I >iC3 la 142. /[IDDELBURGSCHE ZATURDAG C O U RANT» DEN 7 NOVEMBER. ska l§07 2-*".^i 180; s 'S fi E 'ïi o o tS g g -^ z 2 w ï-ë c o^ G S taiSiC^^"" 'cree n h ijhr. '8c6 e ir ire ge ;rep: srder icd: Ui; (loc; »d£t 'i re.; f bei we inne 'Sige n de i wor: ter; 3len iet Py irei ïj u 8) o I i c 2 c (.4 o flj V c £i »*J fcc CJ -k fc Cu t: W 5 h^ -^ .D. DENEMARKEN* OPfENHAGEN den 20 October. Eihd-lyk zyn wy, den Hemel zyd?nk van de Enpeifchen ver- Ht. Gi'ter namiddag had de termyn d^r KapitulstJe en'eind genomen; doch de heviga llorm die alle in- :heping op dien dat; volilrelst onmogelyk maakte, deed ït tydperk nog voer eeni^e uren verl*ïnten. Ooder Dsfchen verlieten de Etigelfche Troepen reeds dien lelf- en namiddag ten 4 uurde btide Helmen of SCheeps- ^«■ven, die terrtond door deonïen beiet werden. De mtruiming van hetKallee) volgde beden ochtend ten 10 tiur, en de aftrekkende benden begaven lieh terinfc'ne- ping'naarde Kalkbfandety. Alle denog overige Engol- fche, of door de Engelfchen Weg te voeren Schepen heb ben zich op cenkanonfchot afüsnds van onze Batteryen in van de Seelandfche Knsien verwyderd eiï vormen ten laasten by dezelfde Linie, alJtydens hunne aankomst. Reeds in de vorige week, waren, behslve de voorOit- lezondene Vaartuigen op eenmaal si Ootlog- 4.0 Trïn;- lort- en 36 Koopvaardvfchepen van hier weggezeild. )ndertusfchen hebben de Engelfchen hoe zeer ty zich lok gefpoed hadden verfcheidene voorwerpen moeten Ch-erlaten; onder anderen beeft men een aantal door ion niet medegenomen Paarden opgevangen. Daaren igen weet men ru met zekerheid, dat i» werklyk de iianddaad gepleegdhebben van een onzer Liniefchcpen, iet geen nog opvo'bouwd op ftapel ftond, en dcor hun och geheel noch rtufcsgewys kon «egeevoerd wordan vertyde te werpen; Admiraal Gamliicr en LordCsth- arth zagen in perfoon deze ve'iigting, sis warezyeea Demryk of verlustigend fchouwfpelvan eene dsartoe igerigte ftandplaats, toe, en de val van net Schip werd oor de verzamelde Vyandea met een luid vreugde-gs ep toegejuicnt, KIEL den i^OÖober, De Engelfchen zyn in hunne gingen, op het Eiland Falfter, werwsarts een deel zer Troepen uit Seeland geweken waste hnden.drie len met verlies lerug geflagen. Op Aahoir en Siira- jfee iyn zy aan land gekomen om de Vuurbakeusdie op bevel *an ons Gouvernement uitgeblust waren weder «Dtefteken. UitNoorwegen heeft men met zekerheid, r 4»t onze Liniefchepen aldaar, thans, voor allen aanval beveiligd, te Friedtichftfld by elkander liggen. DUlTSCHLAND. WEENEN den at O&vber. De Hof-Courant van heden behelst een artikel uit Tutkyen, 't welk zeer ecnt fehynt, en tot wederlegging van verfcheidene vslfche geruchten dienen kan. Ziehier den voornamen inhcud vtn dat artikel: „Wallachyen is geheel vsn de Rusfeu ómruimd; niet zoo Moldavjen maar de termyn, bin- n^ welken zy laatsgemelde Proviniie volgen» Tractsat ontruimen moeten, was, by het afgaan der laatfte be» rïgten uit Moldavienook tiOg niet daar. Intusfchen trokken ook in Moldavien de Rusfen naar de grenzen, en dit bewyst genoeg dat zy voornemens zyn op des» gezet een tyd ook die Provintie ie ontruimen. De Vredes-onderhandelingen welken men te Silistri» geo- |tend heeftzullen naar men verneemtte Parys Voort itel worden. De Groot-Vifier heeft van zynen kant ook van den Donau op eenen aanraerkelyken af- #md verwyderd, en met zyne Armee in en om Adria- «rpel de Winterkwartieren betrokken. Den 10 Sep- liBiber verliet de Rusfifche Vlootonder bevel van den mirsa! Siniavin hare ftandplaats voor de Dsrdsnellen, ik de aangelegde Werken Woningen en Zaadv^laen Tenedos in brand en-Mm het veroverd TurkfcheLi- 'chX'p Kapitana en 40 Kustvaarders mede nasrCoriu. ert houden de Engelfchen nog lleedsde Uardanellen lokkeerd.— In Afia zyn nieuwe onlusten uitgebarften. ppo, nadoordePestdeerlykbezogtte zyn is tegen enPachainopftand; de Stedenoaders van Darosscus St. Jean d'Acre hebben op?ntlyk vyandelykheden te n'i'f" ^'^Sonnen en beurt om beurt verontrusten pp'"plunderen zyjerufalem. Aly, Pacha van ;(.i;daj ,is te B -^r zynen Kiaja vermoord, diezich van zyne fehaitcn ,ir*"" Stedehouderfchap over Bagdad heeft meester *°l*'^"'''' DeWechabiten handhaven zien lleeda in her it van Mecca en Medina i des niet te min hield den 15 tember de Jaarlykfche daa^heen^^e(>emae Karavane fi P'^g''g6n uittogt uit Konftanrinopel. Den 23 Sep- Igbet is de Vorst Aecco Su^zoTolk der Poriete Kon ^tinopel als een verrader onthmst." FRANKRYK a'ARYS den 55 Octiber. H. M. de Koningin van Hol- Mdbevindtzich ih.iiis drie ,-ni.»nden swinger. Men /.eit, *ldit hare terugrei» naar Holland zaUertragen en dat ^■«eeren Corvif.r, en Baudelocq.ie denken datzy in Wfth^liknemaaDdenBiei zal kuBDön reizen. i c c fcoCC i- e -7- .tï:,~:c'^r;t; !ic-. 5 tw V. V5 H K i V u^ e 5 -3 ■»- i-. j. GOH, cpi-.-! 3ïS> o- <s -6 Den 30 Ocfoe&i Önze Papieren leveren befigteh p •■■=•■- g ic 'S' uit Engeland 101 den 19 October. Onner deze tydin- o S g i.'en is er een van het Uiterst asnbelang. Het Eageijch t^ v V. V, Gouveröement heeft ondergedaan voor de (Inndvastigheid van dat der Verèenigde Staten, en het voorgewende.^ S "5 regt V3Ó ViHtatie der Schepen van Mogendheden met c gS^Vs 5 ïöêo Engeland in vriendfChsp legende, openlyk opgegeven, ^- a> CJ »- ^i- J- fc- c C ■- c o. Cd r; H- 'S biykens de navolgende, den 18 dezer maand October uit-c 2 'F gevaardigde, Koninklyke PrcclanHiiet |^u -^ <,t Dsar ons onder bei oog g:?ttomen iS in eenc «e- o g lC j nigte Zeelieden en Mairooien ,opze geborene Onderda-P r i nen zich hebben Uten overhalen, om te dienen ncn 5 -i ?t '- ^r^ S 5 -- o. ïi a S.-C - -" c» =J w. ^l K tv. p 1 »J e= .- S. i - 5 w - - <5 o ich hebben Uten overhalenom te dienen asn boord van Ot)rlog»of Koopvaardyfchepen »an vreemrie W '^Z 12~-^^F;=* Mogendheden behoorende, en zulks in weerwil eenerS K ^S-, 5 C -5 S c ao,n.o n1:- 1.-.-,1-_ j ?- r- b: r-' .D o I eerfte Proclamatie by welke wy hen in den boezem ft- f~ -* 3 bunnes Vaderlands terug geroepen hebben, me-verach ting der Wetten hunner pligt der geboorz-söheiJ die H -I zy ons fchuldig zvn, eo zonder ziCh teluen terughou- E ïC 2 <-i• 1> QJ C IS O den door het nadeel hetwelk zy aan hun Ge&oorte-land toebrengen i hebben wy na inneming der gevoelens''* van onzen Read, geoordeeld, dat opeen oogenbük, 0 waar in ons Koilin'rvk met de grootje gevaren bedreigd wordt, waar in men zoekt rwyfeUch'.ig te maken en S ons te betwisten die Zeeregten, die de grondfiag v?n ons vermogen en van onze grootheid zyn hetdier.rtig -g i: zyn zoude.Ctze tegenwoordige Koninklyke ProCiaitiatie 5 nitrevaardigen. aj „Wy gelas'on diensvotgétU asn sl!e SCbeeps-Kf.piteins, Stuurlieden Matroozen» Beambten of andere ZeeliedenP"^ hoe ook genaamdin dienst van vreemde Mogendhe den, om van (tonden aan hiinne verbintenisfen te bre-, ken den dienSt te verlatenen naar hunnent te kee- ren ofwel zich aan boord van zoodanige Oofiogfche- pen te begeven, die zy ontmoereo tnogten, hetzyin ^-* volle Zes, bet Zy in de Rivieren, Havens, Reden of a'jdere plaaifen hoe ook genaamd; eu ten einde de uit voering van dezen onzen Koninklyken wil te verzeke- fen magtigenwy alle Kapiteins en anderen onjeVasr. ■'."ligen van Oorlog kommanderendeom alle de geneti onzer Onderdanen, die pogen mogen in dienst van vreem- de Mogendheden te treden, asntehoaden; als ook ziCii meester te maken van alletiwelken zy bevinden tnogten aan boord van andere dan En^elfthe Schepen dien't te doen liün echter ten ftrengfte verbiedendej aan boord der Schepen «an Mogendheden onze vrien den te zenden oitialdaaf naar de overloopers te zoeken; t>J, (lellende wy. gezegde Kipiteineuj enz., verantwoor- a de'yk voor allen inbrêu't'op dit verbod, en hen daaren- boven verklatende, dat aan de Schepen, op welken^ men overloopers moge aanbonden, geene de minde fCha-§ de gedaan noch eenige belediging aau het overige Bootsvolk toegevoegd moet Worden. Ingevdie onze dihcierenkommandefende onze Vaartuigen van Oorlog, vernomen raogten hebben (Jsi-2 Engelfche Zeelieden zich San boord bevoiiden vaneenig o Schip, behoorende aan eene Mogendheid, waar mede wy in vriendfchap zyn, moeten zy by den vreemden Kommandiint de uitlevering dief Zeelieden verzoeken c>^ C '-C R .i w -^ -o C Cl i- .jj 4) r «ut ;q -3 r^ -" w o C< 2 t9 co t< rt -J o >»»s 'z c i^ f-- -i! 4 c OJ T^" o» N «-^ *-< £i( 41 e 'S.'S bo *U i—>c/> Cd u o ."Sm e: rj J :i .2 i F H td S Qtd o, te-3 o t) 'O j3 aj TJ -r3 05-J ti "o - f?^. C 4 B'-'ü bl> bb C ?- O W O 5 -^ te o. .£3 O. 1) der wten zy Officieren f^aan, daarvan verwittigen .wel ke Opperbevelhebber, zoo fpjedigdoenlvk, dit berigt-= S '5 tS zat overzenden het zy aan onzen Minister by eezeg 'C .5 'i Mogendheid, het zy aan de Lords Commisfarijfen on- J j; -4" J' zer Admiraliteit, ten einde ons in (laat'te (lellen, de t 'S '^-ji; noodiie 'Isppsn te doen om van gemeld Gouvernement 5; tl S o herftel te kunnen erlangen van de onregtvaardigheid 5,'"a C "-^ welke men ons aandoet, doof op eene onwettige wyze "^'x. -1 onze nstuurlyke Onderdanen in eenen vreemden dienst -^ fc -■ Co te houden. •■gc< t '-^^ En naardien (jSBrënboven ter öfiZci- Itetinisfe is ge-'S; .c r bragfdat verfcheidene Zeelieden, onze geborene On-'g.h t"'" S detdanen zich hebben laten overhalen om Brieven ^'an i^ o Naturalifsüe of Cer'.ific.i;en vnn Burgerregt in vreemde z IZ g. - •tJ en, ingevalle van weigering, den Opoerbevelhebber, on-li'^o '•^tü g Staten aantenemen, «n dat di- Zeelieden gewaand heb-E- S ben '!oor dte Brieven of Certificaten ziCh teonifia^n '-^ 5 -^ .0.,-, - -< hT c hunne verfcnuldigde getrouwneid jrgens ons, ver-2 -~ g-a>'~'<;i:".ï- "S-2 «5 .4» klarec wy hen, by t^eze, dat fjortgelyke Brieven ofi^ Ceriificaten-hen in geenen d»ele, noch op eenigerleye 6 ""g '"£-^ yze ontflaan kunnen van de pliiien, welken hunnen (j~S (j '^^SC^J^^ geboorte i-en jegt-ns hnnnen WfLtigen Souverein oplegt. cj,<u^ 5.^5<^>r;wj, Doch uit aarmerking vr.n de dwaling, waar inge-^ zegde'^eelisdefi ^ebTa;.'t 7yft verkondigen en beloven wy ome ^'oi'inkiytie v,t,'iffenis aan ailen onder hen,'' di--, vEn hunne dVISÜng berouw hebbende, terftondna *«*»fs; dat deze Piociaiiiatie ter hunner kennis zal gekomen zyn (Jen v-"mden creost verlaten zuilen. Daarentegen ver- L-l'en wv dat diegenen onzer Onderdanen, dieoh- geicbt ilcze onze Proclamatie, in eenen vreemJen «JieBss f5 r> w P. 3 o fc l

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1