^i^ s - i lao. 151* lior No. iSï- MIDDELBURGSCHE ï8ö; C O U RAN T. B i p: I N G S D AG DEN 13 OCTOBER. o. o - 'f, 's '2 S -^ e2 - -^ Ui g-o S 1,0 u 5< - s S^ -S; T U R K YEN. VAN DE GREN;.SN den 14 September. ut lanitznren, die deal genonie,. bebbeii aandeont troonU R vnn SuUrn- Selim door welke de .egenwoor- dige SuUan Mustaplia IV. tot de Regering gekomen .s, hebben nog.ans van de^en laatrten volgen, de g.brui ken des Ryks, eene pk'sMge Akte van Amnest.e noo rfij eehad Dit nuk is thans bekend geworden-, onder dePerfonen, die hetseteekend behben zyn de Muph- ti-eu de voornasmfteKrygs- en Burgedyke-Beainbten ^li^ den Staat. ITALIË N. f ïJAPSI^S den lö September. Alle de kieine Vaar- tuiaen, welke gcdi-rd heliben ierovervc>erifig derFran fche Troepen nsar Corfu, zyii in onze Havens aan de AdtiatifcVie Zee, terug gekeerd. Twee dezer Vaartui gen werden onder we(^- door een Engelsch Fregat ont moet, heiwelk hun hunne Zeilen en Touwwerk ontnaci hunne MondbehoelU-n in Zee wierp en hen dus aan de genade der golven overlieti dan deze meerdermedely dend dan de Engelfchen, bragten hen, tegen alle ver- ■Wagting, in de Haven van Tricasfe. DENEMARKEN. KOPPENHAGEN den 22 Septewbsr. Reeds liggen J^ogzsann alle de Schepen van Oorlog der gewezen Deenfche Vlouc, geheel tiitgerustter Rede, en in de ««fte dagen van Octoberverwagt men, dntdie geheele 'Vtóöt v.n hier verdwynen en naar Engeland vervoerd ■WOfden zal. Alle Koninklyke tot de Marine behotirende Magazy- nen wordendoor de Engelfchen volmaakt geledigd en de Marine-werven geheel vernield. Het isdeSchout- by-Nacht Pophara dieaan de artikelen der Kapiiiilatie tie üitgebreidfte en willekturigfte uitlegging geeft 200 zelfs, dat men het privaat-eigendom der ar- 'beiders op de KoninklykeWerf weiJneemti Overigens ■dhéètwen, tot lof van den Generaal Cathcart, zeggen, .4tf^'liy van zynen kant aiies aanwend, om de flrenafte itKl' onder de Arniée te houden en zoo wel den Par. iJtfhülieren als Militairen derzclver lot zoo draagly It moog. Hffc. te maken. •jc pe Engelfchen hebben hunne zware Artillerie reeds ïitederom gtootdeels ingefcheept, en allede Batteryen, .4Jie zy om Koppenbagen opgeworpen Hadden Weder iDiet den grond gelyk gemaakt. '"Men heeft op het vaste Land de fterkte vati onsGari niioen en van onze Lana-Militie verbazend vergroot gehad. Aan Linie-troepen Vry-corps Gewapende Bur- V0rs en Land-militie hadden wy, Uaande de laatfte ge- ••'beurtenisfenop geheel Seeland, nooit meer dan 15 i ifSooo man; een groot gedeelte daar van flond onder de bevelen des Generaals Cörstenskiold en Oxholm en '?*erd, daar het nog mauwlyks georgsnifeerd en liegt -...'flSwapend was. gcmaklyk door de Eugelichen op den 29, Augustus uiteengejaagd. ff i-Van het Corps de MariTe zyn ongeveer 800 tnan grootdeels Hanoveranen tut hunne Landslieden in En "•^Ifche fol'dy overgegaan, *>'J;Dat Zweden de handelwyze van Engeland iegeiiover ^IWhêmar'i'en afkeurtis allerzigbaarst. Reeds den 26 Augustus ontving men te Elfeneur uit Zweden de ty ding, dat allen Zweedfchen Lootfen verbodön was, aan boord van Engelfche Schepen te gaan, en dat 400 Ar- lilleristen order ontvangen hadden om zich in aller-yl naar Csrlskroon te beijeven. 'V 30 September. Terwyf Koppenhagèn tezweken is, urn dat het op den aanval onvoorbereid was, verneemt men met vreugde, dat and. reafgelege- ne deelen der Deerfche Staten gebruik gemaakt hébben •■*ah den lusfchentyd, dien de wed^rlland der Hooldrtad Imn aelaten heeft, om zich in eciicf: lo^lhnd va,, ver- dediginu te liellen, üit^.lle aanflai^en des Vyal,c«£;oIde^- 2elver verovering of uitpiunderinu ve^ydelen moet. In ZCnderheid -s kuUcs het geval gewt^st langs de uree- •flrckte Kusten van het Koniftsrvk Noorwegen. Alom me waar dezelve eeniK punt voor d.-n arnval of e.- •lokaas voor dé roofgierigheid dfir E^gelfcheft nanbo den, zyn zy van Bnueryen Gefchut en manmoeo^ge 'Verdedigers voorzien. POLE N. WARSCHAU een 23 .s.ptember. De Kel'er Na Ï.O»eon heelt het Herto^oom Warfcha.j ,en aantal k :- wonnen, kruidwa.ens t-n amiDUnitie K'-felionkendie aichiepenwoord,, tePof.nDcvin.en, en totucnd.enst derBrugg.n-ich.f.n voor Iraga, ,j„üm, S.eroCK t» p anotn fitbruikt woraeo mueiua. o» -> (-1 "BV, O ---- Cl QJ •fc -o ^Jl SU a c Ij N K c In Oost.pruisfen ziet liet calleriammerly'^stuit. Men o -«• ,noet er 3 tot 4 uren wegs sfieggen uni n il3 koeijente -a u 4^. g vinden. Alle fchapen en varkens zyii opi;eteerd. De g s t- .S-D 5 piarden zyn zoodanig vertninderddat men kan reke- ,S g^ nen d^t dooreen van de tv/aalf er nog maar een overig ,S s^ S c is, Garst en Haver is byna in 't geheel niet gezaaid; ti. i: byna de helft der V/inter-Velden is afgefourafjeerd. la S-o z S) dezen toeftand ziet men .eenen Winter te gemoet dien o."^ 5 "S waarfchynlyk nog geen Land zoo verfchrikkelyk zalQ~ beleefd hebben. Ondertusfchen fterven zeer veel - menfchen van de lóoo zielen 340 i\ 400 die anders waar- fchynlyk door honger zouden hebben móeten omkomen. o u o don tl c. f--3 J2 e o C! 1h .2 tx.>.g I-H <=S 2 <u ,0 _J>_ <L. IJ s; ^3 _<--?: -o a- bo-ï: 'S c E H S E 2 5? 2 DUITSCHLAND. WEENEN den 26 September. Wat onze tegenwoor- g o -o a; g S 53 00 'S J 2 S -2 T -S ,5 =- 5 'S 'S o s - £1, o ra M .^C) 5 -o n Cl T3 -^ u Si dige betrekkingen met het Franfche Hof betreft, men q verneemt dat alle onze Ministers aan vreemde Hoven -ö -IJ order ontvangen hebben om de geruchten als of eenig misverftand tusfchen de twee Hoven beilond. Heilig te- gen te fpreken. Luusfchen kan tot die geruchten san-Jj leiding gegeven hebben het geen volgt: Men wil, na-"" 5; sj E melyk dat het Franfche Gouvernement van het Oosten- S -^ J -= rykfche gevraagd heeft gehad, de bezetting van Fiume"^ c 5 "S en Triest, zoo lang de Oorlog met Engeland zou du- g E c renten einde laaistgeraelde Mogendheidv;elke toch .i S de Oostenrykfche Vlag niet respecteert, in de Adriati.|5 g fche Zee te meer in ontzag te houden; op welke aau-g vraag van wegen Oostenryk zou geantwoord 'zyn, dat-S -S g men in Fiume en Triest en die Kwartieren reeds zelf 2 n «ïs q eehe toereikende magt had, om geweid met geweld Ee g »i <u keer te. kunnen gaan. Dit antwoord wasrby het tot nog P Z^ toegeblevenis kan fommigen ongerust gemaakt hebben. HAMBURG den 30 September. IVlen verzekert, dat de Engelfchen hunne geweldenaryen op de Oost-zee ook tot de Zweden beginnen uitteftrekken en reeds twee Pomnlerfche Schepen, met Zweedfchepasfen voor zien en waarfchynlyk tot de overvoering der Zweed- fche Troepen beftemd, by hei Eiland Rugen genomen hebben. Ook hebben, volgens berigten de Bevelheb- ----------------------- bers van tweeZweedfi'he Fregatten, dieaan dePommer- fche Rusten kruisfen, verklaard, dat zy op de Engel fchen zouden fchieten ingevalle zy het nogmaals durf-a 5^ den «agen hunne pasfen of vlaggen te beledigen. lu de Haven van Port is eene menigte Transportfchepen 2 verzameld, om de Zweedfche Troepen van het Eiland Rugen naar Zweden Qver te voeren. S Den 1 Octobrr. Men fpreekt hier van eenen gewei- g c "g ui digen maatregel dien de Engelfchen zouden genomen o g k 1 hebben. Men wil, namelyk dat zy all;vreemde Co- -"^ i lunien in ftaac van blokkade verklaard, en bevel gegeven-«'^ S V. C ttj (U o S 2 OW s ,s •°0 i§2 -0: s -o d Js o Ol Ol C SC^_ CU J3 ^O o t; -5 »- ho at f<] o -- .- E3 - CU eg o «J O S -a o «o ii T, o o l^'-O c -a 9. -3 O- tó IrO o o. _r ti3 Q>. 3 til c ■- t^ c - ca 5 er Oi o o hebben, om pp elk Schip, dat zy op Zee ontmoeten I S 2 zullen Matrozen te presfen. O De Land-militie in alle de Deenfche Staten is opge "1 g ro.p-n, en de Deenfche Armee in het Holfteinfche moet onverwyld naar de Eilanden opbreken. w S Koppenhagèn heeft gebrek aan mondbehoeften en S brandhoutweshalven de Engelfchen den invoer daar l g van zoeken te begunftigen. .1 [iJ Reizigers, die uit Seeland komen .verhalen dat het S o o"(^-^ gedeelte van dat Eiland, waar de Hanoveraanfche Ge- neraal van Lingen commandeert, het minfte geleden heeft, door dien die Generaal de beste krygstugt hand-,^ haafd, en in alle zyne bedryven een raenschlievend en j; edel character aan den dag legt. T3 S •- 'S *- -SS "u t« -o ji? o - •T3 oi I CS tl ■a c bc Cm' c .S -o Ol T3 O M O ca T3 <L» a- l/ï »- lC-< öj QJ r-ï - O-A .5-0 - *rf tn o QJ -.• '"rat) .3! S- 2 1. 2 •- £h V. o O -t3 D, S~ O fi O o f •- ca o -00 a co «j -o a.U Ï3 B -a -o i: 2i cr c •^J .y o r t^ E <s In de -O >r a. E 5 o co oi o c 1! -c 3 o-O .IE t^ X ai o ^j c 5 2 E Gister floeg op de Elve de Postboot om, welke, iriet de Nienburger en Bremer-posten en raeer dan 70 Pasfagiers naar Hatburg afgelloken was. VandePost-<2 jtöederen wefd genoegzaam alles gered, maar van de o Pasfagiers zyn er eenr menigte omgekotnen men heeft reeds meer dan so Perfonen dood aan wal gebragt. VAN DEN MEINSTROOM den 2 Octebsr. (treek van Schweriois aan de Landlieden te kennen gege- m <u ven, dat zy hun Koorn fpoedig moeten uitdorfchen 5 .5 Wyl aldaar een Leger Zal komen te liaan. FRANKFORT den 5 Of/fi*?r. Men verneemt, dn o de uit het Koningryk Wesiphalen naar Parys gezonden -o Affjevaardigden by gelCjienheid dat hun de Conftitutie j^ Voor dat Land voorgelegd werd over onderfcheiden pun en hunne wenfchen en gevoelens uitgebragt hebben, 2 S te weieiii. wenschten zydat iuen voor alle Publi--^ 5 ciJtien enz., de Duitfche taal mogt blyven bezigen, en 2 w j tut alle pojien van liefliiür, zoo in het Civile als Cri-.^ min .elf Inboorlingen mogt verkiezen 2. maakten zy >k |i^ Ï5 "S Sj g ".^i*. lü de aai.merkin^datindien de helft der Domeinen mogt |agg/ Ji o t t, 1"*^ -.3 W»' ei I weggelchonken worden aan Franfche Generaals, daar dooi de inkomllen des Ryksaanmerkelyk zouden lydeo; i3. verzogten ?y, dat de Yoorzitier vaa Let Wetgevend ja et j; 'S o oi re E t^-S s: oi 5 4j G w Ol •- cj aj -ut (U <L\ CJ O l.?! -O W N r> Bi, t^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1