il MIDDELBURGSCim C O u RANT, !807 I DINGSDAG DEN 17 NOVEMBER. o va» LISSABON van 7 U GAL. Z o Sn 1 B N. 15 I I '3 J;" t s - ïr ■- -a i! 'S. ir- -z.'~ ------------------------ - a s s f- s '-■'^ .!:f 5 <u c -% c s- C H LAND. De Rusfen komen g DUITS - tr 'J: 5 c. e; 5 5 o 5i; ^- o S J c/T 'c. O - c a -, LISSABON ckn .0 O.^tol,.-r. ijo Ln-lfche F«c- ory dezer S..d ne.ü a-u llc-r Porc-.iey by den Prins-Regent «f.ev.nr.iigd, on, -an Z. K. H. o. be,u,_ gir/en Ser erUe.uuis eu 400 Tonnen gezouten Vlee.cb aantebieden. EXTRACT «n P'i' d*n 24 Octoher. üen Qi aezer hea'c het Gm.vernement een Ed.ct M\ waarin het verklaartdn d=wylhei niet^ titgev«ard^d w^ rin h« .^,^,„^,5^ bewaren j Th? «ev^i by de »=.k van het vns.eLnnd 'erz"h\:d v^S d Jet denK.t.er van Fra„Ury.en| Koning v.n Spanje, terb.vor.ieriRg van den Vrede foreHoo dr,t dienvolgens, .'de K.-,.ens van he TonSyk Portugal, voor de ErgeUche Scheepvaarc, ïr welken «.rt ook geiloten H.ren. - Voor de Ptt Sa^vati dit Ed,ct, was de E.K'd-.cheFactorybe- r hPr BroDtne gedeelte der Siffendommen en de Z-Verfcbeidene Huizen van Negotie hebben-opgel.ou -«ka te betalen. dntda Grrsf de-Lil!e en de H.-rtog d'Aii?o!étnevan Memel, alwaar 7,y volftrekt niet geweest lyn .csKnrls- kroon zouden zyu nant;eRomeD; maar dezelve hebben vnn Libau de reis derwaarts aangenom.'n. Even zeer als de vorenftaande is ook het b^rigt oiX' waar, dat eene Engelfche Vloot in de Oosrxes zou kruisfeD. «j o c o 0\ m 'S t>J - '- volgende niaand te-g "^to""! „CS POLEN. POSEN den a8 Oüobcr. Men wil hier berigt heb beo dat de Fratifche Troepen eindelyk gereedheid n>3 ken om liet eigentlyne PruisCni in de volgende niaand te verlaten; zy zullenï'öo men zegt, iii drie colommen*: g= aftrekken waar van er een den weg over Dantzif' ne- J^^J men zal, terwyl ds beideatideren hier door nnnr Silefien -g zulieti •matcneereti. De te Wfartchau lit-gende Poolfche Troepen, hebben den Eed van getrouwheid aau den Koning van Saxen'afgelegd. DE M E M ARKEN. 't a HELSINGHOER den 28 Octoher. Gieter werd^ oi at r, ^j ,-^ D -6 'i: I; 00 S -J^ .i n t; -^ - -i- j; ir -^ ta: .S i? jj EO M £-c; 2 5 i' - S n -'= r 'T -■<; ■-" r. - ex J^ --, -^ n t, - l; t." -r: •- r, O -^ '3 g ;V- c t?3 O a C re *-= ■■- w C S ^-^ :;:- 00 S S - ;- i^ 5."= i; 5 -^^ - .0 i] <u o> g 1 i;.' S S3' - N o :- -r; ei -i UI O. c (1> (u I T A L - NAPELS den -17 OÖ»è-'r, Te Castelnnnre niet verre van hier gelegen lag reeds lang geleden eene Divifie Oorlojs.vsnrtuigen zeilvsardig cm naar Salerno, te flevenen. Om dit oogmerk ten uitvoer te brengen, .moest tnen de waakzaamheid der Er.gelfchen bevorens; vevfchalken, die, met a Fregatten en 16 Kanonneer-. floepenttisfchen iïét Eiland Capri t welk zy nog.n bezit hebben.) ei, bet vaste Land van het Konnvgryk Wapels, sUen Scli«f.vaart onderfcheppen. Om dit te bewerkftelUgen, deed de Heer Correale allerhande ma Dffluvres, met eene andere Divide Napolitaaniche Vaar- ittigen oadet zyn bevelen maakte daar door, dat de jDgelfchen cUe hunne opmerkzaamheid op hem vestig den, terxvyl Kapitein Barbara, in dennacht van den 8 October, eene gunflige yelsgenhcid wasroam, en ge- lukkig in Zee liep. Te lart werd by door de Engel- fchen ontdekt, en, lervvyl zy b«m uit al hunne magt tevergeefs vervolsdi-n liad een r-yk geladen Konvooy, Mit-36 Schepen beU.ande, en u-nrop de Vyand reeds 3-ing geloeid had., gelegenheid om behouden van Gaeta, onder bedekking van Knpitein Fredeiiciin deze Haven fcinnen te k-omen. u Ift'LAAN den 34 Octr.ier. Te Alex^iHjria hebben bo»deTd-*ii-t«vint}« Misdüdigors, die van de Vesting- tibeid terugkwamen, eene gmilligege gelegenheid waar- Eenomen om hunne Ketens te verbrekenen de hen verzeilende Wacht te ovei-rompelen. Tachtig van hen zwommen over de ïormida envlugttenin hetGeberg-. ie «l-wnar zy wat ooru't veroorzaakten. Tnans zyn »ll'e Politie-Bedienden en Militairen, uit dezen omtrek opg'Toepenom ee,i alïem«ene jagt op dien hoop te maken; en ^?jr zy «eene Wavens hebben hoopt men fpoedig ven lien meester te zullen xyn. V Pv I S S E N. KONIN-GS^BERGEN den050<?o*'#/'. Het volgend Verigt is in de open bare N'ieuwspapieren dezer Stadge- ptflUtSt. „Wy lezen in èi Berlynfche Bladen, onder het op- fchrlft Koningsberaen den 52 September: „„Dat Z. Koninklyke Msiefteit de Jacrlykfche Inkomften van 50,000 Rvksd. 'uit de IJeetlykheden KotoCkfiii en Pu- lugewo, welke uit den boedel des vocrmiügen Minis- nisters van Goeme, aan de Kroon te beurt gevKllen «n,«is KoninglyU eijsendora zynde door den Koning van Saxen niet waren aangenomen,' aan die Generaals tot fchadevergoeding heeft gegevenwelke doof tien ïfftand van Zuid-Pruisfen hviniie goederen ve'ioren heb ben."" Deze opgave is in alle op/.igte fatitisT. Aan de Zeehandel-Mastfchappy en niet aan de Kroon zyn deze Heerlykheden, Uit den Vioedcl van van Goerne tot voldoening harerfchiildvorderipgpn, geregtelyk toe gekend. I-loe zou 'sKonings regtvrardighcid kunnen befluiten aan het gemeld Infti.uut deszelfs byzonder eigendom te onttrekken, om hetzelve tot een ander ein de te hefteden? Ook heeft mcfi ook nog niet gehoord, dat wet'lp verkregen eigetidcm in ZuiJ-Pruisfen verlo ren is gegaan. Mogt dit het geval zyn, dan isnogaan Z. M. den Koning geene fchadevergoeding naincreke •nen en zelfs zou dan geen derfchaJelvdonde wenfchen, in tot deszelfs fchadeloosfleüing eer.' derden het zyne ontnomen wicrd," Ook wordt ttiaas v»n bier cpent'.yk t^gjcgsfprch-en y. UI N ér by het Parool bekend gemnaktdat de Engelfct-en o ^o g Voon»an als Vyanden te Water en ie Land rouden be ^^"52^ handeld worden, en in den namiddag kwam er reeds -^ j^ een Convooy van 14 Ertgslfcha Vaartuigen met een c^j"^" Kotter-Brilt onder het Gefchlit d?zer Vesting, waaróp-2 dfldelyk gevuurd werd, zoodanig dat vier van bun de-^ Ving ftreken. S ::i Heden in den morgf^n kwamen er rtog twee Engel- w r; fclia Schepen uit de Noardzee met florm voor Kron g---^ nenburg. Op het fchieien uit die Vesting fifcek er J'p;" |-i een en de nnderie untitwEia bet onder den Zweedfchen Wal. K0PPENHAGEN-8en 31 October. DecejftePrys dien wy op de Enpelfctén gemaakt het^en is een Drie.-------------------- masr-Schip, hetzelve is door de Boot-van de Bsttèty provefienen genomen. Eergi'ster is ef ook e?n P.n>en burger van Plymouth komendeaangehouden. Men rust 2it:h hi*;" met vlyt ler Kaapvaart uit. Het am-a! Kanonnen dat de Vytnd door gebre'ft aan—---------- tyd, niet heeft kunnen medevoct^n beloopt cmftreeks 1000 SttikB'van alterlel kalibe!-. S l» O t:; a> 7Z .z. -^ ..-- .i-- .-. J iA ij T. S '-> -i i3 —-iÜ ID 5- -* •- '--' ^J 'Octoblr. O) O WEENEN -den 31 vclobir. ue Kus'.en xomen 5 j^ ftipt de voorw!»arden van dèn Wapenflildand na niet -. S alleen isWallachyen reeds voor lang door hun ontruimd, c; maar, volgens de totfte bêrigten waren zy ook druk bezig met de Rivier de Niester over te trekken welke Podolien vsn Moldavien fcheidt, en op dit oogenblikg S moet hatstgemeld Land feeds geheel door hun verlaten, en zy in Podolien ehVolhinien aangekomen zyn, waar tü -3 zy pTovifioneel inoeten cantonneren en waarfchynlyk g den Winter ■zullen overbrengen. De Turken vsn hun-c^ nen kant zyn in vefre tii zoo naauwgezet niet omtrent D 'S hunne verbintenisfen althans de Turkfche Troepen in Bosnien hebben geweigerd om aan de bedingen van den o Wapenftilft«nd te voldoen onder voorgeven dat hun n Bevelhebber, Hssfan Padh«, ten dien annziennoggee- ne bevelen van Kosftantlnopel ontvangen had; en daar aj 14,000 man dierTroepen in den zin fchynen te hebben om -o den Dtina te pasferen, zoo hebben zich de Serviërs we- S derora genoodzaakt gezien om maatregelen te nemen W ten einde hiVn dit te beletten en zicb alzoo wederom voorwaards begeven. BERLYN den 6 Novenitlsr onder dagteekeningVan den 12 October, hetgeen volgt tg „Onze Armoe is reeds wederom voltallig gemaakten-^ fc het verlies, dat zy IndenlnatOen Oorlog geleden heeftq 2 gemaklyk aangevuld geworden. Bovendien worden i*: tot verfterking det'zélvenu nog 60,000 man geli',ten q o O t>3 -o ti3 c .5: o «3- a o c t-J r -. '■->(; ■•i c -v: o :j Cd fJ co f— B - -o O COC Uit Riga fchryft men, tober, hetgeen volgt: 2 Ji DJ !u ca -T! C rï re O rü J^ ir S. r: ÏL. g - co UT, -^ T, G. c O. - -o iii hét aan ons afgetredeoe Poüllche Diftrikt Byaliilcckig worden nieuwe Regimenten opgérigv." T HAMBURG een 6 November. Sedert deEngelfchen Seelond geheel ontruimd hebben heeft men zich aldaar -|, wederom in (iaat van Oorlog mét hun befchouwd, (^P ex rj alle Engelfche Goederen bellag gelogd, en wordt op o o rt "D ,f T3 ■X" - 'm -^ J-: s, .- .i 12 {i t^ 'ia o bei^ e t; os w alle Engelfche Schepen, die oudef het bereik van «-i - S ti2 i> Deensch gefCKUt komen géfchoten. In dê Zond zyn -3 s daar door teeds een aantKl Engelfche Kóopvnatders, óle"^ i'^ de Dtenfche Ku.«t te naby gekomen waren, genood-^ ov zaakt geworden om te fttyken en van d.-alzoo gemaak-i g'^fc'o te Pryzeti v-jn er reeds verW.erden .'ti-'aarotider zeer ryk belader.e, te Koppenhagen aangekomen. !nlaatst-Hv e i»»^ c (T'-melde Stad rtlst men daarenboven t^ans een aantalj,^ Kapers u't, die weldra de Oost- en Koordzeeën »cor 1 de Enpelfchen verder onveilig fcakeft Zuüen. De i I\:conptms van Denemerken is reeds te Oi'enfee aaogs' -S Cl .2 S r^ o. i: O en (L« n. C u^ M^^ ■^j er; t-ir f" :f^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1