middelburgsche; ii Wl C o U RANT. i8or Ij No. Ï2I. ZATURDAG DENEMARKEN. DEN 19 SEPTEMBER. r< 5 a sa 5 o -. .5-1 f c:^>:'S> gg.a Sb 5 i ^ë-^ °-5 :^A o - :h u .SS» a o N o o R'D-A M E R I K A. NIRUW-YORK den 30 Da Heer FuUon heeft den s6flen dezer zyiie Proef (zie MiddJ- f.refc'^f Courar.llVo. 118,, «Bd-cr Nieuw-Yorkop- zistelyU de uitwerking van een door hem Uitgevonden Viiur-Werktuig, in byzyn eener verbazende menifne van Aanfchouwers, volkomen ten uitvoer gebragc. U't zvne Bark, welke cliep genoeg onder water gedompeld ^as. om onzigibaar te zyn heeft hy zyne Battery te- ger eeu oud Schip van 300 Ton gerigten hetzelve in een óogenbUU met eens fcbrlkbafEnde uiibarfting in és lucht doen fpringen. p O L E N. WARSCHAU den 31 Augustus. Flee zoogen3«n1d Legioen van het Noorden 't-welk 2000 man fterkis, en onder .de aanvoering van den Vorst van Radzivil, de belegering van Dantzie bygewoond heeft gehad heeft nu van Keizer Napoleon verlof bekomen oiii in Fran- fchen dienst over te gaan of in Poolfchen dienst te bly- ven. Dit verlof werd het Legioen, daartoe opdePa- isde-plaats onder de wapenen gekomen, bekend ge maaktwasrop de Gemeenen door het eenfteminig ge roep van vivat Polen! hunbefluit te kennen gaven dat zy in hun Vaderland blyven wilden. De by dit Corps aangebelde Franfche Officiers daarentegen verklaarden datzy naat Frankryk verlangden terug te kéeren. KIEL den 6 September. Ds Generaalvsn Kastéiis*- kiold fchynt zyne verrietingen tegen de Engelfchsn be- gornen te hebben. Volgens zekere, offchoon geene officieele berigten weetmenhier, darde Generaal Ma joor van Oxholm die, gelyk bekend is, zich onlangs by KiÖge met hem vereenigd had den 29 Augustus de Voorposten der Eneelfchen asiigegrepen en eenig voordeel op hen behaald heeft. Terzelfder tyd heeft de bezetting van Koppenhagen deze poging onderrteund dooreeaen allerbefiigften uitval, zoo te land als ter zee. Aan den land-kantisdigt by het Engelsen Hoofdkwar tier te Friedrichsberg eena vyandelyke Battery van l5 {lukken'veroverd-, by welke'gelegenheid het Studenten C rpsonder den Hofmaorfchalk van Hauch, byzonder lieeft uitgemunt, en van wederzyden veel volk gefneu- veld is. Ter zee heeft de Kommandeur Steen-Bille ver fcheiden'c Éngelfche Vaartuigen deels genomen deels verbrand, deels in den grond gefchoten. Men is hier in de ongedu!d!gfte verwachting, naar het verder gevolg, dezer zoo gelukkig begonnene verrigtingen vooral daar fommige voorloopige berigten reeds melden datdeEn- geifchen na een nieuw verlies van 300 gevangenen gedwongen zyn geweest hun Hoofdkwartier uit bet Kas teel Ftiedfic'nsberg optebreken. De E-.ge!fche Schapen zyn tot in de nabuurfchap der Ilolfleiniche Kusten genaderd. Den 2 September viel by de Stad Burg, o'p het Eiland Femeren een gevecht voor met den Vyand', die een Schip üit de Haven wil de halen, doch, na het verlies van eenig Volk, ge^ dwongen werd önverrigter zake af te trekken. Van on7.e zyde had men Hechts gekwetflen, Liifonderfcheidene Plaatferides Ryks ontvangt Z. H. de Kroonprins adresfen vol met betuigingen van liefde tot het Vaderland en bereidwilligheid om tot deszelfs verdediging mede te werken. Op het adres der Stad Akona heeft Z K. H. een byZonder goedgunftig ant woord gezonden. Den 7 September. In No. 6. van hét Jeafnaaivdn Betiemarken, leest men het volgende: ,.Dë kamerheef en Groot-Bailliu van GersdorfT en Fuhren 'heeft eenen rondgaai:den Brief uitgevaardigd, ten einde te weten de hoeveelheid van Koorn die in het Eiland gevonden word, en het geen meningeval van nood, zoude kunnen'aankopsn. De Edjjman van de Kamer van Petersdorf, Heer van Einzidelsberg en K'öru'p, fchreef deswegens den volgenden Brief:' Daar 5, Zyn otrfrent jo tonnen oude Rogge in deze beide plaafeb zy zyn tot uwen dienst; zoo gy et meer noódigfiebt, zal ik trtgten uvan de nieuwe inzame ling zes tonnen daa^s te zenden, waar voor ik noch betaliiigftt^ch vergoeding vVa^e, zoo langdeRêfide■B'■ tie A>rn eizen Koning btüegerd zal zyn." „D'e 'rt'aron van R'ntian-L*?hn beeft zich fchriftlyk verbonden, om tot den 8 Septenber aan de Vesting Ny- bore 15 tor.nen Rogge te leveren waaf voor hy geen rieTcürg" bejêcrt. De Graven vsn'Reventlow te Trol ''^cujg.^^even er 10; de fa.gter vanldit land geeft ere veiTÏooïv'éé!-, 9e Grwf v^ii^chaffelitzky bied dezelfde o j^ 4, '1 T n .X- VJ ■iS e C\ -Cl, - 5Ï O 2: P c ws c s i 3 QJ V c .2 bo - C i 2 - -^1 tp o, o i^. - o c?. _I P 5^ -E: -=^ o a; Z S 5 - 5 H S Q Cl o b/) ■u ji =- i> -« T^ Cr; r; c 7; -J s w ex t^ c ru O V. o S..- -^ o -c ra -ü Cl.- o o o o J> o ■ui. j- a. E t- O P ti -, t: V. ft giften aan eH alles zonder betalinsi De Kamerheeir 5 Schumacher, die zyne Medeburgers traijt asntemoedi- J gén en de lofllyke voorbeelden van zyne Landgenöoien volgt, meldt, dat de Landman niet eens nooüig heeft .9-^ nangemoedigd te worden, en dat vsleii zich gereed ge- loond hebben tot alle opofferingen. De Parochien van Ulleboleen Ulierop zesmyien van Nybor gliggendej, g h:bben Gerst, Erwten, Mout, Meel en Brood aan g" die Vesting gezonden." Deze Patriotifche daden nrekken tot eer en roem der brave Deneni K Den 10 September. Het is fteeds in dit gedeelten dit Deenfche Staten, dat men het naauwkeurigst de, o^T^r langs verfchillende wegen inloopende berigten omtrent «-'H'SgSZ'a.^ifi;'^ den toedragt vsn zaken door alle dezelve Staten, en '=-on'-^>?s"S^ vooral van het Eiland Seeland, byeenzamelt; de ge-^ - g -'^"^ -""■ meenfchap moge dan defl eenen dag iets gemakkelyker3^ g 2 a 2 dan een anderen, kunnen plaats hebben. Zoo heeft 3 tr^ q men met dp laatlle brieven üit KtJppenhageo van den (i. "I O 2 dezer, dat alstoen alles ep het Eiland in order was ^t: o 1^ en men fteeds dezelfde hoop en moed koesterde. Dat^ g het jaargety, waarïn wy meer en meer vorderen, zeer Z J; &- Z voordeelig is tot het openhouden der geraeenfchsp tus-^ 2 fchen onderfcheideue Eilanden en byzonder met Seeland, leert ons bereids de ondervinding; daat men het san-^ o N genaam bengt ontvangen heeft-, dat het den Majoor g - g Lindt kommandeerende het tweede Bataillon ligte In-J J^ 9 fanterie, gelukt is by donker en ftormachtig weder, a''^ c -o o ?r O 3 c r! O t/ D-. O Si S=o in den nacht tusfchen den 2 en 3 dezer, zonder eenig 5 verliesj met het gemeld Bataillon de Seelandfche Kustte'i^ S ei'S ^"-^ "r i? bereiken. Nergens kan men ooit zoci vurig naar het vöor.rj-E[„1^ .g 1^*^ jaar verlangen, als de Denen thans algemeen naar de vor- dering van het Winterfairoen Kaketi, ten einde dit voor beeld van landing onzer Troepen, waar het denotDdhet---------------------------- meest vereischt, door meer anderen te zien volgen. Hst Rusfiïcb Keizerlyk Gezantfchap, dat wel, ge„- lyk gemeld is, op het voorbeeld van het geheel Corp.? Diplomatique, hoe wel later, de HoofdOad heeft ver laten, is nogtans op het Eiland Seeland gebleven, heb-------------------------- bende zich de Stad Slagelfé tot een provifioneel verblyf verkozen. EXTR/iCTuit eenen Brief uit DENEMARKEN, van den 8 September. „Het Eiland Helgoland niet geproviandeerd hebben de kunnen worden door dien de Engelfchen de Schepe n weg namen die levensmiddelen derwaard bragten heeft dit Eiland zich den 4 September aan de Engelfche Sche- pen overgegeven. De kleine bezetting vooreen groot 55 gedeelte Invaliden, is, zoo men verzekert, met een -3 Parlementair reeds te Glukftadt aangekomen. 2 'S „De Zeemagt der Engelfchen by Helgoland, Beftaat 0 in een Schip van Linie, de Majeftic van 74 (lukken on- a derbevei van den Admiraal Rusfel; deOa^^^f,^ van i^om^ (lukken waar op dé Cömrtodore Fsnikland het bevel S voert y en 8 Fregatten of Brikken." ry5 i 'S C::. b o -n -j ttX - 00 O 3 C dl O J (U 00 •r o - ir 50^ <U C3 O-S O) o <u 5£ O 'S O' j3 p, 's 5.i 63 D U I T S C H LAND. U.sl WEENEN den zSiptember. IVIen heeft hier tydin- q 3 o) - o gen uit Konftantinopel van den 9. Augustus. Onlangs 5 S O o o O (u 3 befpeurde men, en wel voornaamlyk in de nabyheid Z der Turkfche Hoofdftad (weder oproerige bewegin- gen welke federt den Wapenftilftand met Rusland nu tot den hoogften trap gedegen zyn fchoon de Janitfa-'S ren van Konftantinopel een bevel lieten uitgaan van nie- mand, die zyn Vaandel eenmaal verlaten had, wedertd g aantenemen. !n het algemeen was ook reeds te voren c gelyk men weet, znlk eene gtoote otigeregeldheid en s> buitenfporigheid in het Turkfche Leger ingeflopen ,dat zelfs'de Aga der Tanitfaren hetflagtofferdaar van gewor- r,> gj oen IS. Hy werd door een troep oproerigen die hy g t^ S 5 raet ftrengheid tot rust|vi'ilde brengen vermoord. Kortt,, -2 "i '2 daarop ontdekte zich de ontevredenheid der Troepen te- S t5 gen de Kiaja-Bey en den Reis-Effgndiwelke genood- '-^ zaakt waren, de vlugt te nemen. De eerfte vlood naar Widdin en de tweederaat Mustapha Baïractar, de eer- S o fte werd door ArifEfendi ende tweede door Muscadin .5 .,0 Osroaa Efendi vervangen, die tot hier toe den post van Z Tefderdars hadden bekleed. W De Engelfche Vloot volgde een tweed.e onder bevel van den Admiraal CoTlingwoodaan welker boord de Ridder Paget zich als Gezant bevind. Zy beilaat uit 20 Schepen, waaronder 7 Schepen van Linie. Hetiswaar- fchynlyfedat de Vloot op de medewerkirig ven het Rus- fisch Eskader rekende, maar het is zekerdat de Ad miraal Siniavrn reeds bevel bekomen had, de vyan. delykheden te (laken desniettegenHaande heeft de En gelfche Gezaai resdJ vocrflagenvan Vreds aan de Ports c -o ^"S; >.-= tü J2 O O. u O JZ CJ c -ï: o o CJ «j tr 4> (1> w. o •O "-= u i* a u aj .0 ts uu C J= u o bo -C c ^4 a IC s - C O a X 2 OJ Cd Sci O c S .i; E (2 .0 C O U ■o 1: o •-3 •r i. e» o 5J OJ •-' S Ci. O-C '-^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1