lio^iï^ ..^11 No. IS!' No. 13^* MIDDELBURGSCHS C O U RANT. ZATURDAG DEN 24 OCTOBER. C 3 -^ c s? r^ -i -r. c e 1 SS s ...J-s 3 o 5 üS .-^ s S^ - ■"SS S. 2 3 c 'S g; 1 c °p-^-S§ g. s ti - o o r- I -^ 2 'f a. «g O e 5'^S S A T U R K V E 'ONSTANTINOPEL den lo Sept^»iber. die nos sitoos by Tenedos 7-. S i-: txJ .r- ^j fy or' C E SS O» .N3 o c c o ZÏ c ^-' o "3 DeEn- onzen kant enannmerke en -^ -S eelfchi Vloot. ^.- ..-r. - - en n« onlangs dooreten Adn.irr.1 Collinswood verft.rkt 5s, bedraagt federt .9 UnierchrpenV^n k™ de verdedieingstniddelen der D»rdane!,e fJk vermeerderd die Zeeënpte i< tlisns door gefpsnn le.enen gefloten er n,en heeft ve:fcheidene Kanonneer booten derwaarts afgezonden. 1 T A L I E N. rcAPELS den tp September. Van yi?rt//^<« wordt «meld, dat het Garnizoen op dat Eiland tb-^n? zeer gering i«en dat de Engefchen nlle de Troepen diezy jnisfen korden, naar Egypten hebben doen trekken. Volpens die telfde borigren hadden ce Engelfchen te Hofette van den knnt det Turken een zwnar Verlies ge- lipd; er !=g in de Haven dier Sisd niet meer dan één 'Engelsch Llniefchip en één enkel Pre?st. DENEMARKEN. KOPPENHAGEN den loOlloher. Degemeenrdisp met de nnastbygelegene Eilanden is ihsr.s op nieuw ook vanden kant d'erEngelfcken sfgefneden, en de berlgten die wy ontvangen ofmededeelen kunnen, moeten dus den cm wegnemen over Zweden. Binnen kort ïsl waarfchyn- lyk onze toeftand bêflist zyn daar de Engeifchen hun ne toebereidfelen zoo verrehebben voortgezet, dat zy waarfchyrlyk Vmnen weinige drgen zullen kunnen ver trekken. Er zyn zelfs reeds in het geheim onderhan -delingen geopend, om, ter fnellerinfcbeping, een door- togt door de Stad te verlenen. 7,y geven voor, dat zy, inzonderheid ter aanzien der KcVsllerie drie dagen 70'jden winnen, byaldien n:sr. hun wilde toegaan door de Stad te trekken, en over den Holm en deTol-Kan- toren fcheep te gaan. Dit verzoek is, gelyk men weet afgeflagen; doch daarentegen aangeboden toetebten ,dat de Engelfche Kavallerie door de Westerpoort binnen trekke, om zich regtflfeeks nasr den kant van Lange- toe te begevenen aldaar fcheep genomen te worden. Vsn de Schepen zyn reeds eenige vooruit weg gezon. den, ea men heeft zelfs de tyding, dat een Fregat en vyf met onzen buit beladen Transportfchepen aan de .Oostelyke Kust vsn Le.'foe verongelukt en datflechts ■weinige v?.n het Scheepsvolk gered zyn. OffChoon men als nog niet wete of het verongelukt Fregat een Engelsch of een Deenseh zyn kan ir.en zich niet ont houden, rlleenlyk fpyt te gevoelen over het omkomen dier ongelukkigen die de Schepen aan boord voerden. Ondi^rtusfchen is het, met dit alles, nogniet zeker be kend op welk eenen voet de Engelfcben onze weg te T?oeren Vloot in bezit zullen houden. Volgens de En gelfche Nieuwspapieren wordt ly zelfs tegenwoordig niet als verovering befchouwd, en opdien grond de ge wone prysgelden geweigerd. Een Havens der Oosterfykfche Motfrchie tot eene verz melplaats van allerlei Vlaggen wilde maken, zoofchyn: -y het toch datde bel^dipendehaadelingen der En?elfch5 C Oorlopfchepen in de Adriaiifche Zee aan oize Vlaggen r gedaan en het blokkeren van Triest en Finme onzen Monarch tot den beflisfenden flap zuMen brengen om bC O, bc O -S 3 t: <u O) o* .- -ï - S .5 byaldien de Engelfcben hunne hjndelwyze niet verande "v 'S c 'w ren zyne Havens voor hen ts zullen fluitjn. De be- r fc t; i^ bngens van ons Hof worden thans in Pafys gedeeltslyk door den Groot-Vorst van Wurzburg waargenomen g--§ en men verwacht binnen kott, dat de Onderbandelin- gen over Braunau alsmede de fchadevergoeding voor g de kosten die het Franfche Gouvernement heeft moe- ten maken, wegens het niet ontruimen van Csttaro '5 etrstdasgs tot een gewcnscht einde zullen komen. In-^ 2 dien men aan de loOpende geruchten geloof wiWe (laan, fq ^S S zouden Beijeren de fchadevergoeding dier onkosten die op 17 Miüioenen Livres berekend worden, op zich f; nemen en dL»r voor eene sanmerkelyke aanv.'inst van^^ g-^ o Grondgebied op de andere zyde van de Inn verkrygen.^ Z S S g b> Het Grondgebied van den Groot-Vorst ven Wurzburg, 5 S E Z za! ook zeker aanzietilyk vermeerderd word;n. 2 De Storm van den 30 September, besfi niet aiieerf'^^'^ S in dezeHocfdfiad, maardoor degeheele Provincie veel o. e 2 S Z w fchade aangerigt. In Mora vie zyn op fommige pisat f.-B zelfs Huizen cmverre gewaaid. Het heugde de oud-"j fte Lieden riet immer een zoodanigen Orcaan bygSc woond te hebben. LUBECK den lo Ccrober. wegen ontvangt men in deze Koopftad, voor we'ke, - 3 i; o c o *- »-. --^ f-* n c f -n ILt n E aS o ■o o e .0 Cl: ■T3 os C r- 2 1^ s T '%t -5 o 'S c r Eï? 3^ Langs onderfcheider.e=f= toq c^^^ c - w S 5 V, CLCt-i—'^- ces c «f p> f. A g w K£ S kI 5^ 5f c f"^ c 2 -a t. e- Q X k Fs s- ter /,ee zyn overgeoieven bengten omtrent den toeiiand der drie Noordfcbe Hoven. By dat van Petersburg is eene verandering voor?evallendi? als de laatfte (lig - voót de Engelfche belangen nlaaar befchouwd wordt; het is diewelken den Graaf van Pcmanzow aan het hoofd van het Depar:ement der Buitenlandfche Taken gebragt hseft. Deze benoeming is het cerïle bewys, dat de Engelfche party te Petersburg al haren invloed ------------------------------------------- verloren heeft; want de Heer van Rominzow isin hsat by de Engelfcben, die hem niet vergeven kunnen,dat hy alles heeft aangewend, om het voor Rusland zoo S'&f^ nadeelig en voor Engeland zoo gundig Tractaat van 3^ Koophandel niet te doen vernieuwen. Men verneemt Sjd voorts, dst de nieuweAmbasfadcur in Rusland, Lord g Le-.vifoD Gower, op zyne terugroeping heeft asngedron-«i gen, als hebbende Keizer Alexander, van het oogen-"§5^ S blik af aan, dat hy Ei;gelands gedrag jegens Denemar--^l S ken vernomen had, geweigerd Lord Gower aan zyn «o'S o Hof te ontvangen. Ten aanzien der denkwyze van 9 K Zyne Zweedfche Prlajeflelt bevestigt het zich niet al- -g •- - leendat fcy de handelwyzï der Engelfcben hoogelyk o 2 ca i- tE a V i; CU c o o T^ JC CL o - \J Q IS va heeft ïfgekeurd, maar ook, dat er tusfchen dien Vorst 03^ b- - :n ander gedeelte der Engelfche Transport-Vloot 1 en de Engelfche Bevelhebbers in de Oost-Zee fware'f'^.-s -'^'^ n bier weggezeild; r.aarmen zegt, om levensmid-j gefchillen zyn gerezen; hebbende de Koning verfchei-S "E 5 S 2 U'^ "S S dene brieven, in de nadrukkelykfle bewoordingen ver-s e "S c S vat, aan den Generaal Gambier gefchreven en deze op - o delen te vcrfchaffen ran de Engelfche Oorlogfchepen die in de Oostzee en elders kruisfen. Alleondernemin'- gen, welke deze tegen de Eilanden en andere punten der Decnfche Staten gewaagd hebben, zyn mislukthet Eiland Comholm, hetwelk men waande, dat veroverd was, heeft zich tepen eene op hetzelve beproefde lan ding weten te verdedigen. Een nog ernftiger aanval, dien de Engelfcben op de Kusten van Noorwegen ge daan hebben is nog nadeeliger voor hun uitgevallen. Zy hadden n^melyk gepoogd de Vesting Christiaanfand en de aldfsr liggende Schepen rebemagtigen, en reeds wer- kelyk het kleine Fort Flekkerne bemeesterd en vernield; doch zyn in het voortzetten dier onderneming door het aan land gebragte gefchut van een onzer Oorlogfchepen zoodanig geteisterd dat zy twee Liniefchepen Leferi' ee en Spencer, op het flecptouw hebben moeten weg voeren; federt verzekert mendat de Engelfcben 14 deels Oorlogs-deels Transport-Schepen naar Noorwegen gezonden hebben. Voor het ivrrige fchynt de Vyand de aanfiarnde aankomst van een gedeelte onzer Armee uit het Holfleinfche, op het naburig eiland Fuhnen leeds vernomen te hebben",- ten minden zyn zeer velen zyner Troepen naar Corfoer en aan andere punten aan den grooien Belt gemnrcheerd. KIEL den 12 ORober. Volgens berigten uit Enge- -land, is de Heer Merry meteenen byzonderen last naar Dcnemarkeu gezonden. Tot nog toe is hy alhier niet aangekomen ook beeft men uit Seeland geene tydin- gen van zyn arrivement. In allen gevallen zal zyne zen ding vruchteloos zyn, daar hy door on» Hof niet ont- .tangen zal worden. duitsChland. TV'EENEN den 7 OMir, Hoe gaarn ons Hof de ■- Q -* r- C s- S .-V U -^ <3* 'S o t. O" >- 21 u ^cat3— derdanen als vyanden behandelen zou. Uit deze be. O 'S zi o 3 ciy 2*'S C^-'i rigten zoo men moeten opmaken dat Z. Zweedfche £^3 -^ Mafefleit ten laatfté de party van Frankryk en van Rus-I •^'sgSs^^'^g^il'S-oMi? land zou omhelzen zoo men niet ter zelfJer tyd ver 1 -S "S. C tii O ,- S fe 3 o a> g o -^ U c zyne beurt den Koning gedreigd dat hy deszelfs On- S eu o nomen had, dat een Zweedsch Fregat twee Vreemde lingen, wier tegenwoordigheid eene gansch tegenover- gefielde denkwyze fchynt aantekondigen van Memel naar Karlskroon bsd overgevoerd. 2 J* ALTONA den 12 October, Van A'«>/verneemt men. dat het Hoofdkwartier van daar naar Odenfeeop het E t^ Eiland Fuhnen ver'egd za! worden; als ook, dat de-s~ Generaal Castenskiold uit Seeland, inhet Hoofdkwar tier verwacht werd. n c ■5 «J I t.. to O 5 -O -T" -^ O P öi 00 u t: Q j ►r -=* tz CS 5 g M -t: c Q> O) K N. <y ITTANNIEN. vg-êo:»; Laatstleden Maandag it'S - 8 - - - ja: -a •- es G R O O T-B R LONDEN den 5 OEtaber er een Kabinets^Raad gehoudenwaarin men verfchei- S 5 dene uren lang gedelibereerd heeft, omtrent het verfchll^ dat er'tusfchen ons Gouvernement en de Verëenigde Staten is. Het voorname ftuk waarovsrmen bezig ge- c weest is, was het antwoord dat men op de Memorie van-o den Heer Monrcë te geven had, en het overige der Zit* g ting is befleed geworden met Deliberatien omtrent de'H^'S maatregelen die er dierden genomen te worden na hete p S Decreet in Hollard genomen om voor ons alle Havenss van dst Ryk te Ouiten. Men verzekert, dat alle de(ai^c.M 5 Havens van Europa, danr Frankryk eenigen invloed op beeft, in (laat van blokkade zullen geöeld worden, ea d»t er geen Schip zalmogenbinnenloopen ten zyhetzej» ve met een Engelsch Paspoort voorzieti i», -3 3 o <u -c r^ Vr-^ .E r: o o t^ o, C .Q o-a O S SS o BJC._ P P B *fc^ <o o re o O - cr IJ - 1= s: 3 2 M-S

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1