0 t I moy IDDELBURGSCHE COUR ANT. {40. 15^ DONDERDAG DEN 15 OCTOBER. o :L<i' f^ f 5 S ti t: 5 ft- 5 ex: e - 't fe narehie uitgevaardigd. De Koning verklaart bun, dat S <- er" e e-- r- .U'S "IS' li "d O^t-B RITTANNIEN. ----- •g .5 - t:e«! o s.s< - ".:»•- ft» "5 ntj nia, ec!( spo. 201 VJt ite. f;:.:, ÖO/ - - ;5 M-c g W E j^ S s J. tr r: o c ÜJ O p: P, c p; 5 t« P -c s - 5^ ci c= o C to o r X CJ -' s e N. Ingevolge een Ko OIlill' em itodt deï* Lioi!, ;G* ;etbJt Leeni ^Mlj• IB LC' dtei :btli enW wis wti; byu dt: fchtJ StKtf !0,l Klf ERE5 I T A L I NAPELS den 15 September. ninklyk Decreet moeten nlle Agenten zoo Poll •.ique als Comn^ercieeie, v.n w^tr.ngzy 00. zynmo «n, zonder verwylde Wapenen, d.e zy boven de deu fen van hunne Hóteh hebben doco wegnemen en zu:U. 4oo wel in de Hoofdtod als in de andere Steden van Li Rvk De Confuls alleen behouden dat voorregt. •LIVORNO den 15 Septeniber. De maatregelen, ie alhier tegen de gemeenfchap met Engeland genomen -worden zyn sllerftrengst. Volgens eene Proclamatie van den Generaal Miolleszullen de Pakhuizen in de Stad en de Schepen in de Haven doorzocht worden. Alle'verdachte Goederen zullen onder bellag genon-^en en wanneer zy blyken Engelfche Koopwaren te zyn •verklaard wojden. De Franfcbe Troepen hebben Wach len op alle de Koopvaardyfchepen gelleld, en aan den ingang der Haven zyn gewapende Vaartuigen geplaatst óm het uitzeilen te beletten. Over Korfika beeft men de tyding ontvangen, dat op •Jiet Eilsnd Sardininlen eene zamenzwering tegen het Oouvernemrni ontdekt is, waarin zeer vele Perfoncn fcttrokken zyn. Verfcheidenen hunner zyn in hechte nis genomen, en zes derzelvenallen lieden van aan- •ïien bereids gevonnisd en ter dood gebragt. Om aan 'At overigen het ontkomen te beletten heeft men de 'Havens van het E land doen fluiten ,- nogtans verzekert %endat een gedeelte der fchuidigen heeft weten te ont- 'tomen. l"^' VENETIEN den 23 September. Het fchynt dat de i 'Husfen de vryheid riet hebben kunnen bekomen om \"iich te Triest te ontfchepenof liever, dat de Courier tï^Öie het antwoord van den Keizer van Oostenryk dien- IJ'éngaande moest overbrengen, te lang onder weg ge- fWeest is; wam de geheele Rusfifche Vloot uit 35 Zei- %n beftaande, is eergister en gister op onze Reé terug ■'^komen. De Engelfchen zyn daarop terftond vertrok- ^'~;ïten en zyn niet weder verfchenen. Drie Rusfifche Li' Wiiefchepen en negen Fregattenhebben op de Reêhun ^loker doen vallen; de Transporrfchepen zyn naar Leda »i)fc MaUmocco vertrokken deRusfrfche Troepen wor» 'Am op Schuiten en Condoles naar Mestro gevoerd ,al- Vrair alles tot hun onthaal in gereedheid gebragt is. Mep ffliakt ook de noodigefcbikkingen om voor hun ondei^ •agiüd te zorgen in alle de Venetiasnfche Didrikten die *5il^ zullen hebben doortetrekken, om zich naar het Ty,- kjÉMfche en het Zuidelyk gedeelte van'Duitschlatid tebe- *f^''TMILAAN den 25 Septeiiibsr. tit\ve\^zwr(\\\iin ••''ïbt verfraaijing dezer Stad worden met allen yver voort gezet. De nieuwe Schipbrug is reeds voltooid. Men lieeft de fundamenten van deTriomfale Boog, die voor "Je groote Caferne word opgetigt, reeds gelegd 'en men, ""ïrèeft reeds verfcheidene mylen afgeperkt van de groote -'-ióute, die zich met die van den Siinplpn moetv'éréeni- .l# Z W i; T S •E-''R-'L'''A #'1>:' •'•.'■•BAZEL den av Sep^ember:!'^'''Hei CoUvérnemeni ft laatst een Herk verbod tege^i'de'Contrabande doen kondii»en. -Die fchandelyke handel kan en moet in Zwitferland niet langer geduld worden. De Decreten by de twee laatfte Landvergaderingen dienaangaande genomen, zyn te formeel dan dat men de (loutheid zal durven hebben'om tegen dat verbod aantegaan. J ZURICH den 26 September. De Predikanten van •:'<de Valeijen van het voormaligPiëmont, hebben op den SI Augustus II. een Verzoekfchrift aan den Lancamman van de Zwitferfche Republiek ingeleverd, om het her- "flel der Penfioenen, die voor de Revolutie door de Proteftantfche Kantons aan de jonge Lieden die op de Akademien van Bazel en Laufane hunne Studiën kwa- «-jnen doorzetten, werden toegedaan, te bekomen. Z. Exc. heeft die Memorie aan het Gouvernement van het *',XaDton Zurich, Bazel, Bern en Waad toegezonden. 2Q ND v; rd - O Cd 4) S C t= -O vemc'-nent er op Hond, zy als dan wel op zich wilden c. >.i: -^ nemen oro er jaarlyksch eene zekere fomme van inie--g i: trekken. Kene nadere communicatie ven het Oosten-"' rykfch Kabinet dienaangaande, was hoofdzakeWk van den volgenden inhoud, ,,dat de aanmerkelyke quanti - teit en de aanhoudende dalingj van dat Papieren Geld t;!^ Ie de operatien van het Gouvernement ftremden er. dat<-jj men zich dus genoodzaakt zag de Hongaarfche Natie op jiJ nieuw te moeten verzoeken de reeds bepaflJe lomme in twee termynen intetrekken waarvan de eerlle met I January 1808 en de tweede met January 1809 zou .s; vervallen." Men verzekert dat dit verzoek by de Hon--.?, gaarfche Landvergadering door den Aartshertog P?.lstin 5 zelf is ingebragt. Men zegt, dat de dijcusfian die er by het inkomen dezer nieuwe communicatie hebber plaats gehad zeer hevig geweest zyn, en dat er by het ver fe 'S trek der laatfte Brieven, nog niets definitifs befioten was. Zyne Majedeit de Koningheeft een algemeen Refcript J aan alle Proteftantfche Kerkenraden der Heyerfche Mo tJO "Se r_j r-. D t o ei M 5 •t; UI y zj 'b^" f^"^ 'S •5 W - .E r CJ hy befioten heeft, alle Proteftantfche Kerken zynerSta-.^ 2 ten, zoo wel der oude alsdernieuweProvincienin een-o 'S-^ êenig ligchaam te vereenigen. Alle die Kerken wier Ji g o g getal zeer aanzienlyk is, dewyl men geheele Provinciën s 2 viiidt, alleen door Proteftanten bewoond, zullen by ge--5 x J ^r volg eene nieuwe Kerkelyke inrigiing bekomen, meer g^ S '-^ overeenkomftig met den tegenwoordigen ftaat der ver--n lichting, en vooral daartoe ftrekkende, om aan dege-^ bruiken en inftellingen der onderfcheidene K de Beyetfche Monarchie meer gelykyormigh ven. o tl o C OJ er oo -o o o- J^ a> o o tr: TD 3 5 o O OJ .i; u (u 2 a O P3 s 1_ .!i - S tri c 5 •Ti O c c 11 tr o. 5 Cl (/5 U fl) T3 heidtege.^^|||||<^^:| LONDEN den 19 September. Van CoM>e% meldt men, dat er op een zekeren afftand van het Eliand Wight zich gewooplyk,een Franfche Kaper van Cher- bonrg 'ophoudt, dié reeds verfcheidene rykgeladene Schepen, onder dnderen twee Brikken die van Londen kwamen, genomen heeft. Verfcheidene Kruisfers heb. ben hem wel ontmoet, doch een Engelsch makely zyn- de en de Matroozen allen volmaakt gced Engelsch fpre- kende, hebben zy er geen argwaan omtrent gehad en ^"S. c h er nimmer jagt op gemaakt. (^Moniteur^ -=^ >o is LONDEN den 20 September. Alle de berigten van - het vaste Land melcjen eenparig, dat de Keizer van Rus S o H -T3 ,5 O. N, land den Koning van Zweden heeft doen voorftellen om - DC cc C CJ a 5 alle vyahdelykheden tegen Frankryk te ftaken en voor al om in geval hy zyne Vloot van Carlscrone naar Zee g^ doet loepen, dezelve niet met die van Engeland gemeen o» a o 3 O -O a c M n C K p ft. OJ fchappelyk te doen ageren. Men zegt, dat de Koning .S van Zweden zou geantwoord hebben, dat hy als vry g -"^ ,ca'^<g 0-3 Vorst aan niemand verflag vanzyne daden verfchuldigd "r s a. o is. Hier uit beduit men, dat de Oórtog tusfchen die5 i <B bride Mogendheden en dus ook met Engeland en Rus- ucu'^.S'^'ESS.r land vastelyk befioten fchynt te zyn. g.'g "15^ c -^ De Brieven van Gottenburg bevestigen, dat de Ko- o o E «3 S c ning van Zweden te Carlscrone is aangekomenen aan g -5 tó A i zyne Vloot de orders Igegeven heeft om zich zeil vaar- «>^g_S2'^_. dig te houden. I"'^?, '"^^^S^l Volgens Brieven vanfommigen onzer Kooplieden die ^S" »S^ u te Lisfabon geëtablisfeerd zynzou men grond hebben fc o| o £.^""5'^ om te hopen dat de Portugefche Havens voor onze ^c^Sj= t'Sfa.2 H K S pa o •S s e o c o o i» .M o. O p^ O. <u o 1 - ca re 2 ?r t> O ra tz tse ca Cl ,<dei; lis 13: Vleiii' DUITSCHLAND. MUNCHEN den 30 September (over Frankryk) Wy hebben eenige nieuwe berigten ontvangen omtrent •*e verfchillen die er tusfchen het Weener Hof en de Staten van Hongaryen ontdaan waren en die fommige Dagbladen veel ernftigerhebben doen voorkomen dan zy ■.JDderdaad waren. Het voornaamde voordel, dat men »an de Staten gedaan heeft, is dit, dat zy op zich zou '«en nemen om voor 80 millioenen guldens aan Bankbil. oletten uit de wandeling te brengen. De Staten hebben 'o ft.""" ■ace V -a OJ .- o i, t* E g S o. CA o -o OJ ^- J M V 2WH - a (O w O) o J* OJ C/J o.tu Schepen nog zoo fpoedig niet zullen gefloten, worden als men wel gevreesd had. (^Pubjictstt) -5 t/i FRANKRYK. PARYS den 8 October. Ingevolge het Reglement t^^ ftj o s dat erop het Wedloopen gemaakt is, en ingevolgede^ g C^S E 26 en 27 Artikels van het Keizerlyk Decreet van den ,2 °o"^^aco^ 4 July 1806, zal de Wedloop dm de hoogde prys van O S .t S i- B 4000 fr., in het Departement van de Seine, op het o ï>-" '"c - ïd .U IJ 5 N S Tï 4* 0> -.5 -O u 05 Veld van Mars plaatshebben. De loop die er moet afgelegd|wordenzal Zich bepalen tot den binnenften om a> 5 o o o trek van het Veld van Mars tweemaal. Geens Paarden ««•S j; zullen er worden toegelaten dan die reeds den prys van's C J'^ S 2000 fr. in de Departementen behaald hebben. Daar a* 3 2v o de byzondere Wedloopen in de Departementen door by. C5-^ o "o ö-H^ o E O c 2 2^-5 u S*Jf 4i zondere omdandigheden hebben moetenuitgefteld wor- o.^ 3 S (2 jc e I den, zoo is die voor den hoogden prys thans vast be-..^'*.?^,'* o o 11 paald op den 25 Oélober, 's middags ten twaalf uren. "5 De Minister van het Binnenlandsch Beduur zal den prys »an den Overwinnaar uitwyzen. Men verzekertdat men op de Verjaardag van den j Slag van Jena den 14 October, eenige jonge Meisjes, F C (y)-° «-• a O bc^ ■f' E^: o rz ,«aarop geantwoord, dat hun zulk» onmooglyk was te die door Z. M. den Keizer met een Huwelyks-giftbe- ^oen, zondet.het Land te lulneeren: doch ZOO h« Gou-ifchonken zyn, met eenige brave Militairen zal uitbn. •r^^-c« -o td N 4> 13 O» 1.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1