m?u^ MIDDELBÜRGSCHE C O U RANT. I 151- No: 128, D I N G S D A G ons Hof. 't weikl,yCt;uH„,f;ir'r bonding met Frankr/k blyft LÏren egeT^llelJ^n; meer en meer verbitterd raakt ip^b^j if^ «nengkens de neutraliteit der Oos kS $L beledigen befloten heeft ^tXZl:XZt^. Sn" trbïeZ ^-««-nïde eÏ. nog net bevestied en Ly. 1 heeft zich voorbarig u'Srooid n^"l ^T Lord PemSe dil H opgemerkt.dat ie zending he^d, tr T zef wederom ve a en h'.f" Land tetugTe keerer hmen Terfvkte /„l^T-"«' bril- Terrykie ca mei 's Kejzei, voorziene Ta DEN OCTOBER. =-2 5 s^-§ü c i='S s -. tó -g s :i^ o - aJ 1^ o g 2 t y 5;. s=|2 2 '5 i 8 8 'S "- OS e E. fe s 4^ - s S 5^ •tt^ i..i3,m Sr o, s> ■O. ■»»- S T U R K Y E N. BUCHAREST den 29 Augustus. Kort na het flui ten van den WapenOiiltand tusfchen de Ruslen en de Ottomannen, is de Opper-Bevelhebber der eerstge melden, de Generaal Micbelfon die reeds eencn tyd l»ng Ijrank geweest was, alhier overleden. De Vorst Ypfilanti, die nog onlangs met zoo veel praal alhier binnengetogen wasis gister weder naat Petersburg ver trokken en men verneemtdat tot op het fluiten vsn eenen ftelligen Vrede, noch die Vorst, noch de Hos- podar, welken de Porte had aangefteld, de Regering over Wallachyën en Moldavién aanvaarden zullen ,inaar dat bet Befluur over beide de Vorflendommen zal waar genomen worden door eenen Divan zaamgeSelduit de vbornaamde Bojaren of Edelen des Lands, Men verneemt, dat de aanflag der Rusfen tegen de Vestingen Haven van Trebizonde, mislukt isj en zy jnet een aanzienlyk verlies teruggeflagen zyn. VAN DE GRENZEN den ji /luguitus. Men verneemt, dat een Turkfche Agent met eene zending, van wege de Verhevene Porie aan het Weener-Hof be. last is. Zoo men meent, is dezelve gelast, om by het Oosteoryksch Gouvernement de verëischte flappen té doen, tot het erkennen van den sieuwen Sultan IVlu ftapha IV.die nog door geene Mogendheid vin Eu- lopa erkend is. P O R U G A L. LISSABON den ap /tuguiius. Daar ][men ou hier de tyding ontvangen beeft, dat de Engeifchen tenge volge van eenen mislukten aanval op Buênos-Ayros da Spasnfche Bezittingen van Rio de la Plata \{,eriaien moeteD» begint men de mogelykheid te onderftellen dai zy zich fchadevergoeding trachten, te verfcbaffen door eene onderneming tegen Brafilien, Het is om zich legen zulke eene trouwloosheid te beveiligen, dat ons Gouvernement bevel gegègen heeft, om, in aller yl een aanzienlyk Eskader uitterusten, en hetzelve met een talryk Corps Land-Trbepen naar Èraillien af tezenden. R S L A N PETERSBURG den a September. De tytJing det vyandelykheden door de Engelfcben tegen Koppenha gen ondernomen, is drie dagen geleden alhier «ange bragt door den Engeifchen Conful-GeneraalHeer Sharp die de Vloot voor die Hoofdflad den 35 Augustus ver- laten had, Deie tyding heeft hier eenen fterken indruk «emaakt, en wel eenen indruk, niet ten voordeele der Bruten. Algemeen verklaart men hun gedrag tegen hei «nzydige en onfchuldige Denemarken alj verfoeiielyk «n zonder voorbeeld, en men verwacht, datohsGou- vernement, door dit geval gewaarfchouwdiets dler- «elyks ten, onzen opzigte onmogelyk zal makeni vipr .^ENEMARKÈÜ. KIEL den 23 Septembe,: Volgens bet zpggeÜTan «en Reiziger, die Koppenhagen den 19 verlaten heeft reeds een groot gedeelte der EngelfcKe Troepen we' i' S'„ n T>"''i i^'^oi&ta eb 12 Deenfche Liaie-Sche- D I T S C H t T, TRIEST den o Srpumb,r w ti T* >t 2; V tl bc - (U S O) B 2 ■c c:: .E wi^ S 03 D. "-5 -■^ c r* oi OJ CS O "5 <r ca 't <i w 5 bü baks-doos van Z. M. ten gefchenk ontvangen heeh. De oneenigheden tusfchen ons Hofende Honsaarfche u Standen zyn nog niet bygelegdja fchynen eiken dag-g -S eene ernrtigere gedaante aan te nemen. Van onze Armee zyn de Regimenten, diein Gallicien c i-S S ftaan. nog op den voet van Oorlog en marschvaardig. 2 Of dit in verband ftaai met de tegenflribbelingeu der o S S HoDgaarfche Grooien, of wel èene andere reden heeft éi kan men niet zeggen. '- kIcc S In Rusland w«>rdt, naar men zegt, fterk geworven om de verfchiUende Corpsder ftaande Armee wederom w" Z I voltallig te maken en zelfs nog eenigenieuwe Regimen- ten op te tichten. ^2 ALTONA den 34 September. Eergister is de Heer e O MeynersGezant v.n Z. M. den Koning van Holland -= l^ by ket Hof vsn Denemarken, en heden Z. D, H. de^ 5 «'S Hertog van Oldenburg, met dészelfs beide Zonen, op B g de reize naar Eutin alhier aangekomen. De Prinfes T l*Q Weduwe van Oranje, en de Erfprinfes Weduwe van 'S S Brunswyk, zullen zich uit sieeswyk naar Weimar be fe 1-S geven. j, HAMBURG den ^i^September. Dé Deenfche Staats f o. f^- -r ''O 2 r-l L- ,ÏS <!i JS £-. s H tu ,i.^Si-J SP—" Q. o a H f -> o fe 5 c -c tiJ x'^ o. o o i^ c cc er c o o C3 OJ lü r c H è- t3 o .S S3 .«-S CJ e* cc •o w a bc O a MinisterGraaf van Bernftorf, die omftreeks de helfc S dezer maand over Altonaalhieraankwam heefteen lang aondgefprek gehouden met den Maarfchalk, Prins van J Ponto-Corvo, die het Opperbevel voert over de ver- c 4» 2Z eenigde Franfchei Sp.anfche en Hbllandfche Armee O -ë fe c. S welke aan de Grenzen vanHolftein verzameld, en wier o.^ Hoofdkwartier in onze Stad geplaatst is, Oogenb ik- £Q 5 keyk daarna is de DeenfcheMinister naar Altona weder-.-< gekeerd van waarhy den 15 dezer, met den Adjudant-g Generaal van Bulow, de terugreize naar het Hoofdkwar tier des Kroonprins, te Kiel, heeft aangenomen. Al les duidt aan dat in den tegenwoordigen ftaat vankri------------- fis, waartoe Denemarken gebragt is, gezamenlyk met Frankrykgroote maatregelen zyn beraamd, wier ontwik- kehng weldra bekend zal worden. De fchade wel ke de Stad Koppsnhagen door het Engelsch Bo'mbar- dement geleden beeft, wordt op 36 millioenen Dalers begroot. Den ^5 September. Men blyft hier fteeds zonder nadere berichten uit Koppenhagendoordien alle ge- meenfchap met Seeland ftreng verboden is. Zoo veel weet men intusfcben, dat de Engeifchen druk bezig zyn met bunnen roof weg te flepen: ook verneemt men, dat reeds a6 Hoizen van Negotie te Koppenhagen heb-, ben opgehouden te betalen. Men vreest, dat de En-^ - .S gelfchen, daar men geweigerd heeft de Kapitulatie te^ ■S'f^ erkennen, ook de handen (laan zullen aan den verba- 2 fe zend ryken voorraad van Koopwaren, die zich in Kop- S-^ S penhagen bevindt, en welks waarde men op 36 mil-1 I f noen Daalders begroot. De depêchesdoor den Kroon-S <2 o 5 prins m der tyd afgezonden, houdende bevel om des - S S S 5 noods de V?oot inbrand te Heken«ynzoo als mennuE vö S verneemt, in vyandlyke handen gevallen. FRANKFORT den aó September. De Rusfifche r> Troepen, uit Cattaro en de lönifche Republiek terug keereade, zyn wel in de eerfte dagen dezer maand voor S S, Venenen aangekomen, maar aldaar niet aan waUeftapt. .S »- S Zy zyiiden iidazer. aan boord van aoTransportfche-JS'S pen, die door eenigeOorlogfchepen geconvoijeerd wa. S - ren, ten getale van 6 kjooo man, voor Triest aange-"".» komen, en hebben nog dien zelfden dag vanden Oos- S g 3 s 5 v~ -c 5 4 C X. =i t- cd -r t^ M -zr -o i- .i: "C O'S a> P QJ O c cr J: o 5^ Cf Q> r* QJ i; 5 .E c <u 2 o V oa V u N ■55^.5 11 C CU »- E O O NI Z BI a c« c 00 o "- c S i^ .S 'S' 2 c >s 1-2 m| 2_: .21 tS OJ o er oi o B tenrykfthen Gouverneur den doortogt door Oostenryk S S en Hongaryen naar hun Land gevraagd waarop zyech- <u-g o ter ten antwoord bekwamendat hierin eerst den Kei- z 5 zer van Oostenryk moest gekend worden, en dat tiiehS o daaraan onmiddelyk -eenen Courier zenden zou. S 1 S 2 Men zegt, dat de Fransch-Keizeilyke Garde, die zich S.£~-| thans op den terugtogt naar Parysbevindt5000 msng te Casfel aangekomen, en aldaar blyven moeten tot na;i-^ g de plechtigheid der krooning des Konings van Wesspka-S 5 1 'en* S i -^ c 2 In veticbeidene publieke Bladen leest men het geeft volgt: „Daar de tot afdoening der Contributien over f g .5 ;5 West-Pruisfen afgegeven Wisfelsin de Koopfteden waar.S w g zy gedomicilieerd waren, waarfchynlyk wegens gebrek 'S i ti Mn voldoende hypotheek, geprotesteerd zyn gewor-" ^T" den, 200 hebben de Franfchen die reeds uit den om-^ =i trek van Graudeniz opgebroken waren bevel gekregen -« 'S - ■3 B om naar hunne oude kwartieren terug te keeren. Men S -° ...il j-------------- fe Wil weten, dat een aanzoek, door den Ptuisfifchen Mi- 00 b Vi e co B •O go h. 5 W .j 1 "O 1; EO .5 J5 -S o I co Ba 2 33 ei n o ■o V.' .v. -- »i C «1 O T3 O nistcr te Paryi den Generaal van Knobelsdorf, aan bet'' ^-^ 5 Franfche Gouvernement gedaan om Pruitfen inde Rhyn-'.'.Lj confederatie optenemen, geen ingang heeftgeyonden.* De geheime Kabinett-raad Beyme, is in zyne vorige wetkzsamheid by den Jtonipg u Kofliogsbergea b«rfleW. a o ca.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1