I #K 1 't Mo. 151' mo? No. 143* MIDDELBURGSCHE ZATURDAG R A N T. ^Iz V. 2 4i 'S DEN ï807 14 NOVEMBER. .?--^ -,? e; e 2 s r. .-^i" c ■^1^^ ^^a „- s s .5 c" z: ^c5 - e Cd 5 -o -5 - >- '-^ o 5 o -u ui 2 5 h? -%. I L 1 E I T TRIEST den de Havens dien de Oostenrykfche Vlag niet hnger ontzien werd, heeft een poede uitwerking gedaan dezelve lqt;n ihans de Oostenryltfclie Schepen ongehinderd hunnen weg ■vervolgen, en fc-dert dien tyd zyn vele Vsartuisen met Producten uit de Levant, nis 0!y, Corenten ,Kstoen en andere, alhier binnen gekomen, waar doord-;Hai> «jel weder eenigzips levendig is prworden zelf? hebben de EngelfchenverfcheideneSchepen, die door hun aan jehouden waren, weder vryi;cp£ven die ook alhier eti in Fiune en Porco-Re zyn aangekomen. De Engsifche FlotiUe uit zes Fregsiten en Corvetien w^eike emi ge dagen geleden onder Kr.pitcin Campbell rdhier ter Reede ten anker was gekomen is naar Corfa onder zeil gegaan, wsarfchyolyk met oogmerk om delonilcné Eilanden te blokkeren. t)9 geruchten die tüei verfpreiJt fj e Il <u Ij 'S» 0 0 0 >S c c CJ <i 0 cj r: •z -O 0 n f t 0- 2 CJ c 0 QJ QJ -n ti QJ u- a -r; 0 0 0 c: r^^ D. 1. OJ 0 'JJ n CJ ,- .-, S r. j:i -n? -' 0 0 Oï c tx - u:^ rr -- c j poleon zal nemen 18 O::obef. De drei/ementen v:in j had dat de Keizer der Franfehen aan Engeland Vredes voor de Kngeifchen te (luiien, byal-voornagen zou hebben laten doen, fchynen ongegrond, g en het gedrag van Frankryk Js er verre af om hoop te S kunnen roeden dat die geruchten z.u'len bewssrhdd-g g wordeh. Het 70u evenwel icogelyk kunnen zvn, dat-g Oosteni-yk en Rusland zich a)s iVliddelsart opdeder. £1 Doch zoo laatstgemelde Mogendheid weinig in fchéen ie hebben om in eenen nieuwen Oorlog ter Zee deel t5-|^'5 7! 'Z willen cemen, zoo is het niet waarfchyk dat Frankryk o 'S hare bemiddeling zou sannemen. Wat Frankryk en f= -^ Deiiemarken aangaat, alles fchynt aatiteduiden datdie j! 1 tT-S iM^genheden ons den Oorlog zullen aandoen. Men - -^"^ zegt, dat de Deenfóbe Kapers langs de Kusten van g-^ ^!ccr^^gen aan onzen Handel veri nadeel hebben toe--j; gebragt en een aantal Pryzen genomen hebben. Iets, dat -§ incnalhier van tneerbelangbefchoDwr, is, of wy met o i; c f p Rusland in Oorlog zuüen komen, en of dezelve wel- S H drfi verklasrd zal worden. '- Oy S C C5 'T -" :3 5^ Lr.- *i r3 c t-, (u t-, C S o oj to -' 'S -r bo zt O ;5' DENEMARKEN» KOFPENHAGEN «Jen 27 Octiber. Deels opzet- telyk deels door zorgeloosheid ,hsbben de Engsifchen. byjhun afzeilen, fommigen onzer Schepen in eencn toeftand gebrogtdat zy dezelven zullen moeteri ver nielen. He: Blokfcbip ^fars, 't welk zy, naar het fchynt niet hebben willen inedevo;roa is door hun naar de rndcre zyde van het Vaarwater gefleepten al daar cp Orand gezet, waarfchynlyk om verbrand te wor den. Tegen over Holen zit een ander L'niefchip aan den grond, hot welk men gelooft onze Nep:hunus te 7,yn. TusfchenCharloitenlanden Elfeneur zyn almede a -a o. 'S ,0 »j "3 De gevoelens omtrent dit o -j a. ftuk loopen zeer uit een doch oyer 't algemeen denkt g i, men, dat die beide Mogendieden tot dat oiterne niet 5 J zuUen komen» Oodertusfchen zouden de behaalde S' voordeden van Napoleon en het Traktaat Vati Tilfit, S'^ -S by d^-n RuEfifcben Keizer wel andere denkbeelden kun- nen doen ontdaan dan hyin andere omftandigheden zou gehad hebben, c De lyd zal Ipgfen wat gedrag Keizer Alexander ;pg?n 1 Engeland houden zal: tot heden toe befpeurt men gee-i [5 2"'^ ne Vyandelykheden toeen ditLr.nd. De geruchten van'2 ]i S; eene onvermydeiyke Vredebreuk fchynen meer het re- I 1 'S g - -^ lultaat te zyn van waarfchvnlykheid dan het effect ven Sn?"" .S lT cr> i'> -. e, r- Cl. '.j ~- - .e j •O H t" .-> ,j: Q S -C D - C n '^- CU CJ -- CJ C^ nog vyf of zes Schepen op droostens geraakt, Py reeds aanvankelyke vyandelykheden. Webeck zit een Liniefchip vast, van het welkdenanni Het gerucht loopt hier, dat Zweden het voorbeeld niet gemeld wordt. van Denemarken zal volgen, en zich met FrEnkrykte Ingevolge een hevel van de Generaal Peyöianii, is gen Engeland zal vereenigen. De orders door den Ko ket beflag op de Engelfche Goederen, hetwelk krsch- ning van Zweden uitgegeven, om de Blokkade van An lens Art, 9 der Kapitulatie opgeheven was, terllond na het ten einde loopen derzelve herlteld. Onze Magi- ftraat heeft eene Bekendmaking uiteevaardiïd OVereen- komfiig welke, wegens eene onder de Vyanden heer- Ichende befmettende Oogenziekte, alle door hun gebe zigde Ziekenkamers met Zour-zuur u'tgerookt, ver volgens met Kalk gewit, en niet gebruikt moeten »vor- den, voor zy door en door droog 2yn. DUITSCHLAND. VAN DE NEDER-ELVE den 3 November. Van •rerfchillende kanten ontvangt men hier de tyding dat Keizer Alexander aan het Deenfche Hof de verzekering gegeven heeft, dat by zyn vermogen daartoe zou aan wenden, dat hetzelve wegens de geweldadighecen vsn ce Engelfchen genoegdoening roogt erlangen. De (Vrenge maatregelen omtrent Jen Handel, waarvan •wy te voren gefproken hebben, houden nog fteeds aan; fvenwel hoopt men, dat er ten aanzien van de Hol- Isndfche Producten eenige toegevenheid zal in achtge- Tiomen worden. Intuslcben is ds laatst aangekomen fost van Holland heden weder aangehouden. Uit het Brandenburgfch-? word'van den Jl October gemeld, dat het Koninklyk Priii<fijch Hof'in het mid- 4len van November van Memel naar Koningsbergen gaar. HAMBURG dei! 3 Noveviher. De Ergelfchen hebben zich nu ook uit da Beltwaar zy nade ont ruiming van Koppenhagsn een Eskader van 16 Zeilen gelaten hadden, verwyderd, en alzoo de ftremming van de Igemeenfchap met Seeland een einde gemsaKI. «epasfeerden Vrydag is ook reeds de Kroonprins van i Denemarken van Kiel naarOdenfee op Fuhnen vertrok kenvan wasr zich Z, K. H. onmiddeiyk nsar Kop- ^enhagen dagt te begeven. P Men wil hier, dat, daar de Engelfchen in .hetgeval '""met Koppenhagen getoon(i hebhen geens Neutraliteit meer te erkennen, ook Frankryk het zelfde voorijeno- 1 Onen zou hebben. Hieromtrent zou misfchien al fpoe l^'S meer publiek worden. Men zegt dat het nog een ■%oorwerp van onderhandeling meteen paar Mogendhe den is, GROOT-B R ITTANNIEN. LONDEN den 27 October. De Siaatkundige Hori- on van Europa js nog lleeds veranderlyk, en het toe- komftig lot van Engeland, betrekkelyk zyne Huiten- «ndfche Relatien, is by aanhoudendheid het fruk waar Baitrént men verfchillend denkt. Eéne zaak fchynt zeker lezyn, namelyk, dat de Oorlog met Frankryk xalb'y- lea voortduren en dr.t Denemarken de party van Na- un een 'S .2 klam, Greifswald en van de Monden van de Peene en den Oder opteheffeiTi thyntn hier toeeenigen grOnd te geven. Men fchynt hief aan niet te gelooven zoo lang Rusland den Oorlog niet verklaard heeft. Uit de Buitenlandfche Papieren fchynt het te blytter, dat de Franfche Troepen die te Bayonne zyn zaamge'^ trokken, tot heden toe niet in Portugal zyn gerukt 3. S. en het is zelfs niet waarfchynlyk dat zy zulks doen zul! «-^ len, daar er geen twyffel is of de zaken tusfchen Frank f o ryk en Portugal zyn reeds vereffend. Wy hopen dus-S dat onze Kooplieden hunne goederen zullen kunnen bergen. Men zegt, dat het Hof van Lisfabonh bepaald getal dagen daar toe heeft vergund en dat men de voorllellen van Napoleon op die voorwaarde heeft S K aangenomen. "Z. 5 Wy hebbén Brie\ren ontvangeti vi;i,pns Eskader vsn o Ferrol van den 13. Zy melden, dat de ia de'Haven aldaar leggende Schepen gereed leggen om. naar Zee té -^ fteken. De Zeilen zyn aangeflagen en het Volk flast altyd by het gefchut. Men denkt, dat zy zoo dra zy eene gunllige gelegenheid zien om uitteloopenzyde- o. a zelve zullen waarnemen. De magt die wy aldaar heb- a ben, beftaat uit 3 Liniefchepen namelyk de Achilles,o ds Audacieux en de Tliefêeuit verfcheidene Fregat-.^ S ten en Oorlogsfloepen, onder commando van den Com- modore Richard King. Die van den Vyand beflasc üit S vier Liniefchepsn behalve de Fregatten, Sloepen en S S andere kleine Vaartiiigen. -g De Brieven van het vaste Laad melden dat er \n een J «eer korten tyd 31 Amerikaanfche Schepen met Kolo- 5 niale Produkten te Bourdeaus zyn aangekomen in Hol- land waren er mede 16 aangekomen. (Pub/iciste en Joarnai de France.-) o FRANKRYK. V. t50ÜRDEAUX den 2 iVövcwifr. De Brieven met"^ den laatst aangekomen Courier van Spanis ontvangen, S S melden, dat een Kaper» die van Vigo was uitgeloopen' g 3 een Engeijch Schip dat van Lisfabon kwam, genomen 1 '^- heeftmet een Isding piasterster veaarde van twee 'S millioen. Jti Een Spaansch Gaijoeti \rao LimS kotïiende. is g eene ryke lading behouden (er plaatfezyner beftemming aangekomen. PARYS dsn 6 November. Men wil hiet^, dat Ru?- land nog fteeds pogingen aanwend, ofn eane aIgemee-"S :i ne Vrede te fiemiödelen en dat de voorOagen welke v, het daartoe, '(zekerlyk met ovjrleg van Frankryk,)aan 2i». Engciand Isatstlyk gedaan heeftzoo gematigd zyn dat zy door dat Ryk, indien het mnnr eenigzins tof Vrede geneigd is, niet meer afgeflagen kunnen worden. Da «j'ü xal moeten leeren of <iit gerucht iets tueer ©(.aijderj C o o 5 WD ti. O o o 1-^ tu QJ CJ o [- co C 'co OJ Cl rO -0 1 Tl 1L> 0 b.' Q 0 Z^ •sy 't^ 0 0 0 Ci 0 tyj 0 n.) o Z CJO «j o 3 o o "- o -« S o O o o. t .2 E o- O a (- -^ tl -3 t^'-' «j -= o c !3 c g 00 ra ra - i S a. o- uj 5j ri-. o r-' a c/D n CJ o 7; Kicrf oj V-, Cl M n -j/ -^ QJ tt f. !-' M <--, GJ -^ •S -è I - t-* r- 't- t-^V r— Ei, üj i: to S It c o N r-! P- f-, ,-N. (SC. -, _t ■3 -S o 3 C/3 -g 2 ty -C t3 5<_« ^t t- TJ il*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1