(i fill illl lio^lï^ .i^il ^"--^m:^ lil No. ï5i« it MIDDELBURGSCHE D I N G S D A G COURANT. r^w'< 1*^0* ï8c7 DEN 3 NOVErvIBER. r T 3 -1 e: e g S .^-i^n - 1<~ sj e: co -^ s -^ 5 -è S :i JEKNKN'cen.sOcW ^s: s s (M \fi r. V i^^-^^süa^Éi^ fe 5 - S w 'E H •l V Vi NOORD-AMERIKA. v-el hevigheid brsnd onrftsrio in bet Koniriklyk lEUW-YORK een 8 OiSvJrr, Dcfhdten gcKO fvlrgazyn dat, in weerwU vu,) !.ile p-jaui^en. 'Ut. men door eene fireaHfixg d:r kufi^n vr.a het raaffchap NoUoWij ten opiUe ü^:zer gefchilisnmet lEKgelütid. De Inwoners van dit Grar.flchip .doordrongen var iWbied'en erkentenis voor het G'uvernemeat, weiker- ihrdvr.stig'neid en rei.nlc'i.-'pcnbeid ben süede bed Gebouw door de vlatr.men v; HA;\:3URG dc-n 22 Oct'jher. 'niclJ is. bet ge. E-S a S 5 g a< c - De Koning vsn Z*e- den heeft eiiideiy',< den ICeizer va» dostenrvk in die'S tt nieuwe wriardigheio erkend, en de beide Ho.-en zul- i. ien eiijander cu wederoai als voorheen Ata'issl'.deuri"g zenden. 5 FRANKFORT den 23 Oclob.r. Usn heeft dezeij dr-gen aibier tydi.i;; ontvangen van onzen SouvpreinQ.' g ,Jen Vorsr-Primaat, d:ezxh ucga'.toüs teFontainebleau - btyft ophouden. liy neefc zyne Geneimrsdên (de S'c J iieacn van Colborn m van Eb-, rfteinby zich one "12 boden, en ni-n vindt daarin een nicuv/ bewys, dsthy-^ 2 noj ïiinbür.dcrd met de regelin^der DuLfehejaken be- ziS is. Ont^enusic'-^en blyft het puS iek in eene vol-l! komene omvetei.i-eid, 'en asnzien dezeronderhandelin- cl n. cc. t- T t; r. o -rj C i;! S CO n •wNsheid, iiiiiju>..j..f,----------- •weldaJen des Vredts en der onzydigbeid heeft -Jfetea te verzekeren terwyl eantfcli Eiiropn door beroeriPKen lis van een «'erd gefcheurd ziea zich met het uiterlfe rJn-e^en gedrongen vysndtiyke befc'^iklfngen te ne pen tegen eene sndere 'iSi^tie; maer wr.nneer zy ie;u!' enken s;n een fteifel vsn verdrutiiin^ en tiranny zoo .hardend door Engelsnd geyclg-iom den Koophsodel r<Jer Vereerigde Stsien te ven^'elen; «annecr zy zich te Itinnen brengen deinlasfingen korteüngsin heta'gemeen -----------««„^.tii uc-^crunaernanueiin- cl S IWetboek gemaakt, de geÜrengheid en onregtvasriiigheid, genwam al wai to_tbeden toe dasromtrent go^.gdii, 1 met welke de gevoelens van deze nieuwe leer door' bïftrat in niets'n-^^-rs dan in losfe, even fpoedig tegen' lil Croot-Brittannien zyu in werking gtbragt; v^annecr/y gefproktne a!s v.- preide, ge-urrhten. Het geen doet §-'?'^ gttuigen zyii geweest v.in de müedwilüeheiH der han I denden dat de VoiitPr'rasat zyn verblvf io Fusnkryk neer dan eenen Briifcnen Zee-Oinoier in j nog voor een'i-ie;) tyd veneitgen zal, is d-tyimg wel' •barbsaF-chhedniet weUe (;e men beVomtjar Z. H. ten gede Ie van ?yn Ge- - volg, betweli; hy reeds naar Afch.ffnburg gizooden had, r.sar Pary» terug geroepen h^.eft. ei F U A ,v K R K. PARYS è?\-) 25 October. Onze Nieawspapferen ïj meiciei-: dat raeri den 17 te Bayonne verw^cbite, dat*'^^ - 5 de voorho-ce van de Arirée rics Gener a!.? Juiot, den E 5 Q volgeuüfin dag, naar Portugal op niarsch zou gaan on c' in reeds eene Spaanfcoe Armee ran 30,000 O^n, on-C^ der welken zich het Gsrnizoen van Madrid bevond, aienzeifd'n wetT hsd ini'efl'ijen. o -w-i- M o 'S '- -j 'al aï '■'- 'jl: J^ c IJ en o --- o ac - c O o - o -o o tlclingen vsn in bunne eigene F^svens, van de een de;;er OtTicieren hunnen 'v!edsbor,-!er Jonn Pearc l'ir;ffeloos vermoord heen, en deveru-ieteiheid me', wei ke zy onze Landslieden in volle Zee durven aanvallen, en voori-aamlyfe de misdaad die zy zonder eenige de jDinfte sjr.leldipc hebben durven begaan jegens ons Fre gat de Cht/a^eack; wanneer zy dit aiks indenken, «Isn voelen zy zich den asotn van "vlenfcnen ea vrye Amerikanen ocwsardig, zoo zy niet opcntïyk liun- ne vercntwaardiging cvlt zoo veie gev.-eldenaryer. te kennen geven, en hun vsm Kt^öuit om tr wraak over ie nemen. Ingevolge van dien is er eenp-riglyk befjo- len dst v^y de misdaad, onkngs :an ons Fregat tie Chefiipeack begssn befchouiven üi ds lafhartigfle en eetlüosie fchmding van het rfgt der Volken en van de voorregten der onzydigi:eiden tevens als gelykiijan de Bet het asnvsng maken eer vysmlykheden \ap ctn iaot van Groot-Britt., eL 3!smaattejJeien.sllerbyzo-,)derst .gefchikt om onderdrukUendebc-ginfi-len in te voeren tot JU toe onbekend by sile befchjafde Volken en ais een fpel makende met het plengen van het bloed onzer Medeburgeren; eenpsriglyk bedoten dat wy, als vojr- gêBomen fcebDende ons me: de vooribrengfeleD onier eigene Manufckturen ts vergenoegen dic van Groot Brittsnnien vsn nu af aan zullen uitfluiten, en dn ivy -vrywiUig ors geluk en leven ïi'Ilen opofr.ren cni het Gouveriiêment, in deszelfs reatmstige vorderingen om •ene plegiige voldoening voor zoo vele beledigingen leetlsngen, ie onderüeuneneinde'yk eenparig beiiu- «en, üst er etne ki'.py van deze bers.idfla^ing zaigezoa- Aen worden aan den Prc-firijni der Vfreeni''de Sraten, «n dat d-zeive pi::r,li?k z,i wortien geniwkt door middel éer Mieuwspspieren &c. Inbynaialle anciere Grasffchrppen der Vereenigde Staten, zyn er gelskfooriige beflui'en aeroinen. De laatite AmenkasDiche Pspierea nalen er een groot Ijetiil van aan. D I T S C H L A N D. TRlhSl' den loCHober. De bcrig;?n uit Maltha m dit gadeeUe der Adr.nixhe 7ee omvangen, hadden de tydtng '.angeKattdrt de Rng.lfch.n voorremens waren geene neutraliteit te erkennen, e. alle Natiën, d.e L hel^°>if "'°t.V'° *°^den. als Vyande» r2 R ;rr v" J'" "-'' ''-' reeds-verfchei. ^eoe Rusfi.che Schepen opgehragt «ar.n, es tot op ^e vere,}e«,ng der z.ken t.sfchen K usiand e^Èn^.nd onder b.üag gehouden zouden wo.d:n. v" v d "e Ïn^e oL -'"' "'^='""^--rfchy.,yk dnar.ten Tk t;n ^ev T"''' En.elic.en („aar r.en denkt, ten gevolge der bedr-igin^en vpnonMfof Ue gonnen zyn ae Oostenrykrche Vira ene vipg mt-t meer ecioiüö o Q c E 2 T o t: o 5« w ■>- C:! li; -n z-'^ Si CL g "W u O) C -5-3 «J u« n js -i^ 5, o— „„-•' •*s. :r' r^ A ^i --, -^ o -f - .1- Cr", c M o ms!f i~ De» 26 Olicber. De InJenieu'Uitvinder van de Vuurpylen, waarmede men Koppenhsgen inbrand ge- fcho;en heeft, is, van Koppenhf^eo terugkeerende, «■asr hy e.n p^ar dagen onb kend de ultvverVelen zy- ner uitvinding aanfchouwd heeft gehad, den 14. cezer te Woolwich veraronKen, by gelegeodheid d^t hy vao bo'.rd a .- wai wilde komen. Den IJ October. Volgens de laatfte berigten van - Bayonne luoct het. Hoofdkwartier der Armee, onder be--S vel van den Generaal Jjoot, den 24 of op zyn laatst.Sf den 25 dezer t? Pa.npeluoe, de Hoofdftad van Spaansch ^1 Navarra, zyn aangekomen. 'S'S Mi-n fcnat ds Gefchenken welke fCeizer Napoleon aan -lei. Keizer van Uu^lcnd gezonden beeft, op acht mil- - H liuen franken waarde. g S Men fpteekt van eene Expeditie welke Frankryk met o Ruslfnit tegen de Enielfcoe Oost-Indien overlegd zou hebben; doch dit is nog m^iar een gerucht. HOLLAND. -ë UTRECHT den 29 Octah/r. Eit^delyk hebben vvy het geluk, onzen eeiivfdcn Monarch binnen onze mu ren te bezitten. Zvne M-jeteir kwam hier gister avond o en O - -r Q O o t» o ^c lusfchen 6 en 7 uur onvetwagtstzunder eenig gevolg^ De Koning ft-pteasn HoogstdeszHf^ S -^ S c - c 0 o -j tyj d, 3 o 0 -«> Df rSCoitt aan. Paleis, het gewezen Paushuizen af, en bleef "dien '^- 5vond verder incogr.ito ail-enlvk gaf Z. M. gehoor w iS o 5an den lieer Lind-Drost J H. van Lyrden, en den 's I fleer Secretaris Hinlonon die de eer hsdden Hoogst. denzelven met zyne kLin.-t alhie-r geluk te wenfchen^ -■ He.-.en morgen ten 8 u ir kwam h-'t Bsta.lion Gre-Z-g nadiers der G^^rde van Z. M.in groot uniform be nevens het Korps MufikanteT en Pontonnicrsais'medeZ -- een Efcsdron Kurfsfiers in de \apens hiir binnen, en i' 5 bezetten de Wasten aan het P.li'is. Ten 10 uur ver - leende Z. M. aehoor aao den Heer Land-Orost en As, a S fesforen, in ftaaifie, voorafaeg'an doorhunne Bodens ?-"i enz. Vervolce.is aan dt?n Pvs.^d der Gemeenteen Tjfti- tif-Rasd, welken, in zeven K>etzen met derzelver 1 Secrerarisfen voorafgegaan door Deu'-wasrders en Bo- E o deus, in Costuum v?n het Stedhuis nar het Paleis re- S den, alwaar zy door den H tr Land-Orost a;n Z. M. bx OJ N a •O o o w o» o ï3 fir «j "ri - "3 O ^- - -a J* c: Q. !r -o -o O C t- c - -o «- >- 'S o N C o» a jt 'f* 5 1> ie behandelen osn zv tot nn^ t^ "-"""-''"jsi a^n ivj EngelfcheCcmmoüoi', ö,e fn 1'f'"r" f' .'^M ^"^s" voorgefteld. waar.a zy in deze ide ftaBtfie te- bevel voert, leveu,ege'woorLt,Vv."'"' •;-'- rugkeerden, infisb^en w,,iden de V.aggen van den ■»«n, rie van Ttie.t .-.-^r A '-"'':''"^" ^che - \.,v..,r, ►■>^iria. Si:nigagl|senürde ie Ita|l?:r!fche H"iBr.c a fchen kn,, V r "ev-encn, w.rwaarts deiicg^l- pei. Izl oT' ^''^«II-l-^ndoorFranfcheTroe. VEsriui Dcmsroren en he; Scadhuis, tcrwyl het Klokfcenfpel zich 'iet horen. W .S ."5 ■i F 'S at il -^ -^ e; 5-; S - c s C Zvne Majefti'it gaf vervohiens P^ ;e'"Oor aan ^en rie r. v.'! V" ^«"^^^^''^ene Oostentvkfche «h.r.;..;,:;:::^f'•^P^'^t-gt waren, ontüa^en Oaicieren der Hezett.n»;w-arna Hoo-std>rZel.'e meen Rvtuig mtt twee P.arc'-'n hfpannen en Ru-r een kle.n S gevolg, zich rsar het Paleis b^gaf, n elk voorM gebouwd worJt, in de san met allen yver gearh I de onderfcr.e^den Hó-!s. die vo..r de iV)iuis-ers van Z. et Korps ^r cj CJ S r. O c f" 'T^ Wiiie V; aiweftraat. en waar S"^*>^ 1 S irheid wor it, g Ivk ook ssn Q^ Sik<. .5 I Sm sa ?2 t '1

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1