No. ïip. MIDDELBURGSCHE COURANT. II-«?-ï'^ I 1 ^1 D I N G S D A G DEN 55 SEPTEMBER. e. i 5 S 2 g S §•- 5^ o 11 J 2 - ï;ho «tó g •- s I. c 5 I TAL IE N. MILAAN den 24 ^uguslus. Er ftaan twee Kam pementen in het Koniugryk Italien tot oefening der Troepen gevormd te worden. De Regimenten, die voor dezelve befterr.d zyn zyn reeds op marsch. Een groot aantal Franfche Troepen heeft Opper-Ita- lien verlaten en zich uaar het Koningryk Napels bege ven. Men befluit daaruit, üateen aanval 00 Sicilien op til is, DUITSCHLAND. WEENEN don 26 Juguslui. Het Huwclyk vsn onzen Monarch met H. K. H. de Prinfes Maria Beatrix, oudUe Dochter van w^ylen Z. K. H. den Aartshertog Ferdinand van Milanen is thans vasttjelielden zal tegen den soften November aanftaande voltrokken wor den. De aanftaande Gemalin van Zyne IWajefteitwel ke de beste hoedanigheden in zich vereenigc, is 20 Ja ren oud. KASSEL I September. De uitbreiding en za- inen!le!ling van bec Koningryk Westphalen is thans al hier ofScieel bekend gemaakt. Ingevolge een Beduit, op den 28 Augustus alhier genomen, door de vier Le den der Provifioneele Regering van het gemelde Ryk de Heeren Siniéou, Jollivet, Lagrange en Beugnot, is ïlomme, in het Fianich en Duitscb, afgekondigd en aangeplakt het navolgend EXTHACT uit de Miruien der Secretarie van Staat. In het Keizerlyk Paleis der Tuilerién den 18 Augustus. Napoleon, Keizer der Franfciien, Koning van Ita- lien, en Befchermer der Rhyn-Confederatie Hebben gedecreteerd en decreteren als volgt: Art. I. Alle hier onder genoemde Staten, uitmaken de het Koningryk Westphalen, zullen op den i Sep. tember vereenigd worden onder één Gouvernemeaten ondereen Beliuur. Te weten: De Staten van Brunswyk-Wolfenbuttel. Dat ge deelie van de Altmark, het welk op de linker-oever der Elbe ligt. Dat geJeclte van bet Mecklenburgiche, 't welst op den linker-oever der Elbe lig:. Hetgrond- gebied véa Halle. Het land van Hildesheira en de Stad GosUr. Het land van Halberftsdt. Het land van Ho- henftein. Het grondgebied vsn Quedlinburg. Het Graaffcbap M=nsfeld. Het Eischfeldfchemet Trefurth. Muhlhaufen. Nordhaufen. Het Grasffchap Stolberg. De Staat \an Hesfen-Kasfel, met Riutelen en Scuaum- burgdoch daar onder niet begrepen bet grondgebied vanHanau, Scnmalkalden en Kaïfenellenbogen aan den Rhyn. Gcttingen en Grubenhageiimet het daarin begrepen grondgebied van Hoi.enfiein en Elbingerode. Het Bisdom Osnabrug. Het Bisdom Paderborn, Min den en Ravensberg, en het Grw/ïchapRittberg-Kaunitz. U. Eene Pvegering, beössnde uit onze Staats-Ra- den, Heeren Beugnoc, S.raéon en Jollivet, alsook den Divilk-Generaal LagrJnge zal met de Politie en het Bêftuur des Landj belast zyn. III. De Intendant-Generaal en de overige Befturen onzer Armeeën zullen zich aan gezegde Regering wen den, omtrect alles, het geen betrekking heeft tot den iioonoi;t en de onderfcheidene |benoodigdheden der Armee. IV. Met den fferfteri Oftoberzal de Koningvan Wesip'iiaien beiit van zyne Staten nemen, en die voor zyne eigene tekenin,^ befturen- V. De Ref,e:irg ial zorg dragen: 1. het land wel tebeauderen, ora de inriRiing, nie aldaar, ingevolge de Cücftiiutie, moet ingevoerd worden, daar naar te voegen 2. in de Kas der. Armee te ftorten de gewone belastingen van het jaar, als ook v>e buitengewone be lastingen. VI. De Regering zal, omtrent alle deze ziken correspondeeren met den Prins van INeufchatelonzen Majoor-Generaal. VU. Onze Minister van Oorlog is met de uitvoering van het tegenwoordig Decreet belast. Qeteekend) NAPOLEON. Van wegen den Keizer, De Secretaris van Stsnt, Qeteei.} H. D.Maret. (geteekena') Aif.arfchalk Alexandeu Bebthiër. Men ziet uit c'u Decreet, dat, onder het nieuwe Koningryk bet Munsterfche en andere Westphaalfche als ook eenigc Neder-Saxifche Staten, niet begrepen zyn. G R O O T-B R ITTANNIEN. LONDEN den i September, (uit denFranfehenM». '■•"J/r.) Met ocre zaken ia de Zond flaai het fleets <u o -.j B f-i .D -* -C s, y 3 D 5 o \>c a. S .a S e 3 o. c onze VJoot eo Armee bleven er nog fteeds werkloos, S en de Denen fchenen befloten te hebben om ons den vinnigften tegenftand te bieden, en zeiteden daartoe al- les op. Niet minder flegt ziet heter voor ons in Amerika uit. - ei'o f p Men kan daar maar geen miadel vinden om de verbit. c^ g terdheid van het Volk tegen on» te ftillen en het ver- g S - zoenend gedrag van den Prefident der Vereenigde Sta- g-.S g ten is in eenige Amerikaanfche Papieren op de gewei- c 'S .g digfte en beledigendfte wyze gegispt geworden. In ee- o. nen Brief uit Hiraptoo van dei; o Tulyword boven- Sc5u.sSg-ë w it O. 5 ~i -o Ml 4> S T5 w -.=a o -o .r: c U ca E c ;i; J2 -OjiJS c - i^ c c vo 'S -* dien gemeld, dat daags te voren de Schout-by-Nacht g, 5 Douglas een Parlementaire nasr Norfolk gezonden had, -^ maar dat men dezelve had afgewezenen teruggezonden, Z zonder de depêche» te willen openen. Wy zyn ook niet zonder vrees ten asnzien onzer^ - g -S"^c^ Oost-Iadifche Retourvloot; op het einde der vorige Q S, Q 2 X> week had men verzekert dat zy in het Kanaal genaderd q q.^ - -f -ê fe° en Plymouth gepasfeerd wasondertusfcben is er tot e--g-.= O f heden nog geen tyding van. Gister vertelde men dat a o a a,o^ zy door het Eskader van Rochefort ontmoet wasen g "t^ i dat erp Schepen van genomen waren. Deze vertelling Z ^*ü- Z "1 9 komt echter gelukkig uit geen zeker kanaal. Boven- >'°:52> Ji" eyas's dien meldende laatfte berichten betreffende her vyande- t ^'a o lyk Eskader niet, dat het Rochefort verlaten had. '-^cn3üU„Jo'^5-o -o j; Eindelykheeftmeo ook nog onaangename tydingen uit g --o b3 China. De oneenigbeiddoor het omkomen vaneenen 2 o 2" Matroos, melde Chinezen-ontftaan, is verre van by^"g^ gelegd te zyn. De vooroordeelen der Chinezen vor j. S - deren een flagioffer, en men kan hun dat niet geven, ei wyl men den fchuldigenniet kent. Kapitein R olies en Lj f H L_J Sir George Staunton, welke laatfte tot de Ambasfade van Lord Macartney naar Pekin behoord heeft gehad, bleven intusfchen alles doen wat roooglyk was om het------------------- Cbinefche Gouvernement te bevredigea, en het is te hopen dat zy flagen zullen. S8 -ü o C et C" T5 aa FRANKRYK. PARYS den 6 September. Sedert eenige dagen ver. melden onze Nieuwspapieren (en geiyitydig ooit de Duitfche.') uit Italien eene tyding, welke men in den beginne als een gerucht befchouwde, doch die uit zoo vele plaatfen tevens ontvangen wordten in zich zei- E ve zoo veel waarfchyalykheids bezit, dat zy eenige "I meerdere oplettendheid fchynt te verdienen. Het is S^Sj i| die der aanftaande ontruiming van geheel de Republiek S g der Zeven Eilanden door de RusCfche, en derzeWer'-' s bezetting door onze Troepen. Van den Zuid-Ooste- S lyken fpits des Koningryks Napels, de Zeehaven Otrsn-g SS to zou eene Expeditie gereed ftaan of raisfchien wel (j, 5 "9. reeds werkelyk vertrokken zyn, om Corfu en de ovc- E rige Eilanden in bezie te nemen. Natuurlyk zou eeneis' £Si o zulke gebeurtenis, zoo zy werkelyk ftaat plaat» te§ 2 w hebbenhet gevolg zyn van eene overeenkomstdie <u S O de aanvulling van bet Vredes-Traktaat met Rusland zou uitmaken. Te Venetien verheugt men zich reed»^ -5 in het ultzigt, dat die gewigtige Eilanden, en wegens c 1 n^ aloud bezit, en wegen» hunne ligging, met gemelde-g -o» Koopftad, of liever met het Koningryk Italien, waar. c Z toe zy behoortvereenigd zulieo worden. c 3 S - c Oj w Sc» S c B -O .U CS deO s-ë Den 7 September^ Brieven van Lisfabou, te Londen g <2 ontvangen, melden dat de Engelfche Troepen by eenen o aanval op Buenos-Ayres terug gedreven zyn. Deze Brieven (zegt the Morning-ChronicW) komen van Lie g den, welke alle geloof verdienen, en die ons ook tyding van het hernemen van Buenos-Ayre» door de Span- 5 £,!s jaarden hebben medegedeeld. Wy zyn echter zeer wei- 2 ni| geneigd om daaraan geloof te flaan, omdat hetons.i'^tó zeer onwaarfchynlyk voorkomt, dat onze Troepen zou den terug gedreven zyn. Wy vreezen veeleer, dat der zelver overwinningen niet beOisfend geweest zyno weinig voordeel aanbrengen. Men moet zich tegen woordig van deze verovering niet veel goeds meer be-°" c <-. o o "O 'S 60 .c -^ o •-• e -a >s r o te"- 5 A c Ce ■T3 ?-. c= O loven: het eenigfte dat wy er by behalen zullen, is a^'Z de roem der on>.nemiBg, en eenige duizend livres,<^ S g .- onder byzondere perfoonen uitgedeeld. Dit alles zal 'E o. S verfcheidene millioenen aan Engeland gekost, en het- S, zelve voor een' geruimen tyd in de onmogelykheid ge- «J fteld hebben, om den vyand in die wateren verder te j. c benadeelen, of er voordeelige Expediiien te doen." 1)5 Men verzekert, dat Keizer Napoleon aan den Maar-2 >,'S fchalk Kellerman in vollen eigendom gefchonken heeft~ E het Kasteel en het Diftria Johannisberg, zoo beroemd door den uitftekende Wyn welken het voortbrengt. L^J SPA den 5 September. Het verlie» door den Brand, alhier onlangs plaats gehad, veroorzaakt, wordt op «,300,000 Francs gefchat; bet getal der vernielde Hui- c« ex, o C «1 c «3 o Oi w o 01 c - V lx. ê- o CJ i g 3 -S c: e -3 4» - ^- .S t« i c= «fa o 15 -p ,5 -D *V v> -O 5 w a j= i: "O j5 QJ w JM c 5J-0 M a 4,!= «O •O a* s «J -C" TS> - D o» J: «j o» e, '-' ja -o Zi 41 |P< H S -c o bcbu •c tó e JE -o o s 'S 'S fï- C Q^ C 'T O OO s- .4,-0 I c o o N -9

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1