t8o7 I C O U RANT. "|r 10. IÏ7» [IDDELBURGSCHE DONDERDAG f SPANJE. DEN 10 SEPTEMBER. te g -= -^ I I ^5<a Si e 9.^ 5 2 4 ê---lu g >c-< s ^•5 £,5^ - S -o E I 5 g i> J D X: il! - S- .0 Ma-^êo-^O-S a o. a:ü«S 1 't m /TADRID den 13 ^uguim. Een Fregst san de lm Compagnie der Phiüppynfcbe Eilanden toebe- p r* r! 2 >3* C N 1^ t: c Cl o i— KI t— 2: ai f-'S a 7-' i-r c -> X) S -rf ■r r! F -S c tï I- U-' -y O g n 1!= -hoerende, heef: in he: Jaar .8c6 .n d. Z-'^ ^een groep Eilanden ontdekt, die tot dren tyd 'oe onbekend Lbieven waren. De Madridfche Courant heefc des- tegels op last van den Fu.s de ia Paix. hec volgen .de publiek gemaakt: j„ •ousiin ■i Het Fregat la Pola, aan de Compagnie d^rPhinp- ■■i,v"rche Eilanden toebehocrende, en gecommandeerd .^oor den Kapitein Jean B^ptiste Monteverd. van Ma^ nine naar Lima zeilende, heelt op den 18 February lgo6 eene groep Eilanden ontdekt, xvaarvan het - iH.del'yk gedeelte is op 3 graden ap minuten nooruer Ireedte, en J62 graden 5 minuten lengte, ten posten van Kadix. Deze Eilanden die 29 '1 ê"al zj'n "Sb ben eene uitgeftrektheid van tien mylen van het^N. O. tot het Z. O., en zyn door kanalen van een ot twee Wylen van eikanderen gefchelden. Zy zyn laag en ooor Boofchen en Beekies doorfneden. De bewoners der- zelven zyn van een vreedzamen aard. Eerst naderden ïy het Fregat len getale van si die zich in tw«c Vaartuigjes verdeeld hadden. Toen zy zich op den affiard van een Snsphasf.fchoot van het Fregat af be Tonden, hielden zy op met roeijen, en boden den Spanjaardei Kokosnoten, al fchreeuwende, en feinen makende, san. He: Fregat haalde zyne Zeilen in en deed de Sparrfche Vlag waaijen. Deze manoeuvre de Eilanders eenige vreesaanjagende haalde men de Spaan- fche Vlag na beneden ea heiste de witte Vlag op hun toeroepende en fein gevende om met hunne Schuitjes te naderen. Zy naderden daarop he: Frega: en gaven san de Spanjaarden Kokosnoteu, zonder iets in de plaats te vragen, doch wilden niet aan boord van het Tregat komen. De-Equipagie van het Fregat gaf hun ■tetvolgens eenige oude Me*"enyzeren Ringen lap jes rood Laken en hier over toondtn zy zich zoo ver heugd en dnnkbaar, dat zy alles wat zy aan boord had den den Spanjiarden tot een gefchenk gaven: Netten, Vischtuig, de fchillen der Kokosnoten, die hun tot drinkensvaten Terftrekten hunce verbazende groote Hoeden, van Palmbladen zamengevoegd, alles was in een ogenblik aan boord van het Fregat, en die goede tnenfchen wilden het eenige dekzel dat zy 'om het lyf hadden afdoen, om hetzelve san hunne weldoenersten blyke hunner erkentenis, te geven. Nog waren zy over Tjun zelven niet te vredenzy gaven aan de Spanjaar den te kennen, dat zy zich naar hun Eiland wilden T)egeven om nieuwe gefchenksn te hslen, en zy vet Kochten het Fregat te wachten, tot dat zy terug geko- jnen zouden zyn." „Deze Indianen zyn groot en welgemaakt; zy zyn fleik en vlug ter been. Hunne.kleur is olyfachrig: iunne neus is plat, hun hear zwart en gekroesd, doch Try lang. In ieder hunner Vaartuigen za: een eetwaar dig Grysaard, die even als de anderen, naakt was, en die hun Hoofd fcheen te zyn. Iets dat zeer zonder ling is, was dat die beider Grysaards Blanken waaren «n eene kromme haviksneus hadden. Zy geleken meer naar Spanjaarden dan na Wilden. De Kapitein voegt er in z-yn Relaas by, dat deze Eilanders en hunne Chefs veel overeenkomst, zoo in hunne trekken als gedrag, met de Indianen van de Eilanden van Saint- Barihelemi en van die van Corfa en van Abikiey had den, alwaar gemelde Kapitein in het Jaar 1800, met het Fregat Ia Philipfine onder het bevel ven den Ka* pitein D. Jean Ibarquitia geweest was." j T A L I E N. - TRIEST den 18 AuguUtis. Verfcheidene Ëngel- ftbe Fregatten en Kotters hebben zich fitits 14 dagen ■♦oor onze Ree vertoond, en kruisfen op dezelve. Zy hebben hunne oude handelwyze wederom begonnen aiet het afwyzen van alle Schepen van Koophandel die naar Havens beftemd zyn waar Fransch Garnizoen Sgt. Eenige dagen gelsden, kwam er een Engelsch Fre- fat met vier Pryzen op onze Ree aan met voorne- len om dezeiven alhier te verkoopen doch men heeft Iwm te kennen gegeven van zich te wachten van niet .^nnen de Haven te komen, om geen gevaarte loopen .'^n befchoten te worden. Tot heden toe weet men Spet Jan welke Natie die Pryzen toebehooren. VENETIEN den 21 Augustus. Het fchynt zeker, ^t de Frsnfchen den 6 dezer te Cattaroen Castelrovo, »onder flag of ftoot, zyn binnen getrokken. Zy heb ben de noodige maatregels genomen om de rustte ver- _^ekeren, en hebben zware Batteryen aangelegc onder :)iiideren eene asn dsn Zuideiyken hoek van het inko- men der monden van CattarOi c In de Cour?nt, den titel voerende Rfgid Da'maia,^ vindt men eenen Brief van Konftantinopel van den 17 _u July, en die men voor zeer authentiek opgeeft; ziet g hier een Extract uit denzelven 5 De Revolutie die hier heeft plaats gehad wel verre »an reeds sfgeloopen té zyn, fcnynt op nieuw O .- s ja w C tl s- J i r. at i* z --J cc o- W H en a ce I -a g o. H V ■iet de verfchrikkelykfte woede wederom :e zulten be- 2 ginnen. Geheel Azië weigert den nieuwen Sultan Mus:apha te erkennen. Van slle kanten ziet men dert Standaard van oproer optieken. De Schoonbroeder van den Onttroonden Sulian Selim, Cidi Basciaheeft alle S de afgedankte Troepen, die een Eedeelta van den Ni- e zami Gedid uitmaakten by een verzameld, en bedreigt .2 - de Hoofdftad met eenen aanval. Het is Ciopan Ogltig Kara Osman en Jiisfuf Aga insgelyks gelukt een aantal g misnoegden by een te trekkenen trekken gewapend g tegen Konllantinopel op. 'g Men legtdathet getal der weerfpannigen 100,000 2 bedrsagt, Zy hebben den Dervis en den Patriarch van 4, Cogni, den vermeenden afrtammeiing van Mahomethg g die alleen het regt heeft den Grooten Sultan de fabel -g aan :e gorden en hem tot wettig Opperheer uitteroe- ^-g pen, gearreüeerd en naar hun Kamp gevoerd. Drie duiïend vyf honderd man Ruitery zyn dezen nacht uitö "3 3, - J Konftantinopel gedeferteerden zyn naar Azië ga:rok--g S ^'Z V-S 1 b ken om zich met de misnoegden te vereenigen. Ein- S 5'^> .S 2 celyk wy zyn naby het oogenblik oia de verfchrikke- ^^2.g;5 Ivkfle fchouwtooneelen te zien aanrigten. w. o r: 1= c -^ "3 2 CZ t— -XS -.1 Xi 53 o c: o -o B S OJ C-. j. -, c -i. co sj s - s, - -o C w -$ c 2 rf a. ut. o. S o c Oc -r* c :a- a# fi u, 1- -o T^ X a il c-* 2 a P C - S: (Li _<- CJ U-zi is te g g - c vreezen, dat SuUan Selim, op last van de tegenwoor--g'S g- cige Sultane Valide, omgebragt worde, en in dat ge- o val zullen er Ilroomen bloeds geftort worden." VENETIENden 15 Ariguitus. Onze Onderkoning, die dezen nacht incognito alhier is aangekomen heef; zich, na eenige uren uitgerust te hebben, naar Mala- moco begeven, van waar hy een klein Eskadsr naar Zee deed zeilen en hetzelve verfcheidene mylen ver in Zee, heeft doen manceuvreren. Een Engelsch Fregat, dat zieb 's morgens J5 mylen ver ia Zee vertoond had heeft zi^ verwyderd en 'savonds ten 5 uren was het niet meer in het gezigt. Z. K. H. is heden morgen te Malamoco te rug gekomen. Het lirhynt, dat het Es kader order zeil zal blyven zoo lang die Vorst zich te Venetien zal blyven ophouden. Z. H. zal morgen ochtend vroeg het Arfenaal bezig* tigen en alle de Geconftiiueerde Magten zullen de eer hebben haar tegen den middag voorgefteld te worden* q H o GROOT-BRITTANNIEN. •é.gc-ëwsoz LONDEN den 25 Augustus. In een Amerika"! cQ Nieuvspapierhet welk men hier ontvangen heeft ,2;^y§<u'"ci^45-c^'°.j>^ vindt men een Brief, gefchreven den 6 Maart dezes SS'^X-Og^-'^c'" laars, uit Canton in China, zynde van den volgenden j,0 -^"^ B ^.O inhoud: -a "Z. g •- "*i -^ o Wy bevinden ons hier alle oogenblikken in eene S^ZCt_o§4;ü lA'-^ S fchriklyken ang:t door een twist, die er ontüaan is tus-iai "r- e2= r- fchrn de Engelfchen en Chineezen lagevolge den dood S .c c <u 7 o Et: g _Z o! H «OH.-" C C tr 4» -O a O i? te a "-> n S 4» ïu -o c van een Chinees, veroorzaakt door een toevalligen flag g o: aCZ oj ts2 van een ftokhem door een Engelfchen Matroos toe-S 'S 2 gebragt. De Chinezen eisfcben daar voorvolgens de 5 ai o Wetten van hun Land ,den dood van een Engelsc'nman, o»^ 2 c g hetwelk de Engelfchen weigeren nit hoofde dat zy den g o o man niet kunnen uitvinden, die hem den flag gegeven »iiti: g"^ -^ heeft. Dienvolgens heeft de onder-Koning van dieS'SJO g Provincie gister order gegeven om alle onderhandelin- 2 i^'m gen met hen af te breken, hetwelk waarfchynlyk tJoor S 3 o - c- c— - 3 5 7 O p O dj 4i aj 3 il o D X: s o u C ij C 4; lU 5 5- .i -o een tweede order zal gevolgd worden om hun geene .^S^S'^Sv^"^'-'^^ levensmiddelen te geven en het gevangen nemen van g,'^ D-S'^u S-=^3 -'.c-ë - C3 öc 9. -^ o -^ o t3 o 2 fommige Perfonen uit de Faftory. De Engelfchen heb- 2 ben wel belooft alles te zullen doen om deu fchuldigen te ontdekken, want men kan het niet raispryzen, dat zy zwarigheid maken om een onfchuldig Perfoon aan den eisch der Chinezen opieofferen. God weet wat den uiidag hier van wezen zal. De Chinezen hebben nog drie dagen toegedaan oaa de zaak te beflijfen en als q die verftreken zynzullen zy zeker vao dwang ge- S bruik maken." Vi c- F R A N K R Y_ K. o-S BAYONNE den »5 Augustus. huell, Ambisfadeur van het Hof van Holland san dat van Spanje, is hier federt drie dagen. Men gelooft, dat Z. E. als fpoedig naar de plaats zyner beftemming zal venrekken. Men verfpreidt alhier het gerucht, dat er eene fterke Divifie EngelfcheTroepen te Lisfabon isaangekomen. PARYS den i September. In een onzer Nieuws papieren vindt men, wegens Denemarken, onder an deren het volgende; „De Vloot bevindt zich geheel in de Haven vs» Kopjienhagenvan waar zy lich op e: eo s ■- c 3 -^ t^-= s c aJ o - 'CJ c CL o a O),, tN.^ a ►^-- tó 5 cj c a,' =e Q - o r w Vi v Z.E. deHeerVer.^ ||^'>g|||^ .- "e D-tjZ Ji O - -a o

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1