liqrj-^'- No. 151* ii^^ No. 144- MIDDELBURGSCHE PONDERDAG 180; C o U RANT. &i DEN 12 NOVEMBER. :r. j :S - 5 '-^ ''f 2^ 2.i 5«, - s - -So o c5 -^ IIc4 - c =^^--i °-''^'-> <=i=^ 1 5 li derde reeds in den morgen om het tcnip ie ri.xognos '-p _5 c^ren, en zend er eene Sloep op af om hetzelve m S go i- cf- 5 s .2 V t^ U s c; f- c '"^'JF'-J-^C'^'?""' G 2 S: .X c 5 .5 -^ ?i -^ - c; - >-^ S-o -S f a; j - -5 X w - :u s. T^ -t ^- a Cd - H o -o: 2 oo 3: E R I K A. Septcm'"'r, Men N O O R D-A M NIEUW-YOF.K den 15 neemt dat John Smith te^en *ien een akre wn b fchu'ditling «'"s ingekomen, wegens een door hem ^e- ftneed vermad tegen de Vereenigd. Srr,ten h>^t gevaar d,thv li P vreezen de, de party genomen heeftom nanr Vet W-stilvke Florida, dat een gedeelte uitm^a'u der Staten v»n Zyne Katholyke M^-jefteicte vm^ten: zyn med U< rj <^- •- c M 6—. i-( cl J 5 vS, •- '5 5 r- r^ 5? 1; f s - -■' c -»; '-' De IVreniming in den Koopnande! en hot gevaar i: S^ g - '- g oiB te fpeculeren hebben hen die party doen nemen. *-;^J4 'Ê^\^>'^"^"-2 C S - -TD -' :=i OoTlog ter Zee bly ft voortduren 9ll?n Handel te ftaken en z;ch intusfch^n op het vaste Land te gaan nederzet-^ ii->n. C 01; AND. D 1 T S C H L STUTGARD den 29 Oöö^^r. ^v.f;„>.,... -- een Courier vip Parys rangekomen met berigt dat de Eergisteren isnlhier^ '"rLe't"e%n'w^en mede eea akte v8n\e!chu.ai- Koning en Koningin van Westphalen nos e-nigeti lyd t f^ v^r bevind Zich thans, .zoomen zegt, inaeüp- m F.ankryk .ouden blyven en niet «oor den 15 '^o t",^^ ''*ff- vember alhier aankomen. De Prins die laatst door Straa.s öJ -g C- Ti; O CJ t t— ---- -_ w ?jo n ging ^'v!n'Ïöston tneldt men, het Gouvernement de Haven dier Stad te.'en alle vyancielyke a.nv=l g^ kt veeft. Men heeft bevolen dat er een gtoot oant^i !.u:< ken Gefcbuten Mortieren naar het Fort nnd'.penümce B0"6t eevoerd «'orden Een groox gedeelte der e n.mu ritie is reeds ter piaarfe harer beftemmfng aangekomen. In't aigenieen kan men zeggen, dat alle noöi^e maat regelen genomen worden om de onafhankeiykheid met Ifü'-ht 'e handhaven. Het is genoeg dst men asa de burgers der Veree.iigde Staten een wenk geve-vaq de podn.'en die er dienen gedaan te worden om ons in flaat v°an tegenweer te Hellen, om alles wat in hun ver mogen is daartoe in het werk te ftellen. T U R K Y E N. K0NSTA1STINOPFL den i Ostober. Men heeft aan de zich alhier bevindende rreeaide Gezanten de ofiiciëele kenn s gegevendat iVIui'.apha IV. tot den Tbroon verheven is. burg getrokken is, en die men d^cht de Koning van 7- g \Ves:pha!,;n te zyn is (ie Prins vsn Baden geweest. Ingevolge eer Koninklyk bevel, moefn de oud Je- fiiiien die zich te Augsburg bevinden, binnen den tvd 5 3 van Ech: dageix die Stad orjiruimen. De mecSien hU3-'S r.er bebouden eene Jaarwedde van 400 g-lden. 5 -^-^ - c: u: UJ o- 'o -^ 'E c V- '--i Z-^ c o f'^ CS O C-- i "O :x. FRANKRYK. CALAIS den 29 October. Het Kniphau7er-Schip de /Inra CatharinaKapitein Koop, met tien msn E- o quipsgie, en gedeelteiyk met Eiken-fc'-'orfen geUi^en.t- en vrn Ainfterdam naar Porto beflemdis gist r motg-OQ ten 4 uren, op de groote Waldamby Calal' ge;Uand Een Engelfche Korvet, die voor de Kust bg, na-; 5 D. -i: <- c u ^.-^ ?Z r-^ -,; Ci - .- c - u c •i in w - -c ■c: tu a ■■- ui ;J c ■"■g -"^^ ^H T T A L NAPELS den 17 October, yen <3ie door den Luifen^nt o tri o. 5J - i« I E N. DeDivifie Ocr!og-floe Bsrbera gekoraaiandeerd ^ortit en die voor Cstellamava ten anker lag, om met «en guaflige wind de engte van Capri dooriezeilen en 2ich naar Salerno te bej.even is de waakzaamheid van «jen Vysnd, die met eene groote overmagt aldaar gef^a. tioneerd lag, ontfnapt, en is gelukkig ter plaats narer befleroming aangekomen. Een ryk Convooy van 36 Schepenuit het Westen tomende, en door den Luitensat FredericidiedeDi- vifie van Gaë;a kommandeert, is mede gelukkigttNa pels aangekomeD. Een Rurfisch Vaartuig vsn Trapari naar Nifida be- flerod, is aldaar met eene lading van allerlei Koopwaren dezer dagen aangekomen. V^n Brinder den 11 October meldt men, dat aldaar daags te voren een Rusfisch Transportfchip, met 40 Soldaten en een Luitenant aan boord was aangekomene door deftetkewind was hetzelve van een Ruffi<chCon- •vooy, uit 30 Zeilen beOaande, afgeraakt en genood zaakt geweest in onze Haven binnen te loopen. Met den eüften goeden wind zai het wederom naar Zee fte- ien, om zich met het Convooy te vereenigen dat naar de Haven van Manfredonia of van Ancona moet fteve- nen. Van Aquila beeft men dat verfcheidene benden Gaauw- dieven, diefints eenigen tyd die Provintie afliepen en «r de ongehoordfte gruwelen aanrigtteden, door den Ge neraal Stuart in het gebergte van Tione zyn ingefloten; men heeft te gelyker tyd en van alle kanten een aanval op dezelven gedaan zoo datzy allen in de pan gehakt ayn. Het hoofd van eene dier bendenhad in zyn leeftyd 07 moorden begaan. Een Engelsch Fregat, dat in de Golf van Policsftro kruiste, poogde den 14 dezer eene Unding opdeReê van Capitello te doen. Vyftig m?n werden er vsn het zelve aan land gezet, die zich tcrp...nd naar de Zoat- jjiagazynen begaven, om dezelve uitteilunderen doch de Kapitein Dudwardy dieeene Compn^nie Grenadiers van het ao Regiment koirymandeertviel m»;t 25 man Franfche Troepen op den Vyand a^n elf Bngeifcben bleven op de pisjts liijgerien de overigen moester. zich met de grootlle overhaasting wederom infchepen niettegenftsande het hevige vuur dut er vau het Fregat gemaakt wierd. Het i? i-p het fchoone Pui'engoed van Porticial waarde Koning zich thans be-inHc, zeer luisrenyk: brand te fteken. De Opzigter der Douanen, die zichT*^ naarde plaats begeven hsd de vyande'yUe mraiojuvte'H^ 5 ziende, en zyn ootCcfk ontdekt hcbbnde, n.-.astte» ^2: zich om de omliggende Bedienden by een te doen ko \i^ ^_g' "C .a !i 3 men en z«ttede zich aan nun hoofd, met d-'n Contra-. FJlleur van de Brigade der Douanen van Cal.'i:. Nnnuw- lyks waren zy vereeiiigd, of er viel een sfFiire inet de Sloep voor: de Korvet flelde alles wst hy kon in 't werk om zyoe uitgezette Sloep te befchermen nader de de kust, en, niettegenftaaade men onoonoudelyk uit het Gefchut met koaels en fchroot op de Tolbedien den vuurcie, moesten d? Engelfchen, na een gevecht- van een uur, onverrigter zake wederom afzakken. Het bedaard en dipper gedrag vsn den Infprcteur der Douanen, vuurde den moed der Beeienden aan en heeft het Vaartuig behoudc-n. Die kleine iroep (Waar onder zicn geen één Miliiair bevond, heeft heldhsfiig de eer der Frar.lchen gehandnnaft, en heeft het geluk gehad van geen een man te verliezennoch ook ge j kwe'sten te bekomen. Men meent .".ezien te hebben g f dsi de Sloep er zoo wel niet is afgekomen fchoon de^el- 't ve door hit Gefchut van de Korvet gedekt wasdiar 4= ti.' S de Geëmployeerden der Douanen flegts m-i Snaphanen 2. --^ gewapend waren. S 5f 5 S PARYS den 4 Névember. De Vlaarfcbalk Brunec O g 3 5= -= die dooj Zyne Majeileit benoemd is om by bet Kie-"il°" «i zers-Collegie van het Departement de Schelde te pre 2 jTJts fidcenis den 30 October te Gend aangenomen en o» met alle distinctie ortvangen geworden. si e/3 je H .y - Cr- z tó .i o r^ 3 o ;c K c g _- CL, 3 S - 2 S =x -^ De Bisfchop vjn St. Brieux heeft aan de Priesters en 5,., Geestelyli'-i) onder zyn Bisdom gelast, aan hunne Ge meentens Kennis te geven dat er geene andere feesten^ dan de vier grooten, by het Concordaat gemeld mo- -S g Si gen gevierd worden '"'S S iZ De Kaper la ''^a^identie is den 20 October te La- "c tj o breuvnch bv Brest binnen geloopen. Hy had een S i> Deênscn Schip van 450 tonnen met Koffy van Bour- ■it -rj 7 1 ;2 E H G .S -.- «S. *■- --- ■S -ë o ,i; ei i 2 o c o -o co =J p-, c e N 5-' .S t. pj «1 ^,l 4 2 M C 5 r 1= o ^- - dende, heeft hy niet kunnen beletien dat de Engelfchen fe "f Z Z fc -_ voor de twee-ie reis het Schip genomen hebben. ^5 S ,- *g jj J^'5 e '9 Zyne Excell. de Groot-Karfelier vsn het Legioen S - 1 van Eer, heeft op last van Z. M. den Keizer en Ko-tïj Z - bon geladen, dat door de Engpifchen genomen was,-s>;^M Jï-r, vermeesterd doch door eene overm^ataRniev^llen wor -J: co Ji ningaan den Heer Durandeau, Koromandant van rfe^ Nationale Garde van Vetreaux, Departenient vsn de jj S< g Coted'Or, den volgenden Brief afgevaardigd a; -- „Mynheer de Kommandant en wsardc Medebroer'er 1^ -' Zj - 5.1 O '-^ 'ti ik heb het genoegen H het Brevet van Legioüaiisi -§ Hoor my, ingevoU-e het Dekieet van 7vne M:j"flei:? op den 31 October genomen, ondergetekend, toete--o zenden. I c Dit loflvk bewys van de genegenheid van mynen tj - S de vermi-ken en de ro^niute Vreemdelingen en Lieden Oootiu'ht;t;Lii Vorst is de eenige belooning niet, vjaar''^ van a«nzien, masen dat verblvfth'ns alltriangenaamst. =fcf> VENETIEN den z^Octnber. De Vikaris-GenerrM van den Psinar.^h van i.iifiien h^'eft lsat«tleden Maan dag van de Ke-k van St Niarc. die voortaan ds Patri::r- chale Zetel zyn zal berit genomen, Verfcheidene i uizen van Coav.iiercie binneti d<"" Stsd, hebben de feloiuiie gcuomciiom zoolang mede hv uw b«4dh>ftig gedrag, r.si gy bv het arre'ie- o S ren d-r Gia» "iiie-en, d'e uwe Gemeente afliepenge-r_. S .iv;':^ii Éfh, V reeren wilt, M. heeft aiy gelast u uit zynen na:m te fchry. v^,,»,iiïy vtrlangt, dat de eer die gy ontvangen zult Mail'-» en frd^rc Air!ir.ten''ren a?n wsen de zorg ..^r os publieke Vr-nlijji^eid is tocveriicUivdtot stn- ■-' "5 c: C o. CJ Z c; A -o -^ ~-2 r: 3 «J K^ - fe. ^-^ N 't' --- W ^--7 1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1