li MIDBELBURGSCHE iSor C O U RANT. KC. 122. D I N G S D A G DEN 22 SEPTEMBEPv. - T I -H --■SI:" -? ft u z =.- fi - - O 'r, g S f - - 5 5 - o Iö5 a ÊS 5'J - - '-: ■-§ «z i t a m -^ c 50 5 5 S .S Sr S 3 a, i^H C •-> w 2 O o c g s O, T U R K Y KONSTANTINOPEL den lo ,e,federt den n.nvcr.g van July van Weenen herwaar s gevondene Couriers bevinden nch fteed, on- der wei. dewyl het hen niet geluktis, een.gpuntvan doortoat ie vinden, - ■Rr;<.vpn VAN DE GRENZEN den 20 ^ugu^tus. Brieven van Orfow. melden, dat de nieuwe Sultan Mttstapha zvne pogingen te wcrlc zM Rellen, oraServienon- alle tueelen Vrede eene fchade^erioedlng voor het van Potr.meren te vinden d- de cehocrzaamheid der Porte te doen terug Keeren, en'da: doTurkfche Armee onder Ibrahim-Vizier van den 16 luly tot den 6 dezer, uit de Armee van den Groot-Vizier aanzienly'te verfterkingen bekomen heel:. Men ziet dienvolgens groote gebeurtenisfen te geracet. j T A L I E N. VENETIEN den-28 ^ugtr.Su;. Het verblyf van Z Keiz. H. onzen Onder-Koning, alhier te Venetien isuicerst kort geweest. Reeds gi'ter heeft hy deze Stad verlaten na echter daags te voren de arnzienlyk- fte Regerinasleden op een middagmaal verzf.meldmet hen over den toeftand van den Xoophardel gefproken en hun de verzekering gegeven te hebben, dat allege- luctiten, die omtrent Venetians affcheiding van het Ko- ninsryk Itallen geloopen badden., valsch waren. IMen verïvacht binnen kort den Onder-Koning vooreeren lan- gtren tyd terug, en is diensvolgensbezigom de zoo gensamde Ptocurozie Fecc'ween Paleis aan het Plein St, iVlarcus gelegen, tot Hoogsideszelfs verblyf gereed te msken. Ook vleit men zich met desanftaandekoinsc van Z. iVI. de Keiler en Koning overëenkomftig de gunftiee toezegging, aan onze Deputatie gegeven, LIVORNO den 1 September. De maatregelen te gen de gemeenfchsp met Engeland zullen, in alle de Staten der Bondgenooten vanFrankryk, met verdubbel de nreneheid ten uitvoer gebragt worden, Den 59 dv-r vorige maand is de Franfche Generaal iMiöUis, aan het hoofd van 4000 man alhier binnen getrokken heeft terftond de Forjen en Poorten bezet, en by eene Pro clamatie de aangifte van alle Engelfche Goederen, bin- nen den lyd van vier-en-twin;ig uren, gelast. Midde lerwyl is een Embargo op alle Schepen in onze Haven gelegd, D E N "E M A R K E N. KIEL den 7 September. ïMeo heeft nog niets offi. ciSel wegens den uivalder Denen uit Koppenhagen ver nomen oictt'-min blyft men verzekerendat dezelve ■werkelyk plaats gehad heeft, er byvoegende, dat bet veilies der Engelfchen san dooden en gevangenen 500 man beloopt, DUITSCHLAND. WEENEN den 3 September. Door alle de Frovln- tien der Ooscenrykfche iNlonarchie zal eene Referve- magt van 40.000 man v^'orden opgfrigtwelke echter geeriGntsals actieven dienstdoende Troepen zullen kun een worden aangemerktd'-ar de manfchap, dezelve zul lende uitmaken noch Uniform noch Soldy zullen be komen maar alleenlyk de? Zondags in de Wapenen ge- oe.tend worden. Deze magt zal dienen oin de onder- fcneidene gereeelóe Corpfen aantevullen en zal dade- lyk wederom door andere manfchap vervuld, en altyd vulrallig gehouden worden. Deze maatregelwordt in de Nieuwspapieren gezegd geenfin.sbefchouwd te moe ten Wijrden als firydig met het door ons Hof aangeno- m ne vredelievend ftelzelcaar veeleer als, reeds vóór den jonaften Oorlog, voorgefteldterwyl de traagheid van den loop der zaken deszelfs vroegere invoering be kt beeft. Den 5 Septemier, Kort na den bioedigcn en voor de Turken zoo onge!ukki.jea Zeedag by T;nedostrad ook daar tu;fchen de Rusf^n en Turken ten gevolge van den Tiifitter Vrede, eenenWnpenfliUland in: maar, in plaats van het Rusfifch Esksder onder Siniavin be dreigt ru een Enaelsch Eskader onderden Admiraal Gard ner de Darder.ellen en men vreesde te Konftantinopo- len ieder oogenblik voor detyéing, dat de Engelfchen op nieuw dat Kanaal mogten geforceerd hebben, het- •welk hun r.u te gemakkelvker vallen zou .daarde Tark- fche Vloot zich door de Rusfen in zulk eenen weerlo zen toefiand geb'agt ziet, DANTZIG óenóSepteiKèer. Het Engelfche Eigen dom is door Transpoitfchepen van het Eiland Rug^n afgehaald en nanr de Armee op Seeland gebragt. Per. fonen die van Rugen .naar herwaards gêvlugt zyn voor dat hetzelve capituleerde, verzekeren, dataan den Ko ning van Zweden voorfiagen door de Engelfchen ge daan zyn om tot verovering vsn Kopperhagen en bet EiUod Sïtknd uiïde tï wetkeneen einde by een even- -o ci. 3 CJ C O C Dezelfde Perfonen verzeke- ^^-^ g. ren dat de Koning hoe te onvrede hy ook op het E.t- -^[j gelscb Ministerie is, dezen voorfl.ig niet geheel van de g hand heeft gewezen, waaropeene onderhandeling zou- g -^ de begonnen zyn die nog door een deciGef antwoord g g uit Engeland beflist moet worden, 'i -ê HAMBURG den 11 September. Gistermorgen Itreeg u "-1 men alhier de tyding, dat de Baron Tol Gouvernetir van het Ei'and PvJgen gecapituleerd heeft, en dat in gevolge vrr dien dat Eiland benevens de overige Zwe;d .c J'g 3 fche langs de Duitfche Kust verfpreidde Eilandjes, den ^^"5 Q 9 September door de Franfche Troepen bez^t zullen j. c a worden. Het Zweedsch Garnizoen beftond uit 14000 man. De Koning v/as den 5 reeds van daar vertrok-^ g f^"^ ken, FRANKFORT den 13 Siptemhr. Met Brieven E-§ g g uit Milaan van den 2 September, verneemt men het na-o S "g volgende: „Het Dagblad dezer Stad meldt onder betg o hoofd van Bologna den 26 Augustus, de navolgende^ o raadfelagtige tyding: „Het lot van Etrurie Zal binnen— i^ 3, kort beflist worden. DeDivifievan den Geneiaal Char-U u 5 peniier heeft bevel om onver«'yld-caar Florence te mar-ei Ji fcheren," De tyd zal moeten leren wat er van dit be--p -g E S rigi zy. S BERLYN den 12 Septefr.her. \Vy ondervlncUn ,1 reeds, dat de vorige beirenkingen van Bondger.oonchp^ en Vriendfcnap tusfchen Engeland en Pruisfeu in eenen-o (laat van openbaren Oorlog tusfchen die beide Mogend- g heden veranderd zyn. Onder meer andere Pruisfifche 1 Havenswordt thans 5tettin zeer naauw door eenige Engelfche Oorlögsvaartuigen geblokkeerd gehouden en zy hebben reeds verfchêidene Visfchers Dorpen asn de Kusten echter gelakkig zonder veel fchadeasn terich-^ ten, befchoten. Waartoe hun intusfchen dit biyk ht!n- ner gramftorigheid nuttigiwezen kan begrypt men hie: niet. GROOT-BR ITTANNIEN, LONDEN den 4 Stptember (o-<i^t Frankryk), Het publiek is zoo ongeduldig om iets te vernemen van de groote Expeditie, dat men noodig gevonden heeft ora de depêches van den Admiraal Gambieraanrtonds na derzelver aankomst by aangeflagen Billietten publiek te maken. Deze depêches behelzen de ge!ukkit;e landing onzer Armee ten noorden en zuiden van Koppenhagen, Lord Catbcart, onze Land-armée op Seeland comman derende, meldt duarenboven dat hy Koppenhagen by overrompeling bad kunnen innemen, maar dat hy, om het ftorten van bloed te vermyden aan een geregeld beleg de voorkeur gegeven had. Gister ochtend ten 8 uur zond Lord Mulgrave den Boodfchappervan Staat, den Heer Udine, met geheime even te voren van Koppenhagen ontvangen depêches, aan den Koning, Gezegde Boodfchapper Z, I\I, onder weg ontmoetende, deed het rytuig itil houden, en o- verhandigde den Koning de depêches daar hy meé belast 4 .J^ wasi Z. M. ze gelezen hebijende, zette in aller yl..§ de reis voort, en hield, zoodra hy hier was aangeko- s ■§- E men eenen Kabinets-raad met alle zyne Ministers. f, Er is van deze depêches nog niets uitgelekt, maar c men verzekert, dat er eene actie met de Denen heeft plaats gehad, waar in onze Troepen veel geleden heb- %i 'T '-• fi U C3 c 1» 0 y -0 ^U2 U tl ^M V 0 0 -0 P .i; W w 3 0 Cl C^ fc' <N>' c: c er P 7Z «1^ 5 o c -o C c .- Cl c o O «-' cz r-J o c; O a i U .- S c C .5 03 -?= HE -c t: c c -p S -6 o S o c 5 ^5i tn re u C o E O c at: o -^ J3 tz - d O -S - jr t: 1—. j:- -T3 U -^ U - e .i 0:2 rr VS V V - Z - Ci -^ O t: c -o 11 a c S ■§;-ê N ben. cc t_ Te Ramsgate werd met veel drifteene nieuwe Expe- -^ g 'S ditie uirgerust, beftemd om verfterkingen aan onze Ar --= -o n «j> N o a 5 W mée op Seeland te brengen. De Amerikaanfche papieren melden roet een vermaak -S 2 dat zy niet verbergen kunnen, datonze Kooplieden uit S c ^2 alle de Marktplsatfen in China verdreven zyn, en zy t= verbergen de hoop nie: welke de Amerikaanfche Koop--^ liedea voeden van zich alleen van den ganfcnen handel op dat Land meester te zullen mSken. iS - FRANKRYK. c-§" PARYS den ia Scptemhtr. Van Romen wordt, in j; onze Dagbladen, gemeld, dat men aldaar Brieven vsn o Palermo had, behelzende, dat de Koning Ferdinand de fcnat aer Kroon, van Sicilien naar ïMal:a heeft doen ver 5^30 voeren, het geen tot gisfingen omtrent eene sanfiaande T v "Z bezitneming van het Eiland Siciliën voor Koning ]o-— jj o -5 feph aanleiding gaf, en wel temeer, doordieaomtrent de helft der maand Augustuseen groot gedeelte der Franfche Troepen docr Romen trok, zich nssr hetzni-,^.^ delyk gedeelte des Koningryks Napels rigtende, eti ee-'"'^^ rige naar het noorden van Duitschland bertem ^.eN?po-]^*^S litjanfche Troepen op den marscb naar hare beftemming, bevel tot den terugtogt ontvangen, Den 13 Ssptcxter. INhn fpreekt bier than» van eea F. i-, N J2 2f c o c) S C-- «J c^ «J 5 -o Oi^ S e Si =- u ic C ■-; 'K fa. H ei cï OJ l-J 01 -a; c= C S IC 1- -O O - C -J 5J .C Ji S •■4 r- r n c - o =- e c -ï S -^ o N V

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1