IZI li '8o;:4ir! C O U RANT. ^r 0% MIDDELBURGSCHE il' No. 127' ZATUR DAG Van tfapch meldt mendat de tyding van het vertrelt DEN 3 OCTOBER. ii^iir s i f s c tt i A N D. ------ c Hg ■21 go i g re o S I 2 5, 2 5 -S s 5: i-S Epg •i >- i^ N o o R D-A M F, R I K A. NIEUW-YORX den 9 ^ifi:;"stas. Mè; dc Brik de Fenus, den 4 dezer van iVidlagn alhier aani>eko- men, heeft men de tyding ontvangen dat het Amerl- kaansch Fregat la ConffHut.on aan een Engelsch Fregat flng seteverd h^eft; dit het gevecht zes uren geduurd heeft, en dat het laatsts;amelde daarop de Vlag gellreken heefc; men voegt er by dat dt Kommandani van het Amerikaansch Fregat zich ran Viet vvandelyk Schipniet lieeft willen meester msken, fchoon het 2elve zich aan den Overwinnaar had nneten overgeven. Door eenen pnrtiKulieren Brief vnn de Hav?naK V«n den )6 July heefimen het volgende vernomen >'lfi leedwezen moer ik u melden dat de Gee Ie Koorts alhier verfchrikke'yke T.-rwoestingen aan tij/t, zoo aan boord orzer ScUfpeny a's onder önze Landgenooten die zich thans in éêie Stad bevinden. Ik heb niet vernomen dat er een eenia man van deon- derfcheidene klasfen v^n Inwoners binnen deze Stad door die vernielende Ziekte is aangepast geworden de reden •waarom de Inboorlingen der Vereenigde Staten alleen door deze Ziekte zyn aangetast geworden, is mogelyk alleen daarin te vinden, dat zy eene zeer ongeregelde Jevenswyze gewoon zyn te houden onder een ongezond luchtgeftel, en ih een Jaargetyde waar in de eicesfen doorgaans de doodelykfle gevolgen hebben Ik vrees, dat dit voofbeeld weinig invloed by de meesten hebben Bal, en dat zy zelfs door den dood van eeil aant:! hunner, DOch wvzernoch omzi2tiger worden zulleni" De Commisfarisfen die benoemd zyn om een plan van verfterking voor de Haven van Nieuw-York te beramen, liebben'reeds beftckken gemaakt van He hoek van Perkin sf, tot aan het Eiland van den Gouverneur toe» daar zal een Fort worden aangelegd met 50 (lukken gefchnt. Men heeft den 15 July den Heer Blanner IMasretals fchuldig aan hoog verraad, gearrefleerdi en naarRiche- mond in Virginien gevoerd om aldaar gevonnisd ie wof den. Hy is in de zaak van den Kol. Burr betrokken. R U S L A 1^ b. PBTF.RSBURG den 2 September, De Éngelfche Conful Generaal, Heer Sharp is over Kroonftadalhier aangekomen. De Genersal Savary bevindt zich fteeds alhier. Men ■weet nu met genoegzame zekerheid dat het niet is de Graaf Soltikoff, die ais Gezant s^^r het Franfche Hof xal gaan, maar dat de Luitenant-Generaal GraafToliloy daartoe benoemd is. De Graaf van Nesfelrode begeleidt hem als Gezantfchaps-Cavalier. I^RUISSEJJ. MEMEL den 4 September, Het volgend rtujt is ilhier uitgevaardigd: „Op allerhoogftenKoninklykcn by zonderen last, ma ken wy hiermede bekend datoverëenkomftigden met Frankryk te Tilfit geflotene Vrede, deze Haven, zoo ■wel alt alle overige Pruisfifche Havens, voor de Han del en Scheepvaart met Engeland en de Éngelfche Ko loniën gefloten en dien ten gevolge de doelmatigfte maatregelen genomen worden, dat geene Éngelfche of tit Éngelfche Havens en Koloniën komende Schepen binnengelaten worden. Dienvolgens wordt ëen ieder by deze gewaarfchouwd zich in genen Hardel met En geland intelaten noch Éngelfche Waren naar Bngelfehe Havens of Koloniën te laden noch van daar te doen komen, zullende die hiermede (Irydig handelen, be- halven de verbeurd-verklaring der Goederen ön van het Schip, nog tot perfoonlyk onderzoek worden be trokken»" Memel, den 2 September 1807, Keninkljk Pruiifisch Scheepvaarten Handek-Qeregt. I T A L r E N. TRIEST den 9 September. Een Rusdsch Eskader, Tan 4 Liniefchepeni^én Fregat en twee Korvetten een convooyvanao Transportfchepen, een gedeelte der Rusfifche Troepen die op de lönifche Eilanden in garni zoen gelegen hadden, aan boord hebbende, overvoe rende, is heden op onze reê ten anker tekomen Het had op deszelfs togt Cittanoraen Piranoaangedaan, en had aldaar door de Franfche Geconfü'ueerde Magten al lerlei ververfchingen ontvangen. Men ziet eerstdaags het restant der op die Eilanden liggende Rusfifche Troe pen te gemoet. Castelnovo is den 7, Cattaro den 10 endelönifche Republiek den ia aandeFranfchen over geleverd. E 2 S' o 1^ «.4 *-< 'i*^- ra ■- C' O. er vu C» X S o van den KoningFerdinaöd en ryne Familie re uoorbirig's z^ geweest is; doch het ii zeker, dat er toebereifeieti ror g. jj zyö vertrek gemaakt worden: de kosibasrfte meubelen -Z van het Hof zyn reeds op het Sicilisansch Schip df/lr^'^ chinades ingefcheept. Men heefc 52,000 oneen uit de S Bank van Mesfina geligd en met den meesten haa^f naar 5?'' S" Palermo gevoerd. De Éngelfche Generas I Mn/ro heeft t; S 5; i^-" &- o e;j 1^ "S S 5 t« t Es o. o pen op zich genomen, die dezelve met T^klein geta Engelfeben dienogin het Land overig waren, heeft in- gelyfd. K'wi'„' ROME den 16 September. Den 57 laatstleden f-*-: .c 5 begaf iich de Heer Alquier, Minisier van Frankryk. naar het Quirinaal alwaar hy eene lange Conferentie g O roet den Heiligen Vader hield. Den 1 darer is een bui- tengewoon Kourier, door den KardinaaKLegsrt uit Pa- g rys afgevaardigd, alhier aangekomen. Naar men zegt,'T"S zyn zyne depêches van het uiterst aanbelang, Den vol-'^ |'^Q genden dag kwam een Kourier uit Weenen alhier aaq, c^ die by den Oostenrykfchen Agent afftspte. -x^ - o 1 - C «X. 2; o o ,3 c» .5 o -ij o. ■- JV c -o 5 c 5 -a -o :3 i cd ia ZWITSERLAND. f BAZEL den 5i September. Hetartikel van de Akte g van Mediatie, waarby aan ieder Burger derZwitfetfche Republiek de vryheid gelaten wordtom zich ter woon-ï in een ander Kanton nedertezettenén in hetzelve zyn beroep te doen j heeft in de kleine Kantons eenigeop-C pofitie Ontmoet, D? menagementen die deLandvergq oering ten dien opzigte gebruikt heeft, hebben dstef- Pf^ fect niet gehad dat men er van verwachtte. Men heeft \^-j~ zelft by het Kanton van Schweitz eene Wet gemaakt en j doen afkondigen, waar by de voorwaarden bepaald Worden waarop de Burgers van de andere Kantons zich op hun grondgebied mogen nederzetten, en deze votjr--------------- waarden zyn zeer ftreng. VAN DE NEDER-ELVE den 20 Septtfnber. Na dere byzonderheden omtrent de droevige gebeurtenisfen-------------- te Koppenhagen zyn onder anderen\ dat een groot gedeelte der Soldaten van de Marine gedeferteerd isdat - - - fommigen tot de Engelfchen zyn overgeloopen anderen tS 2 hunne Ofliciersmet het geweer op de borst, gedwon- - g gen hebbeuj hen, daar zy van de Batteryen in hetland r Wilden g^an, naar deKalkbranderyovertezetten. 6 - Qj r: Ci E- 'l> C .1> 1- k TtI K ÓS -§ 1 vl 5; --r ''t Ci.' K* k 1—1 z. -4 3 'S C N de Overheid óei Ambts van Koppenhagen in de'Hoofd- J S ,v a p. c ftad zynde, de Éngelfche Generaal den Predikant Rön- nein Lyngbye, den Staatsraad de Coninck en den Graaf g Schulin tot Overheid des Ambtshadaangefteld, tenein- de de verdeeling der requ fitien te bezorgen. ci- Devyahdelyke Generaal Linfingen had zich byzondere S 1 S, hoogagtmg verworven, door het houden van eene z-er goede krygsrugt. HAMBtJRG den io September. Gister wsren de| - - Stemgeregtigde Burgers dezer Stad van 10 uur des mor- =11, gens tot 10 uur des avonds buitengewoon byeen verza f. raeldi om teberaadflagen overhrt vinden der Contribu-S. tie van 16 MiUioenen Francs, die voor de alhier gecon- fiskeerde Éngelfche Warenvan de Franfche zyde ge- s 2 Torderd word. De reeds meermalen herhaalden voor -S S - flag van den Senaat, om de Eigenaars dier Warenby- zonder 30 pCt. van de door hun gedeclareerde fom van S g 'S deze Contributie te doen betalen, werd door de Burgers 1. - algemeen verworpenen daar tegen befloten om deze -^'-^^Z Contrioutie voor een openlyke last van Staat te verkla. g S ren en dat dezelve door ieder Individu in het byzonde r J - betaald moet worden. Daar eene menigte Stemhebben- S - de Burgers, die zelve geen Éngelfche Waren in bezit - -S-g hadden, door dit beduit perfoonlyk verliezenzoo is doch de volmaakte eenftemmigheidwaarmede by zóo f^^ Z uiteenloopendebelangens hetzelve genomen is, een «an-'S 2 genaara bewysdat de oude gevoelens en liefde totde" regtvaardigheid in onze tyden niet vergeten zyn. Van.^ de 16 MiUioenen worden 4 terftondende rest in zes *«-s - Termynen afbetaald* -1 De Kroonprins van Denemarken heef den 14 dezer-IJ een Reglement op de Kaapvaart doen ukvaardigen. Voor I ieder Stift m Denemarken en Noorwegen, en voor elk :S ^'-^ Hertogdom op het vaste Land wordt eene byzondere g- n m 5 Kegtbank opgerigt, om over de Pryzen te oordeelen - F daar de grondregel vry Schip, vry Goed, nu aangeno- S z men is, wordt het aan de Kaper-Kapiteins verboden om 2 eenig Neutraal Schip optebrengeo, indien hetzelve niet^ metOorlogs-Contrabande geladen, of naar eene der En- geliche Havens beflemd was. FRANKRYK. PARYS den %6 Stprmbtr. Wen weet, dat Kei. 3 a -o ■2 5 o M en Xi Tï W) eo "O co o <u "O C B a «c ap a S o Ql f-3 2 -^ -a c c 5 cc O) -a y n 00 a» Van lu tD C u <U VI ■- •SH N C/5 XI 5 c 3.5 .SO i. 05 n ttj Q J^ Pd a> r^ X> Qj w O o u ■a -ü ^o; «5 'S o.tC CKi U 'S. t. zi SS •S fe 1^*3 ir s. M« o» o £i Q \t C H j; ui -a 5 o; •o -a o» S ïi -a w öJ M 2>. ■S-5 E s^ -o w ra OJ S 5 ik*) *ï9

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1