No. 133» MIDDELEURGSCHS 180711-^ C O U R A N T. ë?S ZATURDAG DEN J7 OCTOBER. S S -S S S .- s I n £:2 s E-E 5:. H 5 S g u Ji Z ie 5 5. - c o s a. cq .5 Uitjicrust. Mqn Ini JMiii" Aigasiiis Wu^x u Péi«ib»ïg CfcJ a o "'3 O N fc o W 5 O - o C3 o O RUSLAND. PETEU.SBÜR.G den 11 September. Tot nog toe -verneeint men niet, wat ons Hof befloten heeft, ten asnzieii van den aanval dor En^elfcben op het neu trale Denemarken. Er hebben hier wel menigvuldige conferentien tusfchen onze Ministers en de Gezantea van Frankryli en Denemarken plaats gehad, maar van liet geen in die conferentien verhandeld is, lektnietsuit, Intusfcbea fehync het, dat msn hierdeniooglykheid ver onderftelt van door deEngeilchen ssngevalleii te zullen wórden, daar men, zoo hier als in alle andere Rusfi- fclie Havens der Oostzee, verbazende toebereidfelen vati verdediging maakt. De Deenfche Regering heeft allen Koopvaarders ha- rer Natie in de Rusfifche Havens doen waarfchuwen van niet uittelopenten einde de Engelfchen niec in de han den te vallen. ZWEDEN. KARLSKROON den 16 Septe?Kèer. Z. M, de Ko ning kwam den 7 dezer, ziek van het Eiland Rugen, alhier aan. Den lo dezer echter, fcheen Z. M., vol gens een uitgegeven Bulletin, buiten gevaar. Gister iwam H. M. de Koningin na eene reis van drie dagen, ■van het Slot Haga, mede alhier aan. Hoogstdezelve ■werd hiet heden gevolgd door den Graaf deLiUeenden Hertog d'Angoulême die van INIemelaan boord van het Zvveedsch Fregat Freya, den overtogt herwaarts gedaan hadden. Ook nog heden werden alle de Ambtenaren alhier ^en Grave de Lille door den Koning voorgefteld, Ein- idelyk zyn ook heden 9 Zweedfche Liniefchepen en 40 Transport-vaartuigen naar Rugen onder zeil gegaan, om dealdaar nog overig zynde Zweedfche Troepen afiehalen. Eene Engelfche Vloot kruist in de Oost-Zee. HELSINGBORG den 2^ September. Verfckeidene Eattaülons Infanterie en een paar Regimenten ligte Ka- vallerie zyn reeds, uit Pommeren, te Yüadt aangeko men ,- terwyl men ai mede bcrigt heeft van de behou- «Jene aankomst van alle de uit Karlskroon naar Rugen gezeilde Schepen om de nog overige Troepen mede van daar aftehslen. Op onzeReede liggen 3 Rusfifche Fregatten. Het wemelt overigens ovetalin o«ze wateren van Engelfche Oorlogfchepen, Toen Z. M. laatftelyk van R u^^en vertrok werd het tregti Bellona aan boord van hetwelk hy zich bevond door een Engelsch Fregat en eene Brik dier Natiedie by Peru lagen, met de gewone falutfchoten begroet, het geen door's KoningsFregnt beantwoord werd. De En gelfche Gezant, Heer Pierrepont, en de Kom»iandant van het Engelsch Fregat, kwamen by den Koning aan boord, en eerst, na van daar teruggekeerd te zyn, zette men naat de wederzydfche beflemniingen koers. DENEMARKEN. KOPPENHAGEN den 29 September. Er zyn, fe- dett eenigedage», wederom onderfcheidene kleine En- jelfche Oorlogs-vasrtuigen in onze wateren aangekomen. Een gedeelte der Engelfche Troepen is naar Elfeneur ■verlegd, terwyl een snder.gedeelte de Winierkwartie- len heeft betrokken. De verwachting, datdezelvefpoe- dig, overeenkomftig de Kapitulatie, ons Eiland verla ten zouden ,verkrygtdage!yks minder waarfchynlykheid, en kan uit geene oraftandigheden worden opgemaakt, maar alles duidt wel het tegenovergeftelde aan. Onder andere, door de Engelfche Bevelhebbers gemaakt wor dende bepalingen welke eene zekere voortduring van onzen tegenwoordigen noodlottigen toettand aankondi gen, kan men deze tellen, dat, tenein^evoortekomen, datdePasfen, welke aan Schippers sfgegeven worden om proviand of brandüoffen herwaarts te voeren niet lot andere reizen mogten gebruikt wordenieder Schip per of Reederby het bekomen van zulk een Paspoort, «-en borgtogt van 200 Ryksdaalders moet ftelleiitot verzekeringdat hy van de genelde Pas niet eenig an tler gebruik make. Een perfoon van groot aanzien had gedurende de laatfle onlusten in Duitschland aan een Koopman al hier vier Kisten ter bewaring gezonden. Deze Kisten 2yn tot op de bombardering in het Tolmagazyn geble ven, en werden even te voren inde Stad gebragt. Maar ongelukkiglyk werd het Pakhufs nevens de Kisten ver. brand. IVIen zegt thans ,'dat bv het opruimen der puin van het afgebrande Pakhuis, men eene Ster en Epaulet teeft gevonden, beiden met Diamanren bezet, we! *en men op 40,000 kroonen fchathetwelk doet ver- ffioeden, dat deze Kisun grootekostbaarüedeo hebbeu bevat. t«! >>-° 5i .- I Ben 3 October. Voorleden Dingsdag en Woensdag 2 U "II Z'3 kwamen drie Rusfifche Schepen van linie en vyf Fre-^ "g g n."" gatten van Archangel door de Zond. Men gaf -.lan de.| .3 zelven, ais naar gewoonte te Hellingöer Lootfen ;maarc -5 wyl alle Tonnen, welken dienen om klippen of on diep-ï«i Ji ten in de wateren by Koppenhagen aan te wyzen weg. S - c 2 ?i1 s2. genomen waren, ftranden een diir Liniefchepen van 74^ S^ (lukken en 400 man op den kust van Santholm. Na g g'-^. I het verfcheidene uren langnoüdfchoten gedaan had m S Z deed het by den Engelfchen Admiraal hulp verzoeken =3 - O die zulks ronduit affloeg. De Sloep kwam aan land ,- 'S S «'t ^J maar de Denen hadden geen een Vaartuig, waar over's 3.'e'Z^ "-»2 zy konden befchikken. Ondertusfchen had het Schip S een zwaar lek bekomen en reeds alle zyne ftukken Ge-S S "S o 1 UI X w -^ 3 -,£ i; 5 N5 XI NI fchut over boord geworpen. Men weet niet, of het - es - -f weder vlot gewordcu is; maar de Zeelieden ooi deelden S"ï'^ g het niet mogelyk. -a c* c o» O o c 5 - o ra OJ f' 2 M -O iS C( V- OJ t- ■^3 Cf o I- *- e: 3 1» O -O .- OJ D U I T S C II L A N D. WEENEN den 47 September. De tydingder maat. I'J regelen van verdediging in de Rusfifche Havens isalhieririd 5^ n.^ met vreugde vernomen daar zy eene nieuwe waarborg [jj«- 2 'S Ï3 opleven voor de duurzaamheid van den Vrede 041 het S OJ C: -a o «J t; o o W o ix.' ••■11 o o ->< H c n. „J>. hW ■S 5 C u »-■ QJ a «S o ly S ë<'5 V -c -o .5 ei a -^ O) o vaste Land. Te gelyker tyd heeft men een ander voor- p„ beeld gezien, hoe nadrukkelyk Rusland voornemens \i''^< (Ji zyne eer en belangen, ook ter Zee, te handhaven. De w Rusfifche Schepen, die de Troepen welke uit de'A.^ Z O 3 driatifche Zee over Land naarhunnent lerugkeeren ,aan «A^ boord hadden waren in den beginne door de Engel- X -o fcben verhinderd te Venctien binnen te loopen. DeJ^Q o hH S fff**"' Rusfifche Admiraal, die geen geweld gebruiken wilde, zeilde dus met zyne Schepen na:,r Triesten deed door eenen Courier aan den alhier refiderendeu Rusfifchen - AmbaiUdcur vragen, hoe hy zich gedragen moest. Hier op zond Prins Ki'.rakin hem order, om naar Venetien te zeilen, en ingeval van nood, geweld met geweld te keer te gaa». De Rusfifche Admiraal zeilde daarop aanftonds naar Venetren alwaar hyook, -sonder van ---------------------------- de Engelfchen, uie zich ^verwyderdenverhinderd te worden zyne Troepen aan Land zettede. FRANKFORT den 6 October. Ineen der Duitfcbe Dagbladen vindt men tegenwoordig de navolgende opga."! ven der Zweedfche en Rusfifche ZecmsHten, De eerstgemelde beftaat uit twee gedeelten?de Groote Vloot namentlyken deScheren-Vloot. De eerfte ligtt^: fteeds in Karlskroon en beilaat uit J2 Liniefchepen en 8 Fregatten behalve twee nieuwe Schepen die nog niet af- 'S gebouwd zyn op de Werf. H^t ander gedeelte beftaat^ uit de zoogenaamde Scheren-Vloot, en is bettemd om .g tusfcheu de Eilanden en de Scheren te ageren, deelsZ omeene Landing te beletten deels om de vleugels van eene Armee te dekken en de operaiien te feconderen.o Deze laatfle Vloot beftaatuitsoo kleine Vaartuigen van onderfcheidene foort en wordt in 5 Eskaders verdeeld, De Manfchappen van deze beide Vloten worden deels geworven deels geligt uit de daartoe aangewezen Kuat "l districten, en kunnen in geval nood zonder moeite tot 14,000 Man gebragt worden, De Rusfifche Zeemagt beftond in J805 uitzeg on- derfcheidene Deelen, als i. De Groote Vloot in de E Oostzee. 20 Li.iefchepen14 Fregatten, 6 Kotters .2 en 19 kleinere Vaartuigen, voerendein alles 22Öoftuk«^ ken gefchut, behalve nog 12 oude Liniefchepen. 2. De Scheren-Vloot in de Oostzee, beftaande uit 189^ Bodems, alsGaleijen, Kanonneerboten en Jollen voe-^; roide 705 flukken. 3. De Groote Vloot in de Zwarte csi Zee, 12 Liniefchepen, 4 Fregatten, 7 Brikken eniSg k;einere Vaartuigen, voerende allen 1225 Vuurmonden. Sa 4. De Scheren-Vloot in de Zwarte Zee, 40 Bodems met-g 52 ftukken. 5. De Flotille in de Kaspifche Zee, 6 Vaartuigen met jo ftukkenen 6. De Flotille van v Ochozk, II Vaeriuigen met 36 ftukken. VAN DE l\EDER-ELVEden6 0c/*<J^r. De Senaat'- der Stad Bremen heeft befloten, dat voortaan alle Chris S telyke Godsdienstoefeningen in de Stad zullen worden -^ toegslaten. In Denemarken is een ieder gerechtigd om den genen, (2 Q o ,1 1» -" o t--' 5 3i S 5 c -o - -- 1> cc 5 B a H ^Os a a> ■a - S* U -O S a o» e ja 'S--, o 3. - o td w c S 41 1» -- o. 3 S "H o 5 «o •o S S "j so «;ng>< 0-32iWT3 ,„M j, o crj: <U -J. -D 60 <t, a OT .y 2 lu ^jS .«2 •*=ë5§B|''°ë^'^=* 1^ C M - «i; 4) tl <u K c/J o^ Wi-l UB '^t'v S •ra tü il qj K "J" <- S «J o O-V.O0J OfttTS,, c=-« i** 4) c C S "i J «J EJ 5 "O il o o, <v So V w -^ die door woorden of daden de Denen in hun Patriotis- z 4\5 p -5 c mus wankelbaar zoekt ie maken dadelyk aaniehouden 'J 2- E t' en aan den Regter over te gev«n, G R O O T-B R I T T A N N LONDEN den 21 Septembir. Een B. teisburg van zeer jongen da,urn,, meldt dat hei Es- kader van CronOadt met alle mogelvkeu fpoed wordt ^•ir. <r- •o g .si -u S N K i- 2; c iriefyan P.-ji.^ W S £L S.hJ I M

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1