<ïiHlQlb<^i C o U RANT. •;^*iarit A L I .Sïi-j« No. 124. MIDDELBURGSCHS ZATURDAG SPANJE. ïc-3 DEN 2ó SEPTEMBER. -^ I 'S z H o J =2: s -i. - Ci -ë 5 S E'S» - z KADIX den i Sepumhir. De Spr^anfche Kolomen zvn in den besten daft van tegen weer. V.jigens de „a.uwkeurigfieberigten, bevinden er zicli in ^'.eu^v S„n^ 9500 man geregelde Troepen en 1^000 msn •iw\w -in de Provin-ie van Guatimaia 1083 .Bsti gere gelde Troepen; er, 7560 man Militie; in liucatan ..n bet geheel "oco weerbare a ajinen op het Eiland Cu ba '560; in Floiida 2000; te Porto-Rico 440° 1 <Je Provincie Venezuella poco in nieuw Grenada 11000; langdeRio de la Plata 21000; in Peru 11200; in Cbili S^Soi cp dp Philippvrfche Eilanden 12000 man, het ■v^dk alles een geheel' uitmaakt van 129055 weerbare mannen. Du aantal km des noods nog verdubbeld worden, dasi alle de Inwoners der onderfcheiden Land- i>reeken or.der de Spaarfche he.effchsppy gereed en ook in fiaat zyn om tot verdediging van hunnen grond de wa- penen op te vatten. De Engelfchen is het wel gelukt een of tneet plaatfen te overrompelen, doch het is byna niet mogelik datzy op cien duureenig voordeel inde nieuwe wereld behalen kunnen. Het Spacnlche Leger in furopa beSaat uit de navol- .-e Korps; A'^elyke Gsrti 650 man; Gardesooo; t'-i; 00 -o rz -j -^ ■- 5 il. O c e -<i -.cc I* <!J IJ l, 3 - gein- Linie K-tabiniers des K'Tings 7?,<:c; IntHitery 9* 24ü;(zes Regimenten Zwi'ferj daar onder begropen;) l,j.[ Infsnttry 7000; Artlle ie 6coo; Genie i3P6i h^N^llerv 18000, en LanJn-.ilitie 30,000 man, een ge- ■beei uitmaKcnde van 150,000 m^n. 3 o i) o. E C cj f: ^1 o - ri O V3 S - "c '6 Li O o "O 'S O l- O E N.. .;■--- ^;a"PÊ'LS den 29 Auiuitui. In alle de ï'fóvintien ^es Koningryks Naptls heerscht ru de volmaaktfterust. Dl- hoofoen der genen, die in de jongfte z roenzwe ling gewikkeld zvn geueest, z\n uu het Ryk geban nen. Vry algemeen ziet mtn het bewe-tfteiligen eener Expeditie tesen Sicilien in de aanft ande maand Sep tember te eemoet. D?gely!;<: byna koTen er, uit Op pei-Iialien, Divifien Fr. nfche Troepen in ous Koeihg lyk aan. D E N E M A n K E N. KIEL den 15 óepttn.ber. De berigten, welken men-noii gedurig van hei Bi^ttbardementontvangt,mei tien verfcheicene byzorderheden dier verfchrikkelyke cebcunenis. Eene der oorzalten welke den brand op •velt' plaatfen zoo heftig geinasWt heeft.was het gebrek aan water,naartlien de tcevoer u'tUei Peblinger-Meer, het ■welk de Stad van zott water voorziet, in denloopder bslegenng, door deu.Vymd was.sfgefneden Voor liet overige hadeven zeer als df Spuiten zeWen, ook iet corps dtr Blusfchers of SpuUei li-dendoor bet En- geJfCn vuur geleden; de ^^.lj^lor van aat corps wasmet Zeer \elen van zyn vo'k gefntuvelo en nog meerwa len door 2«fre wonden bui enfVaat gei'eld cm hunnen a be'd te vertigten. De Hl: este inwoners waren naar Chti>ti?>nfburï en Christiiwrshaven gevlugt werwaarts men ook het grootst gedeelte der Koopmans-Goederen ter wssrce vai. 36 millioenen gered had. Oidertus fchen toont het getal der gefneuveloen en gekwetften, dat dtze vrmj^org cp lange ra r5tt t'oereikend geweest js tn dat het 'apn tconeèlen van vsfeKkheid niet heeft ortbrckeu. Onder .'nderen heefi eene Bom die op het Vui? Vin dm PnlVsfoi Horneoan gevallen is, de cirie Ijocfiers van dien geleerden t>p e^ne vreesfelyke wv^e gekwetst; aan eene di-r jonge J. ffers /yn beide dé bee Tien verpletterd, en de twee onotren nie' minder ake lig vernüv.kt. By alle deze treu-gevsllen verneemt men oncercu^fchen met eene aandemngvsn genoegen öa: het eenigst Zoonij'' v»n den veriüei ftelyken Adju- dai^t-G- neraal van Liidl.olm »tn wien men de redding Vi-n onzen Koning en Kroonpnns verfchuldigd is, niet om het leven is gekomen. Eenen arderen Adjudant Generaal, den Heer van KlrchhofF, die op het Slot A malienbuig in het Paleis vsn den Kronrpnns zyne wo ning bad is door het fpringen center Bom eene kneu- 2ing aan net hoofd toegebra; tterwyl eene tweede Bom in de Stallen vur' den Kroorprins, twee van desAdju dsn's Paarden verpletterd heeft. Alseen^ebvzonderheid merkt men op, dat de Zetel en woonplaats des Bis fchcp« van Seeland, die bv den grooten brand, van let jaar 1737, en by ei n focrigelyk voor ettelyke jaren vuortiev'll n ongtluk r^etis verfchoond gebleven was. Cfk diuüasi door het vuui riet is aangetast, ondanks in Paleis zeer nabv de Lieve Vrouwe Kerk gelegen ■was, die, gelyk men weet, ga licheiyk is afgeb'"and. Zie hier bet get^l dr Sch.^pen van onze Vloot, die thans zöo tiood.utiig ia jüuüeo der Engsifthen cver- geac 20 Liniefchepen 16 Fregatten ,9 Br<kkcn i Sc*:©- ner 17 Roningibootea, 8 Lootsbooten, J2 K:p<>n -5 neerbooien 6 Kanonneerfloepen 5 Kanonneerjj len 4. Schietpramen3 vlottende Batteryen en 3 vaste Zee- a Baueryen. Het gezamentlyk getal van het Gefchut-^ der Schepen bedraagt 2183 llukketi Kanon, 202 Ka- S ronaades eii 22:^ Hsubitfers. De 3 vaste Zee Batte- ryen hebben gezamenlyk 199 zware Stukken en 5 z'A-a- p" re Mortieren. V.in de Schepen zyn fiegts 83 in Itaat j^ om in Zee gevoerd te worden. ~3 DutTSCHLAND, 'S HAMBURG den 17 September Naar men verneemt. worden te Koppenhagen de Liniefchep-?n ftukswvze we,; gevoerd ,;naar mate zy gereed zyn. Y)<t fValda i:arwel 'S ke beftemd vt'as om de Grootvorlün voor eenigentyd c naar Petersburg te brengen, is, zegt men reeds weg- gevoerd. G R O O T-3 RITTANNIEN. f LONDEN den 2 i'frprfwiar Cover Hamburg). De .S AmerikaanfcheTo kotter Revende is met depecnes van £0 -^ de Amerikaanfche Reiieringaan den Amerikaanlch^'n Ge-g^ w zant Monroe alhier in Engeland aangekomen. Tevens t: hi>efi men Brieven uit Amerika weken behelzen De 5 5: •- Prefident Jcfferfon heeft verklaard dat hy van den eisch .j van voldoening wegens het voorgevallene met het Fre- - v. S gat Chefapeak en wegens het presfen van Amerikaanfche s -' Mairoozen niet kan afgaan, maar het liever op i;Ot uiier fte zal laten aankomen en als de Engelfche Regering de geëiscbte voldoening weigert te geven, zal de Gezant - .a, a Monroe onverwyld zyne pasfen tot vertrek te Lonaeu 2 ii - "5 vragen tn Engeland verlaten, LONDEN den li 5?//^/K3<rr (over Frankryk). Vol gens Brieven uit InJiën ontvangen waren er tusfcnen het Gouvernement en het Opper-Geregcsbof van Madras, hevige vetlchiUen ontftaan. Voorts beeft men nog van daar de volgende berigten: volgens een Brief van Ca/fö/Zdi van den 10 January hsd men aoor de Koopvaardyfchepen de kesfource en de Co romar.dei, het droevig berigt ontvangen, dat verfchei- dene onzer op China handelende Schepen, aldaar in da- wateren vergaan waren; verfcheidene anderen hadden door de ftormen, die in dst gedeelte van de Atisritifchen Oceaan gedurende de maand September vsn het vorige Jaar, zoozeer gewoed hebbenaanmerkelyke fcbadeni geleden. FRANKRYK. PARYS den 18 September. Er ziet thsns het licht een Keizerlyk Decreetbehelzende eenige Conftitutio- nebepalingen voor het Koringryk Wesiphden. Volgens .1. o z^ »1C OJ 5 =e '•-» O •-, U. O o it: Cl c t^ -D S rL -o ■?-«^- Ti -n U 3 _5j .2'5^ 2.. - ei f, r.« i; c E 1| o"< J 2 u tJ j: -I* H >.tv5 3 Q a dezelven zal het tot de Rhyn-confederatie behooren en -^ _5 'S deszelfs caniingent uit25,000 man bellaan. Geduren S s '^t S debet eerde Jaar zal echter de Armee des Konings maar*' S ■g O E CA -5 «♦- tl- •V JS 3 12,500 man tterk zyn, en aangevuld wordendoor 12,500 I man Franfchen welke de Koning voordat Jaar, bezol- digen kleeden en voeden moet. -^ .o" Den 19 September. Koppenhagen bevindt zich in S de roagt der Engelfcien. Een-en-iwintig dagen nahun-'S tj ne landing op Seeland, beeft die Stad geknpituleerd - S J (2 03 Europa zal verbaasd ftaan te hooren, dat die plaats in -S 1 S If hunne handen gevallen iszonder dat de loopgraven van S m dezelve geopend geweest zyn, en zich alleen uit vrees y •- S* van een Bombardement heeft overgegeven. Heilswaar,^ cat de eerlle uitwcrkfels vau hetzelve verfcbrikkelyk ge weest zyn: een gedeelte van de Stad is in brand gefcho f, ten een aantal vrouwen en kinderen zyn erdoor om ;j gekomen en de Deenfche Generaal heeft geoordeeld de c volgende Kapitulatie te m.ieten teekenen. KAPITULATIE. Art. I. Zoodra deze Kspiiulatie zal geteekend en bs- krachtigd zyn, zullen de Troepen van Z. Grüo:-Briita- S uifcheM,in'tbezitvnnde Citadel gefteld worden. II. Ook zal creenb Wsciitvah Engelfche Troepen in P bet Scheeps-Magazyn geplaatst worden. .w t"— III. De Schepen en andere Vaurtuigen van O.iriog,? ti Z met hunne volkomene uitrusting, aan Z. Deenfche M.^ .i c C tec IJ QJ W3 ■r o QJ t, *fc QJ rj ►i TS CL M - Z. r~, C ti O e!' r"^ Z S ï«4 -^ «.1 «-• H W ,0 0\ - 1 o lu S c, R U loebehoorendezullen aan de daar toe door de Kom Z 2 roaisdanten van de Engelfche Land-én Zee-magt benoem 3 S de Commisfarisfen worden overgeleverd en die Com •- o E misfartsfen zuilen terftond iu'ibezit gefield worden van ^^UZ-^*^ ne Aifeimlen en Scheepswerven,, en van alle de i\laga- S yJ zynen en Vaartuigen, die er zich op bevinden. IV. Het zal aan de TranfporifctTtpen die in dienst A,^,kox "o van Z. Briifche M. zyn, vry Haan om wanneer zulks^~'y*^ noodig is, binnen de Haven te komen, om de Amaiunjiie*»* en Troepen, diczy cp dit EiUnd ontfcbeepihebben weder intefcliepen. V. Zoodra msn de Sciiepeu uit ds Binueu-haven zsl •c .*- o r^ IJ C t: ti- tü 2; 3 O 1-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1