Imiddelburgsche w ■N' 135. C O U RANT. i^ff^^i' No. 151- 07 I I i|| /.^-^^ %--*«ft5*i.. DONDERDAG 1807 DEN 22 OCTOBER- 'Philadelphia den .4 ^"g"-''"^- V^ V'^ ^a «i -" i tó< I .E s S o re 5 a ^•- ■'ie def VEDD I?- Eg, c lililsiv^i iAr;i^,- -. f dea Ywr Ko!!i!j' sryifc; zeogii 85 f-, •<3 o £02 w a co-:ï .y r, Sf -ir -! 2 6-^ ti. o o o "-* r^ a» I K A. Vier-etitwititig odeè,ii J e toi.:. \m,-:\ Ike ac:4 Dan TG:;.j: »n geb'!' id en vjjr V!ii iaad t!3 artetnei;,:', erenh:':. n:'et,;'f in e» in::"; :n! /p& l/US'.VOCl e^v.'üM-' len v.-:- i gtr,f, isheiJ, t: 5' ooraoeii ORN. id •hteniti''"! n Ns'*" i E NTS' .jtamsn:-'' N O O R D-A M E B ip.nvYORK. den 51 /lugu^J"'- In uiteerune Kanonnee^floepen leé«en er :omen u.tgeru te door een Lu.- th.ns in onze ^°\J.^:^^'''^^^^ en die Flo-tiile ft.at .enant f^ c^'dore Roger,d.e naar r.^'^^l rontat ,e venrekken, om aldaar het Fregat Wash.Dgtonfta te V r ,^j,,, Men zegt, ^'''T^'unitfc op .>apeltnoet gezet worden de •i"."n et t bLoodi^d Houtwerk zyn reeds Gnt, Utfg in gereedheid gebr.gt. ZOO dat heudve welara DeTecrSng wordt met fpoed doorgezeteene tae- „i,ie otd. Matroozen hebben reeds dienst geootnea. Prefideut zyner verlcheidene ProciamatieD afgekond^ga, cL den geest de Nnie optew^kkeren en ,ngevo ged. 3KHevanhetCon.res van den .4 February dezes Jaars cene werving van 60,000 noan te doen. NAPELS del 25'i^?'^'"*^^ Brieven ..n SUilien melden ens dat de Hospitalen van MesGna met Engel- Se gek we tft en gevuld zy«, die men van EgyP^e.eeft over/evoerd, waar zy in hunne pogingen zeer ongeluk g geflaagd 'zyn. Men zegt dat de Ptinfes Dochter .an Konmg Ferdinand en Echtgenoote vr.n deu Kroon- prir.s van Sardinieo z>ch reeds heeft ingefcheept op hei Siciliaar.fche Schip rArchimede. Eene Engelfche Corvet, van 18 ft ukken met een aanmetkelyke lading Granen van Mesf.na v«';okken is op de hoogte van het Eiland Paxos, dooi de Fianice Kaper Ie f'eloce genomen. VENETIEN den ap September. Men heeft alnier vry ftellige berigteo omtrent het misverftand dat er tus- fchen de Engeifchen en Rusfen plaats heeft. Toen de Kusfen eenige dagen geleden in onze Haven zocntente landen haastten de Engeifchen zich om onder zeil re gaan en waren weldra vertrokken. Een hunner Fregat ten bleef altyd op eencn zekeren afftand om de bewe gingen van het Rusfisch Eskader te kunnen gadeflaan. De Troepen die men bier aan land gezet heeft, hebben bevel ontvangen om hunne route riet voorttezetten msar te Padua de 3 4 4000 man Ru-fen, die nog te Corfu zyn afiew'chteu. Men zegt, dat de Engel fchen het Eiland Corfu thans geblokkeerd houden en de Rusfen niet willen doen doortrekken. Wat het Rus fisch Eskader betreft, dat zich te Venetien bevinüc, het fchynt zeker dat hetzelve aldaar zsl overwinteren d!ar hetzelve niet dan met gevaar naar Zee zou kunnen f fteken, zoo lang de verfchiUlentusfchen de beide Gouver nementen niet vereffend zyn. Den I October. lu onze Stads Courant vindt men 'cndar het artikel van Corfu den i Septemberhet vol gende ftuk Uit naam van Z. M. den Keizer der Franfcben en Ko ning van hallen Napoleon L Provifioneele Oiganifatie van het Gouverne' ment der 7 Ei'.anden. „De Republiek der 7 Eilanden maakt een gedeelte riitder van het Franfche Ryk af hankelyke Staten. De Bewoners der 7 Eilanden zyn Onderdanen van den Kei zer der Franfchen en Koning van Italien. Zy voeren tie Rykswapenen en Vanen. Alle de Steden die van de Republiek der 7 Eilanden afhangen, zullen provifio- r.eel deze organifatie behouden. De Eerdienst van de onderfcheidene gezindheden is vry doch de Griekfche Godsdienst zal de heerfchende zyn. De Regibanken zullen, zoo als voorheen plaats had, uirfpraak doen in Criminele, Correctionele Burgerlyke en andere zaken. De Wetten en andere akten van Regten zullen in hunne voile kracht blyven. De Senast zal tot nader order in het nitoeffenen zyner functien hlyven «oortuaan. Eene Deputatie van vyf Leden uit den Senaat, zal ieder Maan dag en Donderdag byeen komen, om aan den Gouver Deur hare werkzaamheden te vertoonen en hem v.jor teflellen wat zy vermeend voor het algemeene welzyn dienftig te zyn. De Senaat moet alle Decreten en Deli beratien door den Gouverneur-Generasldoen goedkeuren uit naam van Z. M. den Keizer en Koning, zullende de selven zonder die goedkeuring van geen kracht zyn. De Staats-Secretarisfen zullen drie in getal zyn. De Heer Soroina zal het Deprtement van Finantie hebben, de Heer Flamburiari heeft het toezigt der Binnenl-ndfche Zaken, en dr Heer Garazm heeft her Departement van Juftitie en Politte. De post van Staats-Secretaris van het Deparumeat van Buitenlacdfche Zaken, is afge- fchaft. De Gouver.ieur-Geeersalzsl een byzondereoRsad-= hebben, cien hy zoo dikwyls hem soeddunkt zal doen - bytenkomen- Dezelve zal uit de drie St:-ats-Secretansfen 5' en den Pr<rfiaent ^an den Senaat beftr.au. De Generaal :-' a Csfütno, die de Troepen kcmmandeert, is gelast met to o QJ t_ •:t <j alles wat tot het Militaire betrekking heeft. Men zal aan den Gouverneur-Generaa! een Staat ter'hand (lellen van alle Magazynenen Tan alle Goede ren zonder onderfcheid, zoo losfe als vaste, die door -S de Trotpen van Z. M. den Keizer van Rusland zyn c= 5 overgeleverd. Insgeiyks zal hem een Staat worden o 5 j, 4^ vergeleverd van alle de fommen, die het Gouvernement der; Eilanden te vorderen, door zyne Exc. d^n Mi 5 r.ister Plenipotentirris Monceoigo uitnaam van Z. M. u; j; den Keizer van Rusland. g >>-a "3 De Troepen die in foldy van het iegenwoordig Gou .g ver'nement ftaan, zullen op den ouden voet blyven en s ti "g tot nader order dezelfde betaling blyven houden. De o J "l Albaniërs, die in Rusfifchen dienst waren zyn afge- u dankt, en gaan n dien van Frankryk over: zy zullen J door het Gouvernement der 7 Eilanden betaald warden S g en zullen over de onderlcbeidene Eilanden verdeeld t^ E worden. Alle de op de 7 Eilanden georganifeerde Troe- -g pen zullen geene orders vermogen te ontvangen dan van den Gouverneur of van een Franfchen Komman-^ dant. j o <„-< zer en Koning afleggen en zullen zweren van met de j: Franfche Troepen, waar van zy een gedeebe uitmaken, 5 -^ -^ tegen alle de vysnden van het Frinlche Ryk te zullen g =5 a cp:rekken. De Staf der Albaniërs za! proriGoneel te- Corfu tefideren. Men zal uit hun een Compagnie aan werven die in de Garde van het Gouvernement zal ingelyfd worden: daarenboven zullen er twee Compag. nien van ieder Corps der Albaniërs by ieder Frsnsch Regi ment gevoegd woiéen om als Berg-Jagers dienst te doen. „Deze Ordonnantie zal aan de Leden van den Senaat ter kennis worden overgeleverd, ten einde dezelve van dendagder Publikatieaf, inalleopzigren worde nageko men. De Gouverneur zal eeneCopie van dezelve eerbie- diglyk aan Z. M. den Keizer en Koning aanbieden. (was gei.) CÉSAR BERTHIER Ger.eraalen- Chef, Couverneur-Generaalvan Cor' fu in onderhoorige Landen. GROOT-BR ITT ANNIE N, LONDEN den i OOober. Volgens berigte men van de Ant'Ues bekomen heeft o C f- «tl-T^ B i^ - V c - r^ - a - OK',-, f ei o <t: cj to *aC CL a i- &- - c s^ c -o X» o o w f, «i r ti-t: o jj >-^ 5 -..ï 2 c: -;- -■ -a c va 5 S S -^ g :-^ a 1 tjouverneur ot van een nonn-ucu 11. ui ■.<-.>-c; - v, C p - - - Zy zullen den Eed van trouw aan Z. M. den Kei- -i.'C-i^l S ""a: - L'^,,ir.n ofl^.iuon pn 7nll("n zweren van met de .c S e U t- ii o. c :Ci- - a 1- i- O -: a. a i. o. 'S. o o o r U w c I.. H die en aan wier echtheid men niet twyfelen kan, had de Chicester van 44 ftuk-3 c O. o ken op den 29 ]uly eene onderneming opBaracon, ee." S ne Stad op het Eiland Cuba gelegen, gedaan met oog- merk om de nvee Oost-Indifche Schepen, die kort ge- leden genomen waren te hernemen en om de Kapers,^ die doorgaans in die Haven eene fchuilplaats zoeken a te vernielen. Een Kapitein, twee Ouder-Officierea en honderd man van het ppfte Regiment zetteden voet aan c landdoch zy werden allen of afgemaakt of gevangen c genomen; het Schip zelf is niet dan metgroote moeite ontkomen, bet was van alle k»nten lek ,en het was door ,g de kogels van twee Batteryen waarop de Franfche Vlag g woei, als doorboord. 1 Het is in de da^d aan de Franfchen dat menden weer- ■v ftand toefchryf;, die onze Troepen te Baracao ontmoet hebben, en het zyn de Franfchen die uit Europa geko- S menjof van St. Dotningo geëmigreerd zyn, die de Ka-- pers waarmede die ftreken als bezaaid zyn uitrusten,-^ Het is opmerkelyk, dat slles wat wy fints eenigen tyd^ tegin de Spanjaarden ondernemen tot ons nadeel uu^ g loopt. 5 S 2 Men heed den Graaf van Benttnck niet vergund naar q s ^1 eene der Hollandfche Havens overiefteken i dit doet ^3 -^'p vreezen dat de Konint; van Holland de Decrerendoox a; on -S hem genomen, en die voor onzen Handel zoo nadeelig zyn ten (Irikften zal doen uitvoeren. Sints eenige dagen is het in Zee niet te houden. De Kanaal-Vloot, die hare (htie voor Brest had willen-^ hernemen, is genoodzaakt geweest teTorbay binnen te loopec. Om zich te wreken over den tegenfpoed die wy in den Paracuay gehad hebben laren de Miniaeriëlc Dag. S blacenzich over den Kapitein-Generaal Santiago Liniers st »- o C> -o c O >-■ C Va 1 fr. 3 0 2°"° -c c=: c -o c ~- "5 e ex 5J j5 td "S c 3 o o t Sï P- r- a. o a S) s u -a ti2 Ic O c o ca "5 "3 C/i 3 te w ,0 o •o ■- c BS 4^ d. U CL, O -J -'. Wï u> H C s H ,iL to K c c <b cï -t:; I- o ^- --^ o v\ --- ■}-' r: i ■Si Of C =i '- 4» S c» 5-2 o» r^ ^-1 o. O J o 3 oi t Cl- s .2 '-'. -^ C die aioaar het bevel voerde, cp eene vry onbcfchofte Z. Z B i wyze uit: zv zeggen „dat hy een man van niatj i' S 5 j; o* o w; oj 5 tJ C o IJ c g 2 M tu S tl-. V. r.-^ 5 --^ 0-5 - o o rs. o een Pasty-bakker, wiens Vadn hetzelfde beroep deed, -j - en dat hy naat Amerika gegaan is alleen om de Econo- 2 ik S -^ S c Doch fchelden bewyst \m„i 7, hM y^. P^. P^ >-^, miiche Soupen inievoeren" Doch fchelden bew ;iete. en fehoon de Heer Liniers onzen vriend nietzy, ■00 is net nogtsns genoegzaam dat hy in het Jaar 58 ,£eDö:ea is u Kiott, eeue Stad vso Poncü, vsa Oa-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1