.-'^^1^ ^- -T %IDDELBURGSCHE COURANT. ZATURDAG *pj;|i A. B, 8JO7 DEN 12 SEPTEMBEPi, s -^ g ':J- - '=^>^- g-^'s 2 d 0 5 5 a -5 2^- 5-3 ia ?IJ!a i^ a 3. -3 ^3 P o c^ I. Foc; ispflsïï^ ,i ta S s S o- O o J 2" 2 S s s - s. o -° 2 o, a B 3 g| 2 p^ g'l i£. Voll:;. I verlies,^! ''ling vij i 3 f Jai,: I? '*8voor,''i!- -s eZ. ^03 u 2 w 0 -J V> u-j _o aj t; H S 0 4> c: 03 .2f 0 Cl ty 0 ■R. 5 - &0 w <y >- 12 S 2. g i c 'n c c ^0 >,_-, ^0§ S.^ T U R K y E N. KONSTANTINOPEL den 31 Ken heeft in deze Moofdftad de ftellige tyding ontvangen <Jer ontruiming van dat gedeelte des Eilands Tenedos, *twelk onze Troepen bezet hielden. Deze afcogt fchynt 'één ongelokkigen Zeedag tegen de Rusfsn niet vooraf, gegaan noch iielyktydig metdenzelven gefchiedmaar •wel net oniiiiddelyk gevolg dier 'noodlottige gebeurte nis geweest te zyn. De Groote Heer heeft thans aan déh Kap'tan-P^cha bevel gezonden, om, zoomogelyk. ook It! Zee eenen WapenililRand met den Admiraal Si '^iavin te fluiten het geen des te wenfche'.yker isnaar ^Ven men verzekert, dat de voorhoede eener Engelfche Vioor mede by Tenedos verfchetien is, om, volgens BHisch gebruik ingang te verfchaffen aaii de onder lisndelingen welken ëenieuw-verwachté Ambasfadeur gtiast is met de Porte te openen. 1 T A L I E N. NAPELS den 18 Augustus. De onderhandeliiigen ^pelken men verneemtdat de Porte tot het aangaan emer Wapenfchorfing met den Rusfifchen Admiraal Si tiiavin heeft doen openen, fchynen niet zonder vrucht geweest te zyn. Volgen» de jongfle berigtenlaat thans dié Vlootvoogd alle met levensmiddelen beladene, ei! naai" Konftantinopel beftemde Vaartuigen önbeltm taërd de Dard=ncllen binnen loopen. t)e hajichclyke toeftand der Engelfchen in Ègypten fchvn: ben te hebbeti doen befluiten, om Siciliën ge ile'.te verlaten. De Generaal Fox is op het punt, nm met zyne nog overige Troepen naar Afrika fcheep te gaan. De Sicilianen zelven befchouwen, liiet zon der genoegen het oogenblik naby het geen Jien we der met Napels vereenigen zal. De Minister Serati.die' éls nog het Hof van Palerino diendeheeft zyne de ïarami.,ijjjgg genomen, =^"««"'''1 DENEMARKEN. i.inei, htf JCOPPENHAGEN den 23 yf«5«j/«s. Tot heden 3, lï.SBCl ^Qg jyf, Je Engelfchen in hunne aanflagen tegen onze Stad gecnen ftsp gevorderd en echter hebben zoo wel fcf als wy de bewustheid, dat ifder dag vérwy!» voor riébilangen den Deenen onwaardeerbaar is. Met eiken dag ryst het zells-vertrouwen van Koppenhagens verde digers, en met eiken dag vorderen ook de toebereidfe- leh die tot ontzet der Stad gemaakt worden. iVlidde- lerwyl hebben de Engelfchen nog niets anders verrigt, dan het opwerpen van Verfchanfingen én Batteryen -f dié meer ter eigen befcherming, dan tot opening van hét beleg befleibd fchynen. Vyf dagen geledenden 18 dezerzónd de Engelfche Generaal Cathcart aan on %ha Kommandant, den Generaal-Majoot Feymanri de aivolgende opeisching: Brief van den Engelfchen Generaal dan den Generaal-Majocr pkTMANN. Hoofdkwartier voot Koppenhagen dèii i8 Augustus 1807. Myn Heer! Ik kan my niet weerhouden Üwe Exc. ^•5, a MS, zo,' f :i gslü, i en Kj, onzfnsi. heepi. oï ■Jen. Ej' "er-Adui, 3ven,oa Ctin lp welki Havent SBUllY"f Ftanfcns bSdesi;. op de E|. an VlisGj. ie F.quipjf ouw, n-;; zyn 1* [a >lle h Koning oj ngs op^ u door niemand betwist wordtniet ten gevolfre hebben -^^ ^"c -^ -ö zal de verwoefting der Hoofdrtad, een onvermydelyk ititwerkfel van een bele^ van dien aard, mitsgaders h verlies uwer Vloot en uwsTuighuis; onheilen welken men pu nog zou kunnen voorkomen. De Eigendommen van allerleijen aard buiten de 4^ Stad gelegen zyn tot dus ver geëerbiedigd geworden, .3 MJ t S o o-, o. o- 1. - O O s t) to o .3 M C/5 en Cra ras. houd^^n. i^ o. Ik wil alie bedreigingen, ^'e Uwe Ex':ellentie i g - rcogten beledij.'en, vermydeti; maar ik verzoek u, als g, „*,g ook de perfonen van u*en Rade, om zeer ernfiiglyk— -^ in bedenking te nemen de onherüelbare onheilen wel- 1 w ken eene verdet'iging van eenige dagen kan aa ziehc^ -'" g ^j liepen en welken gy vetmyden kunt," q g g 2 E s Üwe Excellentie's zeer onderdanige Dienaar.-J s -5 F t^ «J ^- r- t^ OJ ti- co i. Cl. - X i n-oÜt5S«=5 H 'i g 5 a =1 g. 1/1 Q. O •- O -a ei oj I o a> <y C-- u. CAI fc, a j o "S Cgeteekend) CATHCART De letterlyite inboutj van bet antwoord onzes Gene- raais is niet bekend doch dat he.tzelve eene weigering behelsde, fpreekt van zelf, eti blykt ten overvloede uit den navolgenden .brief, by welken, op den 21 dezer, de Generaal Peymann van den eisch der Engelfchen aany'g:|oS|^S'°J.|^§g Z. K. H. den Kroonprins verflag gezonden heeft! ioa'^?"='=^S'j;^?SS'^S Ue eimar.ingen en bedreigingen in de opeifening vervat zyn van eenen ^owoner. vorm in foortgelyke omr^ gj^.ii_^~g--^^ Handigheden; d«n zoo men my daar door gedacht heeft S.O^^ h- '2 ±'^- vervaard te maken, heff: men zyn doel gemist. Gy kunt overtuigd zyn, Monfeigneurdat, overeenkom rtig mynen pügt, ik my tot het laatfte uiterfte zal ver dedigen, en dat nooit Koppenhagen, zoolang ikerhe: bevel voeren zal, in 'tvyands handen zai vallen, dan door een ftorm ai ware zyne magt veel aanraerkelyker dan dezelve nu is; Ik zal alle myne pogingen aanwen den om myne eer te verdedigenen om myne dagen als een dapper Solilaatgn als een getrouw Onderdaan van uwe Koninklyke Hoogheid te eindigen. - Koppenhagen, den «i Augustus 1807." (geteekend) PEYMANN. ben t<5 /luguttut. Tot beden toe hebbende Engel- fchen pt-ene verdere poging tegen onze Stad gedaan. Hun Hoofdkwartier is nog altoos op het Slot te Frie- drichiberg. Zy biyvenrondsom hetzelve verfchanfingen opwerpen j zoo ai5 ook by de Kalkbranderyb^ Wiebens huil, enaan de Flesfchen-Kroeg. Men meent ^5:2 reden te hebben, om te vermoeden dat het gelande 4; Engelsch Corps in het geheel geen belegerings-gefchut a i i bc r.tZ o o o «c v_ T3 QJ c "E El -C .(5 V./J Excellec:: 11. No, ;i UIver.i 'eigefclii,"' de Befch Mddkq, iDEN, oi I ten Jynei iftelyke of r ook gei!" 4po 'n myn naam als in dien des Admiraals die Z. Ms. k over c:: Vloot kommandeert, ernftiglyk in overweging te ge n einde'::: '"f" d'^n tegenwoordigen toeftand der Stad K.jppeiihs- fèn, welke op het oogenblik is, om de verfchrikRe- lykfte crifis te ondergaan. Zoo deze Stadde Hoofflad van Denemariten •sKenings Refidentie bet verblyf van het Koninkiyk kuis en des Gonvernements, de zetel der Wetenfchap yen en van den handel, vol van Ingezetenen van aller lei je (landen ouderdom en kunne; indien deze Stsd »eg ik, de ysfelykheden eens belegs wil doorftaan zal «y aangetast worden door allede middelen, welke hare Verwoesting kunnen te weeg brengenzoo dra de be Velen tot dien aanval gegeven zyn, zullen de Officie ten welke daarmede belast worden verpligt 7yn hun- iien last met de oiterfte geftrengheid te volbrengen en tlle middelen aanwenden, die in hunne magt zyn, om de Stad te bemagtigen. Een aanval op eene Stad, zoo tykin menfchen als fcbatten, kan geen anderen uitflag hebben, dan de vernieling der bewoners en de vetwoe- fi^Ffi bunner bezittingen. 'j^?* Denemarken weigert, om goedfcbiks aan on .W^begeerten toetegeven, heeft onsGouvornement ftel -^ ÏS^^^°'^" aantetasten. if„rfpndelfi.6^ toebereidfelen zyn tot dat einde, mogelyk, meer Korten |p»orderd, dan gy weet. Witretipleiili Lï ^"'Hemelsnaam, Myn Heer, wil in koelen bloe- ««oerekenenof de weerftand dien gy voornemens zyt «•idoen niet den ondergang der Staddie gy verde- ^en wiltzal bewerken en ten ge-iolgs hebben, en of net Ttjtlangcn, om bewyïen vaa uwe dapperheid te gevecCdie by zich heeft. Het tirailleeren der Lyfjagersen Krogh- fc>i S ms ook zï'"' emiiig o"'*' e Scherpfchutters met de Engelfche Voorposten-^ o c I blyft onafgebroken in de Tuinen der Voorlieden aanhou- -S den, en reeds verfcheidene Engelfche Officieren zyn daar .0^-S o by doodgefchoten. Ónder onze Officieren hebben by g .5 0 de uitvallen van liet Garnizoen byzonder uitgemunt de -ë - Mrjoor, Graaf Ahlefeldt Eschelsraark, en de Kapitein Z ..^5'^ Miiius van de Landweer, Onderde zwaar gelfwetfte^ .^'-S g Officiers bekbagt men algemeenden Eerden Luitenant 1 S by ae Garde te voet Heer Rpepstorf. -^ <n 5 Er begint zich hier reeds de maar te veripreiden.dat -^ n o de Engelfchen dagelyks bevel verwachtenom weder g 1^ fcheep te gaan, en dat hun Generaal verklaard sou heb-g^ J beu ten minden niets ernftigs te kunnen ondernemen, s 5 S 'S S zoo lang hy geene aanzienlyke verflerking bekomen zou e S 'S hebben. Men meent ook te weten dat dé Gefchutgie--'" S a tcy te Friedrichswerk niet in banden der Engelfchen z k. S o S gevallen is, a >S 0 WYBURG («A Ae* ki/apj Fuhnen^den it^AuguUuu 1, jj g be Engelfche Oorlogfchepen j die zich in den grooten - J -S 6^ o Belt geposteerd hadden, zyn allen zuidwaarts gezeild.S o -S Men weet de oorzaakdexer verandering niet; dochzy^ S,-§ j laat voor èen oogenblik de gemeenfchap tusfcben See-^tJj S 1 land cnFuhnen onbelemmerd. Óver het algemeen be-M ft: w bc K. O -rS Ci Si» o- .C O O !r. OJ a> «3 J 3 O G g Ui nj o] S^ ai T3 C o o -o -^ ;3 o tf> C3 t<S N tü ai P c p c S. •13 w J eo c - - C 3 S '•S CO ja ël o B O iu (/J <iJ a rz o c.. Cl g t^ 1> r' fpeurt de Vyantl reeds, dat het hem bezwaarlyk, zoo~ firet onmogelykvallen zal, de geroeenfchaptusfchen de6J-5 Deenfche Eilanden volkomen te ftremmeni Gedurig'^ H q- leken Officiers van hiernsar Seeland, en Couriers met g "5 U H dtpecheï uit Seeland herwaarts over. 'Weldra zullen de g •g.j s nachten donkerer en langer worden; als wanneer de n Sc Troependie zich re^da in vry grooten getale op ons _g S" "5 'S Eiland ver^atneld hebben, waarfchynlyk almede met c o goeden uitflag ondernemen zullenom in kleine afdee. vi c lingen naar Seeland over te gaan. ^i^ OOENSEE {tp fut Eiland Fuhnen') demi yingustus. '«W Üit Seeland heeftinefl de trooitryktle berigten ontvan gen. De Luitenanc-Geneiaal Kastenkiold heeft een Coyp» van sooo Soielfebw, h« geen bj RotbfchiltJ a c. a n <u o CV -iï: c •-. P-» o SÜ N S o 5 bo ^i aj a, c on 2 E o CB o *- oT «j - f <y tr -'^ .'S 4: -S S f.' 5 o (U

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1