myU^ 'ÈH No. 151 No, 130. MIDDELBURGSCHE ZATURDAG COURANT. yr*^!»** - 1807 DEN 10 OCTOBER. o 2 .- Si o o S-~ .5? Ë.9 rev3heV'" '--''' tran.p;rte C .^d rft na°°''r''^'''"''°°^'^^^'^*^^P"^''«''''enemd, .daar ft.,n aantekomen. De Kooplieden v.,n Tries Ïi chrj:? Eng.lfchendeA t.-che Golt verlaten badden ten nutte gemaakt om ee :.ge zaken,met de Cri.kfche Eibnden te doen D. Ve~" :'h'- ^--'^:Ü^^ «-<^eren zyn zeer Jk. Il l!%: T. ^''"Commercie. hebb.nCommi- re-n^ïewe^Vt^TLr^^^^^ "^-^-'- LURFrv i 5 c H L A N D. i-UBECK dia 25 £epu„icr. Gi«« kwam weder- ^- I -s a 5 y - -I' 5 s.a - 5 Het gedrag der Pruisfifcbe Ministers en Bevelhebbers - m S zal, zoodra de omdandigheden zulks zullen toelaten, Si S geOreng onderzogt worden. Een Generaaldie zich c "i -5 S zekerlyk van pligtverzuim bewust was vroeg dezer da-fc 1 gen aan den Koningvan Pruisfen om zyn ontflag magrS >-5 Z. M. antwoordde hem, dat zyn verzoek te vroeg kwam,-^ gK en dat men eerst zyn gedrag moest onderzoeken, om' S c alsdan te kunnen weten of men hem zyn ontQag met eer -« -S of met fchande geven zon. g _5i E .s e; c 2 -^ „^^Êf^rn- ■f-^^ o l: 'S- 2 o 11 - - H -a D -2^ S 5 .0 .- w C2 Ji -^ «4 Be t;; TO o o j; 03 O OJ 2 'S cj cj 00 'i' -c ,- i; T R ■ONSTANTINOPE!. K YEN. den 30 Augustus. KONSTANTINOPEL den 30 Augustus. TtJCnoa toe heef[ de Engelfcln Vloot niets ondernomen om zich op nieuw eenen dooitogt door de Straat der Dsrdanellen te banen. Zy ügt aanhoudend, ten getale van zes groote Linie-Schepen en verlcneidc-ne iileinere Vaariiiigen voor den 'ngang di;r Zee-engte, -en tor nog toe weet men weit;!.; omirent hare oogmeri<en of verrigtingen. Somtnige geruchrea verzekeren dat de Admiraal Gardijer lUe haar thaijs koïiïrm:i.-J:;ertniets cnderncmei) z.ü voor den afloop der onderhandelingen, die docr den AmbasIVjeur Paget irevoert vïorden. Vol gens, andere berigten zouden de En^elfchen zich mees ter geniaalst hebben van het EiianJ Tenedos, weiks be zit voor eene Vloot, die de Darcianellen wil blokkee ren. OBÖsibeerlyk is, en hetgeen de Rusfen volgen* den Wapenltiilland moesten ontruimen. Even onzeker is men, of deze laatften den Archipel verlaten hebben dan niet. Voor eenige da;.'en verfpreid- de zich di; tyding, dat zy naar de Adria'.ifcin; Zee te- ruggezei'd waren; doch federt heeft zicri dat bericht niet bevestigd, en men verneemt zelfs, dat de Porte voorntmens ts den Ru.ififehen Admiraal alle de krygs- gevangenen xyner I^stie uitteleveren welke te Kon ftaiitinopelaanwezig zyn. Hec verwyl van den Ruffi fchen Vloctvoojd is dus verre van eenige ongerustheid ie baten, en men befchouwt zichintegende?! reeds zoo goed als in volkomenc Vrede met de Busfen; nog on langs zvn twee nieuwe Geniagtigden uithet Ligchaain der Weti;eieerden gekozen naar Giurgtwo vertrokken. De Frarlche Ambasfaoeur Sebastlani behoudt denzelfden JDvloeu by de onderhandelingen, welken hygeduren de den Oorlog, tot ons voordeel en behcud heeft uit geoefend; aanhoudend is hy in Conferentie mecdeLe* den van ons Ministerie. De krygsioerustingen, die in en om deze Hoofdftad nog aanhoudend plaats hebben, zyn dus klaarblykelyk gerigt tegen de Enjieirchen. Verfcheidenebesden Troe- pen zyn nog onlangs uit Azia overgekomen de Kas- leeien en Batteryen op de beide oevers van de Siraat worden nog gedurig onder opzigt van den gewezen Groot-Vizier IsmcïKPacha, en van Franschfe lni<enieurs verfterkt, en de Vloot vsn den Kspitan-P.cha is her- fteld en vermeerderd. Dena September. Men zegt, dat de Expeditie van den Engellcnen Admiraal Gnrdneiby de Dardanellen ten eenemaale mislukt is. De Engelfche Vloot heeft het niet durven wagen dezelve op nieuw doortedringen. De listige voorllagen van het Engelfche Kabiaec, zyn met verontwaardiging van de hand gewezen. DENEMARKEN. V.l'S.hizniy September. OnsGouvtrnementfchynt vastelykby het befluit te volharden, om het Verdrag met de Engeilchen in geenen gevallen te rsiificeren. DeGeneraai-Majoor van WaltersdorfF, die her geOoteu heeft, IS, naar men verneemt, by zyne aankomst al iier, lu hechtenis genomen, en naar Aalburg in Jutland vervoerd. Z)e« 29 September. Behalve den Generaal van Wal- tersdotft, die, den 22, by zvneaankomst uit Koppen- «»gen ,n ee„ onzer Logementen alwaar hy zyn intrek genomen-n.d gearresteerd werd is ook de Majoor Zec- .1' Tv"^ ^;r''"'^ gekotnmandeerd, en L Eiland .an de Engeilchen overgegeven beeft, ia hechtenisge- r LUCERNE è,.,6Septe„,ber. Metde LtJe'cou- i.er van Inest alhier aangekomen, heeft men b ri^n Z\ r ^"^^=<^^t er den uitll.g van. Mis vemo'S ^ie naar de Frankforter P CJ *-* ■-• fïw n" cj ai c ÏJ .3 <u o.' 5 OJ ■- .4 C/i tu tJ JS -^ o - 00 3 3 O E .S S N O -o ^'2 -f^ - o» -ï; ;- w t"^ J^ .0 .9 om een Engelsch Fregat op de Travemunder Rede aan, doch zonder di;n dag onzen Handel eenige btlemme- ringen in den weg, te leggen. Heden morgen echter .V. Z heei'i het een naar Riga in lading leggend Schip fdaf-^-^ 5 van Kapitein Koop-) van de Rede gehaald en ook nog "S S 3 aankomende Schepen, 2 Lubekfcbe en i Hamburos,.ë S, J genomen en is met die 4 Pryzen weggezeild. Dit is 5 w- S te onverklaarbarer, daar gister, na de doorzoeking der-^ o f S papi.-ren des Kapiteins Koop, geen de minüe zwarig. "f S w iieid gemaakt werd. Een van Rostok naar Koppen- "i S - hagen met Ballast en Pasfagiers afgegaan Schipper, is i g 2 door de Engelfchen terug gewezen. g .g Den 16 September. De Oorlog tusfchen Engeland Z s'-5 en Rusland fchynt onvermydelyk. en bet Eneelsch Mi - H3 nisterie zelf dien reeds als zoodanig te befchouwen. g Dp Bntfche Scheeps-Kapiteins maken, volgens gewoon-j O f te hunner Natie, by voorraad jagt op de Koopvaardy -ë - S t fchepen onder Rusfifche vlag. Gister heeft een Fregat, S S t welk daags te voreti in onzeWateren verfcbenen was, S3 -^ een naur Riga bertemd Schip, nevens twee Lubecker t- g --' - - en een. Hamburger Vaartuig, van onze Reede ge-S 'S -. g -5 c haald. Verfcheidene anderen onzer Koopvaardyfche--^ ^-'^'^ f 'S pen die onder Isusfiichc Vlag ds Oostzee bevoeren SS^^^^IScSgS; zyn door de Engelfchen genomen. Daarentegen verze-" =^3; -Socg'^-^ keren verfeheidene Sch.'eps-Kspiteinsin den omtrek 5: "g s g 'S van het Eiland Bornholiu, Rusfifche Freuatten ontmoet g -J: S," i te hebben die debewegingen der Engelfche Vloot voor Ü2-^='^?S--5^I Koppenhagen fchenen gade te tlaan. - S SL W - S BERLYN den a8 September. Na dat de Generaal ^-5|l.-2£^ 5^5-5 V laorGouverneur dezer Stad een Courier uu Parys 2 i^^ 5 E had ontvangen, heeft hy terftond een bezoek by den - SCj J^ Prins Ferdinand van Pruisfen afgelegd zvnde zulks voor -■=f--<="-''*^^^" de eerOemaal dn: dit plaats heeft, en by di^ gelagen heid gaf de Generaal -.lien Prins berigt dat alle verfchil- -------------------------------------- len uit don weg zynde geruimd, de Franfche Troepen eerlane de Stad zouden ontruimen. Naar men wil,heb- ben deze verfchillen inzonderheid ten voorwerp gehad de bepaling van het grondgebied der Siad Dantzig. HAMBURG den 19 September. Officleele berigten ----------------------------------- uit Seelsnd blyven nog beltendig ontbrekenalthans men ziet er geene publiek maken. Intusfchen komen van tyd tot reizigers uit Koppenhagen op het vasce Land aan, door welken men verneemt, dat op den 19 dezer reeds 13 Deenfc*e Liniefchepen door de Engelfchen op de Reede gehaald waren, en dat het bier verfpreid ge rucht, als of de Engelfcne Landmagt op Seeland reed»|- vvsderora gedeeltelyk ingefcheept was, te voorbarig is-^ -'^ uitgeflrooid. o 1. -o •S c -o- o» -o 3 U 3 ja o- JA "'S E:» 3 er £1 CO o» In de Osnabrugfche Gemeente Rimsloh zyn, ter ge- Self legenheid van het inzamelen der belastingen, eenige -c wanordens voorgevallen; de Inwoners hebben dealarm klok geklept, en er is op de Gendarmerie gefchoten. S J S Volgens een hierop door het Gouvernement des Ko- S w. i ningryks Westphalen genomen beduit, zullen de fchul--S 1^1 digen voor eenen Krygsraad gevoerd, en deContribu-S <*- tie, aan de Gemeente Rimsloh opgelegd, verdubbeld -^ worden. FRANKFORT den 30 September. De Troepen van O fe -^ den Primaat-Vorst, alsmede die van verfcheidene an w J dere Souvereinen oer Rhyii-confederatiemoeten zich g J thsns van Berlyn en andere plaatfen, wasr zy zich tott/, 2-U hiertoe bevonden, naarde grenzen van hrt Holdemfche z 1 begeven om zich met de Armee onder den Prins van a Fonte-Corvo te vereenigen. Men fpreekt hier veel van eene naauwe Alliantie tusfchen Frankryk en Denemar-'^ ken, welke, volgens fnmmigen, reeds zou gedoten &J zyn, maar waarover, volgens anderen nogzougehan- den worden. FRANKRYK. PARYS den 1 October. Het Hof bevindt zich beften- dig te Fontairebleau. De Heereii S-x Guldberg en van Leyden van Westbarendrechtzyn gister derwaarts verc-okken. Eene lange en fmertelyke Ziekte heeft den laatften afftam meling van den grooten Sully, een Vriend en Mi nister van hendrik IV, weggefleept. Hy ftierf in den jetiÉdigen oudetdom vsn 23 Jaren. Zyne U«fte woor- a> C 's bil a> 00 J3 Ol O O a et C CJ E ev o --3 Si o aj O o, - o w» ^3 o V* C! - 4» o£ m -o co 5 t - et g S c - 5 C- cd K O -5 n S 2 O) o» .2J B -o t:; <u oj>, r:3 cco.-ca S S S s .5 w o O n 3 S Bi :r IX =1. O»- C cc (7 QJ .2-2 3 s 'S - Cd c: g .- 51l .'S

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1