C o U RANT, i No. 123. MIDDELBURGSCHE DONDERDAG ^3 DEN 24 SEPTEMBER. ï|l S s -.ë^ ft» rar'd'ez'yT ''"''^- daad'Ter^Fnllr r'". g^P^viügeerde mis. wind ooglt e?"at d?K:r'";'"'^^ ^^^""^""^'-^ beri?ontv7n' gen dat de Koramandant van een onzer Schepen ter c :!i Sö S 5 - •c y a •£--§: c S:: HoXl^^L'^^'=^^'^-'^■■"J"-by-"^omen.IIIc s -1i 11 PRAMkryk s'JS?"!!!" ^"^««e.end Ligeha.m zt3llen ie.l'U s-5p :^- DUITSCHLAND. STRAALSUND den 6 September. De Koningvan Zweden en zyne geheele Armee fchynen ten hooj- ilen verontwaardigd, over het gedrsg der Engelfchen. Men heeft in Zweden orders uitgevaardigd om sllede I-]sven5 te wapenen en rich in ftaat van defenfiere del- Jen. Volgens zekere berigten biykt het, dat de Ex peditie der Engelfciien tegen üenemarlten niet met o- verleg van hei Kabinet van ?tokhcliii pefchied is, daar hetzelve len boogften verwonderd geweest is over die zonderlinge en fnoode fchending van het regt det Volken. KAPITüLATlE VAN HET EILAND RUGEN. Op heden den 7 September 1807, is er tusfchen de Ondergeieekenden de volgende Kapitulatiegefloten. I. De Zweedfche Armee zal het Eiland Rugen ont ruimen en hetzelve zal door de Franfche Armee ber« Worden. II. Op overmorgen den 9, zal de Franfche Armee, 's middags ten 12 uren, dat Laud op het Eiland B ugen in bezit nemen, dat volgens eene getrokkene lyn zich van Gustow tot Dramendorf i»i[ftrekt. III. Binnen den tyd van 8 dagen zal de Zweedföhe Atmés zich naar het Wittowfche, het Jasmundfche en het Land dat zich ten oosten van Dunzewitz tot asn Putbus uiiflrekt, retireren. IV. Binnen den tyd van ia dagen zal Wittoweh Jas- jnund door de Zweedfche Armee ontruimd worden. V. Binnen den tyd van 20 dagen zal gemelde Ar- wée nsar het Land da ten oosten volgens een g»- trokkene lyn van Dolgen af tot Gobbin toe. gelegen is, retireren; en binnen den tyd vsn ééne maand zul- len het geheele Eiland Rugen, en de Eilanden van Um montz, Hiddenfee, VilmRuden en Greifswald-Oie ontruimd zyn, VI. De Zweedfche Zeemsgtzsl op de tyden die tot de ontruiming der Armee bepaald zyn, dewateren van Pommeren en Rugen ontruimen. VII. Zoo er ten tyde dat de geheele ontruiming moet plaats hebben, nog zieken iMlütaire goederen en psarden, die de Zweedfche Armee toebehooren over- blyven, zullen er Zweedfche Bediendens blyve'nomer •voor te zorgen en hun vertrek zoo veel doenlyk is te verhaajten. VIII. De Zweedfche Armee zal naar welgevallen in de Pommerfche Havens Transfportfchepen kunnen hu ren. IX. De in de Havens van Pommeren en Rngen ge huurde Vaartuigen tot het tranfport der Armee naar Zweden, zullen getrouwelyk en zoo rasch mogelyk moeten terug gezonden wordenen door Zweedfc-^ieZee- inagt moeten geëskorteerd worden, ten einde zy in hunne vaart door niemand, w-e hy ook zy, niet ver- hinderd worden. X. Zoo er. door eenig ongeval ter Zee het echofan ,t^."^: vertrokken is om Troepen of Ml itaire goederen overtevoerenop de Kusten van dit tl and of van Pommeren geworpen wierd, zalmen het zelve allen bylland verleenenen men zal bet zelve als neutraal befchouwen. Straalfur.d op gemelden dagmaand en jaar, {.■^aigttcek^nd-) BRUNE Ryksmaarfehalk ,Kom- inandant en Chef van de Armee van Z. M. den Keizer der Frsn- fchen ei, Koning van ItaHen. Baron VAN TOLL, Generaal de^ Kavallerie Koromandant der Zweedfche Troepen op het Ei Isnd Rugen, o :c co -^ fa r3 CL jz CJ -^ CJ r; a» D O o; t] CJ p CJ O dekken. Alle die valfche Munten worden in Engeland gemaakt. Het bedryf van valfcHe Muiit te maken be hoort tot de Engelfche Manufakturen. Alle de Mun ten van het vaste Land worden aldpi.r vervalschtde S Onderneniers v,n die Fabriek hebben hunne correspoo- c - genten in Hai^bure en andere HandeldryvenJe Planfen "^^tS Sommige Huizen kortpen aldaar voor hunne rekening die vaifche Munt op tegen 25 pCi. beneden deh koers S t van_ t geld dat zyn .!oy heeft: men zegt zelfs dat er c" n 3> *i t: CJ j; j- 2 _5J t: ^- r- O 'S ti: I -» O CT <- n. - S in Duitschland een Gouvernement gevonden wordt, dat I O fomtyds we! een? hare eise vervalscnte Munt heeftop- ^l"^ l^ -'^'^^o'^ -^ gekogc om er me^ te betalen. Hoe onbegrypelyk zuik." t 1 S." 1 5 eetie overmaat van gebrek aan doorzigt en van Isneheid -" 4,^^ ook zyn moge zooihoet men nog meer verbaa,d (laan 5 - 1 J 1 5.^ I "5-g over het Uitoeffeaen van het beroep van valsch te Mun- - ?i .5 c 0= 5: - ^T 5: iS a tendat V.nasA^nA ronn^^^ai.j._. t-^cjcjo, -'Zj, -S O-o ten dat Engeland ten nadeele en töt eene fchande van i ö- 5 - -\* :7 n-^ het geheele vaste Land uitoeffent. 'c^fE^S -^Z ^g^SÓ^ !^"ƒƒ5^^^^^^"''' .i^". "^«ng ïyn tegen de-é^^sl m:sdaad van vervalfching, tór«.y! het E.gel?ch Gou- Scj-S£«J< vernementdaarentegen o^e'ntlyk'b^fchèrt^tiriTrafbaTr-t't- §- O -••' :7 ~l CJ D fteen gevaarlykfte van alle vervrlfchlngendie tegen alle de beïittingen op het vaste Land onverfchilligvan vnend of vyand gerjcrt is. De valfch«Muntdiein Engeland gemankt u-ordt met oe Ru..nft.^.e Zweedfche, Prüisfifche, Oostenrvkfche Z' S; "«J S .-'>;"-ii<.iiiiii;cn, a»e tegen .5 .:i "--=>£€; alle de beïutingen op het vaste Land onverfchilligvan ^S|_'=|ic5^ vnend of vyand gerif t is. ■^<i.g=i^S'°J; S^=:.2- De valfch. Mun, die in Engeland gemankt wordt met «f fc S 4 S j^ t H G. y a> <- r^ c het üeenfche Tol-kantoor verfcheidene kisten met dus- danige Muntfpecien gevuld, aangehouden; zv zyn zeer wei en zeer kondig «.gemaakt. Men heeft er de p oef LON^D?N°/'^c^ ItTANNIEN. LONDEN den 3 September (oVer Frankrvkl W„ z c; a'an'bo'rd'^" W-ï 1^ zeehaan boord van een Amerikaansch Schip hebbende «-cor »- c -o M o S- -■-- c; 3 c S E g B c o e .- g W3 tt C\ Cl. 11 CJ oj komen om p '^''"'^^ozen op het dekdoen o van uVref^T- *^'g^^'"^" die manfchappen van uittefch.eten die hem het best aanftonden en met -^ - hemmede naar boord tevoeren,zooontftonddaarop TenTo<.^i-^ r hevig gemor onder de Eqnipagie, dieaan den oLTer 4 t: I Z S' I iioeg men hem terftond vermoorden zou. De Offi-S 5? g -JS c.er deze bedreiging in den wind flaande. deed de E-1 H S ^S 1 ITZ 7 ''1 werd de Kom- 5 I^f^ S t H !i! t"l'°.°'.,'^"^ "^"g^'^ '- neder geveld. Daar n."n S -^ ls f - 04 o.' CJ C S w -«^ PARYS den i5 September. Het Hof wofdt mor- gen te Saint Cloud verwacTit. Hor H«r i,„ r """'siersoyeenkomen. houdVn n l,""' '^"Senté Rambouillet opge- houden De Vorst-Primaat, de Groot-Hertog van Wurtzburg en de Prins van Desfauhebben verfcheide - 2 - -g g n 2 5 |ne malen met H. H. M. M. het vert^aak der jTt T^ i- ^1 ca .t D U C -— w JNSPRUCK dea 8 September. De Hitte 'n h», Tyro.fche, zoo wel als elders, onverdrage," ^ewee. Mnts een.se d.gen hebben wy zware flortregens m-\ onweer gehad, en de overftroomingen hebben ni^u! v,e ve-woestingen en groote fchadens aangerigt voor al te Tuipun, en in de geheele Vaiei van Stubay ,(s «ede ,n het difttift van Telfs aan de regrer-oever deJ inn. ie lD?m-,en zyn tien huizen geheel verwoest eh öe Kerk n omvergevallen. In de Gemeente van Tul- puns zyn 37 huizen ingeftort. By merfchen gebea «en zvn m het Tyrolfche, gedurende den loop v,n »""geS' ongelukken door het onweer >,p!jA^u^^.!P '^^^9September(^ovet Frankryk). Men onto.kt men heeft onderdoet van waar zy herkomftlg ^yn, en hec „.et ».„eije„Jc gevallen zulks teVoï U p 2.5 'ö-'o -^ •3i 2. -TV v-i 18 gefloten worden. .uucu aen^ 5-a ^-S g g^,.;- ,7 j',;>,,„i,^, Dj Veld-Equlpaglen van Z SL 1 ^'a 5 j S M. den Keizer, ten gétalé van twee Berlines en o„ce 11^ 2 g g g^ ^- befpannen en gevolgd door 6 andere WicfelDaarden i-^"^ r^ -^ "- B ':JT ""^^--P"*^ "n; ^y ware: So,'I -S g 11 -- De r;."" '^^"'^'^•"'ent Gendarmes, 2 55'£ E 1.1 g f 11 - De /««M.»/^ geeft het volgende op Van alle kan-> -Slcêss^if-^g^^ ten ontvangen wy omftandig verdag van he u dee Ie, - 1 f ioirLTed' r"'^^ Op/oedings-bui en n I^n' C I ^- er?ori .H P""" «"^n heeft S-^S^I^g-ëiEfe^g ZZttTii *"e" t'"" die het woord 11 - -^ N) sn die plegtigheden mflag te doen. Wr zullen Pr :i*. -<.i!L.=''.S='^->.^ ten r^ '""="o^endwf wy e» niet5 goeds van we- LJ £"Ljo"0<r'= f^ ten te zeggen, en dat wy overtuigd zyn, dat die Tn. ^-^^"^ ftuuten ten hoogften nadeelig voor de'zeden zyn e^ to. «a we.eul,k ongeluk ftrekiten voor h« toetn*

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1