B No. 125. MIDDELBURGSCHE D I N G S D A G fSö7 C o R A N Ti ^Jl DEN 29 SEPTEMBER t^. DENEMARKEN. KOPPENHAGEN den S Sepumher. Den s ;^5- S^ (-. qj O (J r? c r,, G fc S f i 0. S a. c Z 1 D-A M E R I K A. UENOS-AYRES den lojufj. De EngeircheEx peditie te Monte-Video uitgerust legendere Stad, ^etteden i8 Junyin de kleine Baai van Barragonvoet aan walen marcheerde vetvolgens op Reduction en al- daar hunne fchikliingen gemaakt hebbende vielen de vy. anden den 5 July des morgens ten 6 uren op de Spaan- fch-nsati, doch vonden een ernttigen tegenftand, maar zv drongen des niettemin door, toen men hen uu de Bat- teryen in de ftraten lolite, eti van de daken der huizen zoo hevig befchootdat zy by menigte vielen en vele honderden van hnn gevangen werdeiizoo dat zy de on- derftaande Conventiedoor de Generaal Uniers hen voorgeflagen greetiglyk aannamen en wy dus van hun verlost werden; hebbende zy, volgetis hunne eigeneen zeker niet vergroote opgaafvyf-en-twintig honderd man aan dooden gekwetften en gevangenen, verloren. CONVENTIE ge/loten iusfchen de Cetieraah en Chef der Magten van Zyne Britfche Majeftelt ter eenreen die van Zjne Kiisholyke Majefteit ier andere xyJe, Art. I. Er zal, terekeneti van ditoögétiblikaf,Wa- penftüftand zyn op debeideOeversderRivier la Plata, II. De Britfche Troepen zullen gedurende den tyd van twee tliaanden, in bezit van Monte-Video blyven zullende als Neutraal befchouwen al het Land begre pen in eene linie van San Carlos ten Westen tot Pando ten Oosten, ener zal wederzyds geene vyandelykheden plaats hebben terwyl de byzondere perfonen der twee Kaïien ieder onder hunne eigene Wetten leven. III. Wederzyds zullen de gevangenen wordsii terug gegeven, niet alleen die gemaakt zyn, federtde komst Van den Generaal Whitelocke, maar oOk de Britfche On derdanen, die, federt het begin vaii den Oorlog, in Zu-d-Amerika zyn gevangen gemaakt. IV. Ten einde het vertrek der Troepen en Schepen van Zyne Britfche Majefteit te verhoasten zal men gee ne hindernis aan het proviandeeren van Monte-Video toebrengen. V. Menveriéent een ultdel van tien dagen, om de Troepen van Zyne Britfche Majefteit intefchepen ,en op denNoordlyken oever j^an de Rivier la Plata ovettebren- geo, met de wapenen, welkenzythanS moeten hebben, als ook deMagazynen, enz., aan degemaklykfteplaat- fen; kunnendemen gedurende dien tyd levensmidde len aandezelven verkoopen. VI. Wanneer, ingevoljie het tweede Artikel ideplants en de Fotêres vsn Monte-Video zal vi?orden overgege ■Ven, moet zulks gefchiedeh in denzelven ftaat, waarin zy gevonden zyn. VII. Drie Opper-OfflCieren zullen wederzyds als Gy- zelaars worden gegeventot dat bovengeftelde Artikels z>n vervuld; *elverftaande, dat de OfSciereu, op hun V'oorH van eerkrygsgevangen niet tegen Zuid-Amerika ïjunnen dienen dan na dat zy in Europa zyn geweest. I f A L I E N. TRiEST den 4 September. Het lot van Ragüfa is èindelyk bedist. Volgens een Brief uit die Stad kwani «r de Generaal Marmont op den 14 Augustus aan, riep da."dlyk de Leden van het Gouvernement byeen en kon digde hun aan dat Ragnfa voortaan aan Frankryk be- ■hoorde, én, even gêlykDalmatien met het Koningryk Italien zou vereeoigd worden. De Generaal LauriÉton is federt tot Gouverneur van Ragiifa en van geheel Al banien benoemd. Zeer vreedzaaöien zoo als dat lusfcheh bevriendde Natiën moet gaan is de overgaaf van Cattaro en aan- IJtenzende Pl.atfen en Eilanden alsmede van geheelde Jö.iifche Republiek, door de RusfCn aan deFranfchen gedaan; en wat de Ingezetenen betreft, die voor een groot gedeelte dé tegenwoordigheid der Rusfen reeds moede waren, deze zytï oiider dat aliosnietalleenras tig gebleven, maar velen derzelven hebben zelfs opent- lyk hunfie vreugde over die verandering aan den dag-gc- iegd. Men wil nu, datdeRusfifche Traepen d'ezichop alle de genoemde punten aan de Adriatifche Zeebevon den hebbennaar Venetien zullen komen om van daar door Ouitfchland te Land naar hunne haardftsden terug te trekken. De kleine FranscWtsliianfcbe Flotille is voore'enige dagen van Venetien uitgeloopen on heeft voor Mala- inaoco by Chiocza het anker geworpen. Men is be gerig te weten, of het Eui^elsch Fregat, het welk ia <5eze wateren kruist, iets tegen dfize Fiotille zi!durven onderneiEen. C 1= mJ 5 ri a -ü j ceier tr. p^- -r^ o o 'v -.i: iaat in denïtvönd, deedde Generaal Peymanu nan hecGar-.ir ,y, - c -Li TJ CS. -L- tl e nizoen en de tiezainentlykp inwoners van Roppenhagefli o de yolgende Bekendmaking afkondigena^ De Admiraal van de vyandelyke Engelfche Vloot, S die zich hier ter Reede bevindtzoö wel risds komman--^ jl c derende Generaal der in Seeland gelande Vyandeïyke ë'^g-^ "§c2 *j3 Engelfche Troepéü hebben my heden pkgtigafge>'or--v o 'S Jg- -s.^ S *- o derdonze Vloten aan deii Koning van Eiigelaud over- ^g i Ix. .fc 'S to w '-^ C C 'R tegeveneii te gedogen, dat dezelve mede s;ev<ierd cc to E 5j, '- <L/ t^ lii o' •- worden zullende, na eenen Jil^emeen EeQoiin Vrede ^"nfcr,^;^Sg^l;^c>'^ j=> -ix o C-^ -^ s>. t—T m Europadezelve aan ons weder terug gegeven w'or- den, Z „Ik heb fiiercp genntwoordt, dat onze Vloot, dic-ê 3 ons onbetwistbaar Eigendom; is, in handen van onzen gp^ <o Koning even zoo zeker is, cis zy ooit in Handen vnii g -S q -o Si -i K^ 3 - s I den Konihg van Engeland zyn kan, tegen welken Md- Jf ^Z r.5 -^ Q 'i:', c tti "- - --^ narch wy niets vyandelyks in den zin hebben gehad 5 g c g*. oi fj dat wy ons aan ons noodlot zullen onderwerpen vVan- w 0-' 'J ai T Stad te verwoesten, wplke geene ie minfte aanleiding J-^-^ o.^'^ï^cS =H tot zulk eene behandeling gegeven !:eefi; niaardat eê: c i! o Z"^ M z, en pligt ons geboden, cm iederen voorüag té verwer-e -^ O g «?_2 Jt: fJ pen, welke niet zoude voegen aan eene onnfhankelyke S t^JZ Mogendheid, eti dat wy befloteii hebben, sileo vyan- .g ^'t'-^S: C^'" h r delyken aanval r.fteweren en tegcntegaanen de Stad jj g S 0; c o 5: c «i -- er. •- ■-- neer hy wreed genoeg ware te ondefnemeiioin eene jj en onze goede zaak tot het Uiterrte toe te verdedigen on r a - w i» u waar voor wy bereid waren ons goed ejp bloed offte-jO^'; MedeburgersIkben overtuigd d^it myn ant*oord ','L|eJ .B Lmd J ook het uwe is, en dat onze Nationale Eer ever zoo -^ - heilig is als my. Welaan dan, edele Medehurgers vat de wapenen opdat een iedef toebrengeal waf betfi - mdgelyk is, tot verdediging van de eer eii inftandbly- ving onzes Vaderlandswy ftryden voor hei dierbaai'rte, dat wy bezitten. Wat onze Voorouderen onder gely- ke omftandigheden gedaan hebben, da zullen wy öok doen. Ik zal de dapperen pnder de Inwoners der Stad,-------------------------------- die met p.ut tot onze verdediging gebruikt kunuën wor den wapenen doen gevenen wy zullen onze Vyah- den, diegelooven, dat het in hunne rhagt ftaat een adel en dapper Volk te ontéeren en ds wet voortefcb'-jveft, onze liefde voor óns Vaderland doen blyken.*' k P E Y M A N N. ^i^ Den volgenden avond om7|uur, begonnen de En- geifchen het verfchrikkelyk Bombardementdat eerst "o to -o 12 uren, en na verloop van eenige uren, weder48U 15 "f 'S ren onafgebroken voortduurdeen de bekende Kapitu- latie (zie ente vorige Courant') ten gevolge had. De neerflagtigheid welke zich, na de bekendma---S king def door den nood afgeperste Kapitulctie, over het ganfche Publiek verfpreidde, grensde na aan de ver* - —o - twyfeling. Na zulke ongehoorde opofferingennög^ ^"l 5 g a, aan de verdere onregtvaardige eisfchenvan eenen trot» -S a - 'O t>. a a M fcc s; C k. XI -5 CS S 5 ■s -^ -^ K V e <U a t^ t/5 %»-—.:, »-; aj id o» t> a flj "TD -a 05 c a •S I e a G. «i a (u -— (Sj» o c> CL Q T) C' 3 S .Si to fchen Vyr-nd te moeten toe|!even, was eene onverdragely-r; o i ke gedachte en niettegenftaande de vermaningen van den :5 5 -5 Generaal Peytnann grepen toen op gister de Engel- o* o* J -a w) fcben wèrkelyk onze Vloot en de Citadel itl bezit tfa> S 'S - g ;5'.2 men, inzondörheid onder onze Matrozen, onrustige 1° F^ Ss'''5?'s'^ bewegingen plaats, die niet dan door geweld beteugeld Soci- »<ifFQ"'^'uï:» werden, "r=ïï°-S>Eï''^"!^ I EXTRACT uit een Brief van KOPPENHAGEN ^^t3'^£*3|o|§ïï.. I'^ van den 12 September. a«'^"o <.™2i<ai'^ -«f-t^ 3 S .«J n. 2 IS, -^ -St! c I o Yi -ar „De Engelfchen, die thans in het bezit rferbetde-jj c> 2 Holmen zyn getreden, arbeiden aan de töetskelingder^ Vlcót met zoo veel (poed dat men gelooft, dat dezel ve wel ia vier weken gereed zal zyn om uitteloopen." o ts i«^ IJ s a CL ;- -^ *-^ o o. 2:S S §;§-« 2 «iV iï e s: «i öj - J^ Ui-— .-, _.£^«-S*-c= '•"-<" «i S- 5 S D U I T S C H L A N D. g E I I'I 5 5 FRANKFORT den 19 Sepiemher. Men wil hief,^ 9 <3 S Si dat de Koning van Zweden van Malmoë waar ay zich ^5 p^'^H-^'^^^'S o ë^^-' thans bevind voorfTagen van Vrede aan den Maarfchalk Brutie heeft laten doen. S Den "xó September. De iongfte berigten uit KOnftan-5 tfnopel, tot den 15 Augustus, melden, dit de onder-g handelingen in hei> Legér des Groot-Viziers, tusfchen 2 de RusITfche en Turkfche Gevolmagtfgden nret yverj^ werden voortgezet, en dat de Vrede Weldra tot ftando 'S -S zou kotacn. -::: S '-5 (u o. •M to cJ fep'.- g FRANKRYK. PARYS den 22 September. Onze Arn'de op de!^"^ Grenzen van Denemarken, onder bevel van den Prir.s|^»^*. van Ponte-Corvo, is thans gepcteefd als volgt: de Troepen van het eerfte Leger-corps der groote .Xrraée üaan in en om Lubeck, ea voriften^tJen regter-vleug«I;

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1