te doen ver;iwynen, welk* h-n overtuigde dat zy z.Ch gemakkelyk van de Sraanfchs Bezittingen kon- 2 den meester maken, De Portu^efc'^e :Be.ittingen zou-l g den hen ofik geen^lnderen weerftand' bieden. Overal S S waar Kjtholieto z^/n zuÜen deoaverdraagzame Engel- - fchen Vyanaeö vipden. ,!»-deieverderfelykeExpeditie "S hebben zy ireef ,dan 5000 man verloren. Hunne vierde Expeditie heeft het m'eeste geruchrsl^ gemnai:t. Het is die van Koppenhagen de wreedfte i 5 5 tx;?3d,tie waar van de gefcbicdenis kan .gewagen de 'S fe'n.inde. waarmede zy het Britfche Goui-ernoment over-S laden heeft, is onuitwischbaar. Waarom ontrüiiPen S^ de Engelfchen Seeland en Koppeuhagen dan het Deen- fthe Gouvernement de Kapitulatie niet erkend, en de LJ Ovffeon komst om te ontruimen nie: meer beftaat Waar om ontruimen de Engelfchenterwyi de Kroonprins 5 bio O t- o O c <u o» a> ■S.S e; C o Cl t- c o O O N o. C S J2 o -o o si .»- - c- o >'t> S CA 1, -S .-2 i o vJ -c O 1- 2 .2 terwyldg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1