Mo. 151' No; 134. I^IDDELBUP.GSCHE ,f C O U RANT. •i ^1^ b i ir s '*f*''^-^^; D N G S D A e DEN 50 OCTOBER. o g s k e - Si - o c u ëS o - -^ e tó -° r o o gr s O - ctf c '•"=61 u' u -'eé-'^'i: --r"'' - o S? Q .5 -o ?- n o •^-v 'c PL 3 '- o* V- c» - T3 fsj 01 O E R I K A. St Do N O O R D-A M ••4vTTEUW YORK den 18 /i.ugu;tus. \in Pe,rtilóe .er.e!..en; doch ceze onrk..m het ge- pn iT-eft vee! mer.fchcn doen oir.brsngen. ""iV d H.vl^h isdep p Ju,y U.een bevOp.bliek ,..,011 slle Goederen in het Tolhuis te onoerzoe- f? Jn' de EnseTche onder de^elven nsntehonden. fc o?der werd 00. on-erwyid voWoerd. Dezeifde S're.^eten, welke in Europn tegen de Enfielfche -oe- feren g.^no-nen worden, fthynen nu ooU in «lie deWe?t Indifche Koloniën tegen: Mogendheden,■- met Engeland io Oorlog zynd;?, te zullen plaats -hebben. ITALIË r-I. T^cU.AAN den 2& September. Dè eehige punten, I5e in Europa's Zuidelvke Zeeën no? "oor eenen aan- Jl bloot ftr,sn. zyn de Turkfche Eilanden in den Ar- Pijghirel; dccb het 15 wsarfbhyrlyk dat de Ergellchen Ie krpchten die zy derwaarts nog zoaden kunnen af- 'zenden liever befleden Zullen tot het doorzetten hiin- ièr ZTpeé\w in Egypten welke zy niet fc-iynsp te ViUen opgeven, in weerwil der geringe wa.richynlyk. #,d di- hun overgebleven is om daarin te zullen lia- fien Eene nieuwe poging, die zy "ngewendhebben oin'met de M-meiukken van Opp.^r-Egypten in verbin tenis te treden, i.' wederom niis:iiki, en de verfter- Jiinfen uit Siciiien en Ms rha opontboden hebben hen -fUeenlyk in ibat gefield 0>n zich tot oog toe te Alexan «irien te handhavcc. o «i> tJ5 il •-• da: het d? 'vü Tsniiwen Koüing's, dst, indien de Stad ;s in 'sVyands hsnden nfoete komen (dit God verhoede,y C gy eerst de Vloot moet verbrend^nterwvl Z, M.slzoo ven twee kwsden het bette kiest, want het i;'.v»adv:n 'S zyne Vloot zelve in brsnd relieken, is verre weg min- 5;.., der, dsn dezelve in's Vyands handen te zien." Na het - g overwinnen van vele zwarigheden, om de vyandelyke S O Kruisf.rs te ontgsan Itwfiil Steffjns op Seeland. Hy e wsf reeds Koppenh?gen tot op anderhalve inyl gena derd toen hy niettegenftacnde zyne verkleeding door 2 aj w eene vy«ndelyke Pstrouille werd opgeligt, en naar hot o K '9 •o 5 ia -o ra H ;j "i-s EI w t» "3 B o r o .0 a> J2 Moofdkwariier ^ebragt; hy had center den tyd geh^d om zyne depêches te vernielen. Hy Wcrd gehoord en op her rneei-mslen herhaald atitwoord van den inhond S - e o 00 Z r r s i ■S1 Sisj fi - ^',1 zynes Briefs niet t9 willen zej^sen dreigde men hem 5 met de Pynbank. Hiertoe liet men het echter rietko-^ V, men, doch Zond hem ns'r een dorlogfchip, waar men geene middelen onbeproefd liet, om hem zyn ee.i en o S o pligt te doen vergeten n Men weet thrns ook dst deEngelfche Zee-GfScier, /^-^ die in den voorleden Winter met zyn ontredderdfchip te Koppenhsgen den vriendelykfien onderflanJ genoor, c -^ en tnans die hulp verjeldt door de als toen verkregene g S ^^t^ Z kennis te bezifen, om ou/e Werven te beter uiiteplun cj '5 'deren, de Kap.tein Dunba' i5, Overhetalcemeen klapgt z 5 men meer over de Officieren der En?e!fche Zeemagt, -»? g C "51 tZ V *U n o g Je o r! 2 c - Si 41 -, ■- -^ i= c c u V -J U >- J J C jj ,<J -"= dan over die der Lsridtroepen. De B jmmen die van de Zeezyde in de Srad geworpen en van welken fom-— S.S a val van [aaten, ;(CJ0- in bin» IGHE. D E N E M A R K E N. KIEL den 6 Offli-'r. In het Oeenfche Dagblad f een!irindD«f)fMtf^.^<^nin d-nJarei8o7, net wdk on last i- 'vsn deFegerirg wordt uitgegeven vindtmen het navol- .er,JSii!l(. eenige byzonderh den sanj'Eande den toe- land van de Deenfche Monarchie 200 wel tot de voor- cdene ris tegenwoordijie tycsomftan.'iiiheden. Het Joofdzaaklyke komt hier op neerfCoppenhagen heeft jekapituleerd. DeVlom.isden Engelfchen overgele "^erd. De Csg is gefchied. Hoe gevoelig zy ook zyn jDO'^e, zoo heeft de Deenfche' Monarchie in verlopen' ïyden nog grooter ongelukken oirdervonden en tenoven gekomen. ïn welk een toeiiand was dat Land onder Erik Ejefod 'Vfl amfrden sden Erik Menved en on- "der Wa'ldemnr den 3den en de Koningin Margsreth;,? JWelke tyden beleefce men infde jaren i6s6, 27, 43 Itn 44.? Hoe groot wasdeVlootin 1727* negen Sche- 'yen van Linie, wrar van twee niet eens Zee konden 'fcoawen. Hoe groot was dezelve in 1733, toen wy 'xiiet eens de noodigeWagtfchepen hsddec? Waar onze ^ysderen.redding vonden, zullen wy die ook kunnen vinden, en even als zyons eeri^iaai over eene geluk kige uitkomrtkunnen verblyden. Door koene moed zich /;zel-'en opofferende, trouw en fmncvistigheid en nim- ;nier uirgedoofc'e liefde tot den Koningen bet Vaderland 'liebben onze Vaderen het verlorene weder herkregen pn door bloedige gevegien veder nieuwe voorceelen Viehssld. De moed kürrt met d^e zwarigheden, en de ■Vaderlandsliefde ontvlamt des te fterk-er als het Vader land lydt, en zoo mogen de volfjerde trekken, waar •van de waarheid oncwyfelbsar isden Vyand afichilde- len ESP wicrs roolrugfge woede men wel eeoefcnoo. 71e l'rovintie v?.n Denemarken niet heeft kunnen onirek Iten iTiüsr by de bev-gtiging van wien, onze moed «rouw, fiandvasti^he den Vsderlscdslicidebepioefd zul len woröen." Den 7 OQcLer. l'eeds herhaalde malen gewag ge- _I!?5nkt van eenen Olïïcier, dir gedurende de beie»;eripg ■ran Koppenhagen dO' r onzen Kroonprins derwaarts ge- ,,;zonrien we-d, met ftellige bevelen om de Vloot in ''tmnd te fteken veeleer dan haar in 'sVyfnds handen ^cverteleveren en die, op zvn togto^geluükiglyk in ^e magt der Erjelfchen gevalkn, coo-h-n op d< fcb?n ^-delvkOe w^ze behandeld werd. om hem Zyn geheim te ^^ntrukken. Van deze sebeurtenis'leeft men thans nader 'net ravolccnde vernomfn. In het midden vnn de maand ,,^Au-us',us werd de Ee-t^eLuitenant Su-fF ns ««n aen Gene ^;^lsal Peymann afgezonden me; een' Brief van den Kroon P'ins, van den volgenden inhoud: Hoeor.sangenaam .■■my de gedachte is van dt inojieiykheid dat Kopp nha g^fen aan aen Vysnd zouoc kunne overti'^an, enloeviei migen niet gefprongen zyn heeft men by onderzoek 'r^ bevonden gedecitelykeenelading van glasfcherven tebe f D U I T SC HL A N D. 'DRESDEN den a OSoker. Sedert esnige w?'r?n -------- hebben vtrfcheidene DorpGemeenteh in de omftreken van Hal'e, ter oor'zfike van deagterftallige Con'ribuiien die nu allen af^edsan moeten worden, Exer^Uiie-Troe- pen bekomen. De Stad Halie zelve, noet boven de reeds opgebragte contributie, nog isooc Daalders op- ----- brenpen. WEENEN den 5 ORober. Men heefcin deze Hoofd- ftid detydirg, dat Z. M. de Keizer te Saltzburgaange-o Si, m komeb is, en van daardoor Opper-Oosienryk herwaarts c terug zal keren. S Men weet thans de oorzsakwasrom de Keizer den S "E n b'jitensjewonen Britfchen Gezant, Lord Perabrocke g g met een kostbaar gefchenk begiftigd heeft. Die Lord Ji o was door zyn Hof gelast, om aan het onze den twee^ ,,5^ den termyn te betalen der Subfid-'en welken Engeland 'S m ;g krachtens het Traktaatdst den ongelukkigen Oorlog van 1805 voorafgegaan is, nog aanOostenryk fchiildig 5 -g «s was. Na deze betaling gedaan te hebben, op weike, *- -^ nsrr het fchJenons Hof niet meer rekende, heeft de g-> Gezr.nt, volgens gebruik, het gemeld gefchenk vanZ M. ontvangen. Men weet nietwanneer de derde en E laatfte lermyn der zoo zuur verdiende Subfidien volleen 'g .c zal. Lord P-mbrocke heeftna het vo'brep.g n van zy- S^ S nen last, zich na^r Triest begeven, alwaar hy fcheep O geg'-an is, om naar Engeland tefug te keeren; men zegt, c .^5 dat hy. onder weg, te Malta, nieuwe inftructien asn - E o c o -o - c C ■1 2. "f^. c *9 •r. fc/1 i' c t"> c r-I WU» "C n n B n u -o PJ o Ui O 3 Vi o fcO o s S 3 B kJ CS -5 cc er NI tn J" 0 ta: W: 0 <u C •0 ^j o C: c e 5* g- 3 S iC> o, CJ} o c o te Lord Colüngwood moet afgeven. VAN DE NEDER-ELVE den 9 0:!?5*?r De Deen Krsi Regering vaart fteeds voort met ftrenee maatrege S len te nemen, len eir^de de gemeenfchp met Engeland*" te ftremmen. De Heer Thorn'on. een Ko'-.pman uft Hamburg en Burger dier Siad, is genoodzaakt gewor 2 den den eed af te leggen om geen de minftecor-espon dent'e met Engeland te onderhouden. Gak werden dc Zegels op zyne Landhuizen gi^legd. In eenen Brief uit Koppenha^en van den 3 dezer2 wordt het volgende ^enield: ,,V3n de op onz_- Reede,^ I geende Schepen wil men dat reeds eene divifie afge- zeüd zoude zyn rat fpoedig door het ander g 'deelte gevolgd zal Vsforden; ook fchynt het buiten twvfe',^_ S dat nllf de in Seeland zich bevi^'dende vyandeKke 2 Troepen, voor den 15 dezer dat Eiland zullen vetia ten. 'z o Fl^AXKFORT den 10 OüJier. Volgens berichten e van de Turkfche Grenzen, hebben de Rusfen na al. g S vorens Servien ook in den Wapenflilrtand te hebben doen V !U ft- S^ E J: j= ja ta: -i^ ■o o» ■°3 2, '0 - -?, :i .2 t: Z Q r- ij aS u O on -« Z 3 Si: S; 2: Ni.. - j ei c til co it CL J/5 M— JK /-i c a» t, c -a; -=* c to c K o H lij M O -^ c a lU 4» P-^ S -'S ►- -o -3 -^ fx .E Z - itf bC^ *- «tt- n f^ ^1 a 00 o lil o .2 r .a; - begrypen Wallachyen geheel ontruimd en zich provifio néei naar Moldavien teruggetrokken. De onderhand» liiigen tot eenen definitiven Vrede worden nu te Bucha w j. r;st voortgezet, en zu len zoo men tieentfpoedig zyn j^jj .2 *«*»l^^ n II^^ beOsg etlangen. Men wil nogfteeris, dat by dien Vre- ;iiig ik deze overgave ook vreezezoo lanï cy aldaar de de Porte eenige Provinciën aan Rusland Oosteury_ f.;pei bevel voert, ico m^et it u «thtec btkepü msk;o,Ua Fiaakryk zal afftaan, Het lyk van deo Generaal

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1