lïl^ll lo. I5i< Igor No* 13B. MIDDELBÜRGSCHE C O U RANT. igifc:i S 't. DONDERDAG 1807 DEN 29 OCTOBER. DENEMARKEN. ^oS«,' s Sw i' g -0 0^ C.) i< -r: S .''-> c sis 2 g eh S i; w 2 s'*:^ -tó^= -5 u ^2 -" - K. '^ItA Z. -- -ca s 3 s 9. s S, Het Spaanfehe Regiment van Lufitanien dat te Per- -'S I 2 g" O - fe -ë 3 a s 4> c z =- c^ a z °S w so O 2 %-£%, - S g .-S!^ ^.- n NOOR D-A M E R I K A. NIEUW-YOH K den 8 Sepf^tiisr. Het Proces vs den Kol Burris eindslyk uitgewezen. Na vry lanae en li. vigt^ debatten heeft de Jury verklasrd, dat er getne fchuid tegen hem was. Zyne Advokaten heb ben by die gelegenheidalles wat de welfprekenheid vermag in werlj gefteld- Daar het volgens de Wotten «jenBcfchuldigden vry ftaat tweederden van de preient zvnde Leden aftekeuren om een Jury temaken. ïoo hebben zyne vrienden met zoo veel yver voor hem ge werktdat dezelve alleen uit aanhangers van Burt was xsanigefteld. V?n het een enid tot het ander in de Vereenigde Sta ten hoort roen niet dan de Oorlogskreet en wraaklust over de heerschzugt ea dwinglandy der Eugelfcheu ter Zee. PORTUGAL. LISSABON den 1 Ottoher. De Prins heeti gelast dat het volgend Decreet zou afgekondigd worden „Aangezien de ftaf;natie die er in de tegenwoordige omltandii;b«den in den Koophandel te Lisfabon plaats ieetien dal de meeste Kooplieden hunne betalingen op oen bepaMden tyd niet hebben kunnen voldoen door dii-n zy de aanwezende ongelegendheden niet h b ben KMnnen voorzien endaar in willende voorzien door •en ini.-del, waar door het crediet der Kooplied'^n in zyn geheel bly'.'t; zoo beveel ik, dat de vervaldag der Wisfelbrieven alleen van dit Land voor den tyd van drie maanden wordt uitgefteld behoudende dieWisfels lunne volle krocht na het verloop vsn dien tyd zoo ten aanzien van den trekker als acceptant en anderen die tiezelven hebben geëndosfeerdnogtans zal het asndie jenen, die, voor die tyd betslen Vi/illen, vry than zulks te doenhun de vrybeid latende om van dat beneicie gebruik te maken. „De Kamer van Commercie, Landbouw, Fabrie- ien en Zeevaart vanditRyk, en deszelfs loebehooren, 2aJ van deze Refointie kennis gegeven worden om de- aelven ten uitvoer te brengen; men zal dezelve aan de Seurs doen aanplakken, en er aan de Regt.rs, en al- oinme waar zulk» noodig is, berigt van geven." Den 4 Octiber. Men heeft de zoo ftraks volgende Brief aan den Raad van Commercie ter kennis toege zonden, om de ongerustheid die algemeen is, tot be iaren te brengen- Te Lisfabon is het ongenoegen algemeen omtrent liet gedrag van den Prins-Regent en het iWioifterie. Men Moest, zegt eenieder, met Frankryk, Spanje en dean dere IWogendheden van hec vaste Land, tegen de Zee fchuimers ééne lyn trekken, alle de Engcifche goede icn en alle de Engelfchen nemen en het Land aoor eene weigering aan deszelfs geheelen ondergang niet ■blootttellenwant het is als een fpreekwoord gewor den, dat een Akte van Verdrag, door eene Mogend- lieid van het vaste Land met Engeland aangegaan zoo *eel is als een Akte van afdand die dezelve doet. Van den anderen kant is de fchrik en angst die men cp alle de Engelfche Kantoren befpeurt, niet minder. Zy verkoopen hunne goederen met den meesten fpoed en tot wet pryszy maar kunnen. De zwakheiden gee re overweging zyn de beide gebreken dieby den Prins Regent in zyne handelingen plaats hebqen, en die men als de voorboden befchouwen kan van de onheilen waar door de Ryken te gronde gaan. Blief aan den Raad van Commercie toegezondem. Den a October 18 17. „De Prins-Regent, onz^ IVJeester,heeft het vertreK •van zyn Hof ann den Ambasf'drur van Z. K. M. en san den Zaakgelastigden vsn Z- M. den Keizer der Fran- Ichen en Koning van Itslien riet kunnen beletten, bv liecft evenwel gegronde hoop, oat hurne afweziüheid Hegts kortftondig zyn zslen dat dez l«e door geene ■v-ypndelykt eden van den kant dier -wee IViogendheden met Welke Z. K, H. in goede vriendfchap, roo als de- xelve tot heden toe zoo gelukkig heef. plaats gehad 2oektte blyven.zal achtervolgd worden. Dit meende Jk u te kennen te moeten j^even." (geteekenc) ARANJO. T A L I E N. VFNETfEN den 8 October. Volgens berigten uit de AdriaiMche Zee. is Miesm jeheel Dalm^:ien te Cai- t?To te Carzola &c. volmaakt rnstip. i^e Inwoners be inn-n zich aan het veiblyf der Franiche Trofp;nre gew, r nen De Franfche Aliuée krygt van tyd lot lyd nieuwe verfterking. Van Co'fu meldt men, (fat dst ÉÜsaJ en de zes an deren, i'oor de Franfchen in zulk een geduchten ftaat o 't- s i; 5; c van dt.f^nfie gerteld ii, dat het de Engelfchen moeije. ™HW«J^^^?i|3g lyk zal vall n iets tegen dezelve te kunn>?n onderne "g J; tl| c 5 men. De Franfche Kapers brengen te Corfu eeae me-J c: "1 <S .:ii, E ni^te Engeliche Pryzen op. ££*'£ï:'|'Sef'|'S|S M öi 't. f c W B •- u CJ -*' ■\i c: K .t:j.2 0 c O. -0 -2; V K t-" -S; 0 ii> 4> n 00 -rj -v. 0 fc;S S -§ ft: -3 c Z - j; U. 0 ja. c: 5 -s? -o :s o. ;s -0 T3 KIEL den 12 October. De Koi^iag van Zweden c £tj laatst een Feest, dat et aanboord van den Engelfchen ooï '""wteS Aomiraal gegeven werd, aangenomen hebbende, zoo-^ T F maaut m^-n by het publiek daar uirop, dat hyby zyne C c'o - aangenomen fystema blyft en zyne Alliantie met Enge- ►^S.v'^SP^ •-' ï-, E c ";-> r- cj .;s- 'S ,S i -*= E'' i ■<•- Cll land niet verbreken zsl; menvoegter bydat er.weed-i: -'-« '1 .13 fche Troepen naar Seeland zullen trekken. Men heeft <ft<HS-^5's55t! co 40 ecj Z w evenwel geen anderen grond tot die tedachte, dsn dat er ten ?weedsch Co'ps te Landscroon byeen trekt en q 5 H -3 S dat er 80 Kanonneerfloepen in die Haven byeen jiggen. g fc 11 i>i ■Ci^ :j O *~-* \m-* «i R, f- tvT n M K GROOT-BB ITTANNIEN. LONDEN den 9 October (^uit de Publiciste Men verzekertdat er bevelen zyn afgegeven om de Deen- ^r q fche Bezittingen in de Indi^'n aantetasten. -^ j Onze Correspondenten melden ons, zegt de Star, g dat wy nog wel eenii^e vuofftanders in Rusland heb--^ S .g ben, doch dat het gros van de Natie tegen ons is; de g Keizer houd vast aan de AMantie die hy met Napoleon <v o s» O C 1 o» -r co 4J (T. 5 2 -^ o o gefloten heeft, en het fchynt niet mogelvk hem voor> f^S ë6.?ic«St"^5^ taar tot het voeren van eenen nieuwen Oorlog overte- P^ !1 i* ^ft S haler daar is zelfs niet meer aan te denken. Men meent te weten, dat de Generaal Bennigfen,, een justificative Memorie, wegens zyne operatien ge durende den 1-atften Veldtogt, in het licht heeft gege ven, waar by by de deroute zyner Armee toefchryft ?.an de Order die hy ontvangen had om Koningsbergen te dekken, en waar in hy van zynen Vorst op cenén- weinig voegenden toon fpreekt. Men zegt dat het die Memorie is, diende Heer Bennigfen naar Petersburg heeft doen opontbieden. F R A N K R Y FONTAINEBLEAÜ den si October. Het isalhiar o zeer levendigzoo door de tegenwoordigheid van het 5 Hof als door deVermaaklykheden die er plaats hebben. %Ci Zyne Majefteit de Keizer heeft 11. Dingsdag op de Har. ten-Jagt geweest. De Koning van Westphalen bevindt ij tv. zich nog hier. Men deckt evenwel niet dat H. H, M, M zich hier lang meer zullen ophouden en tnen maakt «2 Z" ZE zulks op, om dat er dagelyk» vele Lieden naar Parys terug keeren PARYS den ai October. Het Journal des Landes e Z ^3 meldt, dat de Gsneraal Junot, Gouverneur van Parys, q S> tegen half October naar Portugal zal vertrekken. g ca J S Volgers Brieven van Spanje, die in het zelfde Dag- o *1 blad gevonden worden, werden in dat Ryk, vanIruu e^z af tot Salamanca toe, groote toebereidfelen gemaakt-g Cd om te zorgen dat er voor de Franfche Arnée leventmid* «oö< del 'n gevo.iden worden. 'S 'S fe Volgens geruchten, die alomme in het Noorden van a Duitschland loopen zou de Stad Straalfond tot eeneQ»} Vryftad verklaard worden en onderde befchermfng»an Frankryk en den Koning van Westphalen ftaan 2 4> •O n 01 O r^ se £- Ci* 5 S S C s: 5, 'S s O f- O «.i si ïj tij t- j- m te T5 o» (U 5 5S 5J X> TD Sït •;- c c v a» oj •ti 2 O o* o S D o OJ «it jj g jj -a g g -O g S a o c T? at R M -O a OJ 00 pignan ligt, is den 9 van daar naar Spanje vertrokken, g z Dat Corps heeft door zvn goed gedraggedurende de J^ .üZ iwee maanden dat het zelve aldaar in G'irnizoen gele- -a gen heeft, zich de liefde der Militairen en de achting O ]k oi c r5 r3 «J .- v^ «5 c Z 15 o o C f^ R C r, «d "J 2 der Regering verworven. X -J w De HeerKiirdinaal Caprara en zeven Perfani^n van zyn d Z blenu, door het eeten van Champions, in het Bosch Z o- Huis, zyn den Jjden vergiftigd geworden te Pontaine' geplukt: Zyne Eminentie is zeer ziek geweest ei is al g leen het leven verfchuldigd aan de zorgen van den Ge-os B <.- c/l i J5 W neesht-er Paulet wtlke zeer ervaren zynde in dat vak c 'S d' r Kruidkunde en federt |aren bezig met het fi'men B iTel'en van een u imuntend Werk over de Champignons, *o heeft ontdektdit de vergiftige foort die zy gegeten ?-,' te 6 Het Drghlad de J gusbehelst, wesens de thsns badden was de /Iguritus Muscarius. C zoo veel gerucht mkende zaken in Portugal, de vol gpnd:" aanrr'rl'ingen De Monitfur vnn gister heeft tydingen van Lisfa hon ('ier bier bover) medegedeeld. Men zal geien hdhb n d-'t zv vsn en 'at-r datum zyn sis de berigten oio oe rnuere Nieuwjp pieren aangekondigd hebben en j dac z)r ..ciiter nog iiiccs ftci.igis behelzen omifend bei voof PQ - li - C I_ -u c - E?^ re - i. re c; 2 c SS - - -j u o, o Ui o co kd >-i J o o» o( Z a 2 Z CS 0 0 Ut dj 1* a* d "•f a a> a 'i^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1