1 f il ilo^iï' .i^ii No. 151* IDDELBURGSCHE DONDERDAG 1807 C O U RANT. DEN 5 NOVEMBER. - o s ,1. iViSi tl i ÏI N O O R D-A M E R I K A. j 'ai O -? *j ""C/a ■£5 't- 'S g z a •-a s; g .5 J rt. S '-^^ - ov .-Cl. O s o ■- Z g s '7- s h'^ iiï ^^^*gi -ïSSi;j ^.■-^SWSSIft^ ^v.-.i in by StSC! ea ent», f!'.'!;? iren, T1F>UW YORK den mepnmöfr. Het Algemeen Congres van de Ststen van Aierikn moet d->n aóOc rober..nft..n,ieteWash>nKton.eop-:dword:n;o.en.ond wyffelt er aan, of een der eerfte Decrecen o.er Ver- tjerina zal eene foriTLle Oor!.-.S^v..:KUr.ng aan Ente nd zvn De eees.en zyn ten dien opzig.e zoo zeer Jrhu d=t ieder Lid van het Cngres d,e het zou dur ven wneen Vredelievende rnatrege^^voorten,.an,Kevaar 20U loopen van door hn Volk «u.h.odeld te worden. r- kan zic^ eeen denkbeeld m.kenvan den yver i,v8?r n>e,. -erkzaam is om m alle de. Hsv.-ns üorloc- rnepen van J'.erlei ri-ng uitterusten en vooral de be>- ,e Zciie.s, om overal dm Engelfchen Koophandel af breuk te doen. Het fchynt dar hunne voornasmlle At- :- «kkes ren Noorden op de Kusten van N.cuw-Sc^otland en ten ?uide'^ op de En^eifche Riinnden zu'.ien genet zyc. De Furopefche en Indifche Ze ên zu'len met minder sm h'.v re ürooperyen zyn blooraefreld, EXTRACT uit fen Brief van dato 2o July'.•nn Ksap Franfoisaan dtti Admiraal Berkley ge- :":-r:. adreifeerd. ,1 Ik ben alhier aangekomen op het oogenblik dat "- "-■ men lüet groote vreugdede overwinning vierdedie men op de Armee ven Petion bevochten had zynde dezel- ve by de Gonsives compleet gefiagen. Het overfchot - -van de overwonnen Armee heeft het gewaagd om te Po:i-de-Pf'X zichneertéflaan; doch Chri'topheheeft de- Zelve omfingeld, en er heef: een gcTecnt plaati gehad -waarby 250 man gefneuveld en 70 krygsgevsngen ge- V;:> naakt en alhier opgebrrgt zyn de overigen hebben tich 5n de Bosfcheu van ]ean Rabelgeretireerd alwaar men ■p hen, even als op Wild, jsgt maakt. Weinige da- en geleden had men Peiion byna gevst. De Troepen van den Wapeftitftant! tosfchec de Turken en de Ser» vi^rs gefloten. Deze Copie, die m n zegt uit het II- .^O =x i r - g tl - a C 5 'i U o •Asa -Ü. E e ei co tiCt o c lyrisch gstrouwelyk te zyn overgezetluidt sis volït WAPENSTILSTAND tmp-hen de hfurrecrie-zir. viée der Servien verecni^d met tiet Corps Auxi- liiiiien van de Rus-Keizerhke Troepen endeKsi- zerïjke Ottomanifche Armee gefloten. ,,0p verzoek von zyne Excellentie denVifier Ibra- hini-P»cha, is meo OBtreni de volgende Artikels over eengekomen. 1Om aan de Troepen der beide Armeen die doof ïoo vele veriDoeiJiDgcO uitj^eput zyn een weinig rust te-v«fehiffen zullen de vy.indelykhed.-n van heden at", voor eeoen onbepaalden tyd, ophouden. 2. „Om het bloedflorten voortekomen znllenerhe- den deZen achtermiddag, dezen avond en dezen nrcht, orders aan de beide Armeen worden afgevaajdiud en ae vyandelykbeden zullen tertlond na bet ontvangen det- zelver, ophouden. 3. „Deze W.penftilftand bepaalt zich niet alleen tot v ^>- de beide Armeen die zich in Bulgarië bebinden, nlaar- jl O =e -«• c .-, o H - OJ e 5 5 c i' c E ^- ry> C^ '- c tij t; jz 7Z - O 03 V3 O c o o o bc CJ c -o -T3 J O -5 S 1) c g I- c -^ CS <L. c* r^ Cs: - i»» CU >-i -• -^ 5 R Q .j z CtC ..r L- O 5; J -^ aj w: w dezelve ftrekt zich ook uit tot alle de Leger-corpfen die -f -.: o 'S Q 5 o S CS o to CJ tn t— c - ii 5> - >??li'^ u U3 iJ O O 6 lu n Chnstophe hebben alle de posten bezet tot aan de u!-de-Sac toe, die niet meer dsn 3 mylen van Port- su-Prince af legt, alwaar de Armee gekampeert fbat. Het is hoogstwiarfchyrlyk dat, eer het een maand ver- éet is, Peiion genoodz akt zyn zal het Eiland te ont ruimen. Leogane, de groote en kleine Goave zyn te- gen Petion in vollen opi^and en rukken van de eene jyde op Port-su-Prince aan terwyl vsn den anderen Ttant de Troepen van het Noorden de CaVds-Ssc bezet ."i'ouden. De bewoners van het Gebergte van Jeren)ia 'iÈyn mede in opftsnd en hebben de party vanjChristcphe jenomen." ZWITSERLAND. - ZURICH den 1 8 OQober. Men verneemt van St. CaU dst de Valey van de Linth op dit ooüenbliic ge- lieel onder water ftaat. De werken die men begonnen Jjad aanteleggen, hebben veel geleden en racn Is ge noodzaakt het werk te (laken. Dit onhei) is een nieuw Itewys dat meu Lioth moet iiikisien en de moerasfen droog maken. I T A L 1 E N. TRIEST den 14 October. Volgens pirtikuÜere 'Brieven van KonJïaKtinopslvan eefl zeer jongen ds- tum, zouden de Engelfchen hunne ligging voor Tene» -----'dos hebben verlaten en van hun plan hebben afsezien 'iEdS?' ''P nieuw de Dardanellen te willen doortrekken, "''^'*PBy zouden wysfelyk berekend hebben, dat de Werker ïifle kortelings door deFranfche Ingenieurs aldaar aange legd z-Bidie engte, die door hare pofitio reeds zoo flerk\vas,in een geduchten ftast van tegenweer geftcld - V*l>bcnj en geci9ch(ig aan de eevaren die zy geloopen 'eb ben op een tyd dat men alles verwaarloosd had heb ten zy zich een denkbeeld kunnen msken van het ont - jaal dat hen te wachten ftond daar men fints langen tyd ondetrigt was dat zy op nieuw een k?ns *ilaen Tsagen. Hier by komt nog eene andere confideratie ^ie zekerlyk aan het fcherpziend oog van het Kabinet ,i;: ^an Londen niet ontfnaptis, naroelyk de/e, dat heter I, <)leen niet op aankomt om *le Dardanellen doorte;reK- len om meester van Konftantinope! te zyn doch de Engeifchen zouden thans onder de muien van het Se- ..-'i tail zelfs de grootfle hindernisfen en wel zoojsni^ier *»8r zy het minst op gefttld zyn te beftryden nebbe". aamelyk do dapperheid en vporzori;en De Admira, 1 jDuckwotth, die hen hier om-rent denkelyk gewaarfchu wd ■^fiêft) heeft hen mogelyk bepaaid om die voorzisiig* "^rty te kiezen. DUITSCHLAND. WEEXEN den 15 OSoher (gver Frankryk). !n ze tloi-Couran; vsn gisserviodt men «ene Copie op de grenzen van Servien in elkanders gezigt (laan. Men zai hun heden de orders toezenden ofij de vyan. delykheden te ftaken. J -j "^Q - o TQ 4. De beide Armen de andere Corpfen de Ob- £^0""£^-n fervations-Corpfen blyven hunne respL-ciive pofuien o j - behouden, zonder dat het aan één hunner vryftaat van S o o s poftiie te veranderen, nog een enkele voetilap voor-"5 a J^ waards te trekken. i^ x: 5. ,,Het ftaat aan ieder der contracterende Partyen wel vry den Wapenftilftand naar zyn welgevallen opte- zeggen doch de vyandelykbeden zullen niet dan vyf of zes uren daarna mogen hervat worden. 6. „T.r voorkoming vsn alle wanorder en allen arg waan, verbinden zich de beide Partyen om aan hunne S,)ldaten ten ftrengOen te verbieden in elkanders Kam pen te gaan en de geen die dit verbod overtreedt zal voljens de Krygswet en als Spioes geftraft worden. „Aldus gedaan en geteekend in het Servisch Hoofd- kwanier vanCapenitza den 14 July 1807, des morgen* ten 9 uren, uitnaam van de Servifche Natie en het Corps S" Sb Rui-keizerlyke Hulptroepen. (was get.) GEORGES PETROWITZ, Kom ^- mandant en Chef van de Set vifche-5 lnfurrectie-Armée;ISRAlLOvV,Ge ^5 4, nataal van eene Divifle Rosfifche a 'S Troepeo; IBRAHLM, Pacha van J Macedonië en Romelië. S FRANKFORT den as 0<r;ö*?r (over Frankryk). Men J had gezegd, da; de Admiraal Siniavin met zyne Vloot 5^-* te Corfu wai binnengeloopen. Volgens nadere berig ten weet men dat die Zeevoogd van de Wapenfcior w j. fing had willen gebruik raiken om zich door de Dar -= danellen naar de Zwarte Zee te begeven en zoo naar -S J2 <o o 'S de Krim terug te keetendoch de Admiraal Colling- V wood, die met i8 Liniefchepen voor Tenedos Isgc wilde hem zulks niet toeftaan zoo dat de Admiraal Siniavin zich naar de Adriatillihe Zee heeft ffloeten be- E - 5 i^ Z c o- V J= C C o t; -> X: -' 5-. W ■c- :z 1-1 .e 5 t -o J= ft. 0\ I T3 a. x> ca cd 01 ,0 g 5 geven. Het is denkelyk deze laatHe umitandigheid die he: gerucht heeft doen geboren worden, dat de Ras--S fifcbe Vloot door den Engelfcncn Admirsal genomen o was. ra dl j cc tu cc— t- o c ei 22 C Z 5 3 c o er;,,-, <U L- "7 C3 .-* o e: .S tj I. j- -^ tjj «j g o 5 -3 c t^ 0 ü2 a V o t>0 ■o a S ca G R O O T-B R ITTANNIEN. LONDEN den 15 October (^uit de Publiciste.') AL Ie de berigten die wy vau net vaste Land ooi.vDgen "2 i*; 5"^ s et doen ons vreezen, d.:t het Weener Hof ter navolging van de messte Hoven van Europa, zyne Havers vuor-£ - ons zal (luiten en alle Commercieel'Hjiidel opfcnorfen. <u «--g j^ g Men verw-cht alhier ieder oujenbhk den Pms van o 3 C T3 o; Menzikof, die van Petersburg rooat komen en die men verzekert den brenger te zyn vsn het u/iimatuiu wsa het Ra.fisch hof. Z 5N 5^ ÖI. o a il ^^- De Spanjaarden van Buênos-Ayros bepalen zich niet ^o o o het-|.= 2«^> o - s a c 2 c-¥, 'S" 2 J^Z^S; g .- "O .-> =c "y o CJ C: -^ -^ SU» O, o c a met onze aanvallen afteweren; zy weigeren zelfs minfte Onzer Goederen te koopen fchoonmen hun de :g cl zeven, fmts de Wapenfchorfing voor de helft van het - es' geld aanbicot zoo dat de talryke Vloot van Koopvaar a. J "-! dyfcTcpen die voor Buênos-Ayros liggen zich genood 3^ z^aite f-'ezien heeft, om naar de c!i naarde Antilles te vertrekken ioo poed zy kan moet trachten Een Amerikaansch Schip, dat in 14 dagen van Pe ter^burg r-lhier is aangekomen, meldt, dst men in alle 6 Rasfiiche Havens een embargo op deEngelfcheSchepeo gelegd had. Men wilde ttn Uit b«rigt geen geloot flaaa oM I I I '1^1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1