C O U RANT. '-^^,tliii.'r^U^,'^ No. 151' No. 159* MIDDELBURGSCHE^ I w ZATURDAG 180; DEN 31 OCTOBER. I-I 2 2 P z; z P-go tt S C 's S - -ë •-« Q -- O ben zy Op verfcieidene plastfen willen landen, doch - r. .S ,s j; S -> w s ft s a ^2 S 3 c N 'S Oi 07 s D. Het prootst R U S L A N PETERSBURG den %o September. gedeelte der Engelfche Koopvaarder» is aejcr da- gen overhaast van KrooDftnd vertrokken, de=!s h.lt *eeis zelfs ra»ar voor een vierde beladen, Ie RiM hoefc het zelfdepUats gehad. Intusichen ,s oeaanvrssg, door onze Kooplieden «n den Ministervan Buuenland- fche Zaken gedsan betreff.-nde de ïekerne.d des Handels roet Engetnnd, peanrwoord, dot tot nog toe vsn d?n kant van Rusland geei.e aanleiding tot llonng ven den- jelven voorhanden was maar dat in:^n de geiindhi'id «Jer Engelfche Regering op dat ftuk niet weten kon. Er wordt thans een zorgvuldig opzigt over sUe var. bui ten 'stands annkoraende onbekende vreemoen gevoerd. Slechts weinigen verkrygen verlof om in het teind te ko- Dien en dezen ipoeten dan nog van zeer onverdachte getuigfchriften voorzien zyn. Voor het vervolg eek* ler, fchyntmen als eene bepaling ciaaroratrent te zullen moeten in het oog houden dat elke vreemdeling, om in Rusland toegelaten te worden van byzondereAttes- tatienzyns Geboottelands voorzien, zich by den naas- jen Rusfifchen Agent zal moeten aanmelden die als dan daar over aan den Minister der Buitenlandfcbe Betrek kingen berlgt, «n var diens uilfpraak hangt het alsdan af, wien de Agent in voorkomende gevallen Paspoor- len afgeven magof weigeren moet. SPANJE. MADRID den 4 October. De Ambasfadetir van Portugal heeft zich gister naar het Es'ui*al beseven. Zyn gsntsch huis is in ongerustheid en ntérflsgtigheid. Het is zeker, dat de Ministers van Spanjen en Frank, lyk, te Lisfabon,üie Hoofdftad verlaten hebben. De «erfte is reeds te Bansjos aangekomen. Men verneemt te gelyker tyd, dat de Prins-Regent aan de Officieten der Marine, welke in dienst zyn op de uitgeruste en op deTaag verzamelde Schepen veroorloofd heefthunne Kinderen en Huisgenuoteii aan bonrJ te nemen. Ook werden er vele Troepen ingefcbeept. POLEN, DANTZIG den 6 October. Het ifle Regiment Fran, Iche Husfaren heeft een Engelsch Schip bemagtigd ietwelk met Scheeps voorraad bevracht was. Hetzel ve was door ftormte Treyaeenige mylen van hier, op de de Kust geworpen. De Husfaren begaven zich, onaangezien de heftigheid der golven, aanboord, en Jtamen deo Kapitein en bet Scheepsvolk gevangen. 3t -c T= De Graaf van Rysf:-! gaat op het Fregat /^ri?//» v/ederosi naar EngeNnd.** Eenige Engelfch? OScieren hebben by eenen Zilver. '3 fitiit dezer Stid voor eeneibm van eenigeduizend kroo- o -g nen Zilverwerk do;fn jervaardigen het welk den 15 de- S zer mortt geleveid worden. Een Brief uit Noorwegen van den 2? September meUt, S 2 dat te Konsberg meer dan 2000 Engelfchen gevangenen zyn. Het verdient aaigebaaldte worden, dat naar het oor Oi O .5 Z 8 S i2 *i o *-• O "J 'V' 00 -O - M u. ■- -o o iTi. N E ri -z2 c-,1 cc ■-> ai tC 'O -^ G M o o ,- •T3 o* deel vrn alle ilckundigen het geen de Engellchen am Ma?azynen, MateriaalenWerven enz. weegenoraen 5 K o - of vernield hebben, de waarde van de geheele Deenfche a. L, 2 'S °-|ggS2 .S.2 S co Ü.1 K^ a.-j^ ;-. H 4-- Vloot overtreft. A.le pogingen, welke de Engelfchen gedaan hebben, 2 S DID ook elders dan op Seeland vasten voet te erlangen zyn vruchteloos geweest. Aan de Ju'fche Kusten heb' c SP pa Ci O O* zyn telkens afgeflagen.-^ Van hunne onderneming regen S de Noo'^vveegfche Haven Christiaanisnd heeft men thans J het navolgend nader berigt: Het Engelsch Esk:ider,.S w berta?nde uit een Liniefchip een Fregat en een Kotter, onder kommando van den Kapitein Stafford, vertoonde^ S|BS"s'i'£o5 zich den 10 September vuor Christisaufaud. Dienzelf-n den dag bezette de Vyand Flekksroe. Verfcheidene Booten, welken hy om water aan land zond, wtrden door de vfn Christiaanfand afgezondene Suldnten verdre-j» ven, Den II werden de vyandelyke B loten die hetU o. i; o o ■5 -= 5 c -= u t: o e - 5 c u m J o oj c '-j o ,11 S UO DENE MARK E KOPPENGAGEN den i? Oj/«/>«r N. Den 20 dezer eindigt de termyn van 6 weken binnen welken de En ^blfchen zich by de Kapitulatie dezer Stad verbonden lebben gehid om geheel Seeland te ontruimen. Zy •iiaken weiklyk alle toebereidfelen om aan dat beding te voldoen, maar daar het weder in het begin der vol gende week hunne infcheping en vertrek zou kunnen ■hinderlyb zyn, zoo heeft, naar men verneemt. Lord Cathcart den Genera.il Peyraan aangezogtom den termyn der ontruiming nog 12 daj-en te verlengen, Hetwelk echter die Generaal zou afgellagen hebben. Het is meer dan waatfchynlykdat de Engelfche "Vloot deze Wateren niet geheel verlaten zal, en datzy «en genoegzaam aantal Schepen zal agterlaten om See land verder geblokkeerd te houden. Volgens het zeggen van eenige Engelfche Officiers 20U ook het Duiifche Legioen naar Zweden overlle- ien, om dien Bondgenoot Engtlands, in geval van ee nen Oorlog met Rusland, by te liaan. Voor.üister is de Heer Merry, die, eenige Tiren ge leden, bier als Engelsch Ambssfadeur grtfidecrdheeft gehad, in (ieze Stadaarigekomen. Hy is naar Kielbe flemd. Men twyfelt er edner z^er aan, of hy we! Paspoorten daarheen zal kunnen bek»nien- Zaturdag avond, tusfchen 8 en 9 uur, hoorde men nier, naar het fcheen uit bet Zu den eene hevige ka nonoadej wat dateenter geweest mag zyn weet men nog wet. Uit Zweden komen hier vele asn/ierlyke rei?enden aan; onder anderen bevindt zich Zweecfche Aomi taal van Cederllrom thsns binnen onze mur^n. Uit Gothenburg fchryCt men onder drgterkcnin^ van öeni dezer, het geen vol, tDe» c; ^epember kwam hier het Fregat Ariadne, Knpitew. F>>r,i,har m.t den Hertog van Herry u,t Fngeland a,ni het vertrok ech ter fpoed.g van hier om zich naar H. ifm.borK tebege ^tn, waar zich thans de tioning vaa Zweden bevindt. waagden den ingang der Haven te nader\:ndoor öe§ kOfiels van het Limefchip terug gedreven. Den 12 zond Je Vyind de verzekeiiiii, dat hy niet tegen de zich in j— rust houdende inwoners Oorlog voerde, en dat zy naat derzelver verlatene woningen terugkeeren konden; ifoch niemand geloofde hem. Den 13 en 14maakten de vyandelyke ScSiepen jagt op onze Schepen, die bin. nenloopen wilden, doch werden door het vuur onzer Batteryen verdreven. Na dat deVynniden 15 het Fort Flekkeroe in de lucht bad doen fpringen, en daarby een Luitenant en 4 man had verloren verwyd rde hy Z'chzyne Vloot werd daarop met een Liniefchip ver kerkt, en kruiste op nieuw in het gezigt der Haven. Den 27 September zmd de Vyand een Kotter sis Par S lementair ip de Haven, en vorderde de overgave van 6 het Deenfche Liniefchip de overigeOorlogs-Vaartuigen M "g en verlof, cm de Vestingwerken aan de Kusten te be-5 zetten; al feeiwelk afgefiagen werd. Dewyl de Engel- '^3— fche Vloot vervolgens deo ingang der Haven naderde P <u v5 S (levenden haat 5 onzer Kanonneerbooten te gemoet'S S d en na dat er van weerszyden verfcheidene kanjnfcho- S 45 ten gewisfeld waren g ng de vyandelyke Vloot in Zee S j .S "c eu onze Kanonneerbooten kwamen in de Haven terug. -§ O g^ jj De ftandvastige verdediging der Noorwegers, altanshet g n 5 g verband, waarin zy met de overige vertigtingen door "E S 'S geheel de Deenfche Staten gefchiedt is misfchien voor k' t" - een gedeelte te danken aan eene ftoutereize, welke de 7 S Amimnn Graaf H. Wedel-Jnrisberg, in de gevaarlyke -^ Z -^ g- dagen van den Oorlog, met eene Lootsboot uit Noor- Ó^'Z'^ Slj we^en naar Jiitbnd en terug gedaan heeft ten einde S u O -S fc "g bevelen bv den Kroonprins in [lolllein te halen. B X,~ Dtn 17 Octob-r. De Heer Congrave, uitvinder der -^ o -5 '5 nieuwe Brnd-Vi.orpylendieby de Bombarderiug van -S 3 o. 5 2 Kuppenhagen gebruikt werden, is den 4 dezer weder iC S te Lonaen aang^'koraen. (.)p de hoogte van Tex^lleed g J t'^g'^-*: hy in den nagt van den 30 S<'ptcmberd^^n Ichrik--' .5?,° '^'é^- lyken Orkaan. De Kotter, waarop hy zich bevond, o "o 'S .2 is nog het eeniae Schip, het welk van een Konvojv c S 5 .-' o van 36 Schep'-n waar roede de Kott^T zeilde en waar "a js u 5 c j O -o a cc H O -ï •- A-» l^ -^ U! Cï U 5> (C 'a ■o ja •r3 a es V O o\ onder zich vetfc^eiden genomen Deenfche West-lndie- vaarders bevonden in een Engelfche Haven aangeko men. Genie|i*e Heer Congrave was twee dagen ver kleed in Kopp-'nhagen geweest, oinfezi?n, welke ver woestingen zyne nieuwe Biandiligteude Werktuigen aan gerigt hebben. H 5:'«--< 8 O De waarde onzer Vlootwelke de Engelfchen reeds y, -Z .y^ V ten grootften deele hebben weg gevoerd wordt door S ij den .Admiraal Gambier, ineen officieel berigthetwlk Q n a c 0 -o u •M ta -a -0 B n 0 0 0 =i 0 c u to ja -n a a (.3 0 0 r*1 aj 0) -0 S bC w 0 -1 n b. Ta -a c "J 0 ot oj Q «V - -^ r, -irf c E o ^- - hy san zvn Hof heeft overgezonden op 4 Millioenen _2 756.000 Rvksdalers begroot. De afzonderlyke waar- W O i s j?. jf (u :p -^ dering der Schepen is als volgt; Het Linie- Schip Chris- 5 '^<^5'"!J~^-''^'?t5o'^ tiaan UI van 96 llu'ken op 240,000 P.yksd.Nep-^ •n^xfe' ^"l 5 i"!"»:''^'^ tfiunus van 84 op 212,000; de v|er-en-zeventigerso o tJ -^ jq '--'-■ De afzonderlyke waar- J? W gt; Het Linie - Schip Chris- 5 o: JTJ ieder op 186000; de vier-en-zestigersop 169,000; J de Fregiiten v?n 44 (lukken, elk op 970 dL' kleineren, op 60,000; de Brikken, op 40,000HH Rvksd,enz. Een Linie-Schip cp de nieuwe Werf, liet geen byna volbouwd was, en hetwelk de Ei gti- fchen, by gebrek «ao lyd, niet uit elkander t<«bben kun-' cj c n O S- <i> 'S :z

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1