l'MQ^ No. 143. MIDDELBURGSCHE l| C o U RA N T. D I N G S D A G SPANJE. DEN 10 NOVEMBER. .3 - 'S a So i a -5^ t ta o lü -S 2-Si --■ ~^^'T?^sr^5^^^iw?'*" 'é^Zf^SSéait- iSk^ S k S G 1 s^ T U R K y E N. KONSTANTINOPEL tien 25 Sepscmè-r. De te genwoordige Grootelieer, otTchoonop den troon gebragt door eene omwenteling, uit gehegtheid aan ou de gewoontens ontftaan, fchynt doorzigt genoeg te be zitten, om te befeffen dateene hervorming, inzonder heid in liet krygswezen voor het aanzyn van het Oiio- manisch Rylconontbeeriyk is, en moeds genoeg, oni dit befef te volgen. Hy heeft de zoo gevreesde en voor zynen voorganger zoo noodlottige NizaiB-GeJid, ten minften wat de oefening en op de been houding van Troepen naar de Europeasnfche wyre betreftweder ingevoerd, en openlyk aan Suleiman-Agadie vocr- Diaals in Oostenrykfche dienst geftasn en nu onlangs de divifie nieuw geoefend Krygsvolk der Kaferne van Levant-TschiHik gekommandeerd had bevel gegeven om wederom een zoodanig Corps op de been te bren. gen. Diteenig verfcbii, hetwelk tusfchen hetzelve en de Troepen der Nizam-Gedidzyn zal, is, warde hoofd zaak betreft, eene kleinigheid, doch misfchien by ons Mufulmansch gemeen een zaak van gewigt. Het nieü we Corps, namelyk zal niet als voren met de Euro- peaanfcbe wapenhandel en tuchtook de Europeaanfche kleeding aannemen msar onze gewone Oosterfcbe kiec- derdragt behouden. Het msgtig Krygs-Corpshetwelk men zou kümïen verwachten, dat over ditbefluit zich het meest zou bel- gen fchynt de Sultan niet te vrezen, en heeft by reeds getoortd v^anneer hetnoodigis, te diJrven beteugelen. Eenmerkwaardig voorbeeld ïiiervsn heeftin de vorige week onze Hoofdrtad met verbazing gezien, F^ene bende Janitzaren, die uit de Kasteelén van Fanaraki gekomen was, ontmoette den Sultan in eene der ftraien van Tophana, en drong zich op eene onbeiamelyke wy- 2e rondom deszelfs Perfoon zoo dat de Monarch be velen moest, dat men hen zou verwyderen. Dit moed- ^willig Krygsvolk greep hierop des Sultans LyFsvacht aan maar de Wachten, welken men uit de nsbuurfchap te iulperiep, oüderiTeunden dezeiaatfte; verfcheidene Ja- riizaren freuvelden of werden gekwetst 4 zoodatzyeio- delyk het moesten opgeven. Dit kleiiie oproer is met 200 veel flrengheid geftraft, dat oogenblikkelyk ordeen onderdanigheid alomme herfteld zyn; meer dan vyftig janitzaren zyn op ftaande voet gewurgd, zondef dat liunne makkers gewaagd hebben, zich in het minst tegen deze zoo noodige en zoo verdiende ftfaffetever letten. Omtrent hen die de bedoelingen van het Goiivéfne" inenten naa>-b<ritên c^urven tegenwerken toont de Sul tan denzelven moed en firengheid. De eerfte Drago. msn of Tolk der Pofte, Prins SUzzo, is eergister, midden onder het verrigten zynef ambsbezighedenop een Hatti-Scherifof eigenhandig bevel des Gtooteu -Heers, gevangen genomen en onthoofd. De oorzaak zyner veroordeeling is, naar men zegt, het onderhou den eener misdadige Correspondentie met de Engeifcbe Admiraalsdoor tusfchenkomst van den Kömmandant der Dardanellen. Een Prins Callimachi, broeder van den jongstbenoemden Hospodarvsn Moldavien ,i$ Prins Suzzo in zyne gewigtige bediening opgevolgd. MADRID den 17 October. Niettegenftaande de Pro clamatie, welke de Prins-Regent van Portugal heeft doen afkondigen, nog eenige hoop van Vrede geeft zoo neemt evenwel alles in'spanjen een krygszuchtig aanzien; het Garnizoen dezer Relldentie, hetwelk uit 5000 man zoo Kavallerieals Infanterie, beftaat,heeft zich naar Estremadura op weg beginnen te geven waar zich eene Armee van 20,000 Spanjaarden moet veree- nigen. De Kapitein-Generaal vsn Andaloufieen de Commandant van St. Roch hebben order ontvangen oin een Corps van 9000 man te verzamelen. De Ka tein-Generaal van Gallicie moet onder zyne bevelen een Corps van 7 8oco man hebbenen ti\ zyn Hoofd kwartier te Tuy moeten nemen. De Ambasfadeurs van Frankrvk en Spanjen hebben Lisfabon verlacen 5 maar het is niet yyaar jat zy te Ma- drid zouden zyn aangekomen gelyk uitgeftrooid is Ge worden zy houden zich thans beide te Badajoz op'de grenzen van Portugal op, vanwaar zy nogfchynen d- onderhandelingen met het Hof van Lisfabon voort te Jetten. OT-'ITSCHLAND BERLYN den 25 Octeler. Men heeft reeds h-r- '«lae m»len het op handen vertrek der FranfcheXios- '-'"V-i - 003 T3 o c - 'S cj 55 E-3' f" N O t; o c^ .ca VO t^ C; S <u O _2 d. t: ■- c ir C *r~ u pen uit deze Refidentie, en de fpoedig daar op moe- '-^ lende volgen terugkomst van het Hof, aangekondigd g S gehad. Thans verzekert men op nieuw, dat, in de T, i^ "s eerfte dagen van November, deF'-anfche Troepen deze-g 5 g Stad verlaten Züllan en voor bet einde dier maand het- _g Hof hier zal terug gekeerd zyn. Op deze verzekering g <u kan men echter wederom niet veel bouwen. Intusfchen 5 is dit zeker, dat in deeerOe dagen dezer masnddeKo- -^ .S g nink.yke Bank- Zeehandel- Weduwen- Kryss-Domein-J.S Sieihpel en andere Kas.'en van Memel naar Koningsber- F S -^ gen terui gekeetj zyn en dat de Medifche Faculteit u I S E te Koningsbergen de vraag is voorgelegd of by de thans Z o c, -P ra .H rj .0 U T~. o e-" "3 te .lü 2fi e - '-^ -i^ :a 3 o z. CO S -5 .0 •rz o, in die Stad heerfchende Ziekten de Koning wel veilig met het Hof derwaards kon terugkomeneen bewys" dat Z. M. ten minden Memel verlangt te verlaten. HAMBÜRG den 30 OSe^fr. De door de Engelithen^ eti Zweden aangehouden Lubecker Schepen zyanu we-- derom vry gegeven. c De laatlle berichten uit Petersburg, tot den 9dezero-S lopende, melden nog niets naders ten opzigte van den -S .g tegenwoordigen (Iaat van zaken tusfchen Rusland en 5 g 2 Engeland, maar zy fpreken op nieuw van eene reis,.^ - y c.. welke Keizer Alexander voorgenomen Z(i;i hebben naar^ 3 w eenige ZuidwestelykeProviniien tedoen. De Generaal C I Meyendorf, die den Generaal Michelfon in het Opper-5 O S bevel over de Armee in Wallachyen eö Moldavien op- t S E gevolgd W8S, is uit den dienst ontflagen, en in deszelfs 5 9 g plaats tot opperbevelhebber over gezegde Armee be-'?-^ r' noemd, de Veldmaarfchalk Vorst Proforovsky. 5 T Het lot van Zv/eedscii-Pommcren blyft nog Pesds 3 :2 p_,^-^ o." s c onbeflist, Imusfchen worden alle Domein-goederen 9.% t l—J ^- C^ - CJ die uit depscht ofbBur ftaan tereraken, thansinnaam -> >- =5 4; o van Keizer Napoleon op nieuw verpacht. Als iets zonderlingS verdient gemeld te worden dat eenige honderd uit Frsnfche krygsgevangenfchap terug- keerende Pruisfen op de grenzen van Silefien door de Prui'fifche Authoriteiten terug gewezen zyn sis onbruik baarmen beeft die manfcbappen voorloopig in deStad Zutau geiegd. ■Cl T5 6/3 - rrr-.- .3 - o o o s R A N K R V K. PARYS den 2 Ncvembcr. Omtrent de ontruiming 1 van Koppenhagen en Seeland door de Engeifchen dier5 thans alhier bekend geworden is, behelst de Moniteur Z. het navolgend Artikel: „Den 7 October zyn de Engeifchen ftheep gegaan; 3 den 18 en 19 hebben zy den Generaal Peynann weder in bezit gefteld van den ouden en nieuwen Holiiden ao hebben zy het Kasteel teruggegeven. Deze terug- 2 gavemoest, volgens de Kapitulatie, op den ipgefchied zyni doch dien dag is het weder zoo onftuiraiT ge.:2 weest, dat bet onmogelyk was de infcheping voortte- zetten. c „De Meer Merry was te Koppenhagen gekomen om 'S 1 in onderhandeling te treden,- niet alleen heeft hyergee- p c ne begonnen, maar by is zelfs niet ontvangenen met o. 5 de grootfle verachting behandeld. De Kapitulatie van Koppenhagen is door den Kroon prins met geratificeerd; integendeel heeft hy nieuw, maatr=eelen van ftrengheid tegen de Engeifchen voor '- <s c -^ o <u o o -o e> O O C c C J3 .0 -O niet geratificeerdintegendeel heeft h7 nieuwe «i*^2 S -„-..--------f—-hen voor geicnrcven 1 zynen Minister te Londen teruggeroepen, c den Oorlog in forma tegen Engeland verklaard, enee-.^ ne gemeene zaak gemaakt met Frankryk. Waarom hebben dan de Engeifchen Seeinnd ontruimd* O GJ O r> Os?'.£ CU 0\2 B er w ,ti j«: c lu ri o V5 1» CU V o» v-r 10 S 5>S, •73 <i^ O il De reden daarvan is, dat wy tot de maand November S J genaderd zyndat het Jaargetyde der Vorst hun Eska-^ S der zou verjaagd hebbenen dat 20,000 Denen en 30,000 'S -^ Franfchen .:- Seel.ind gerukt zouden zyn. Maardaar ;s -^ -^ 3 de Engeifchen wisten, dat in November hunne over-E - magt ter Zee hun van «een nUt zou zyn, waarom heb-R." S S£ C; O c E ben zy dan die Expeditie ondernomen, en zich bloot. gefield, om door Fankryks en Denemarken s vereenig-^ c S -S -S co de Lege: s bedreigd, fchandelvk uit Seeland te vlugten,-2 T S. i voor altoos de vriendfchap enbetvefbond dier Moeend- - - •- j -o O bi -3 heid de wykplaats in hare Havens te verliezen en zich (U >>a U O <to zelven den Sond en allen ingang'in''de'"Öa'si''-zèe7é fluT .S ._|-§ f ten om twaalf of vyfticn ftukken houts, die hun va„ S"?! genetJ dienJt zyn? Het antwoord hierop is. dat een S geest Tüti onkunde, gebrek aan doorzigt, en blinde 5 S a bin, de raadsbefiuitenderLondenfcbe Olygarchen|ibe-= "=0 of (luuri. ®.^<a.S De Heer Cantiing beeft te Londen den Chargd d'Af- S S (aire? van Denemarken bedreigd, Koppenhagen nLette^~-H g I - -= 5. t> os-s. to zuilen ontruimen, om dat dï Kroonprins de overeen-, kon-st Piet wilratificeeren, en Engeland den Oorlog verklaarde. Men verzekert, dat de Chargé d'Affain?» geantwoord beeft? Gy wilt Koppenhagea niet ootrut- I a. -; o ex o te o ÖJ

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1